Opatření rektora č. 18/2020

Název:

Změna Opatření rektora č. 24/2018 - Evidence tvůrčí činnosti na UK

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. července 2020

[zrušeno OR č. 40/2021]


Změna Opatření rektora č. 24/2018 - Evidence tvůrčí činnosti na UK

Opatření rektora č. 24/2018 se mění a doplňuje takto:


Čl. 1

  a. 

Čl. 7, odst. 1 a) zní: „projekty financované z prostředků programů účelové podpory evidovaných v IS VaVaI“.

  b. 

V Čl. 7, odst. 1 b) se vypouští slova „dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona,“.

  c. 

Čl. 7, odst. 1 c) zní: „interní projekty, programy a další aktivity financované z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“.

  d. 

Čl. 7, odst. 1 d) zní: „zahraniční, mezinárodní a evropské projekty, kromě projektů národních operačních programů,“.

  e. 

v Čl. 7, odst. 1 e) se mezi slova „rámci“ a „operačních“ vkládá slovo „národních“.

  f. 

V Čl. 7, odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k) ve znění: „interní projekty univerzity ve vědě a výzkumu financované z prostředků národních operačních programů.“

  g. 

V Čl. 7, odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i) ve znění: „projekty dle odst. 1 písm. k) řešené od roku 2021 a“. Původní písmeno i) se přečísluje na písmeno j).

  h. 

V příloze opatření č. 24/2018 se zkratka Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium mění z „CERGE-EI UK“ na „CERGE UK“.


Čl. 2

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2020.

 2. Opatření rektora č. 24/2018 ve znění účinném k 1. červenci 2020 úplné znění) je uvedeno v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 25. května 2020

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
***** PŘÍLOHA - ÚPLNÉ ZNĚNÍ *****

Název:

Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. července 2020


Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově

Část I - Úvodní ustanovení

Článek 1

 1. Toto opatření upravuje na Univerzitě Karlově (dále též „UK“) pravidla a postupy pro evidenci, sběr, správu a využití údajů:

    a. 

  o zaměstnancích a studentech, kteří se podílejí (resp. mají podílet) na tvůrčí činnosti (dále jen „autoři“),1

    b. 

  o grantech, projektech a dalších zdrojích financování zejména v oblasti tvůrčí činnosti a inovací (dále jen „evidence aktivit“) a

    c. 

  o výsledcích tvůrčí činnosti (dále jen „evidence výsledků“).

 2. Toto opatření navazuje zejména na platná znění následujících právních předpisů České republiky, metodické materiály vydávané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) a vnitřní předpisy univerzity, zejména:

    a. 

  zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje (dále jen „zákon“),

    b. 

  zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

    c. 

  zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

    d. 

  nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „nařízení vlády“),

    e. 

  nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství,

    f. 

  nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství,

    g. 

  usnesení vlády č. 8 ze dne 13. ledna 2016, kterým se schvaluje Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020,

    h. 

  Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vydávaná podle § 35 zákona (dále jen „metodika hodnocení“),

    i. 

  čl. 14 odst. 3 a čl. 46 odst. 2 Statutu univerzity,

    j. 

  Řád rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy a

    k. 

  Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

 3. Evidence vedené podle tohoto opatření slouží zejména:

    a. 

  k dokumentování tvůrčí činnosti autorů a jejích výsledků,

    b. 

  k pořizování datových dávek údajů o výsledcích pro Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle § 32 odst. 3 zákona a § 4 nařízení vlády (dále jen „IS VaVaI“),

    c. 

  k tvorbě přehledů a analýz pro potřeby výročních zpráv o činnosti UK, jejích fakult a dalších součástí, pro potřeby vedení UK a jednotlivých fakult a dalších součástí, včetně hodnocení a jako podklad pro rozdělování příjmů univerzity podle čl. 49 odst. 1 Statutu,

    d. 

  k zajištění podkladů pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na UK, včetně podkladů nezbytných pro akreditaci dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a dle vnitřních a dalších předpisů UK,

    e. 

  k získávání plných textů vybraných výsledků pro institucionální repozitář UK dle pravidel stanovených zvláštním opatřením rektora,

    f. 

  ke zpřístupňování vybraných údajů a

    g. 

  k dalším účelům a projektům, do kterých se UK zapojuje.

 4. Uvedené evidence se uskutečňují prostřednictvím modulů centralizovaného informačního systému pro evidenci a hodnocení tvůrčí činnosti na UK (dále jen „systém IS Věda“) provozovaného v rámci Informačního systému univerzity (dále jen „IS UK“) Ústavem výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT“).


Článek 2 - Vnitřní klasifikace vědních oborů UK

 1. V evidencích dle tohoto opatření a v rámci vnitřního hodnocení kvality na UK se využívá vnitřní klasifikace vědních oborů UK (dále jen „vnitřní klasifikace“), která je hierarchicky uspořádána ve čtyřech úrovních:

    a. 

  Panel – v souladu s metodikou hodnocení a řádem rady pro vnitřní hodnocení je vnitřní klasifikace členěna do čtyř oborových panelů:

  1. humanitní (ve zkratce „HUM“),

  2. společenskovědní (ve zkratce „SOC“),

  3. přírodovědný (ve zkratce „SCI“) a

  4. lékařský (ve zkratce „MED“).

    b. 

  Vědní oblast – v rámci panelů jsou pro účely organizace vnitřního hodnocení kvality na UK ustaveny vědní oblasti, do nichž jsou seskupeny vědní obory dle písm. c tohoto odstavce na základě těchto pravidel:

  1. oborová blízkost/příbuznost,

  2. možnost jednotného použití hodnotících nástrojů napříč oblastí a

  3. jednotné hodnotící parametry.

    c. 

  Vědní obor – základní jednotkou vnitřní klasifikace jsou vědní obory, do nichž se zařazují granty, projekty, výsledky a autoři podle pravidel stanovených tímto opatřením.

    d. 

  Podobor – u vědních oborů, kde existuje potřeba dalšího dělení pro účely přesnějšího rozlišení souvislosti/příbuznosti s větším počtem studijních programů, se zřizují podobory, u nichž může být stanoveno, zda je jejich uvedení při zařazování aktivit a výsledků povinné.

 2. Součástí vnitřní klasifikace jsou dále vazby na jiná oborová členění a kategorizace, a to zejména:

    a. 

  volná vazba vyjadřující souvislost/příbuznost mezi vědním oborem a kategoriemi používanými v databázích Web of Science a Scopus,

    b. 

  volná vazba vyjadřující souvislost/příbuznost mezi vědním oborem, resp. podoborem a studijním programem realizovaným na UK,

    c. 

  volná vazba vyjadřující souvislost/příbuznost mezi vědním oborem, resp. podoborem a oborem habilitačního řízení, resp. oborem řízení pro jmenování profesorem realizovaným na UK,

    d. 

  volná vazba vyjadřující souvislost vědního oboru s oblastí vzdělávání a

    e. 

  jednoznačná vazba mezi vědním oborem a vždy právě jedním oborem číselníku IS VaVaI.2

 3. Součástí vnitřní klasifikace je též informace o druzích a poddruzích výsledků obvyklých v jednotlivých vědních oblastech.

 4. Podoba a náplň vnitřní klasifikace je stanovena na základě odborné diskuse vedené napříč UK a dále je spravována Odborem pro vědu a výzkum Rektorátu pod vedením věcně příslušného prorektora, který obvykle v roční periodě vyhlašuje období pro sběr připomínek k aktualizaci vnitřní klasifikace.

 5. Platná podoba vnitřní klasifikace je k dispozici v elektronické podobě v modulu OBD Hodnocení systému IS Věda.


Část II - Evidence autorů

Článek 3

 1. Evidence autorů probíhá primárně v personálním systému WhoIs a ve Studijním informačním systému. Údaje o autorech pořízené v těchto systémech jsou v souladu s tímto opatřením dále využívány v systému IS Věda a prostřednictvím tohoto systému doplňovány o další údaje uvedené v tomto opatření.


Článek 4 - Zařazení osob do vědních oborů vnitřní klasifikace


 1. Pro účely vnitřního hodnocení kvality je nutné zajistit přiřazení autorů do vědních oborů vnitřní klasifikace.

 2. Povinnosti přiřazení do oborů podléhá autor, pro nějž platí, že v období, za které se provádí hodnocení,

    a. 

  jeho míra zapojení3 v rámci pracovněprávních vztahů se mzdovou třídou stanovenou prováděcím předpisem vnitřního hodnocení dle čl. 7 odst. 19 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality (dále jen „prováděcí předpis“), resp. s pracovní smlouvou se sjednanou smluvní mzdou a vzniklým nárokem na členství v akademické obci, je, resp. byla pro danou fakultu či další součást rovna nebo vyšší než hodnota tzv. minimální míry zapojení klíčového pracovníka, kterou stanoví prováděcí předpis vnitřního hodnocení nebo

    b. 

  je, resp. byl studentem doktorského studijního programu a alespoň jeden den v daném období měl status studenta dle zákona o vysokých školách nebo

    c. 

  je, resp. byl interním autorem výsledku evidovaného v evidenci výsledků nebo

    d. 

  je, resp. byl interním řešitelem grantu/projektu evidovaného v evidenci aktivit.

 3. Dobrovolně lze zařadit další zaměstnance nebo studenty, o nichž se předpokládá, že se budou podílet na tvůrčí činnosti fakulty, resp. další součásti.

 4. Zařazení provádí prostřednictvím systému IS Věda koordinátor vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti za celou fakultu či další součást, resp. jím pověřená osoba za základní součást fakulty, a to v termínu stanoveném věcně příslušným prorektorem.

 5. Autor musí být zařazen nejméně do jednoho, maximálně do tří vědních oborů. V případě, že splní podmínky pro zařazení na více fakultách, platí tento limit pro každou fakultu samostatně a autor může být na různých fakultách zařazen do stejných i do různých oborů podle skutečné situace.


Článek 5 - Personální vědecké identifikátory

 1. Pro účely jednoznačné identifikace autora publikovaného výsledku se kromě čísla osoby přiděleného UK využívají tyto personální identifikátory (dále jen „identifikátory“):

    a. 

  ORCID ID,

    b. 

  ResearcherID databáze Web of Science a

    c. 

  Scopus Author ID databáze Scopus.

 2. Identifikátory se evidují prostřednictvím systému IS Věda.

 3. Metodická pravidla vydávaná podle čl. 13 odst. 4 písm. a), resp. čl. 13 odst. 6 písm. c) tohoto opatření, popřípadě zvláštní opatření rektora, mohou stanovit úkony, pro jejichž provedení je uvedení identifikátoru v evidenci autorů nezbytné.


Část III - Evidence aktivit

Článek 6

 1. Evidence aktivit se uskutečňuje prostřednictvím modulu GAP systému IS Věda (dále jen „modul GAP“).

 2. Modul GAP je primárním místem evidence všech agend uvedených v článku 7 s výjimkou projektů Grantové agentury UK, které jsou součástí agendy dle čl. 7, odst. 1 písm. c) tohoto opatření. Primárním místem evidence těchto projektů je samostatná aplikace Grantové agentury UK, z níž se vybrané údaje automatizovaně přenášejí do modulu GAP, kde jsou k dispozici pouze pro čtení.


Článek 7 - Předmět a náležitosti evidence aktivit

 1. Předmětem evidence jsou následující agendy:4

    a. 

  projekty financované z prostředků programů účelové podpory evidovaných v IS VaVaI,

    b. 

  interní projekty univerzity financované z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum,

    c. 

  interní projekty, programy a další aktivity financované z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,

    d. 

  zahraniční, mezinárodní a evropské projekty, kromě projektů národních operačních programů,

    e. 

  projekty realizované v rámci národních operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích,

    f. 

  projekty smluvního a kolaborativního výzkumu,5

    g. 

  jakékoli další granty a projekty na podporu aktivit vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činností,

    h. 

  veškerá podpora v režimu „de minimis“,6

    i. 

  účast ve výzkumných infrastrukturách a dalších podobných vědecky zaměřených skupinách,

    j. 

  licenční smlouvy (nabyté i poskytnuté) k předmětům průmyslového vlastnictví,

    k. 

  interní projekty univerzity ve vědě a výzkumu financované z prostředků národních operačních programů.

 2. Součástí evidence jsou:

    a. 

  projekty dle odst. 1 písm. a) a b) zahájené v roce 2010 a později,

    b. 

  projekty, programy a další nástroje dle odst. 1 písm. c) zahájené v roce 2010 a později,

    c. 

  projekty dle odst. 1 písm. d) řešené od roku 2012,

    d. 

  projekty dle odst. 1 písm. e) a g) řešené od roku 2015,

    e. 

  projekty dle odst. 1 písm. f) řešené od roku 2011,

    f. 

  podpora dle odst. 1 písm. h) získaná od roku 2013,

    g. 

  výzkumné infrastruktury dle odst. 1 písm. i), v nichž jsou fakulty či další součásti UK zapojeny v roce 2017 a následujících letech,

    h. 

  smlouvy dle odst. 1 písm. j) platné od roku 2015,

    i. 

  projekty dle odst. 1 písm. k) řešené od roku 2021 a

    j. 

  základní informace o projektových žádostech (přijatých i nepřijatých projektů) v agendách dle odst. 1 písm. a), d), e) a g) podaných v roce 2019 a později.7

 3. Základními povinnými evidovanými údaji jsou:

    a. 

  číselná identifikace (číslo projektu, grantu, smlouvy apod.) a textová identifikace (název či shrnutí předmětu),

    b. 

  datum zahájení a datum ukončení řešení (resp. účinnosti smlouvy),8

    c. 

  jméno hlavního řešitele (resp. zodpovědné osoby),

    d. 

  název fakulty nebo další součásti podílející se na řešení,

    e. 

  výčet všech zahraničních organizací podílejících se na projektu, včetně uvedení státu,

    f. 

  základní identifikační údaje poskytovatele podpory, resp. smluvní strany,

    g. 

  identifikace grantového programu9,

    h. 

  základní finanční údaje (obvykle celková výše podpory grantu nebo projektu anebo celková hodnota smlouvy a z toho podíl prostředků pro fakultu či další součást)10 a

    i. 

  výčet předpokládaných klinických studií s účastí lidských subjektů realizovaných v rámci projektu a evidence stavu jejich registrace v příslušném rejstříku.

 4. V záznamech v agendách dle odst. 1 písm. a) až g) se uvádí zařazení do vědních oborů dle vnitřní klasifikace, přičemž platí, že:

    a. 

  zařazení do jednoho vědního oboru je vždy povinné. V případě oborových přesahů může být v záznamu uvedeno i zařazení do více vědních oborů;

    b. 

  v případě zařazení do vědních oborů, u nichž jsou ustanoveny podobory, je možné v záznamu uvést maximálně tři podobory u daného oboru. Je-li u vědního oboru stanovena povinnost uvedení podoboru, musí být alespoň jeden podobor zvolen;

    c. 

  v případě projektů evidovaných v IS VaVaI je povinností fakulty, resp. další součásti ve spolupráci s hlavním řešitelem zajistit, aby oborové zařazení v IS VaVaI bylo realizováno v souladu se zařazením projektu do vnitřní klasifikace a v souladu s pravidly převodu mezi vědními obory UK a číselníkem oborů IS VaVaI stanovenými v rámci vnitřní klasifikace.

 5. Metodická pravidla vydaná dle čl. 13, odst. 4, písm. a) tohoto opatření stanoví další povinné, podmíněně povinné a nepovinné údaje, které se evidují v jednotlivých agendách.

 6. Při pořizování záznamů jsou přednostně využívány číselníky systému IS Věda; nečíselníkové hodnoty jsou využívány pouze tehdy, pokud potřebná hodnota není v číselníku obsažena. Při vyplňování údajů o řešitelích, kteří jsou zaměstnanci či studenty UK, je použití číselníku osob, do něhož jsou automaticky přebírány záznamy z centrální personální evidence UK, povinné.

 7. Pro přístup k záznamům a jejich správu platí tato základní pravidla:

    a. 

  záznamy jsou přístupné pouze pověřeným osobám dané fakulty, resp. další součásti;

    b. 

  o grantech a projektech společných více fakultám, resp. dalším součástem pořizuje každá z nich samostatný záznam.

 8. Opatření rektora nebo metodická pravidla vydaná dle čl. 13, odst. 4, písm. a) tohoto opatření mohou pro vybrané agendy či jejich části stanovit odlišný režim přístupu/správy.


Část IV - Evidence výsledků

Článek 8

 1. Evidence výsledků se uskutečňuje prostřednictvím modulu OBD systému IS Věda (dále jen „modul OBD“).

 2. Modul OBD je primárním zdrojem údajů o výsledcích na UK.

 3. Sběr dat probíhá průběžně po celý rok. Záznamy o výsledcích vložené po termínu ukončení sběru dat vyhlášeném univerzitním koordinátorem za daný rok nejsou zahrnuty do datové dávky připravované pro IS VaVaI za daný rok. Tyto záznamy jsou zahrnuty v dávce následujícího roku sběru dat.Článek 9 - Předmět a náležitosti evidence výsledků

 1. Sběru dat podléhají povinně všechny druhy výsledků definované v platné metodice hodnocení v členění, které stanoví metodická pravidla vydaná dle čl. 13, odst. 6, písm. c) tohoto opatření.

 2. Rozsah údajů o jednotlivých výsledcích se stanoví v metodických pravidlech vydaných dle čl. 13, odst. 6, písm. c) tohoto opatření zejména na základě požadavků stanovených § 4 nařízení vlády, metodikou a dalšími pokyny RVVI a dalších potřeb UK.

 3. Pro přístup k záznamům a jejich pořizování a správu platí zejména následující pravidla:

    a. 

  Každý výsledek je v modulu OBD reprezentován právě jedním záznamem.

    b. 

  Záznam musí být pořízen do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok.

    c. 

  Každý výsledek smí být evidován pouze k takovému pracovněprávnímu či studijnímu vztahu autora, který souvisí s jeho vzdělávací a/nebo tvůrčí činností na UK a na jehož základě vznikl.

    d. 

  Při pořizování záznamů jsou přednostně využívány číselníky systému IS Věda; nečíselníkové hodnoty jsou využívány pouze tehdy, pokud potřebná hodnota není v číselníku obsažena. Při vyplňování údajů o autorech s pracovněprávním či studijním vztahem k UK je použití číselníku osob, do něhož jsou automaticky přebírány záznamy z centrální personální evidence UK, povinné.

    e. 

  Každý evidovaný výsledek se zařazuje do vědních oborů dle vnitřní klasifikace podle těchto pravidel:

  1. Zařazení výsledku do jednoho oboru je povinné. Na základě tohoto primárního zařazení je výsledek v případě jeho zahrnutí do datové dávky pro IS VaVaI vykázán v odpovídajícím oboru dle číselníku IS VaVaI a zařazen do příslušné vědní oblasti v rámci vnitřního hodnocení kvality na UK.

  2. Výsledek může být volitelně zařazen až do dvou dalších oborů. Toto sekundární zařazení se spolu s primárním využívá pro stanovení souvislosti/příbuznosti výsledků se studijními programy a další účely, pro které se nevyžaduje pouze jednoznačná vazba.

  3. V případě zařazení výsledků do vědních oborů, u nichž jsou ustanoveny podobory, je možné zařadit výsledek do maximálně tří podoborů daného oboru. Je-li u oboru stanovena povinnost uvedení podoboru, musí být alespoň jeden podobor zvolen.

    f. 

  Záznam je vždy ve správě jednoho pracoviště (obvykle základní součásti autora, který záznam pořídil), přičemž v případě záznamu o výsledku s autory z více fakult či dalších součástí jsou za účelem dosažení shody o správnosti a úplnosti záznamu příslušný zpracovatel a koordinátor evidence výsledků povinni poskytovat nutnou součinnost zpracovatelům a koordinátorům evidence výsledků ostatních fakult či dalších součástí, jejichž zaměstnanci či studenti jsou spoluautory daného výsledku.

    g. 

  Záznam je přístupný k editaci jeho vlastníkovi a nadřízeným správcům, a to v rozsahu odpovídajícím stádiu schvalování záznamu (tzn. na základě stavu záznamu). Záznamy schválené na jednotlivých úrovních se označují příslušným stavem, a to tak, aby bylo co nejdříve dosaženo cílového stavu.11 Záznamy v cílovém stavu jsou přístupné k editaci pouze uživatelům s oprávněním na úrovni koordinátora.

    h. 

  Všechny záznamy jsou přístupné pro čtení všem přihlášeným uživatelům. Záznamy ve stavu „Přijatý“ se zveřejňují (bez přiložených souborů) ve veřejném rozhraní systému IS Věda.

 4. Je-li pro vnitřní potřeby fakulty či další součásti UK nutné evidovat míru spoluautorství výsledků, může děkan či ředitel další součásti rozhodnout o interním využívání tzv. „mentálního podílu“ podle těchto pravidel:

    a. 

  Mentální podíl se definuje jako podíl spoluautorství na daném výsledku vyjádřený procentuálně pro každého autora, který je pracovníkem či studentem UK, přičemž platí, že součet mentálních podílů všech autorů výsledku včetně autorů mimo UK v rámci jednoho záznamu je 100 %. U autorů, kteří nejsou pracovníky či studenty UK, se mentální podíl určuje souhrnně za všechny takové autory.

    b. 

  V případě, že jsou autoři z fakulty či další součásti, která na základě rozhodnutí děkana či ředitele využívá mentální podíly, uvedeni v záznamu spravovaném jinou fakultou či další součástí, umožní jim tato doplnění údajů o mentálních podílech do tohoto záznamu.

 5. Pro účely vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti se u výsledků, na nichž se podíleli autoři z více než jedné fakulty či další součásti, určí podíl fakulty, resp. další součásti, na základě poměru počtu autorů z jednotlivých součástí na výsledku po odečtení podílu externích autorů, přičemž k hodnotám tzv. „mentálních podílů“ dle odst. 4 se nepřihlíží. Metodiku výpočtu podílu externích autorů určí prováděcí předpis vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti.

 6. Pro účely vnitřního i národního hodnocení kvality tvůrčí činnosti se u výsledků evidovaných v databázi Web of Science, resp. Scopus, eviduje vnitřní identifikátor záznamu z této databáze.

 7. Modul OBD se rovněž využívá pro ukládání plných textů vybraných výsledků, a to zejména za účelem:

    a. 

  kontroly vložených záznamů,

    b. 

  umožnění hodnocení tvůrčí činnosti a

    c. 

  plnění povinností stanovených poskytovatelem financování projektu, v jehož rámci výsledek vznikl.

 8. Soubory s plnými texty výsledků budou zpřístupněny výhradně pověřeným osobám v rozsahu daném nastavením přístupového oprávnění u každého jednotlivého souboru. Další využití vložených plných textů výsledků a jejich případné zveřejňování v digitálním repozitáři UK spravovaném Ústřední knihovnou upraví rektor zvláštním opatřením.

 9. Plné texty vybraných výsledků uložené v modulu OBD mohou být na základě rozhodnutí děkana či ředitele další součásti uloženy též v meziuniverzitní databázi výsledků12 a porovnány s texty jiných výsledků. Výsledky tohoto porovnání se vždy zpřístupňují autorům výsledku a koordinátorům těch fakult a dalších součástí UK, k nimž mají tito autoři pracovněprávní nebo studijní vztah. Meziuniverzitní databáze výsledků neslouží ke zveřejňování ani jiné formě zpřístupňování plných textů výsledků. Koordinátor má možnost, na základě upozornění od autora, vyřadit daný plný text výsledku z exportu pro meziuniverzitní databázi výsledků, pokud by takovým exportem mohlo dojít k porušení autorských práv.


Část V - Organizační zajištění evidence tvůrčí činnosti

Článek 10 - Organizační zajištění na fakultách a dalších součástech

 1. Pro zajištění evidence tvůrčí činnosti na jednotlivých fakultách a dalších součástech děkani a ředitelé:

    a. 

  jmenují koordinátora evidence identifikátorů,

    b. 

  jmenují koordinátora evidence aktivit a podle potřeby také referenty dílčích agend evidence aktivit,

    c. 

  jmenují koordinátora13 evidence výsledků,

    d. 

  určí okruh osob oprávněných k nahlížení do všech záznamů evidence aktivit dané fakulty nebo další součásti,

    e. 

  stanoví, zda budou záznamy evidence aktivit zpřístupněny také hlavním řešitelům projektů (resp. zodpovědným osobám) a případně dalším členům řešitelských týmů a

    f. 

  příslušným způsobem zajistí aktualizaci příznaků jmenovaných koordinátorů v personální evidenci UK.

 2. Funkce koordinátorů dle odst. 1 písm. a) až c) mohou být na fakultě, resp. další součásti dle potřeby sloučeny, vždy jsou však svěřeny osobám, které jsou v pracovněprávním vztahu k fakultě, resp. další součásti.14

 3. Pro zajištění evidence výsledků jmenují vedoucí základních součástí15 fakulty, na nichž jsou zařazeni pracovníci či studenti, kteří se podílejí na tvůrčí činnosti, zpracovatele evidence výsledků a o tomto jmenování nebo jeho změně informují fakultního koordinátora evidence výsledků.16


Článek 11 - Zodpovědnost autorů

 1. V rámci evidence identifikátorů podle čl. 5 tohoto opatření mají autoři v den vložení prvního výsledku do evidence výsledků, v případě zaměstnanců a studentů doktorského studia však nejpozději do dvou měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu s UK, povinnost zajistit osobně nebo s pomocí koordinátora na fakultě či další součásti zanesení svých identifikátorů do evidence v systému IS Věda.

 2. Zodpovědnost za pořízení záznamu o výsledku do modulu OBD náleží autorovi tohoto výsledku, přičemž využije a doplní předimportovanou variantu záznamu ve všech případech, kdy se záznam nachází v zásobníku předimportovaných záznamů. Tuto povinnost může autor naplnit osobně, nebo v zastoupení jiným pracovníkem téže základní součásti fakulty či další součásti UK, případně jinou osobou, na základě pravidel stanovených jejím děkanem či ředitelem. V případě autorských kolektivů náleží tato zodpovědnost prvnímu z autorů, kteří jsou pracovníky či studenty UK, podle pořadí, v němž jsou autoři uvedeni ve výsledku. Fakulta nebo další součást UK může pro výsledky, na nichž se nepodíleli autoři z jiných fakult ani dalších součástí UK, toto pravidlo upravit jinak.

 3. Mezi další povinnosti autora výsledku patří zejména:

    a. 

  zodpovědnost za úplnost, správnost a pravdivost údajů v záznamu o výsledku tvořících jeho úplný bibliografický popis a vyjadřujících jeho vazbu na zdroj financování a obor podle vnitřní klasifikace,

    b. 

  vložení plného textu výsledku v případě, že:

  1. výsledek vznikl při řešení projektu financovaného v rámci programu, jehož podmínkou je zveřejňování výsledků v režimu Open Access,

  2. bude výsledek předkládán k hodnocení formou peer review nebo

  3. tuto povinnost pro účely vnitřní kontroly vložených záznamů na fakultě, resp. další součásti stanoví děkan, resp. ředitel,

    c. 

  v případě pochyb u některých druhů výsledků, které nejsou dohledatelné v základních databázích používaných RVVI při kontrole záznamů, poskytnutí dokumentu, na jehož základě lze prověřit správnost a úplnost záznamu, zpracovateli nebo koordinátorovi na fakultě či další součásti,

    d. 

  předložení výsledku na vyžádání ke kontrole dle ustanovení § 12 a 13 zákona,

    e. 

  zajistit, že v textu výsledku určeného k publikaci, který vznikl na základě pracovněprávního či studijního vztahu autora k UK, bude uvedena afiliace UK autora a fakulty či další součásti, a to ve formátu uvedeném v příloze č. 1 tohoto opatření,

    f. 

  průběžné udržování pořadí nejvýznamnějších výsledků za uplynulé sledované období v modulu OBD pro účely přípravy akreditačních podkladů a výběru výsledků k vnitřnímu i národnímu hodnocení tvůrčí činnosti.17

 4. V případě, že ke kontrole dle odst. 4 písm. c) nebo d) dojde v době, kdy autor již není zaměstnancem či studentem UK, přechází příslušná povinnost autora na zpracovatele evidence výsledků podle čl. 10 odst. 3 tohoto opatření.

 5. Osoby zodpovědné za řešení projektů a grantů (zejména hlavní řešitelé) a za přípravu a plnění závazků plynoucích z evidovaných smluv jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost pracovníkům zajišťujícím evidenci aktivit.Článek 12 - Zodpovědnost pověřených osob na fakultách a dalších součástech

 1. Koordinátor evidence identifikátorů zejména:

    a. 

  poskytuje autorům konzultace a metodickou podporu v oblasti správy profilů a uvádění personálních identifikátorů,

    b. 

  průběžně kontroluje přítomnost identifikátorů v evidenci a ve spolupráci s autory zajišťuje jejich doplnění, pokud chybí,

    c. 

  upozorňuje autory na povinnost uvádět u všech svých publikací primárně anglickou variantu afiliace dle přílohy tohoto opatření a dále primárně anglickou variantu názvu pracoviště podle příslušného opatření děkana, pokud takové opatření existuje,

    d. 

  spolupracuje s koordinátory ostatních evidencí a

    e. 

  poskytuje nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality na UK.

 2. Koordinátor evidence aktivit zejména:

    a. 

  má přístup ke všem záznamům fakulty nebo další součásti v modulu GAP,

    b. 

  je zodpovědný za řádnou evidenci aktivit na dané fakultě nebo další součásti jako celku,

    c. 

  v dílčích agendách, pro něž nebyl na fakultě jmenován referent, zodpovídá za včasné pořizování záznamů a jejich správnost,

    d. 

  poskytuje školení a konzultace k pořizování záznamů a práci se záznamy v modulu GAP referentům jednotlivých agend,

    e. 

  ve spolupráci s univerzitním koordinátorem řeší technické problémy vzniklé při evidenci,

    f. 

  ve spolupráci s univerzitním koordinátorem zajišťuje uživatelské přístupy pro ostatní uživatele fakulty nebo další součásti,

    g. 

  ve spolupráci s univerzitním koordinátorem zajišťuje podmínky pro naplnění rozhodnutí děkana, resp. ředitele podle čl. 10, odst. 1 písm. d) a e) tohoto opatření,

    h. 

  zajišťuje import dat v agendách, kde je umožněn,

    i. 

  připravuje přehledy a analýzy pro potřeby fakulty nebo další součásti,

    j. 

  poskytuje součinnost dalším pracovištím fakulty nebo další součásti při plnění úkolů souvisejících se sledovanými agendami, zejména při sběru dat pro evidenci výsledků,

    k. 

  zodpovídá za včasné pořizování záznamů a jejich správnost v agendách, pro které nebyl na fakultě nebo další součásti jmenován referent,

    l. 

  spolupracuje s koordinátory ostatních evidencí,

    m. 

  komunikuje s univerzitním koordinátorem a univerzitními referenty a zúčastňuje se školení a svolávaných metodických setkání a

    n. 

  poskytuje nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality na UK.

 3. Referent dílčí agendy evidence aktivit je zodpovědný za včasné pořizování záznamů a jejich správnost ve svěřené agendě.

 4. Zpracovatel evidence výsledků zejména:

    a. 

  poskytuje konzultace k pořizování záznamů o výsledcích jednotlivým autorům v modulu OBD,

    b. 

  provádí importy záznamů z externích zdrojů do zásobníku předimportovaných záznamů,

    c. 

  kontroluje záznamy pořízené autory, kteří jsou pracovníky či studenty dané základní součásti fakulty,

    d. 

  ověřuje správnost záznamů pořízených autory z hlediska souladu těchto záznamů s publikovanými výsledky, s metodikou a dalšími pokyny Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, včetně zodpovědnosti za zařazení výsledku do správného druhu dle metodiky,

    e. 

  ve spolupráci s autory zajišťuje doplnění plného textu výsledku a případných dalších dodatečných údajů či příloh do již kompletního záznamu, je-li výsledek vybrán pro předložení k hodnocení formou peer review,

    f. 

  rozhoduje o zařazení záznamů o výsledcích do datové dávky pro IS VaVaI za daný rok a

    g. 

  poskytuje nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality na UK.

 5. Koordinátor evidence výsledků zejména:

    a. 

  zajišťuje školení zpracovatelů a dalších uživatelů modulu OBD v platné metodice hodnocení, dalších pokynech Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a celouniverzitních metodických pravidlech vydaných dle čl. 13 odst. 6 písm. c) tohoto opatření,

    b. 

  poskytuje konzultace k pořizování záznamů a práci se záznamy v modulu OBD zpracovatelům,

    c. 

  ve spolupráci s autory a zpracovateli zajišťuje dodatečné vložení plného textu výsledku a případných dalších dodatečných údajů či příloh do již kompletního záznamu, je-li výsledek vybrán pro předložení k hodnocení formou peer review,

    d. 

  nastavuje přístupová oprávnění zpracovatelů,

    e. 

  nese zodpovědnost za formální zařazení výsledků do datové dávky pro IS VaVaI za daný rok,

    f. 

  vyhlašuje termín pro autory a zpracovatele pro ukončení sběru dat za daný rok,

    g. 

  připravuje datové dávky pro IS VaVaI za daný rok, a to v termínech stanovených univerzitním koordinátorem,

    h. 

  zpracovává přehledy a analýzy pro potřeby fakulty či další součásti UK,

    i. 

  provádí namátkovou kontrolu vybraných záznamů,

    j. 

  spolupracuje s koordinátory ostatních evidencí,

    k. 

  komunikuje s univerzitním koordinátorem evidence a zúčastňuje se školení a metodických setkání organizovaných univerzitním koordinátorem,

    l. 

  ve spolupráci s univerzitním koordinátorem řeší technické problémy vzniklé při evidenci,

    m. 

  poskytuje nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality na UK a

    n. 

  na teologických fakultách a dalších součástech UK vykonává též povinnosti zpracovatele.

 6. V případě, že zpracovatel nebo koordinátor evidence výsledků zjistí chyby či nesrovnalosti v záznamu o výsledku zapsaném v modulu OBD, vrátí jej k opravě autorovi. V případě nebezpečí z prodlení provede koordinátor nebo zpracovatel opravu sám. Provedené změny jsou automatizovaně zaznamenávány v historii záznamu, která je dostupná uživateli, který záznam do evidence pořídil, i příslušnému zpracovateli a koordinátorovi.

 7. Pro účely kontrol a ověřování správnosti záznamů o výsledcích, zejména s ohledem na metodiku a další pravidla Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, mohou koordinátor z fakulty či dalších součásti a univerzitní koordinátor kdykoli v průběhu sběru dat využít porovnání záznamů vložených do modulu OBD se záznamy výsledků vedenými v meziuniverzitní databázi výsledků a na základě tohoto porovnání navrhovat autorům a zpracovatelům (v případě univerzitního koordinátora koordinátorům na fakultách a dalších součástech) korekci údajů o výsledku zapsaných v modulu OBD.

 8. Za správnost vložených údajů a případné škody způsobené vložením nesprávných údajů a za škody způsobené nepořízením záznamu odpovídá fakulta nebo další součást, která záznam do příslušné evidence pořídila, nebo měla povinnost pořídit.


Článek 13 - Organizační zajištění na úrovni univerzity

 1. Univerzitním metodickým koordinačním pracovištěm pro evidence podle tohoto opatření je Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu, jehož vedoucí jmenuje:

    a. 

  univerzitního koordinátora evidence aktivit,

    b. 

  univerzitní referenty pro jednotlivé agendy evidence aktivit, s výjimkou agend dle čl. 7 odst. 1 písm. f), h) a j) tohoto opatření,

    c. 

  univerzitního koordinátora evidence výsledků a

    d. 

  univerzitního koordinátora evidence identifikátorů.

 2. V rámci evidence aktivit připravují potřebné podklady pro metodická pravidla a metodickou podporu prostřednictvím vlastních univerzitních referentů:

    a. 

  Ekonomický odbor Rektorátu pro agendu dle čl. 7 odst. 1 písm. h) tohoto opatření a

    b. 

  Centrum pro přenos poznatků a technologií pro agendy dle čl. 7 odst. 1 písm. f) a j) tohoto opatření.

 3. V rámci evidence výsledků poskytuje potřebné podklady pro metodická pravidla a rozvoj systém pro účely zveřejňování v režimu Open Access Ústřední knihovna UK.

 4. Univerzitní koordinátor evidence aktivit zejména:

    a. 

  připravuje celouniverzitní metodická pravidla a závazná doporučení týkající se evidence aktivit,

    b. 

  poskytuje školení a konzultace v metodice evidence a v obsluze modulu GAP koordinátorům evidence na fakultách a dalších součástech a zajišťuje řešení jejich požadavků,

    c. 

  připravuje přehledy a analýzy za celou UK dle požadavků vedení UK,

    d. 

  upravuje nastavení a obsah příslušných číselníků modulu GAP,

    e. 

  poskytuje nutnou součinnost ÚVT při specifikaci úprav technického řešení evidence a při řešení technických chyb a

    f. 

  poskytuje nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti UK.

 5. Univerzitní referenti evidence aktivit zejména:

    a. 

  poskytují metodickou podporu koordinátorům evidence a referentům dílčích agend na fakultách a dalších součástech,

    b. 

  zajišťují komunikaci s poskytovateli v rámci příslušných agend za účelem zjištění informací potřebných pro provádění evidence,

    c. 

  poskytují nutnou součinnost ÚVT při specifikaci úprav technického řešení evidence a při řešení technických chyb a

    d. 

  poskytují nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality na UK.

 6. Univerzitní koordinátor evidence výsledků zejména:

    a. 

  komunikuje s Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace a jednotlivými poskytovateli, včetně předání datových dávek pro IS VaVaI za UK jednotlivým poskytovatelům, a to v termínech určených těmito poskytovateli,

    b. 

  vyhlašuje závazné termíny pro fakulty a další součásti UK pro předání datových dávek pro IS VaVaI,

    c. 

  připravuje celouniverzitní metodická pravidla a doporučení týkající se sběru dat, vč. vykazování výsledků do IS VaVaI, a to s ohledem na vývoj legislativy v této oblasti, změny metodiky hodnocení, aktualizaci dalších pokynů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a na potřeby UK,

    d. 

  poskytuje školení a konzultace v metodice evidence a obsluze modulu OBD koordinátorům evidence na fakultách a dalších součástech a zajišťuje řešení jejich požadavků,

    e. 

  seznamuje koordinátory evidence na fakultách a dalších součástech s novými skutečnostmi z metodiky hodnocení a dalších pokynů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro daný rok,

    f. 

  spravuje a aktualizuje webové stránky s informacemi o sběru dat a vykazování výsledků do IS VaVaI,

    g. 

  spravuje nastavení a obsah příslušných číselníků modulu OBD,

    h. 

  připravuje přehledy a analýzy za celou UK dle požadavků vedení UK,

    i. 

  poskytuje nutnou součinnost ÚVT při specifikaci úprav technického řešení evidence a při řešení technických chyb a

    j. 

  poskytuje nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality na UK.

 7. Univerzitní koordinátor evidence identifikátorů zejména:

    a. 

  poskytuje školení a konzultace v metodice evidence a obsluze příslušných modulů systému IS Věda koordinátorům evidence na fakultách a dalších součástech,

    b. 

  spravuje a aktualizuje webové stránky s informacemi týkajícími se zřizování a evidence identifikátorů,

    c. 

  poskytuje nutnou součinnost ÚVT při specifikaci úprav technického řešení evidence a při řešení technických chyb a

    d. 

  poskytuje nutnou součinnost koordinátorům a dalším účastníkům vnitřního hodnocení kvality na UK.


Článek 14 - Technické zajištění a podpora

 1. Za provoz systému IS Věda po technické stránce, včetně přípravy podkladů pro technickou a uživatelskou dokumentaci, odpovídá ÚVT, který dále poskytuje školení v obsluze modulů systému a technickou podporu (vč. vestavěných nástrojů pro uživatelskou podporu):

    a. 

  univerzitním koordinátorům,

    b. 

  univerzitním referentům a

    c. 

  koordinátorům na fakultách a dalších součástech.

 2. Všichni účastníci jednotlivých evidencí využívají v rámci uživatelské podpory přednostně nástroj pro vzdálenou uživatelskou podporu (tzv. HelpDesk), který je součástí systému IS Věda.


Část VI

Článek 15 - Zrušovací ustanovení

 1. Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušují opatření rektora:

    a. 

  č. 28/2016 – Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově,

    b. 

  č. 53/2017 – Centrální evidence grantů, projektů, podpory v režimu „de minimis“ a dalších zdrojů financování zejména v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací a

    c. 

  č. 31/2017 – Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti.Článek 16 - Závěrečná ustanovení

 1. Přílohou tohoto opatření je seznam oficiálních afiliací UK.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 10. 2018
V Praze dne 21. června 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
********** Příloha **********

Oficiální afiliace Univerzity Karlovy

 1. Autoři jsou povinni u všech výsledků, které vznikly na základě pracovněprávního či studijního vztahu k UK, uvádět oficiální institucionální afiliaci v jazyce výsledku v podobě: Název univerzity, název fakulty/součásti např. „Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta“, resp. „Charles University, Third Faculty of Medicine“.

 2. Afiliace se řídí formou předepsanou přílohou č. 1 Statutu Univerzity Karlovy. V případě, že je dle pravidel editora či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující české, resp. anglické zkratky:


Český název

Zkratka česká

Zkratka anglická

Univerzita Karlova

UK

Charles Univ

Katolická teologická fakulta

KTF UK

Charles Univ, Fac Cathol Theol

Evangelická teologická fakulta

ETF UK

Charles Univ, Fac Protest Theol

Husitská teologická fakulta

HTF UK

Charles Univ, Fac Huss Theol

Právnická fakulta

PF UK

Charles Univ, Fac Law

1. lékařská fakulta

1. LF UK

Charles Univ, Fac Med 1

2. lékařská fakulta

2. LF UK

Charles Univ, Fac Med 2

3. lékařská fakulta

3. LF UK

Charles Univ, Fac Med 3

Lékařská fakulta v Plzni

LFP UK

Charles Univ, Fac Med Pilsen

Lékařská fakulta v Hradci Králové

LFHK UK

Charles Univ, Fac Med Hradec Kralove

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

FaF UK

Charles Univ, Fac Pharm

Filozofická fakulta

FF UK

Charles Univ, Fac Arts

Přírodovědecká fakulta

PřF UK

Charles Univ, Fac Sci

Matematicko-fyzikální fakulta

MFF UK

Charles Univ, Fac Math & Phys

Pedagogická fakulta

PedF UK

Charles Univ, Fac Edu

Fakulta sociálních věd

FSV UK

Charles Univ, Fac Soc Sci

Fakulta tělesné výchovy a sportu

FTVS UK

Charles Univ, Fac Phys Edu & Sport

Fakulta humanitních studií

FHS UK

Charles Univ, Fac Human

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

ÚDAUK

Charles Univ, Inst Hist

Centrum pro otázky životního prostředí

COŽP UK

Charles Univ, Environm Ctr

Centrum pro teoretická studia

CTS UK

Charles Univ, Ctr Theoret Study

Centrum ekonomický výzkum a doktorské studium

CERGE UK

Charles Univ, CERGE-EI

Poznámky

1

Za „autory“ se pro účely tohoto opatření považují všichni akademičtí a vědečtí pracovníci, všichni studenti doktorského studia a další zaměstnanci a studenti UK, kteří jsou autory či spoluautory výsledku tvůrčí činnosti nebo se podílejí na aktivitách tvůrčí činnosti.

2

Pro tuto vazbu se preferuje výběr z úrovně DETAILED FORD číselníku IS VaVaI, ale v případě, kdy pro rozdílnost přístupu k členění nelze takový výběr uskutečnit, je možné vybrat pro vazbu též položku z úrovně FORD.

3

3 Míra zapojení se určí na základě údajů z personálního/mzdového informačního systému jako průměrná velikost úvazků z měsíců v rámci daného období, očištěných o dny, kdy byla osoba vedena v mimoevidenčním stavu. V případě, že výsledek tohoto výpočtu bude vyšší než 1, je míra zapojení považována za 1. V případě, že je osoba zařazena na fakultě ve více oborech, je míra zapojení mezi tyto obory rozdělena rovnoměrně.

4

Pro potřeby zkrácené identifikace jednotlivých agend evidence v exportních výstupech, statistických přehledech ad. určí metodická pravidla vydaná podle čl. 13, odst. 4, písm. a) tohoto opatření zkratky užívané pro jednotlivé agendy evidence.

5

Definici smluvního a kolaborativního výzkumu pro účely evidence aktivit určí metodická pravidla vydaná podle čl. 13 odst. 4 písm. a) tohoto opatření.

6

Tato agenda bude evidována v modulu GAP dočasně do doby, než bude její evidence převedena do centralizovaného ekonomického informačního systému

7

Strukturu údajů evidovaných o projektových žádostech určí metodická pravidla vydaná dle čl. 13 odst. 4 písm. a) tohoto opatření.

8

Dojde-li ke skončení v jiném než plánovaném termínu, uvádí se datum plánovaného i datum skutečného ukončení.

9

Není-li v metodických pravidlech vydaných dle čl. 13 odst. 4 písm. a) tohoto opatření stanoveno jinak.

10

Metodická pravidla vydaná dle čl. 13 odst. 4 písm. a) tohoto opatření mohou pro jednotlivé agendy nebo jejich části stanovit tuto povinnost jinak.

11

Cílovým stavem je stav „Přijatý“, resp. „Přijatý (nepublikovat)“, který je určen pro záznamy, jež z jakéhokoli důvodu nemají být zveřejněny ve veřejném rozhraní systému IS Věda.

12

Např. systémy pro odhalování plagiátů v zaměstnaneckých dílech, jejichž služeb UK využívá na základě platných smluv.

13

Na fakultách, na nichž jsou zavedeny sekce, do nichž se dále člení jednotlivá pracoviště fakulty, může děkan rozhodnout také o zřízení sekčních koordinátorů, na které přenese část oprávnění a povinností náležících koordinátorovi fakulty.

14

Dle potřeby může být také v systému přiděleno přístupové oprávnění v rozsahu koordinátora či referenta více než jedné osobě, v takovém případě však vždy musí být určen primární nositel zodpovědnosti příslušející funkci dané funkci.

15

Na fakultách, na nichž jsou zavedeny sekce, do nichž se dále člení jednotlivá pracoviště fakulty, se funkce zpracovatele zřizuje na jednotlivých pracovištích v rámci sekce.

16

Tato povinnost se nevztahuje na teologické fakulty, na nichž se povinnosti zpracovatelů přenášejí na koordinátora.

17

Počet uváděných nejvýznamnějších výsledků v žebříčku a časové vymezení sledovaného období určí metodická pravidla vydaná dle čl. 13 odst. 5 písm. c) tohoto opatření.


Poslední změna: 18. listopad 2021 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám