Opatření rektora č. 40/2021

Název:

Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

15. listopadu 2021

[změněno OR č. 26/2023]

OR č. 40/2021 ve znění OR č. 26/2023 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ


Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

Část I - Úvodní ustanovení

Článek 1

 1. Toto opatření upravuje pravidla a postupy na Univerzitě Karlově (dále též „univerzita“) v těchto oblastech:

    a. 

  vnitřní klasifikace vědních oborů (dále jen „vnitřní klasifikace“),

    b. 

  evidence personálních identifikátorů akademických a vědeckých pracovníků, studentů doktorských studijních programů a dalších osob, které se podílejí na tvůrčí činnosti (dále jen „evidence identifikátorů“),

    c. 

  evidence údajů o projektech externích poskytovatelů (dále jen „evidence projektů“),

    d. 

  interní soutěže v oblasti tvůrčí činnosti a mobilit (dále jen „interní soutěže“),

    e. 

  evidence účasti ve velkých výzkumných infrastrukturách,

    f. 

  evidence údajů o výsledcích tvůrčí činnosti (dále jen „evidence výsledků“),

    g. 

  sběr plných textů výsledků tvůrčí činnosti a

    h. 

  evidence zaměstnanecké mobility (dále jen „evidence zaměstnanecké mobility“).

 2. Toto opatření navazuje na platná znění následujících právních předpisů České republiky, metodických materiálů vydávaných Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) a vnitřních předpisů univerzity zejména:

    a. 

  zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „zákon“),

    b. 

  zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

    c. 

  nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „nařízení vlády“),

    d. 

  nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství,

    e. 

  Metodika hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů vydávaná podle § 35 zákona (dále jen „národní metodika hodnocení“),

    f. 

  čl. 14 odst. 3 a čl. 46 odst. 2 Statutu univerzity,

    g. 

  Řád rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy a

    h. 

  Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy.

 3. Procesy prováděné a údaje získávané podle tohoto opatření slouží zejména:

    a. 

  k dokumentování tvůrčí a projektové činnosti na univerzitě,

    b. 

  k pořizování datových dávek údajů o výsledcích pro Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle § 32 odst. 3 zákona a § 4 nařízení vlády (dále jen „IS VaVaI“),

    c. 

  k pořizování datových dávek údajů o projektech pro modul Evidenční dotační systém (dále jen „EDS“) Rozpočtového informačního systému programového financování podle § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech),

    d. 

  k tvorbě přehledů a analýz pro potřeby výročních zpráv o činnosti univerzity, jejích fakult a dalších součástí (dále jen „součásti univerzity“), pro potřeby vedení univerzity a vedení součástí univerzity, včetně hodnocení a jako podklad pro rozdělování příjmů univerzity podle čl. 49 odst. 1 Statutu,

    e. 

  k získání podkladů pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na univerzitě, včetně podkladů nezbytných pro akreditaci dle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. a dle vnitřních a dalších předpisů univerzity,

    f. 

  ke zpřístupňování vybraných údajů,

    g. 

  k získávání, ukládání a zpřístupňování vybraných údajů a plných textů výsledků v institucionálním repozitáři publikační činnosti univerzity (dále jen „institucionální repozitář“) a

    h. 

  pro účely přípravy a uskutečňování dalších projektů, do nichž se univerzita zapojuje, a jiné účely.

 4. Pro činnosti uvedené v odst. 1 se v potřebném rozsahu využívá především centralizovaný informační systém Věda (dále jen „systém IS Věda“) provozovaný Ústavem výpočetní techniky (dále jen „ÚVT“) a další systémy univerzity.


Část II - Vnitřní klasifikace

Článek 2 - Struktura vnitřní klasifikace

 1. Vnitřní klasifikace je hierarchicky uspořádána ve čtyřech úrovních:

    a. 

  panel,

    b. 

  vědní oblast,

    c. 

  vědní obor a

    d. 

  podobor.

 2. Součástí vnitřní klasifikace jsou vazby na jiná oborová členění a kategorizace, a to zejména:

    a. 

  vazby vyjadřující obsahovou podobnost mezi vědním oborem a kategoriemi používanými v databázích Web of Science a Scopus (dále jen „externí databáze“),

    b. 

  vazby vyjadřující souvislost/příbuznost mezi vědním oborem, resp. podoborem a studijním programem uskutečňovaným na univerzitě,

    c. 

  vazby vyjadřující souvislost/příbuznost mezi vědním oborem, resp. podoborem a oborem habilitačního řízení, resp. oborem řízení pro jmenování profesorem uskutečňovaným na univerzitě,

    d. 

  jednoznačná vazba mezi vědním oborem a vždy právě jedním oborem číselníku IS VaVaI.

 3. Součástí vnitřní klasifikace je též výčet druhů a poddruhů výsledků, které jsou v jednotlivých vědních oblastech nejčastěji považovány za odborně hodnotné.


Článek 3 - Ustavení a změny vnitřní klasifikace

 1. Podoba a náplň vnitřní klasifikace je stanovena na základě odborné diskuse vedené napříč univerzitou.

 2. V souladu s národní metodikou hodnocení a řádem Rady pro vnitřní hodnocení je vnitřní klasifikace členěna do těchto panelů:

    a. 

  Humanitní vědy (ve zkratce „HUM“, v anglickém jazyce „Arts and Humanities“),

    b. 

  Společenské vědy (ve zkratce „SOC“, v anglickém jazyce „Social Sciences“),

    c. 

  Přírodní vědy (ve zkratce „SCI“, v anglickém jazyce „Natural Sciences“),

    d. 

  Lékařské a zdravotnické vědy (ve zkratce „MED“, v anglickém jazyce „Medical and Health Sciences“),

    e. 

  Inženýrské a technologické obory (ve zkratce „ENG“, v anglickém jazyce „Engineering and Technology“) a

    f. 

  Zemědělské a veterinární vědy (ve zkratce „AGR“, v anglickém jazyce „Agricultural and Veterinary Sciences“).

 3. Vědní obory jsou seskupeny do vědních oblastí především na základě oborové blízkosti/příbuznosti, možnosti jednotného použití hodnoticích nástrojů a aplikace jednotných hodnoticích parametrů.

 4. Pro ustavení podoborů platí, že se zřizují pouze pro potřeby jemnějšího rozlišení vazeb na již uskutečňované či v nejbližší době plánované studijní programy či obory habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem.

 5. Pro ustavení vazeb dle čl. 2 odst. 2 platí, že

    a. 

  každá kategorie používaná v externích databázích musí být přiřazena alespoň k jednomu vědnímu oboru,

    b. 

  každý studijní program uskutečňovaný na univerzitě musí být přiřazen alespoň k jednomu vědnímu oboru, resp. podoboru,

    c. 

  každý obor habilitačního řízení a obor řízení pro jmenování profesorem uskutečňovaný na univerzitě musí být přiřazen alespoň k jednomu vědnímu oboru, resp. podoboru a

    d. 

  každý vědní obor musí být přiřazen k právě jednomu oboru číselníku IS VaVaI, přičemž se přednostně využije výběr z úrovně DETAILED FORD, ale v případě, kdy pro rozdílnost přístupu k členění nelze takový výběr uskutečnit, je možné vybrat pro vazbu též položku z úrovně FORD.

 6. Výčet dle čl. 2. odst. 3 se zřizuje pouze pro vědní oblasti, v jejichž oborech se na univerzitě soustavně rozvíjí tvůrčí činnost.

 7. O změnách v obsahu vnitřní klasifikace rozhoduje věcně příslušný prorektor především na základě podkladů připravených radou příslušné vědní oblasti1.


Článek 4 - Využití vnitřní klasifikace

 1. Zařazení do vnitřní klasifikace podle pravidel stanovených tímto opatřením podléhají:

    a. 

  akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity pracovně zařazení na fakultách a vysokoškolských ústavech,

    b. 

  studenti doktorských studijních programů, které součást uskutečňuje nebo na jejichž uskutečňování se podílí,2

    c. 

  projekty tvůrčí činnosti,

    d. 

  soutěžní návrhy a řešené projekty interních soutěží v oblasti tvůrčí činnosti a

    e. 

  výsledky tvůrčí činnosti.

 2. Pro potřeby určení okruhu osob zařazovaných dle odst. 1 písm. a) zajistí součásti univerzity v personálním systému univerzity jednoznačné označení příslušných akademických3 a vědeckých pracovníků.

 3. Každou osobu dle odst. 1 písm. a) součást univerzity zařadí v systému IS Věda do jednoho až tří vědních oborů, k jejichž rozvoji má její činnost přispívat. Toto zařazení je obvykle platné do konce trvání příslušného pracovního vztahu. Má-li dojít ke změně, může být provedena pouze na přelomu kalendářních měsíců.

 4. Osoby dle odst. 1 písm. b) jsou zařazovány do vědních oborů na základě příbuznosti dle čl. 2 odst. 2 písm. b). Systém IS Věda provede toto zařazení automaticky, avšak v případě, kdy by došlo takovým postupem k zařazení osoby do více než jednoho oboru, součást univerzity může (a v případě zařazení do více než tří oborů je povinna) zařazení osoby do vědního oboru upřesnit.

 5. V případě souběhu více pracovních nebo studijních vztahů, na jejichž základě osoba splňuje podmínky dle odst. 1 a), resp. b), platí limit tří oborů pro každý tento vztah samostatně.

 6. Neuvede-li součást univerzity jiný poměr, je v případě zařazení do více než jednoho oboru podíl účasti osoby v oborech rozdělen rovnoměrně.

 7. Další podrobnosti o zařazování osob dle odst. 1 písm. a) a b) a jejich označení dle odst. 2 se stanoví v samostatně vydaných metodických pravidlech, která vydává vedoucí Odboru pro vědu a výzkumu Rektorátu.

 8. Podrobnosti o zařazení projektů tvůrčí činnosti dle odst. 1 písm. c) se stanovují v čl. 7 odst. 2.

 9. Podrobnosti o zařazení soutěžních návrhů a řešených projektů interních soutěží tvůrčí činnosti dle odst. 1 písm. d) se stanovují v čl. 8 odst. 4.

 10. Podrobnosti o zařazení výsledků tvůrčí činnosti dle odst. 1 písm. e) se stanovují v čl. 11 odst. 5.


Část III - Evidence identifikátorů

Článek 5 - Personální vědecké identifikátory

 1. Pro účely jednoznačné identifikace osoby, která se na univerzitě podílí na tvůrčí činnosti, se kromě čísla osoby přiděleného univerzitou využívají tyto personální identifikátory (dále jen „identifikátory“):

    a. 

  ORCID ID,

    b. 

  ResearcherID databáze Web of Science a

    c. 

  Scopus Author ID databáze Scopus.

 2. Identifikátory se evidují prostřednictvím systému IS Věda.

 3. Metodická pravidla vydávaná podle tohoto opatření, popřípadě jiná opatření rektora mohou stanovit úkony, pro jejichž provedení je uvedení identifikátoru v evidenci nezbytné.


Část IV - Evidence projektů

Článek 6 - Předmět evidence projektů

 1. Systém IS Věda je primárním místem evidence všech projektů externích poskytovatelů, o které se univerzita uchází a které jsou univerzitou řešeny, což zahrnuje:

    a. 

  projekty financované z prostředků programů účelové podpory evidovaných v IS VaVaI,

    b. 

  projekty uskutečňované v rámci národních operačních programů,

    c. 

  zahraniční, mezinárodní a evropské projekty,

    d. 

  projekty smluvního a kolaborativního výzkumu,

    e. 

  rozvojové projekty,

    f. 

  projekty financované z dotačních programů evidovaných v EDS a projekty reprodukce investičního majetku (dále jen „investiční projekty“) a

    g. 

  jakékoli další projekty.

 2. Evidence projektů se člení na jednotlivé agendy dle druhů projektů. Toto členění je stanoveno v metodice evidence projektů, kterou vydává vedoucí Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu.

 3. Součástí evidence jsou:

    a. 

  projekty tvůrčí činnosti řešené 1. ledna 2019, nebo později,

    b. 

  veškeré projekty dle čl. 6, odst. 1 písm. b) počínaje programovým obdobím 2021–2027,

    c. 

  ostatní projekty v časovém období, které pro jednotlivé agendy určí metodika evidence projektů a

    d. 

  základní informace o projektových žádostech v rozsahu, který pro jednotlivé agendy určí metodika evidence projektů.

 4. Záznamy o starších projektech, než určuje odst. 3, dosud evidované v systému IS Věda, zůstanou v systému uloženy v podobě ke dni účinnosti tohoto opatření, resp. ke dni skončení období dle čl. 23, odst. 1.


Článek 7 - Náležitosti evidence projektů

 1. Základními povinnými evidovanými údaji jsou:

    a. 

  číselná identifikace (číslo projektu, smlouvy apod.)

    b. 

  textová identifikace (název či shrnutí předmětu),

    c. 

  datum zahájení a datum plánovaného a skutečného ukončení řešení (resp. účinnosti smlouvy),

    d. 

  jméno hlavního řešitele (resp. odpovědné osoby),

    e. 

  název součásti univerzity podílející se na řešení,

    f. 

  výčet všech organizací podílejících se na projektu, včetně uvedení státu,

    g. 

  základní identifikační údaje poskytovatele podpory, resp. smluvní strany,

    h. 

  identifikace programu,

    i. 

  základní finanční údaje v rozsahu dle metodiky evidence projektů a

    j. 

  výčet předpokládaných klinických studií s účastí lidských subjektů realizovaných v rámci projektu a evidence stavu jejich registrace v příslušném rejstříku.

 2. V záznamech o projektech tvůrčí činnosti se navíc povinně uvádí zařazení do vědních oborů dle vnitřní klasifikace, přičemž platí, že:

    a. 

  zařazení do jednoho vědního oboru je vždy povinné. V případě oborových přesahů může být v záznamu uvedeno i zařazení do více vědních oborů;

    b. 

  zařazení projektů do podoborů se neprovádí;

    c. 

  v případě projektů evidovaných v IS VaVaI je povinností součásti univerzity ve spolupráci s hlavním řešitelem zajistit, že oborové zařazení v IS VaVaI je provedeno v souladu se zařazením projektu do vnitřní klasifikace a v souladu s pravidly převodu mezi vědními obory univerzity a číselníkem oborů IS VaVaI stanovenými v rámci vnitřní klasifikace.

 3. Metodika evidence projektů stanovuje další povinné, podmíněně povinné a nepovinné údaje, které se evidují v jednotlivých agendách, a další náležitosti evidence.


Část V - Interní soutěže

Článek 8

 1. Systém IS Věda je využíván pro administraci interních soutěží v oblasti tvůrčí činnosti a mobilit na celouniverzitní či fakultní úrovni (dále jen „soutěžní programy“), pokud tak stanoví zvláštní opatření rektora nebo opatření děkana.

 2. Vkládání, podávání a hodnocení přihlášek, žádostí, návrhů projektů a obdobných dokumentů (dále jen „soutěžní návrh“), jejichž podáním se osoba stává účastníkem interní soutěže, a další evidence průběhu řešení projektů přijatých k financování (dále jen „řešené soutěžní projekty“) se řídí zásadami příslušné soutěže na základě odpovídajícího opatření dle odst. 1 (dále jen „zásady soutěže“).

 3. Každý soutěžní program a jeho veškerá dokumentace (soutěžní návrhy, řešené soutěžní projekty, zprávy a průběžné žádosti) je v systému IS Věda veden jako samostatná evidenční agenda ve smyslu čl. 6 odst. 2.

 4. V záznamech o soutěžních návrzích a řešených soutěžních projektech, jejichž součástí je tvůrčí činnost, se uvádí zařazení do vědních oborů dle vnitřní klasifikace, přičemž platí, že zařazení do jednoho vědního oboru je vždy povinné. V případě oborových přesahů může být v záznamu uvedeno i zařazení do více vědních oborů. Zařazení do podoborů se neprovádí.


Část VI - Účast ve velkých výzkumných infrastrukturách

Článek 9

 1. V systému IS Věda se vede evidence účasti univerzity a jejích součástí ve velkých výzkumných infrastrukturách ve smyslu § 2 odst. 2 písm d) zákona.

 2. Předmětem evidence jsou účasti od roku 2017.

 3. Náležitosti této evidence stanovuje metodika evidence účasti ve velkých výzkumných infrastrukturách (dále jen „metodika evidence VVI“), kterou vydává vedoucí Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu.


Část VII - Evidence výsledků, sběr plných textů výsledků a uložení a zpřístupnění výsledků v institucionálním repozitáři

Článek 10 - Předmět a členění evidence výsledků

 1. Systém IS Věda je primárním zdrojem údajů o výsledcích na univerzitě.

 2. Evidence výsledků se provádí v členění podle druhů výsledků stanoveném metodikou evidence výsledků, kterou vydává vedoucí Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu, přičemž zohledňuje zejména požadavky stanovené v § 4 nařízení vlády, národní metodikou hodnocení a dalšími pokyny RVVI a dalších potřeb univerzity.

 3. Metodika evidence výsledků stanovuje také přiřazení jednotlivých druhů a poddruhů výsledků do kategorií výsledků používaných v rámci univerzitního hodnocení tvůrčí činnosti, kterými jsou:

    a. 

  vědecké publikace,

    b. 

  aplikované výsledky a

    c. 

  ostatní výsledky.

 4. Sběr údajů o výsledcích probíhá průběžně v rámci ročních intervalů ukončených termínem, k němuž se uzavírá příprava datové dávky pro IS VaVaI za uplynulý rok. Záznamy o výsledcích vložené po tomto termínu jsou zahrnuty v dávce následujícího roku sběru dat.


Článek 11 - Náležitosti evidence výsledků

 1. Každý výsledek je v systému IS Věda reprezentován právě jedním záznamem.

 2. Záznam musí být pořízen do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok. Je-li výsledek určen k uložení a zpřístupnění v institucionálním repozitáři, musí být záznam o něm pořízen nejpozději 1 týden před plánovaným uložením a zpřístupněním v institucionálním repozitáři, a to i v případě, jedná-li se o výsledek dosud nevydaný, resp. nezveřejněný.

 3. Rozsah údajů evidovaných o jednotlivých výsledcích stanovuje metodika evidence výsledků.

 4. Každý výsledek smí být evidován pouze k takovému pracovněprávnímu či studijnímu vztahu autora, který souvisí s jeho vzdělávací a/nebo tvůrčí činností na univerzitě a v jehož rámci vznikl.

 5. Každý evidovaný výsledek se zařazuje do vědních oborů dle vnitřní klasifikace podle těchto pravidel:

    a. 

  Zařazení výsledku do jednoho vědního oboru je povinné. Na základě tohoto primárního zařazení je výsledek zařazen do příslušné vědní oblasti a v případě jeho zahrnutí do datové dávky pro IS VaVaI vykázán v odpovídajícím oboru dle číselníku IS VaVaI.

    b. 

  Výsledek může být zařazen až do dvou dalších vědních oborů. Toto sekundární zařazení se spolu s primárním využívá pro stanovení souvislosti/příbuznosti výsledků se studijními programy a další účely, pro které se nevyžaduje pouze jednoznačná vazba.

    c. 

  V případě zařazení výsledků do vědního oboru, u nějž jsou ustanoveny podobory, je nutné zařadit výsledek do nejméně jednoho, maximálně však tří podoborů daného oboru.

 6. Záznam je vždy ve správě jednoho pracoviště (obvykle základní součásti autora, který záznam pořídil), přičemž v případě záznamu o výsledku s autory z více součástí univerzity jsou za účelem dosažení shody o správnosti a úplnosti záznamu příslušný zpracovatel a koordinátor evidence výsledků povinni poskytovat nutnou součinnost zpracovatelům a koordinátorům evidence výsledků z ostatních součástí univerzity, jejichž zaměstnanci či studenti jsou spoluautory daného výsledku.

 7. Je-li pro vnitřní potřeby součásti univerzity nutné evidovat míru spoluautorství výsledků, může její vedení rozhodnout o interním využívání tzv. „mentálního podílu“ podle těchto pravidel:

    a. 

  Mentální podíl se definuje jako podíl spoluautorství na daném výsledku vyjádřený procentuálně pro každého autora, který je zaměstnancem či studentem univerzity, přičemž platí, že součet mentálních podílů všech autorů výsledku včetně autorů mimo univerzitu v rámci jednoho záznamu je 100 %. U autorů, kteří nejsou zaměstnanci či studenty univerzity, se mentální podíl určuje souhrnně za všechny takové autory.

    b. 

  V případě, že jsou autoři ze součásti univerzity, která na základě rozhodnutí jejího vedení využívá mentální podíly, uvedeni v záznamu spravovaném jinou součástí univerzity, umožní jim tato doplnění údajů o mentálních podílech do tohoto záznamu.

 8. Pro účely vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti se u výsledků, na nichž se podíleli autoři z více než jedné součásti univerzity, určí podíl součásti univerzity na základě poměru počtu autorů z jednotlivých součástí univerzity na výsledku po odečtení podílu externích autorů, přičemž k hodnotám tzv. „mentálních podílů“ dle odst. 4 se nepřihlíží.

 9. Pro účely vnitřního i národního hodnocení kvality tvůrčí činnosti se u výsledků evidovaných v databázi Web of Science či Scopus eviduje vnitřní identifikátor záznamu z této databáze.

 10. Záznamy jsou v závislosti na pověření příslušných osob dle čl. 15 schvalovány zpracovatelem na úrovni spravujícího pracoviště, sekčním koordinátorem na úrovni sekce a koordinátorem na úrovni součásti. Záznamy schválené na jednotlivých úrovních se označují příslušným stavem, přičemž schvalování probíhá tak, aby bylo co nejdříve dosaženo cílového stavu.

 11. Záznamy ve stavu „Přijatý“ se zveřejňují ve veřejném rozhraní systému IS Věda, a to bez přiložených souborů.


Článek 12 - Plný text výsledku

 1. Systém IS Věda se rovněž využívá pro ukládání plných textů vybraných výsledků, a to zejména za účelem:

    a. 

  kontroly vložených záznamů,

    b. 

  hodnocení tvůrčí činnosti,

    c. 

  plnění povinností stanovených poskytovatelem financování projektu, v jehož rámci výsledek vznikl a

    d. 

  zajištění systematického ukládání a zpřístupňování plných textů v institucionálním repozitáři.

 2. Plné texty vybraných výsledků uložené v systému IS Věda mohou být na základě rozhodnutí děkana či ředitele součásti uloženy též v meziuniverzitní databázi výsledků4 a porovnány s texty jiných výsledků. Výsledky tohoto porovnání se vždy zpřístupňují autorům výsledku a koordinátorům těch součástí univerzity, na nichž výsledky v rámci příslušných pracovněprávních nebo studijních vztahů autorů vznikly. Meziuniverzitní databáze výsledků neslouží ke zveřejňování ani jiné formě zpřístupňování plných textů výsledků. Koordinátor má možnost, na základě upozornění od autora, vyřadit daný plný text výsledku z exportu pro meziuniverzitní databázi výsledků, pokud by takovým exportem mohlo dojít k porušení autorských práv.

 3. U souborů s plnými texty výsledku musí být v systému IS Věda uveden rozsah oprávnění k výkonu práva plný text výsledku užít (licence). V případě publikovaných plných textů může být rozsah tohoto oprávnění limitován podmínkami licenční smlouvy uzavřené mezi vydavatelem a autorem výsledku nebo univerzitou. V systému IS Věda jsou soubory s plnými texty výsledku zpřístupněny výhradně v rozsahu daném nastavením přístupového oprávnění u každého jednotlivého souboru.


Článek 13 - Ukládání a zpřístupňování záznamů o výsledku, jejich plných textů a dalších příloh v institucionálním repozitáři

 1. Záznamy ve stavu „Přijatý“ se ukládají a zpřístupňují v institucionálním repozitáři, a to včetně příslušných přiložených souborů, jsou-li v záznamu o výsledku v systému IS Věda splněny všechny následující podmínky:

    a. 

  je přiložen alespoň jeden plný text výsledku v některé z verzí stanovených metodikou open access a autoarchivace,

    b. 

  je prostřednictvím samostatného zaškrtávacího pole potvrzeno, že autor uložením a zpřístupněním výsledku a jeho plného textu v institucionálním repozitáři nezasahuje do práv vydavatele / nakladatele či jiné třetí strany,

    c. 

  je prostřednictvím samostatného zaškrtávacího pole potvrzeno, že autor výsledku disponuje souhlasy všech spoluautorů výsledku s uložením a zpřístupněním výsledku a jeho plného textu v institucionálním repozitáři a

    d. 

  je nastavena jedna z variant dostupnosti plného textu výsledku stanovených metodikou open access a autoarchivace.

 2. Další pravidla stanovuje metodika open access a autoarchivace na Univerzitě Karlově, kterou vydává ředitel Ústřední knihovny (dále jen “ÚK”).


Část VII - Evidence zaměstnanecké mobility

Článek 14

 1. V systému IS Věda se vede evidence zaměstnanecké mobility na univerzitě. Předmět a náležitosti této evidence jsou stanoveny samostatným opatřením rektora.


Část IX - Organizační zajištění, odpovědnost účastníků evidencí a přístup k jejich obsahu

Článek 15 - Organizační zajištění na součástech univerzity

 1. Děkani a ředitelé vysokoškolských ústavů

    a. 

  jmenují

  1. koordinátora evidence identifikátorů

  2. koordinátora evidence projektů,

  3. koordinátora evidence výsledků,

  4. koordinátora open access,

  5. koordinátora evidence zaměstnanecké mobility,

  6. koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti

  7. referenty pro každý soutěžní program (ve zkratce „referent soutěže“),

  8. referenta účasti ve velkých výzkumných infrastrukturách (ve zkratce „referent účasti ve VVI“),

    b. 

  mohou dle potřeby jmenovat také jednoho či více:

  1. zástupců koordinátorů dle odst. 1,

  2. referentů projektů českých poskytovatelů (ve zkratce „referent českých projektů“),

  3. referentů projektů realizovaných v rámci národních operačních programů (ve zkratce „referent projektů OP“),

  4. referentů zahraničních, mezinárodních a evropských projektů (ve zkratce „referent zahraničních projektů“),

  5. referentů projektů smluvního a kolaborativního výzkumu (ve zkratce „referent smluvního výzkumu“),

  6. referentů rozvojových projektů,

  7. referentů investičních projektů,

    c. 

  mohou dle potřeby jmenovat také konkrétní osoby oprávněné k nahlížení do záznamů (dále jen „čtenáři záznamů“) dané součásti univerzity:

  1. projektů českých poskytovatelů (ve zkratce „čtenář českých projektů“),

  2. projektů realizovaných v rámci národních operačních programů (ve zkratce „čtenář projektů OP“),

  3. zahraničních, mezinárodních a evropských projektů (ve zkratce „čtenář zahraničních projektů“),

  4. projektů smluvního a kolaborativního výzkumu (ve zkratce „čtenář smluvního výzkumu“),

  5. rozvojových projektů (ve zkratce “čtenář rozvojových projektů”),

  6. investičních projektů (ve zkratce “čtenář investičních projektů”),

  7. soutěžních návrhů a řešených soutěžních projektů v jednotlivých soutěžních programech (ve zkratce “čtenář soutěže”),

  8. účasti ve velkých výzkumných infrastrukturách (dále jen „čtenář účasti ve VVI“) a

  9. o zaměstnaneckých mobilitách (dále jen „čtenář mobilit“).

 2. Funkce koordinátorů dle odst. 1 písm. a) mohou být na součásti univerzity dle potřeby sloučeny, vždy jsou však svěřeny osobám, které jsou v pracovněprávním vztahu k příslušné součásti univerzity, a obsazeny pouze jednou osobou.

 3. Děkan fakulty, na které jsou zavedeny sekce, může rozhodnout také o jmenování sekčních koordinátorů evidence výsledků.

 4. Děkani a ředitelé vysokoškolských ústavů mohou svým rozhodnutím povolit v rámci jednotlivých agend evidence projektů přístup pro čtení:

    a. 

  osobám, které jsou hlavními řešiteli projektu či které za jeho řešení zodpovídají, k záznamu o příslušném projektu,

    b. 

  osobám, které jsou uvedeny v záznamu mezi řešiteli projektu, k příslušnému záznamu o projektu.

 5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se na ostatních součástech univerzity aplikuje přiměřeně.

 6. Vedení součástí zajistí aktualizaci příznaků osob jmenovaných dle odst. 1 písm. a) a b) příslušným způsobem v personální evidenci univerzity.

 7. Pro zajištění evidence výsledků jmenují vedoucí pracovníci základních součástí fakulty, na nichž jsou zařazeni zaměstnanci či studenti, kteří se podílejí na tvůrčí činnosti, zpracovatele evidence výsledků (dále jen „zpracovatel“) a o tomto jmenování nebo jeho změně informují příslušného koordinátora evidence výsledků. Tato povinnost se nevztahuje na teologické fakulty, na nichž se povinnosti zpracovatelů přenášejí na koordinátora.

 8. Koordinátoři, referenti a zpracovatelé na součástech univerzity se souhrnně označují jako „správci na součásti“.


Článek 16 - Organizační zajištění na úrovni univerzity

 1. Vedoucí Odboru pro vědu a výzkum Rektorátu

    a. 

  jmenuje:

  1. univerzitního koordinátora evidence identifikátorů a dle potřeby jeho zástupce,

  2. univerzitního koordinátora evidence projektů a dle potřeby jeho zástupce,

  3. univerzitního koordinátora evidence výsledků a dle potřeby jeho zástupce,

  4. jednoho či více univerzitních referentů projektů českých poskytovatelů (ve zkratce „univerzitní referent českých projektů“),

  5. jednoho či více univerzitních referentů zahraničních, mezinárodních a evropských projektů (ve zkratce „univerzitní referent zahraničních projektů“),

  6. jednoho či více univerzitních referentů účasti ve velkých výzkumných infrastrukturách (ve zkratce „univerzitní referent účasti ve VVI“),

  7. jednoho či více univerzitních referentů hodnocení tvůrčí činnosti,

  8. jednoho či více univerzitních referentů pro každý soutěžní program v oblasti tvůrčí činnosti (ve zkratce „univerzitní referent soutěže“),

    b. 

  může jmenovat dle potřeby také jednoho či více:

  1. čtenářů českých projektů na úrovni celé univerzity,

  2. čtenářů zahraničních projektů na úrovni celé univerzity,

  3. čtenářů účasti ve VVI na úrovni celé univerzity a

  4. čtenářů soutěže pro jednotlivé soutěžní programy v oblasti tvůrčí činnosti.

 2. Ředitel ÚK jmenuje univerzitního koordinátora open access a dle potřeby může jmenovat také jeho zástupce.

 3. Vedoucí Odboru zahraničních vztahů Rektorátu

    a. 

  jmenuje:

  1. univerzitního koordinátora evidence zaměstnaneckých mobilit a dle potřeby jeho zástupce,

  2. jednoho či více univerzitních referentů pro každý soutěžní program v oblasti mobilit (ve zkratce „univerzitní referent soutěže“) a

    b. 

  může dle potřeby jmenovat také jednoho či více čtenářů soutěže pro jednotlivé soutěžní programy v oblasti mobilit.

 4. Vedoucí Odboru projektové podpory Rektorátu

    a. 

  jmenuje:

  1. jednoho či více univerzitních referentů projektů uskutečňovaných s podporou národních operačních programů (ve zkratce „univerzitní referent projektů OP“),

  2. jednoho či více univerzitních referentů rozvojových projektů,

    b. 

  může dle potřeby jmenovat jednoho či více:

  1. čtenářů projektů OP na úrovni celé univerzity a

  2. čtenářů rozvojových projektů na úrovni celé univerzity.

 5. Ředitel Centra pro přenos poznatků a technologií jmenuje jednoho či více univerzitních referentů projektů smluvního a kolaborativního výzkumu (ve zkratce „univerzitní referent smluvního výzkumu“) a dle potřeby může jmenovat také jednoho či více čtenářů smluvního výzkumu na úrovni celé univerzity.

 6. Vedoucí Odboru výstavby Rektorátu jmenuje jednoho či více univerzitních referentů investičních projektů a dle potřeby může dále jmenovat jednoho či více čtenářů investičních projektů na úrovni celé univerzity.

 7. Univerzitní koordinátoři a univerzitní referenti se souhrnně označují jako „správci na úrovni univerzity“.


Článek 17 - Přístup k obsahu evidencí na součástech

 1. Děkan či ředitel součásti, věcně příslušný proděkan, tajemník fakulty a vedoucí věcně příslušného oddělení děkanátu mají přístup pro čtení ke všem záznamům všech evidencí na dané součásti.

 2. Děkan či ředitel součásti, proděkan pro vědu a koordinátor hodnocení mají přístup ke všem údajům a dokumentům zpřístupňovaným dané součásti v rámci hodnocení tvůrčí činnosti.

 3. Koordinátor evidence identifikátorů, koordinátor evidence projektů, koordinátor evidence výsledků, koordinátor evidence mobilit a jejich zástupci mají plný přístup ke všem záznamům dané evidence ve správě dané součásti univerzity a přístup pro čtení k záznamům dané evidence ve správě jiné součásti univerzity, v němž je jeho součást univerzity uvedena.

 4. Referent evidence projektů má plný přístup ke všem záznamům dané agendy ve správě dané součásti univerzity a přístup pro čtení k záznamům dané evidence ve správě jiné součásti univerzity, v němž je jeho součást univerzity uvedena.

 5. Není-li v zásadách soutěže určeno jinak, referent soutěže má:

    a. 

  přístup pro čtení k soutěžním návrhům připravovaným a podaným na jeho součásti univerzity,

    b. 

  přístup pro čtení k soutěžním návrhům, v nichž je jeho součást univerzity uvedena mezi dalšími účastníky,

    c. 

  plný přístup k záznamu o řešených soutěžních projektech, které jsou ve správě jeho součásti univerzity a

    d. 

  přístup pro čtení k záznamům o řešených soutěžních projektech, v nichž je jeho součást univerzity uvedena.

 6. Referent účasti ve velkých výzkumných infrastrukturách má plný přístup ke všem záznamům této evidence ve správě dané součásti univerzity a přístup pro čtení k záznamům této evidence ve správě jiné součásti univerzity, v němž je jeho součást univerzity uvedena.

 7. Sekční koordinátor evidence výsledků má přístup ke všem záznamům evidence výsledků, které jsou ve správě pracovišť zařazených do dané sekce, a to v rozsahu vyplývajícím z aktuálního stavu záznamu. Podrobnosti jsou stanoveny metodikou evidence výsledků.

 8. Zpracovatel má přístup ke všem záznamům evidence výsledků, které jsou ve správě daného pracoviště, a to v rozsahu vyplývajícím z aktuálního stavu záznamu. Podrobnosti jsou stanoveny metodikou evidence výsledků.

 9. Každá osoba, která je v pracovně-právním či studijním vztahu k univerzitě, má přístup:

    a. 

  pro čtení k základnímu přehledu obsahu vnitřní klasifikace,

    b. 

  k záznamu o svých personálních vědeckých identifikátorech, do něhož může identifikátory vkládat, po jejich schválení koordinátorem jsou mu však nadále dostupné pouze pro čtení,

    c. 

  pro čtení k záznamům o projektech, v nichž je uvedena jako hlavní řešitel, resp. odpovědná osoba, pokud byl tento přístup povolen dle čl. 15, odst. 4, písm. a),

    d. 

  pro čtení k záznamům o projektech, v nichž je uvedena mezi řešiteli na jakékoli pozici, pokud byl tento přístup povolen dle čl. 15, odst. 4, písm. b),

    e. 

  k záznamům o soutěžních návrzích, jichž je vlastníkem, v rozsahu daném zásadami soutěže,

    f. 

  k záznamům o soutěžních návrzích, v nichž je uveden v řešitelském týmu, minimálně v rozsahu, který umožňuje kontrolu užití jejích osobních údajů v záznamu,

    g. 

  k záznamům o řešených soutěžních projektech, jichž je vlastníkem nebo je v nich uveden v řešitelském týmu, v rozsahu vyplývajícím ze zásad soutěže,

    h. 

  k záznamům v evidenci výsledků, jichž je vlastníkem, v rozsahu, který určí metodika evidence výsledků,

    i. 

  pro čtení ke všem záznamům v evidenci výsledků a

    j. 

  k záznamu o své mobilitě v rozsahu daném samostatným opatřením rektora.

 10. Přístupy dle odst. 1 až 3 jsou přidělovány automatizovaně na základě správného označení funkcí osob v personálním systému univerzity.


Článek 18 - Společná odpovědnost všech uživatelů systému IS Věda

 1. Při pořizování záznamů jsou přednostně využívány číselníky systému IS Věda. Je-li v příslušném číselníkovém poli povoleno vkládání nečíselníkových hodnot, jsou tyto využívány pouze tehdy, pokud potřebná hodnota není v číselníku obsažena.

 2. Při vyplňování údajů o osobách s pracovněprávním či studijním vztahem k univerzitě je použití číselníku osob, do něhož jsou automaticky přebírány záznamy z centrální personální evidence univerzity, povinné.

 3. Všichni uživatelé systému IS Věda využívají v rámci uživatelské podpory přednostně nástroj pro vzdálenou uživatelskou podporu (tzv. HelpDesk), který je jeho součástí.


Článek 19 - Odpovědnost zaměstnanců a studentů

 1. Zaměstnanci a studenti mají v den vložení prvního výsledku, jehož jsou autory či spoluautory, do evidence výsledků (akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a studenti programů doktorského studia však nejpozději do dvou měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu s univerzitou) povinnost zajistit osobně nebo s pomocí koordinátora zanesení svých identifikátorů do evidence v systému IS Věda.

 2. Zaměstnanci a studenti odpovědní za řešení projektů jsou povinni poskytnout potřebnou součinnost referentům a koordinátorům zajišťujícím evidenci projektů, včetně předání informací o projektové žádosti připravované k podání externímu poskytovateli.

 3. Odpovědnost za pořízení záznamu o výsledku náleží autorovi tohoto výsledku. Tuto povinnost může autor výsledku naplnit osobně, nebo v zastoupení jiným zaměstnancem součásti univerzity, a to na základě pravidel stanovených vedením dané součásti univerzity.

 4. V případě výsledků s více než jedním autorem náleží povinnost dle odst. 3 prvnímu z členů autorského kolektivu, který je zaměstnancem či studentem univerzity, podle pořadí, v němž jsou tito autoři uvedeni ve výsledku (dále též jen „autor výsledku“). Pro výsledky, na nichž se nepodíleli autoři z jiných součástí univerzity, může součást univerzity toto pravidlo upravit jinak.

 5. Autorovi výsledku náleží odpovědnost za:

    a. 

  zajištění, že v textu výsledku určeného k publikaci, který vznikl na základě pracovněprávního či studijního vztahu autora k univerzitě, je uvedena afiliace autora a součásti univerzity, a to ve formátu uvedeném v příloze č. 1 tohoto opatření, a

    b. 

  úplnost, správnost a pravdivost údajů v záznamu o výsledku tvořících jeho úplný bibliografický popis a vyjadřujících jeho vazbu na zdroj financování a zařazení do vnitřní klasifikace.

 6. Autor výsledku je povinen zajistit vložení plného textu výsledku do systému IS Věda v případě, že:

    a. 

  výsledek vznikl při řešení projektu financovaného v rámci programu, jehož podmínkou je zveřejňování výsledků v režimu open access,

    b. 

  výsledek má být předkládán k hodnocení formou peer review,

    c. 

  tuto povinnost pro účely vnitřní kontroly vložených záznamů na součásti univerzity stanoví její vedení nebo

    d. 

  požaduje uložení a zpřístupnění výsledku včetně plného textu a dalších předepsaných příloh v institucionálním repozitáři.

 7. Autor výsledku, který je určen k uložení a zpřístupnění v institucionálním repozitáři, je povinen zajistit a postupem popsaným v metodice evidence výsledků v záznamu o výsledku stvrdit, že:

    a. 

  uložením plného textu výsledku do institucionálního repozitáře nezasahuje do práv vydavatele/nakladatele či jiné třetí strany a

    b. 

  disponuje souhlasy všech spoluautorů výsledku se zpřístupněním přiloženého plného textu výsledku v institucionálním repozitáři publikační činnosti univerzity.

 8. Autor výsledku je dále povinen:

    a. 

  v případě pochyb u některých druhů výsledků, které nejsou dohledatelné v základních databázích používaných RVVI při kontrole záznamů, poskytnout zpracovateli nebo koordinátorovi dokument, na jehož základě lze prověřit správnost a úplnost záznamu,

    b. 

  předložit výsledek na vyžádání ke kontrole dle § 13 zákona. Dojde-li ke kontrole v době, kdy autor již není zaměstnancem či studentem univerzity, přechází tato povinnost autora na zpracovatele,

    c. 

  v případě potřeby doložit skutečnost dle odst. 7 písm. a) a

    d. 

  předložit na vyžádání souhlasy spoluautorů dle odst. 7 písm. b).

 9. Akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a studenti programů doktorského studia jsou povinni průběžně udržovat pořadí nejvýznamnějších výsledků za uplynulé sledované období pro účely přípravy akreditačních podkladů a výběru výsledků k vnitřnímu i národnímu hodnocení tvůrčí činnosti.5


Článek 20 - Odpovědnost správců na součástech univerzity

 1. Zpracovatel zejména:

    a. 

  poskytuje konzultace k pořizování záznamů jednotlivým autorům výsledků,

    b. 

  spolupracuje s autory výsledků na přiložení plného textu výsledku a případných dalších dodatečných údajů či příloh do již kompletního záznamu, je-li výsledek vybrán pro předložení k hodnocení formou peer review a

    c. 

  odpovídá za:

  1. kontrolu záznamů pořízených zaměstnanci či studenty dané základní součásti fakulty,

  2. ověření správnosti záznamů z hlediska jejich souladu s publikovanými výsledky, s národní metodikou hodnocení a dalšími pokyny Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,

  3. za zařazení výsledku do správného druhu dle národní metodiky hodnocení,

  4. importy záznamů z externích zdrojů do zásobníku předimportovaných záznamů a

    d. 

  rozhoduje o zařazení záznamů o výsledcích do datové dávky pro IS VaVaI za daný rok.

 2. Referent evidence projektů v agendě, jež má svěřenu podle metodiky evidence projektů:

    a. 

  odpovídá za řádnou evidenci aktivit a včasné pořizování záznamů na dané součásti univerzity a jejich správnost,

    b. 

  spolupracuje:

  1. s koordinátorem evidence projektů na řešení metodických otázek a technických problémů vzniklých při evidenci,

  2. s koordinátorem evidence výsledků v případě, že z projektů jeho agendy vznikají výsledky tvůrčí činnosti,

  3. s univerzitním referentem dané agendy na řešení metodických otázek a technických problémů vzniklých při evidenci a

    c. 

  zúčastňuje se školení a svolávaných metodických setkání.

 3. Referent soutěže:

    a. 

  má přístup ke stanoviskům děkana, resp. ředitele příslušné součásti, která se týkají soutěžních návrhů v programech, kde zásady soutěže tato stanoviska vyžadují, a na jeho pokyn může tato stanoviska jeho jménem i vkládat či editovat, pokud zásady soutěže neurčí jinak,

    b. 

  spolupracuje s koordinátorem evidence výsledků v případě, že z projektů daného soutěžního programu vznikají výsledky tvůrčí činnosti anebo pokud se v daném soutěžním programu využívá evidence výsledků k prokazování kvalifikačních předpokladů žadatele či jiných členů řešitelského týmu,

    c. 

  vykonává další povinnosti v rozsahu dle zásad soutěže a

    d. 

  zúčastňuje se školení a svolávaných metodických setkání.

 4. Referent účasti ve VVI:

    a. 

  odpovídá za:

  1. řádnou evidenci účasti univerzity ve velké výzkumné infrastruktuře, jíž je jeho součást univerzity provozovatelem anebo pro niž je jeho součást hlavním účastníkem za univerzitu,

  2. uvedení všech dalších součástí, které se dané velké výzkumné infrastruktury účastní,

  3. správnost záznamu o této účasti,

    b. 

  spolupracuje:

  1. s univerzitním referentem dané agendy na řešení metodických otázek a technických problémů vzniklých při evidenci,

  2. s koordinátorem a referenty evidence projektů a koordinátorem evidence výsledků na řešení společných otázek týkajících se účasti ve velké výzkumné infrastruktuře a jejího využívání a

    c. 

  zúčastňuje se školení a svolávaných metodických setkání.

 5. Sekční koordinátor evidence výsledků zejména:

    a. 

  poskytuje konzultace zpracovatelům z pracovišť dané sekce a

    b. 

  provádí namátkovou kontrolu záznamů pořízených příslušnými zaměstnanci či studenty.

 6. Koordinátor evidence identifikátorů zejména:

    a. 

  poskytuje autorům konzultace a metodickou podporu v oblasti správy profilů a uvádění personálních identifikátorů,

    b. 

  průběžně kontroluje přítomnost identifikátorů v evidenci a ve spolupráci s autory zajišťuje jejich doplnění, pokud chybí,

    c. 

  podílí se na centralizované správě profilů tam, kde je umožněna,

    d. 

  upozorňuje autory na povinnost uvádět u všech svých publikací afiliace dle přílohy tohoto opatření a dále primárně anglickou variantu názvu pracoviště podle příslušného opatření děkana, pokud takové opatření existuje,

    e. 

  nastavuje přístupová oprávnění čtenářů záznamů dané součásti univerzity jmenovaných dle čl. 15 odst. 1 písm. c) a případná dalších oprávnění, která určí univerzitní koordinátor evidence identifikátorů,

    f. 

  spolupracuje s koordinátory ostatních evidencí a

    g. 

  zúčastňuje se školení a svolávaných metodických setkání.

 7. Koordinátor evidence projektů zejména:

    a. 

  odpovídá za:

  1. řádnou evidenci projektů dané součásti univerzity jako celku,

  2. včasné pořizování záznamů o projektech a jejich správnost v agendách, pro které nebyl na dané součásti univerzity jmenován referent,

  3. zajištění importu dat v agendách, kde je umožněn,

  4. přípravu přehledů a analýz pro potřeby dané součásti univerzity,

  5. nastavení přístupových oprávnění pro čtenáře záznamů dané součásti univerzity jmenovaných dle čl. 15 odst. 1 písm. c) a případných dalších oprávnění, která určí metodika evidence projektů,

    b. 

  spolupracuje:

  1. se správci evidence projektů na univerzitní úrovni na řešení metodických otázek evidence a problémů vzniklých při evidenci,

  2. s referenty evidence projektů a dalšími uživateli na dané součásti univerzity, jimž poskytuje školení a konzultace k pořizování záznamů a k práci se záznamy,

  3. s dalšími pracovišti dané součásti univerzity, jimž poskytuje součinnost při plnění úkolů souvisejících se sledovanými agendami, zejména při sběru dat pro evidenci výsledků,

  4. s referentem evidence účasti ve VVI na řešení společných otázek týkajících se účasti ve velké výzkumné infrastruktuře a jejího využívání,

  5. s koordinátory ostatních evidencí a

    c. 

  zúčastňuje se školení a svolávaných metodických setkání.

 8. Koordinátor evidence výsledků zejména:

    a. 

  odpovídá za:

  1. řádnou evidenci výsledků dané součásti univerzity jako celku,

  2. vyhlášení termínu pro autory výsledků a zpracovatele pro ukončení sběru za daný rok,

  3. za formální zařazení výsledků do datové dávky pro IS VaVaI za daný rok,

  4. nastavení přístupových oprávnění zpracovatelů, sekčních koordinátorů, čtenářů záznamů dané součásti univerzity jmenovaných dle čl. 15 odst. 1 písm c) a případných dalších oprávnění, která určí metodika evidence výsledků,

  5. přípravu datové dávky pro IS VaVaI za daný rok, a to v termínech stanovených univerzitním koordinátorem,

  6. zpracování přehledů a analýz pro potřeby součásti univerzity,

    b. 

  spolupracuje:

  1. s univerzitním koordinátorem evidence výsledků na řešení metodických otázek evidence a problémů vzniklých při evidenci,

  2. se zpracovateli dané součásti univerzity, jimž poskytuje školení a konzultace k pořizování záznamů, k práci se záznamy, metodice evidence výsledků, platné národní metodice hodnocení a dalším pokynům RVVI,

  3. s koordinátorem open access na dosažení věcné a formální správnosti a úplnosti záznamu o výsledku za účelem jeho uložení a zpřístupnění v institucionálním repozitáři,

  4. s referentem evidence účasti ve VVI na řešení společných otázek týkajících se účasti ve velké výzkumné infrastruktuře a jejího využívání,

  5. s referenty evidence projektů a referenty soutěží, pokud v příslušných agendách vznikají výsledky tvůrčí činnosti a

  6. s koordinátory ostatních evidencí,

    c. 

  zúčastňuje se školení a svolávaných metodických setkání a

    d. 

  na teologických fakultách a dalších součástech univerzity vykonává povinnosti zpracovatele.

 9. Koordinátor open access zejména

    a. 

  odpovídá za:

  1. provedení kontroly, zda v záznamu o výsledku, který je určen pro uložení a zpřístupnění v institucionálním repozitáři, byly splněny povinnosti dle čl. 19 odst. 7 písm. a) a b) a dodrženy všechny ostatní nezbytné formální náležitosti, popsané v metodice open access a autoarchivace,

  2. sběr a vykázání údajů o zaplacených poplatcích za open access na své součásti,

  3. koordinaci implementace institucionální politiky open access na své součásti,

    b. 

  poskytuje autorům:

  1. školení a konzultace k ukládání a zpřístupňování záznamů o výsledcích a jejich plných textů v institucionálním repozitáři,

  2. školení a konzultace k publikování v režimu open access obecně, včetně prevence využívání eticky pochybných publikačních platforem,

    c. 

  spolupracuje:

  1. s univerzitním koordinátorem open access na řešení metodických otázek a problémů souvisejících s užíváním institucionálního repozitáře,

  2. s univerzitním koordinátorem open access na rozvoji institucionální politiky a nástrojů podpory open access a

  3. s koordinátorem evidence výsledků a autory na dosažení věcné a formální správnosti a úplnosti záznamu o výsledku za účelem jeho uložení a zpřístupnění v institucionálním repozitáři.

 10. Koordinátor zaměstnanecké mobility:

    a. 

  odpovídá za:

  1. přípravu přehledů a analýz pro potřeby dané součásti univerzity,

  2. nastavení přístupových oprávnění pro čtenáře záznamů dané součásti univerzity jmenovaných dle čl. 15 odst. 1 písm. c) a případných dalších oprávnění, která určí univerzitní koordinátor zaměstnanecké mobility,

    b. 

  spolupracuje:

  1. s univerzitním koordinátorem zaměstnanecké mobility na řešení metodických otázek evidence a problémů vzniklých při evidenci a

  2. s koordinátory ostatních evidencí.

 11. Koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti:

    a. 

  odpovídá za:

  1. koordinaci administrativních a organizačních činností souvisejících s hodnocením tvůrčí činnosti,

  2. koordinaci vnitřní diskuse o obsahu vnitřní klasifikace a formulování jejích závěrů jménem součásti univerzity,

    b. 

  účastní se schůzek svolávaných prorektorem pro vědeckou činnost a

    c. 

  spolupracuje s Rektorátem na úkolech týkajících se hodnocení tvůrčí činnosti.

 12. Zástupce koordinátora vykonává kompetence koordinátora v rozsahu dle pokynů koordinátora, kterého zastupuje.

 13. Všichni správci na součástech univerzity také poskytují součinnost:

    a. 

  koordinátorům a ostatním účastníkům vnitřního hodnocení kvality na univerzitě,

    b. 

  ÚVT v otázkách dalšího rozvoje a úprav systému IS Věda a při řešení technických problémů spojených s jeho užíváním a

    c. 

  ÚK při řešení technických problémů spojených s užíváním repozitáře.

 14. V případě, že zpracovatel nebo koordinátor evidence výsledků zjistí v záznamu o výsledku chyby či nesrovnalosti, vrátí jej k opravě autorovi. V případě nebezpečí z prodlení provede koordinátor nebo zpracovatel opravu sám. Provedené změny jsou automatizovaně zaznamenávány v historii záznamu, která je dostupná uživateli, který záznam do evidence pořídil, i příslušnému zpracovateli a koordinátorovi.

 15. V případě, že koordinátor open access zjistí v záznamu o výsledku chyby či nesrovnalosti související se souborem plného textu nebo jiné přílohy, jež je určen k uložení a zpřístupnění v institucionálním repozitáři, vrátí jej k opravě autorovi.

 16. Pro účely kontrol a ověřování správnosti záznamů o výsledcích, zejména s ohledem na národní metodiku hodnocení a další pravidla RVVI, mohou koordinátor na součásti univerzity a univerzitní koordinátor kdykoli v průběhu sběru dat využít porovnání záznamů vložených do systému IS Věda se záznamy výsledků vedenými v meziuniverzitní databázi výsledků a na základě tohoto porovnání navrhovat autorům a zpracovatelům (v případě univerzitního koordinátora koordinátorům na součástech univerzity) korekci údajů o výsledku zapsaných v systému IS Věda.

 17. Za správnost vložených údajů a případné škody způsobené vložením nesprávných údajů a za škody způsobené nepořízením záznamu odpovídá součást univerzity, která záznam do příslušné evidence pořídila, nebo měla povinnost pořídit.

 18. Součást univerzity nese odpovědnost za správnost údajů evidovaných o její organizační struktuře v personálním systému univerzity a v případě její změny zajistí včasné předání všech podkladů potřebných k aktualizaci těchto údajů tak, aby nebyl ohrožen sběr údajů pro evidenci a hodnocení tvůrčí činnosti a další procesy a evidence dle tohoto opatření.


Článek 21 - Odpovědnost správců na úrovni univerzity

 1. Univerzitní koordinátor evidence identifikátorů zejména:

    a. 

  odpovídá za:

  1. přípravu přehledů a analýz dle požadavků vedení univerzity,

  2. nastavení a obsah příslušných číselníků systému IS Věda a

  3. nastavení přístupových oprávnění čtenářů záznamů na úrovni univerzity,

  4. správu a aktualizaci webových stránek s informacemi týkajícími se zřizování a evidence identifikátorů a

    b. 

  poskytuje školení a konzultace v metodických otázkách a obsluze systému IS Věda koordinátorům evidence identifikátorů na součástech univerzity.

 2. Univerzitní referenti evidence projektů zejména:

    a. 

  poskytují metodickou podporu koordinátorům evidence a referentům dílčích agend na součástech univerzity a

    b. 

  zajišťují komunikaci s poskytovateli v rámci příslušných agend za účelem zjištění informací potřebných pro provádění evidence.

 3. Univerzitní koordinátor evidence projektů zejména:

    a. 

  odpovídá za:

  1. přípravu metodiky evidence projektů a závazných doporučení týkajících se evidence projektů, a to s ohledem na vývoj legislativy v této oblasti, změny národní metodiky hodnocení, aktualizaci dalších pokynů RVVI a na potřeby univerzity,

  2. přípravu přehledů a analýz dle požadavků vedení univerzity,

  3. nastavení a obsah příslušných číselníků systému IS Věda,

  4. nastavení přístupových oprávnění čtenářů záznamů na úrovni univerzity a

    b. 

  poskytuje školení a konzultace v metodice evidence projektů a v obsluze příslušných částí systému IS Věda koordinátorům evidence na fakultách a dalších součástech a zajišťuje řešení jejich požadavků.

 4. Univerzitní referent soutěže zejména:

    a. 

  poskytuje metodickou podporu referentům soutěží na součástech univerzity a

    b. 

  vykonává další povinnosti v rozsahu dle zásad soutěže.

 5. Univerzitní referent účasti ve VVI zejména:

    a. 

  odpovídá za:

  1. přípravu metodiky evidence účasti ve VVI a závazných doporučení týkajících se evidence,

  2. přípravu přehledů a analýz dle požadavků vedení univerzity,

  3. nastavení a obsah příslušných číselníků systému IS Věda, jež zajišťuje ve spolupráci s univerzitním koordinátorem projektů a ÚVT,

  4. nastavení přístupových oprávnění čtenářů záznamů na úrovni univerzity a

    b. 

  poskytuje metodickou podporu referentům účasti ve VVI na součástech univerzity.

 6. Univerzitní koordinátor evidence výsledků zejména:

    a. 

  odpovídá za:

  1. přípravu metodiky evidence výsledků a závazných doporučení týkajících se evidence výsledků, vč. vykazování výsledků do IS VaVaI, a to s ohledem na vývoj legislativy v této oblasti, změny národní metodiky hodnocení, aktualizaci dalších pokynů RVVI a na potřeby univerzity,

  2. vyhlášení závazných termínů pro součásti univerzity pro předání datových dávek pro IS VaVaI,

  3. přípravu přehledů a analýz dle požadavků vedení univerzity,

  4. nastavení a obsah příslušných číselníků systému IS Věda,

  5. nastavení přístupových oprávnění čtenářů záznamů na úrovni univerzity,

  6. komunikaci s příslušným pracovištěm Úřadu vlády, zajišťujícím činnost RVVI, a jednotlivými poskytovateli, včetně předání datových dávek pro IS VaVaI za univerzitu jednotlivým poskytovatelům, a to v termínech určených těmito poskytovateli,

    b. 

  poskytuje koordinátorům evidence na součástech univerzity:

  1. školení a konzultace k metodice evidence výsledků a obsluze příslušných částí systému IS Věda a

  2. školení a konzultace k národní metodice hodnocení a dalším pokynům RVVI.

 7. Univerzitní koordinátor open access zejména:

    a. 

  odpovídá za:

  1. přípravu a rozvoj interních předpisů a metodiky open access a autoarchivace,

  2. tvorbu a rozvoj institucionální politiky open access na univerzitě a její harmonizaci s podmínkami a povinnostmi ve vztahu k open access na národní a mezinárodní úrovni,

  3. přípravu a rozvoj koncepce nástrojů institucionální podpory open access,

  4. koordinaci procesů spojených s monitoringem a analýzou dat o zaplacených poplatcích za open access na univerzitě,

  5. přípravu přehledů a analýz open access dle požadavků vedení univerzity,

    b. 

  poskytuje koordinátorům open access školení a konzultace k ukládání a zpřístupňování záznamů o výsledcích a jejich plných textů v institucionálním repozitáři a k podpoře open access na univerzitě a

    c. 

  spolupracuje s univerzitními nakladatelstvími v oblasti open access a pomáhá harmonizovat dílčí vydavatelské politiky.

 8. Univerzitní koordinátor zaměstnanecké mobility

    a. 

  odpovídá za:

  1. přípravu přehledů a analýz dle požadavků vedení univerzity,

  2. nastavení systému IS Věda pro potřeby dané evidence a obsah příslušných číselníků,

  3. nastavení přístupových oprávnění čtenářů záznamů na úrovni univerzity a

    b. 

  poskytuje školení a konzultace v metodických otázkách a obsluze systému IS Věda koordinátorům evidence identifikátorů na součástech univerzity.

 9. Univerzitní referent hodnocení tvůrčí činnosti

    a. 

  poskytuje metodickou podporu účastníkům hodnocení (zejména součástem a hodnotícím orgánům),

    b. 

  zprostředkovává komunikaci a distribuci podkladů a dokumentů mezi hodnotícími orgány a hodnocenými součástmi,

    c. 

  ve spolupráci s ÚVT poskytuje technickou podporu účastníkům hodnocení při práci v systému IS Věda a

    d. 

  účastní se schůzek svolávaných prorektorem pro vědeckou činnost.

 10. Zástupce univerzitního koordinátora vykonává kompetence univerzitního koordinátora v rozsahu dle pokynů univerzitního koordinátora, kterého zastupuje.

 11. Všichni správci na úrovni univerzity vzájemně spolupracují a poskytují součinnost také:

    a. 

  účastníkům vnitřního hodnocení kvality na univerzitě,

    b. 

  ÚVT v otázkách dalšího rozvoje a úprav systému IS Věda a při řešení technických problémů spojených s jeho užíváním a

    c. 

  ÚK při řešení technických problémů spojených s užíváním repozitáře.

Článek 22 - Technické zajištění a podpora

 1. Za provoz systému IS Věda po technické stránce, včetně přípravy podkladů pro technickou a uživatelskou dokumentaci, odpovídá ÚVT, který dále poskytuje školení v obsluze modulů systému a technickou podporu (vč. vestavěných nástrojů pro uživatelskou podporu):

    a. 

  univerzitním koordinátorům,

    b. 

  univerzitním referentům a

    c. 

  koordinátorům na součástech univerzity.

 2. Za provoz systému institucionálního repozitáře, včetně přípravy podkladů pro technickou a uživatelskou dokumentaci, odpovídá ÚK, která dále poskytuje školení k práci s institucionálním repozitářem.

 3. Za provoz veškeré technické infrastruktury umožňující provoz systému IS Věda a institucionálního repozitáře, včetně přípravy podkladů pro průběžné obnovování či zlepšování této technické infrastruktury, a také za uživatelskou podporu spojenou s touto technickou infrastrukturou, odpovídá ÚVT.


Část X - Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 23 - Přechodná ustanovení

 1. Stanovuje se období v délce tří měsíců od data účinnosti tohoto opatření, během kterého budou provedena jmenování správců a dalších pověřených osob, vydány jednotlivé metodiky a dokončeny příslušné úpravy v nastavení systému IS Věda.


Článek 24 - Zrušovací ustanovení

 1. Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje:

    a. 

  opatření rektora č. 24/2018 – Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově,

    b. 

  opatření rektora č. 18/2020 Změna Opatření rektora č. 24/2018 – Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově,

    c. 

  opatření rektora č. 19/2021 Změna Opatření rektora č. 24/2018 – Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově a

    d. 

  opatření rektora č. 10/2018 Název Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres.


Článek 25 - Závěrečná ustanovení

 1. V případě potřeby může být systém IS Věda do doby aktualizace tohoto opatření rozšiřován o další evidence. V takovém případě se přiměřeně užije ustanovení části IX. Metodická pravidla takto doplněných evidencí vydává ředitel ÚVT.

 2. Přílohou tohoto opatření je seznam oficiálních afiliací univerzity.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. 11. 2021.
V Praze dne 9. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
********** Příloha **********

Oficiální afiliace Univerzity Karlovy

 1. Autoři jsou povinni u všech výsledků, které vznikly na základě pracovněprávního či studijního vztahu k univerzitě, uvádět oficiální institucionální afiliaci v podobě: “Název univerzity, název součásti univerzity”. Ve výsledcích v českém či slovenském jazyce se uvádí afiliace v české podobě, ve výsledcích v ostatních jazycích afiliace v anglickém jazyce.

 2. Afiliace se řídí formou předepsanou přílohou č. 1 Statutu univerzity.

 3. V případě, že je dle pravidel editora či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující české, resp. anglické zkratky:Český název

Zkratka česká

Zkratka anglická

Univerzita Karlova

UK

Charles Univ

Katolická teologická fakulta

KTF UK

Charles Univ, Fac Cathol Theol

Evangelická teologická fakulta

ETF UK

Charles Univ, Fac Protest Theol

Husitská teologická fakulta

HTF UK

Charles Univ, Fac Huss Theol

Právnická fakulta

PF UK

Charles Univ, Fac Law

1. lékařská fakulta

1. LF UK

Charles Univ, Fac Med 1

2. lékařská fakulta

2. LF UK

Charles Univ, Fac Med 2

3. lékařská fakulta

3. LF UK

Charles Univ, Fac Med 3

Lékařská fakulta v Plzni

LFP UK

Charles Univ, Fac Med Pilsen

Lékařská fakulta v Hradci Králové

LFHK UK

Charles Univ, Fac Med Hradec Kralove

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

FaF UK

Charles Univ, Fac Pharm

Filozofická fakulta

FF UK

Charles Univ, Fac Arts

Přírodovědecká fakulta

PřF UK

Charles Univ, Fac Sci

Matematicko-fyzikální fakulta

MFF UK

Charles Univ, Fac Math & Phys

Pedagogická fakulta

PedF UK

Charles Univ, Fac Edu

Fakulta sociálních věd

FSV UK

Charles Univ, Fac Soc Sci

Fakulta tělesné výchovy a sportu

FTVS UK

Charles Univ, Fac Phys Edu & Sport

Fakulta humanitních studií

FHS UK

Charles Univ, Fac Human

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

ÚDAUK

Charles Univ, Inst Hist

Centrum pro otázky životního prostředí

COŽP UK

Charles Univ, Environm Ctr

Centrum pro teoretická studia

CTS UK

Charles Univ, Ctr Theoret Study

Centrum ekonomický výzkum a doktorské studium

CERGE UK

Charles Univ, CERGE-EI
Poznámky

1

Čl. 7 odst. 2 písm. e) opatření rektora č. 18/2021 Zásady programu Cooperatio.

2

Čl. 22 odst. 3 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy.

3

Opatření rektora č. 15/2020.

4

Např. systémy pro odhalování plagiátů v zaměstnaneckých dílech, jejichž služeb univerzita využívá na základě platných smluv.

5

Počet uváděných nejvýznamnějších výsledků v žebříčku a časové vymezení sledovaného období je stanoven metodikou evidence výsledků.


Poslední změna: 30. květen 2023 08:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám