Opatření rektora č. 53/2018

Název:

Statut Rady sportu Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2019

[ZMĚNĚNO OR č. 26/2020]


Statut Rady sportu Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření rektora upravuje činnost, složení a zasedání Rady sportu Univerzity Karlovy (dále jen „Rada“ a „UK“).

 2. Rada se zabývá sportem na UK v rámci vzdělávací činnosti, jakož i zájmové činnosti studentů a reprezentací UK na sportovních soutěžích.


Čl. 2 - Činnost Rady

 1. Rada spolupracuje s rektorem a prorektorem zodpovědným za oblast sportu na UK.

 2. Rada zejména:

    a. 

  řídí a zodpovídá za reprezentační družstva UK v jednotlivých sportech,

    b. 

  jmenuje trenéry a vedoucí reprezentačních družstev UK,

    c. 

  zodpovídá za organizaci sportovních soutěží na UK a to včetně mezinárodních,

    d. 

  nominuje a přihlašuje sportovce z řad studentů na domácí i mezinárodní soutěže v souladu s pravidly těchto soutěží,

    e. 

  zodpovídá za řádnou organizaci rektorského sportovního dne na UK včetně řádného čerpání rozpočtu,

    f. 

  navrhuje rektorovi studenty, kteří úspěšně reprezentovali UK, na přiznání stipendia podle čl. 9 Stipendijního řádu UK,

    g. 

  navrhuje rektorovi jednorázové odměny pro trenéry reprezentačních družstev UK, které se umístily do třetího místa na Akademickém mistrovství ČR,

    h. 

  podle potřeby spolupracuje se sportovními svazy, kluby a dalšími obdobnými spolky.

 3. Rada každoročně předkládá rektorovi návrh na rozdělení přidělených finančních prostředků ve výši minimálně 1 milionu Kč, a to zejména na činnosti uvedené v odstavci 2 (tj. rektorský sportovní den, reprezentační družstva UK, Akademické mistrovství ČR, stipendia studentů, odměny trenérů a další). Rada zodpovídá za kontrolu řádného čerpání těchto prostředků.

 4. Rada může podle potřeby požádat o součinnost ekonomický odbor, právní odbor nebo odbor vnějších vztahů rektorátu UK.

 5. Administrativní zázemí Radě poskytuje Sportovní centrum Univerzity Karlovy.


Čl. 3 - Složení Rady

 1. Rada má deset členů.

 2. Členy Rady jmenuje rektor tak, aby každá fakulta uskutečňující v rámci své vzdělávací činnosti tělesnou výchovu1 měla v Radě jednoho zástupce z řad zaměstnanců pracoviště, pod které tělesná výchova spadá2. Návrhy na jmenování předkládají rektorovi děkani příslušných fakult.

 3. Členové Rady jsou jmenováni na čtyři roky.

 4. Rektor může člena Rady před koncem funkčního období odvolat z vlastního uvážení nebo na návrh děkana fakulty, na které je člen Rady zařazen.

 5. Členové Rady volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu Rady.


Čl. 4 - Zasedání Rady

 1. Rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

 2. Zasedání svolává a řídí předseda Rady.

 3. Předseda může v případě své nepřítomnosti pověřit jiného člena Rady, aby zasedání svolal a vedl.

 4. Rada vyjadřuje svou vůli usnesením. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Rady.

 5. Ze zasedání Rady se pořizuje zápis, který obsahuje zejména seznam přítomných, program zasedání a přijatá usnesení.


Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.V Praze dne 26. listopadu 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

1. LF, 2. LF, LF P, LF HK a FaF (společné pracoviště), MFF, PřF, PedF, PF, FF, FTVS.

2

Katedra tělesné výchovy, Ústav tělesné výchovy apod.


Poslední změna: 13. říjen 2020 15:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám