Opatření rektora č. 12/2018

Název:

Působnost garantů studijních programů

K provedení:

čl. 22 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

10. dubna 2018


Působnost garantů studijních programů

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Cílem tohoto opatření rektora je, v návaznosti na ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“)1, nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství (dále jen „nařízení vlády“)2, a další předpisy3, přesněji definovat působnost, odpovědnost, práva a povinnosti garantů studijních programů, vymezit a upevnit roli garantů studijních programů jako klíčových aktérů při zajišťování kvality studijních programů a posílit jejich odpovědnost za úroveň poskytovaného vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Čl. 2 - Základní ustanovení

 1. Garant studijního programu je akademickým pracovníkem, který svou odborností a svým jménem zásadním způsobem ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu. Je pověřen, aby ve spolupráci s orgány příslušné fakulty nebo příslušných fakult dbal o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o kvalitu jeho uskutečňování, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení.

 2. Základní požadavky a kritéria, jež musí garant studijního programu splňovat, jsou stanoveny v § 44 odst. 6 zákona o vysokých školách, nařízení vlády a opatření rektora č. 32/2017, Standardy studijních programů Univerzity Karlovy4.

 3. Ve studijním programu se specializacemi5 mohou být odpovědností za specializační část studijního plánu na návrh garanta studijního programu děkanem také pověřeni další akademičtí pracovníci. Působnost a odpovědnost garanta studijního programu za studijní program jako celek zůstává tímto nedotčena.

 4. Při realizaci studijního programu, který umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu (studijní program ve sdruženém studiu)6, se působnost a odpovědnost garanta studijního programu vztahuje na celý studijní program, včetně přidruženého studijního plánu jiného studijního programu. V záležitostech přidruženého studijního plánu jiného studijního programu postupuje ve spolupráci s garantem tohoto studijního programu.


Čl. 3 - Působnost, odpovědnost, práva a povinnosti garantů studijních programů

 1. V rámci přípravy studijního programu garant studijního programu odpovídá

    a. 

  za obsahovou náplň studijního programu a za její utváření v souladu s aktuální úrovní vědeckého poznání a platnými oborovými standardy,

    b. 

  za přípravu žádosti o akreditaci studijního programu nebo návrhu studijního programu v rámci institucionální akreditace,

    c. 

  za vytvoření studijních plánů studijního programu v souladu s Pravidly a doporučenými postupy pro vytváření studijních programů na Univerzitě Karlově7,

    d. 

  za stanovení cílů studia ve studijním programu, charakteristiky studijního programu, profilu absolventa v rozsahu odborných znalostí a dovedností odpovídajících cílům studia, stejně jako za vymezení obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky, resp. státní doktorské zkoušky a jejích částí tak, aby tato zkouška odpovídala zaměření studia a profilu absolventa,

    e. 

  za to, že rozsah výuky v jednotlivých studijních předmětech odpovídá vyváženosti studijního programu jako celku a že počty kreditů přiřazených studijním povinnostem vyjadřují míru zátěže studenta při studiu.

 2. V rámci uskutečňování studijního programu garant studijního programu dbá ve spolupráci s děkanem a dalšími orgány příslušné fakulty nebo příslušných fakult o realizaci výuky studijního programu v souladu s platnou akreditací nebo platným oprávněním uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace.

 3. V rámci hodnocení studijního programu garant studijního programu

    a. 

  zpracovává a předkládá pracovní skupině zřízené radou pro vnitřní hodnocení vlastní hodnotící zprávu o studijním programu jako podklad pro hodnocení studijního programu v rámci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností Univerzity Karlovy, účastní se jako člen pracovní skupiny projednávání vlastní hodnotící zprávy a vyjadřuje se k návrhu zprávy o hodnocení studijního programu předkládané pracovní skupinou radě pro vnitřní hodnocení,

    b. 

  podílí se na obsahové přípravě studentského hodnocení výuky a interpretaci jeho výsledků a na zajištění kroků zpětné vazby na fakultě.

 4. V rámci rozvoje studijního programu garant studijního programu sleduje aktuální vývoj ve svém oboru a dbá o využívání nejnovějších poznatků ke zkvalitnění obsahu i způsobu výuky, v návaznosti na trendy v oboru i jeho didaktice, navrhuje děkanovi úpravy studijního plánu, úpravy nebo změny studijního programu, případně může navrhovat změny v personálním zajištění, v zájmu kvalitního uskutečňování a perspektivního utváření daného studijního programu konzultuje a koordinuje svou činnost s děkanem, s příslušnými proděkany, s vedoucími příslušných pracovišť, popřípadě dalšími akademickými pracovníky i s garanty věcně blízkých studijních programů. podává na požádání rektorovi, děkanovi nebo dalším orgánům univerzity či fakulty zprávu o stavu, hodnocení a perspektivách studia v daném studijním programu.

 5. V rámci organizace studia ve studijním programu garant studijního programu

    a. 

  dbá o to, aby v každém akademickém roce byly studentům nabídnuty k zápisu povinné a povinně volitelné předměty v příslušné kvalitě, stejně jako i přiměřená nabídka volitelných předmětů,

    b. 

  dbá o to, aby prezentace a evidence studijního plánu v informačním systému, zejména vypisování předmětů a jejich popis, definice příslušných kontrol studia, jakož i vzájemná provázanost prerekvizit, korekvizit, neslučitelností apod., odpovídala platné podobě studijního plánu,

    c. 

  dbá o to, aby témata a zaměření závěrečných prací byla v souladu s oborovým zaměřením studijního programu,

    d. 

  může podat děkanovi návrhy na členy zkušebních komisí pro státní závěrečnou zkoušku, resp. státní doktorskou zkoušku a komisi pro obhajobu disertační práce, jakož i návrhy externích odborníků, kteří mohou být za členy komisí jmenováni,

    e. 

  vyjadřuje se k žádostem či stížnostem studentů nebo k dotazům, týkajícím se daného studijního programu v rozsahu své působnosti dle tohoto opatření,

    f. 

  navrhuje modifikace přijímacího řízení a studijních podmínek v průběhu studia u osob se speciálními potřebami.8


Čl. 4 - Odměňování garantů studijních programů

Práce garanta studijního programu je oceňována mzdovým příplatkem. Tento příplatek vyjadřuje ocenění pozitivního přínosu, který činnost garanta pro řádné a kvalitní uskutečňování studijního programu přináší.


Čl. 5 - Přechodné ustanovení

Po dobu, po kterou zůstává zachováno členění studijních programů na studijní obory, se použijí ustanovení o garantech studijních programů obdobně i pro oborové garanty přiměřeně situaci na fakultách. Oboroví garanti působí v součinnosti s garantem studijního programu a společně mohou tvořit radu garantů studijního programu.


Čl. 6 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Působnost garanta studijního programu, zejména vymezení jeho činností a odpovědnosti ve vztahu k děkanovi, věcně příslušnému proděkanovi a k vedoucím pracovišť, na nichž se výuka uskutečňuje, je možné konkretizovat vnitřním předpisem fakulty nebo opatřením děkana. V těchto předpisech lze také podrobněji upravit odpovědnost za jednotlivé specializace v případě studijních programů se specializacemi či za realizaci studijního programu, který umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu (studijní program ve sdruženém studiu).

 2. Opatření rektora č. 10/2013 se zrušuje.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. dubna 2018.
V Praze dne 4. dubna 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

zejména § 44 odst. 6 a 7 zákona o vysokých školách.

2

Část druhá hlava I oddíl D kapitola III odst. 1 až 2; část druhá hlava II: oddíl A odst. 1 až 3, oddíl B kapitola II odst. 1, oddíl C odst. 1, oddíl D odst. 1, oddíl E kapitola II odst. 1, oddíl H kapitola II odst. 1. nařízení vlády

3

Čl. 22 odst. 8 až 12 Statutu UK, čl. 5 odst. 3 a 6 až 7 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK, čl. 10 odst. 3 Řádu rady pro vnitřní hodnocení UK, čl. 4 odst. 5, 7 a 13 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK.

4

čl. 5 odst. 2 a 8 až10, čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 12 odst. 1, čl. 14 odst. 1, čl. 20 odst. 1 opatření rektora č. 32/2017.

5
6

Čl. 2 odst. 6 písm. c) Studijního a zkušebního řádu UK

7

Příloha opatření rektora č. 58/2017, Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace.

8

Čl. 2 odst. 2 písm. f) opatření rektora č.23/2017 „Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově“.


Poslední změna: 10. duben 2018 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám