Opatření rektora č. 41/2018

Název:

Herzl Center of Israel Studies

K provedení:

-

Účinnost:

1. listopadu 2018


Herzl Center of Israel Studies

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. S cílem podpořit rozšiřování a prohlubování studia témat spojených s moderním Izraelem se zřizuje Herzl Center of Israel Studies (dále jen „Centrum“).

 2. Ustavení Centra vychází z Memoranda o porozumění (dále jen „MoU“) mezi Univerzitou Karlovou, zastoupenou Fakultou sociálních věd (dále jen „FSV UK“), a Izraelským institutem a je plně v souladu se Strategickým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) a dlouhodobými cíli internacionalizace UK.

 3. Centrum administrativně a prostorově přísluší k FSV UK, kde je též sídlo Centra.


Čl. 2 - Činnost Centra

 1. Centrum podporuje, koordinuje a řídí:

    a. 

  zajišťování kurzů se zaměřením na témata spojená s moderním Izraelem,

    b. 

  rozšiřování spolupráce s izraelskými vzdělávacími institucemi (Higher Education Institutions),

    c. 

  podporu výzkumu v oblastech expertízy Izraelského institutu,

    d. 

  poskytování stipendií pro studenty doktorského studia a

    e. 

  organizaci veřejných akcí, které se budou vztahovat k problematice moderního Izraele.

 2. K plnění výše uvedených úkolů na fakultách UK si tyto fakulty zřizují vlastní týmy.


Čl. 3 - Řízení Centra

 1. Činnost Centra řídí Rada, která se skládá ze zástupců UK a zástupců Izraelského institutu.

 2. Rada se skládá z odborníků zabývajících se moderním Izraelem v širším oborovém kontextu.

 3. Rada se skládá z osmi členů: předsedy, místopředsedy a ostatních členů Rady. V čele Rady je předseda, kterého v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.

 4. Kandidát na předsedu Rady je vybrán na základě výběrového řízení, které organizuje FSV UK. Předseda Rady je do funkce jmenován společně rektorem UK a děkankou FSV.

 5. Předseda Rady zodpovídá za to, že činnost Rady a aktivity Centra probíhají dle ustanovení MoU a v souladu s relevantními předpisy UK a FSV UK.

 6. Předseda Rady v souladu s MoU podává pravidelné kontrolní zprávy o práci Centra rektorovi UK a děkance FSV UK v termínech o měsíc předcházejících termínům stanoveným MoU.

 7. Členy Rady za UK jmenuje a odvolává rektor tak, aby v Radě byly zastoupeny zejména ty fakulty a eventuálně i další součásti Univerzity, které se podílejí na činnosti Centra. Dva zástupci jsou vždy navrženi děkankou FSV UK a dva Izraelským institutem. Čtyři členové jsou jmenováni na základě návrhů děkanů ostatních podílejících se fakult a ředitelů podílejících se dalších součástí UK. Při jmenování je přihlíženo k míře, kterou se jednotlivé fakulty a další součásti UK budou na činnosti Centra odborně podílet v souladu s MoU mezi UK a Izraelským institutem, a odborným zaměřením Izraelského institutu.

 8. Funkční období členů Rady je dvouleté s možností opětovného jmenování na další funkční období.

 9. Místopředsedu Rady volí členové Rady z řad zástupců UK.

 10. Za administrativní a organizační zabezpečení činnosti Rady a Centra zodpovídá výkonný tajemník.

 11. Výkonný tajemník je vybrán na základě výběrového řízení vypsaného děkankou FSV UK z podnětu Rady Centra, jeho pracovní pozice je na FSV UK.

 12. Výkonný tajemník vede agendu spojenou s činností Rady a Centra a archivuje všechny dokumenty Rady v souladu s právními předpisy. Vykonává další činnosti dle zadání předsedy či místopředsedy Rady.


Čl. 4 - Součásti Centra

Na činnosti Centra se za UK podílí:


  a. 

Evangelická teologická fakulta UK,

  b. 

Fakulta humanitních studií UK,

  c. 

Fakulta sociálních věd UK,

  d. 

Filozofická fakulta UK,

  e. 

Husitská teologická fakulta UK,

  f. 

Katolická teologická fakulta UK,

  g. 

Matematicko-fyzikální fakulta UK,

  h. 

Právnická fakulta UK,

  i. 

Přírodovědecká fakulta UK.


Čl. 5 - Jednání Rady

 1. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání svolává a řídí předseda Rady, nebo v jeho zastoupení místopředseda Rady.

 2. Členové Rady jsou na zasedání zváni vždy písemně. Pozvánka musí být zaslána nejpozději deset pracovních dnů před konáním zasedání.

 3. Předseda Rady je povinen svolat zasedání Rady do pěti pracovních dnů, pokud jej o to požádá třetina členů Rady.

 4. Členové Rady jsou povinni se jednání Rady zúčastnit a aktivně se na práci Rady podílet.

 5. Rada je usnášeníschopná, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů Rady. Rada se usnáší většinou hlasů přítomných členů.

 6. Jednání Rady je neveřejné. Jednání Rady se mohou účastnit osoby, které k jednání přizvala Rada nebo předseda Rady, zejména zástupci dalších fakult a jiných v projektu zapojených pracovišť, bez hlasovacího práva.

 7. Rada se může usnést na podrobnějších pravidlech o jednání Rady.

 8. Zápisy z jednání Rady se zasílají členům Rady.

 9. Rada může v případě potřeby hlasovat v režimu per rollam.

 10. Komunikace uvnitř Rady i navenek může probíhat elektronickou formou.


Čl. 6 - Hlasování per rollam

 1. Předseda Rady může vyhlásit hlasování mimo zasedání Rady Centra (dále jen „hlasování per rollam“), jde-li od neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednávání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady Centra.

 2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou členům prostřednictvím elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro hlasování, která činí nejméně pět a nejvíce deset pracovních dní.

 3. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne/zdržuji se), jinak je neplatný. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů Rady Centra. Členové jsou po skončení hlasování informováni o jeho výsledku.

 4. Zápis o hlasování per rollam a jeho výsledku schvaluje Rada Centra na svém nejbližším řádném zasedání a je součásti zápisu z tohoto zasedání.


Čl. 7 - Financování

Náklady na činnost Centra jsou hrazeny z finančních prostředků součástí UK podílejících se na chodu Centra uvedených v čl. 4 a dále z dotačních a jiných zdrojů.


Čl. 8 - Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 19. prosinec 2018 11:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám