Opatření rektora č. 5/2018

Název:

Změna opatření rektora č. 17/2017

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2018

[zrušeno OR č. 41/2019 od 1.1.2020]


Změna opatření rektora č. 17/2017

 1. Opatření rektora č. 17/2017, Zásady soutěže Primus, se mění takto:


  1. V Čl. II, odst. 5. a) se číslice 10 nahrazuje číslicí 8.

  2. Čl. II, odst. 6. a) se mění na samostatný odst. 7, ve kterém se číslice 7 nahrazuje číslicí 9 a vynechává se prostřední věta odstavce. Původní odst. 7 se přečísluje jako odst. 8.

  3. Z Čl. III, odst. 1. se druhá a třetí věta přesouvá do samostatného odst. 2, kde se v závěru doplňuje o text ve znění: „s výjimkou případů uvedených v odstavci 3“. Původní odst. 2 se přečísluje jako odst. 4.

  4. Za Čl. III, odst. 2 se vkládá nový samostatný odst. 3 tohoto znění: „V případě, kdy předkladatel podává projekt ze zahraničního pracoviště, kde strávil nejméně poslední dva kalendářní roky, může hodnotící komise doporučit vyšší finanční institucionální podporu a to až do výše 2 mil. Kč za předpokladu, že se příslušná fakulta/VŠ ústav zaváže k finanční podpoře projektu nejméně stejnou částkou.“

  5. V Čl. V se ruší první věta odst. 6. Zbývající věta se v závěru doplňuje textem: „potvrzené děkanem fakulty / ředitelem VŠ ústavu.“.

  6. V Čl. VI. odst. 3 se přidává bod e) následujícího znění: „fakulta se zavazuje vytvořit pro řešitele vhodné materiální a prostorové podmínky a náležitou administrativní a technickou podporu po celou dobu trvání projektu.“


 2. Toto opatření bylo projednáno kolegiem rektora Univerzity Karlovy dne 29. ledna 2018.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2018.


V Praze dne 1. února 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Úplné znění Opatření rektora č. 17/2017 ve znění OR č. 5/2018

Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám