Opatření rektora č. 48/2021

Název:

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, Primus, SVV a GAUK

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. ledna 2022

[Zrušeno OR č. 42/2022]


Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, Primus, SVV a GAUK

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanoví podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se interních programů Progres, Univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“), Primus, Specifického vysokoškolského výzkumu (dále jen “SVV”) a Grantové agentury UK (dále jen “GAUK”) na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“). Konkrétně se stanoví:

  a. 

v rámci programů Progres podrobnosti o závěrečné zprávě, jejíž součástí je také rámcový přehled vynaložených finančních prostředků v roce 2021 a možnost převodu nevyčerpaných prostředků do fondu účelově určených prostředků (dále jen “FÚUP”),

  b. 

v rámci programu UNCE podrobnosti o přehledu vynaložených finančních prostředků za rok 2021,

  c. 

v rámci programu Primus podrobnosti o průběžných zprávách za rok 2021 projektů ze 4. a 5. kola soutěže a pokračujících projektů z 2. a 3. kola soutěže, o závěrečných zprávách končících projektů z 2. a 3. kola soutěže a o žádostech o prodloužení projektů ze 4. kola soutěže,

  d. 

v rámci SVV podrobnosti o průběžných a závěrečných zprávách za rok 2021 a v rámci SVV a GAUK podrobnosti o fakultních přehledech za rok 2021.


Čl. 2 - Ukončení financování programů Progres

 1. Doba uskutečňování programu Progres dle OR č. 52/2020, Čl. II, odst. 9 se prodlužuje o půl roku do 30. června 2022. Po dohodě koordinátora a děkanů dotčených fakult (ředitelů VŠ ústavů) může být do tohoto data prodloužena i realizace jednotlivých programů.

 2. Pouze programy s prodlouženou dobou realizace mohou tvořit FÚUP z nevyčerpaných prostředků přidělených pro rok 2021. Takto vytvořené prostředky musí být v roce 2022 využity na realizaci příslušného programu.

 3. Žádné další prostředky na realizaci programů v roce 2022 se v rozpočtu UK nevyčleňují.

 4. Programy s prodlouženou dobou realizace v závěrečné zprávě dle Čl. 3 tohoto opatření uvedou stručnou informaci o aktivitách programu v době jeho prodloužení.


Čl. 3 - Závěrečné zprávy programů Progres

 1. Za každý program Progres bude vypracována a odevzdána závěrečná zpráva, která bude hodnotit celé období řešení programu (tedy léta 2017-2021). Důraz bude kladen na zhodnocení let 2019-2021, za které nebyla vyžadována průběžná ani bilanční zpráva. Pro vypracování závěrečné zprávy bude fakultám a vysokoškolským ústavům (dále jen „součástem UK“) a koordinátorům programů poskytnut vzorový formulář, který obsahuje:

    a. 

  souhrn realizace programu v letech 2017-2021

    b. 

  výběr nejvýznamnějších výsledků za období 2017-2021 (za roky 2019-2021, s odkazem průběžné zprávy týkající se let 2017 a 2018)

    c. 

  rámcový přehled vynaložených finančních prostředků (za roky 2019-2021, s odkazem na průběžné zprávy týkající se let 2017 a 2018), včetně specifikace částky, která je v roce 2021 převáděna do FÚUP

    d. 

  přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu1, který byl pořízen z finančních prostředků na program (za roky 2019-2021, s odkazem na průběžné zprávy týkající se let 2017 a 2018)

 2. Podrobné pokyny ke zpracování jednotlivých částí závěrečné zprávy jsou obsaženy ve formuláři závěrečné zprávy.

 3. Formuláře závěrečných zpráv s předvyplněnými údaji o jednotlivých programech poskytne odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK (dále jen “RUK”) součástem UK nejpozději 10. ledna 2022.

 4. Po souhlasném vyjádření děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu) předkládá závěrečnou zprávu na pokyn koordinátora programu koordinátor evidence aktivit (nebo referent evidence aktivit) ze součásti UK koordinátora programu prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda. Vložení zprávy do systému bude umožněno od 1. února 2022.

 5. U společných programů zajistí souhlasy děkanů (ředitelů) participujících součástí UK koordinátoři evidence aktivit (nebo referenti evidence aktivit) na těchto součástech UK a tyto souhlasy zanesou do modulu GAP informačního systému IS Věda.

 6. Termín pro předložení závěrečné zprávy včetně všech souhlasů je stanoven na 28. února 2022 ve 14 hodin.

 7. RUK může v případě zjištěné nesrovnalosti vyzvat příslušnou součást UK k opravě či doplnění závěrečné zprávy.

 8. Závěrečné zprávy všech programů Progres budou postoupeny příslušné Komisi programů pro podporu vědy na UK2.


Čl. 4 - Přehled vynaložených finančních prostředků UNCE za rok 2021

 1. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně evidence změn ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu za rok 2021, vkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů všech participujících fakult (ředitelů VŠ ústavů). Vložení přehledu do systému bude umožněno od 1. února 2022.

 2. Termín pro vložení přehledů se stanovuje na 28. února 2022.


Čl. 5 - Průběžná zpráva projektu Primus za rok 2021

 1. Průběžnou zprávu za rok 2021 předkládají všechny projekty Primus ze 4. a 5. kola soutěže a všechny projekty z 1., 2. a 3. kola soutěže, u nichž bylo schváleno prodloužení financování.

 2. Průběžná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti v roce 2021 včetně seznamu obhájených kvalifikačních prací (diplomové, rigorózní, disertační); doporučený rozsah 2–3 strany;

    b. 

  seznam nejvýznamnějších výsledků (publikačních výstupů) dosažených v roce 2021;

    c. 

  údaje o počtu osob v řešitelském týmu včetně personálních změn za rok 2021;

    d. 

  přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2021, který se vyplňuje v modulu GAP informačního systému IS Věda v okně pro vložení formuláře průběžné zprávy.

 3. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách UK nejpozději 11. ledna 2022.

 4. Průběžnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu) hlavního řešitele; v případě projektu realizovaného na více součástech UK je nutné souhlasné vyjádření děkanů (ředitelů) všech zúčastněných fakult (VŠ ústavů) i spoluřešitele. Vložení zprávy do systému bude umožněno od 1. února 2022.

 5. Termín pro předložení průběžné zprávy se stanovuje na 28. února 2022 ve 14 hodin.

 6. Všechny průběžné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn následně Vědecké radě UK.


Čl. 6 - Závěrečné zprávy končících projektů Primus

 1. Závěrečnou zprávu předkládají všechny projekty 3. kola soutěže Primus s výjimkou těch, u nichž bylo v roce 2020 schváleno prodloužení financování, a končící projekty předchozích kol, jimž bylo schváleno prodloužení financování. Není-li uvedeno jinak, vztahuje se závěrečná zpráva k celému období realizace projektu.

 2. Závěrečná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek UK nejpozději 11. ledna 2022.

 3. Závěrečná zpráva obsahuje zejména popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů, celkové slovní zhodnocení výsledků a přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2021. Projekty, u nichž je stanoven pozdější termín ukončení než 31. prosince 2021, předloží také přehled vynaložených finančních prostředků za rok 2022.

 4. Závěrečnou zprávu předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu). Vložení zprávy do systému bude umožněno od 1. února 2022.

 5. Termín pro předložení závěrečné zprávy se v případě projektů, které ukončí svoji činnost k 31. prosince 2021, stanovuje na 31. března 2022 ve 14 hodin. Projekty se stanoveným pozdějším termínem ukončení předkládají závěrečnou zprávu do tří měsíců od ukončení projektu.

 6. Všechny závěrečné zprávy budou předloženy příslušné komisi a souhrn včetně výsledků Vědecké radě UK.


Čl. 7 - Žádosti o prodloužení financování projektů Primus ze 4. kola soutěže

 1. Žádost o prodloužení financování projektu Primus mohou podat všechny projekty 4. kola soutěže Primus.

 2. Žádost o prodloužení financování se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek UK nejpozději 11. ledna 2022.

 3. Žádost o prodloužení obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis celkové činnosti projektu za dosavadní dobu řešení,

    b. 

  popis náplně projektu v době prodloužení,

    c. 

  popis a anotaci předpokládaného ERC grantu / jiného významného zahraničního grantu,

    d. 

  požadovanou délku prodloužení financování projektu,

    e. 

  návrh rozpočtu na dobu prodloužení.

 4. Žádost o prodloužení předkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkana fakulty (ředitele VŠ ústavu).

 5. Žádosti o prodloužení financování lze odevzdávat v termínu od 1. dubna do 20. dubna 2022 ve 14 hodin.

 6. Všechny žádosti o prodloužení financování budou předloženy k projednání příslušné komisi, Mezinárodní radě UK a Vědecké radě UK. O prodloužení financování projektu rozhoduje rektor. Výsledky budou oznámeny nejpozději 30. září 2022.


Čl. 8 - Průběžné a závěrečné zprávy SVV a fakultní přehledy SVV a GAUK

 1. Průběžné a závěrečné zprávy o dosažených výsledcích projektů SVV i fakultní přehledy SVV a GAUK se podávají prostřednictvím formulářů dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

 2. Lhůta pro podání průběžných a závěrečných zpráv SVV a fakultních přehledů SVV a GAUK se stanovuje na 11. února 2022 ve 14 hodin.


Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se ruší

    a. 

  opatření rektora č. 53/2020 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE a Primus,

    b. 

  opatření rektora č. 44/2014 Vyhlášení 2. kola soutěže univerzitních výzkumných center UK (od roku 2018)

    c. 

  opatření rektora č. 29/2019 Vyhlášení 11. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkum na Univerzitě Karlově (rok 2020)

    d. 

  opatření rektora č. 19/2016, 42/2017, 26/2018 a 24/2019 Vyhlášení 14., 15., 16. a 17. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2017, 2018, 2019 a 2020).

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021.
V Praze dne 18. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Tj. v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH.

2

Dle opatření rektora č. 12/2020.


Poslední změna: 22. prosinec 2022 09:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám