Opatření rektora č. 22/2018

Název:

Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019

K provedení:

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. října 2018

[ZRUŠENO OR č. 24/2020]


Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2018/2019

 1. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen „žádost“, „stipendium“) se podávají elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Studenti / Stipendia a poplatky / Sociální stipendium“ (http://www.cuni.cz/UK-4316.html)1. K žádosti se přikládají doklady podle bodu 3, které se doručují

    a. 

  v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace, nebo

    b. 

  v listinné podobě, na adresu „Univerzita Karlova, odbor pro studium a záležitosti studentů, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 560/5, přízemí dveře č. 2.

  V případě, že doklad doručený prostřednictvím aplikace v elektronické podobě nebude náležitě čitelný nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o jeho platnosti, je student povinen na výzvu doručit doklad i v listinné podobě. Žádost se považuje za podanou dnem řádného vyplnění a odeslání v aplikaci.

 2. Nedílnou součástí žádosti je uvedení bankovního spojení – číslo účtu, vedeného u banky se sídlem na území ČR nebo pobočky zahraniční banky na území ČR, na který má být stipendium vypláceno; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. K žádosti v aplikaci student přikládá doklady podle bodu 4, nebo prohlášení, že tyto doklady již doložil v žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK podané v témže akademickém roce. Nedodá-li student doklady současně s podáním žádosti, obdrží elektronickým způsobem výzvu k dodání dokladů v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle bodu 8 písm. a), b), nebo c).

 4. Stipendium se podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu2, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za příslušné období nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Další podrobnosti o rozhodných příjmech a rozhodných obdobích, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 5. Platnost potvrzení se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně písemně informovat.

 6. Žádost se vždy podává na období do konce aktuálního akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce aktuálního akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4.

 7. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 21. října 2018.

 8. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2018/2019 takto:

    a. 

  do 21.11.2018, tj. první výplata v prosinci 2018,

    b. 

  do 21.1.2019, tj. první výplata v dubnu 2019,

    c. 

  do 21.4.2019, tj. první výplata v červenci 2019.

  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost.

 9. Student, jehož žádosti o přiznání stipendia bylo vyhověno a který si tuto žádost podal ve lhůtě

    a. 

  podle bodu 8 písm. a), obdrží v akademickém roce 2018/2019 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia,

    b. 

  podle bodu 8 písm. b), obdrží v akademickém roce 2018/2019 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia,

    c. 

  podle bodu 8 písm. c), obdrží v akademickém roce 2018/2019 stipendium v souhrnné výši dvounásobku měsíční výše stipendia,

  nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4.

 10. Ustanovení bodu 9 se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT jinak.

 11. Stipendium je vypláceno takto:

  • v prosinci 2018, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2018 dohromady,

  • v dubnu 2019, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2019 dohromady,

  • v červenci 2019, kdy je vypláceno za duben, květen a červen 2019 dohromady, v případě podle bodu 9 písm. c) za červen 2019,

  • v říjnu 2019, kdy je studentům vypláceno za září 2019.

 12. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně bude vydáno rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle bodu 4, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 13. Stipendium bude na základě příslušných právních předpisů v akademickém roce 2018/2019 vypláceno ve výši ¼ minimální mzdy za kalendářní měsíc.

 14. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.


V Praze dne 19. června 2018prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Na této stránce jsou k dispozici i podrobné informace o systému sociálních stipendií na UK.

2

§ 17 písm. a násl. ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna: 17. červen 2020 22:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám