Opatření rektora č. 2/2018

Název:

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. ledna 2018

[zrušeno OR č. 38/2019]


Účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Účtový rozvrh

1. Univerzita je povinna dodržovat při vedení účetnictví účtový rozvrh a obsahové vymezení účtů tak, jak je stanoví ministerstvo financí pro vysoké školy a vyhlašuje je oznámením o jejich vydání ve Sbírce zákonů.

2. Univerzitou stanovený účtový rozvrh je pro fakulty a další součásti závazný v úrovni syntetických účtů.

3. Kvestor univerzity stanoví závaznou část analytické evidence k jednotlivým syntetickým účtům. Takto stanovená analytická evidence je jednotná pro celou univerzitu a pro fakulty a ostatní součásti univerzity je závazná.

4. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity mohou vydat na základě tohoto opatření vlastní opatření upravující podrobnější analytickou evidenci na dalších pozicích. Vydaná opatření děkanů fakult a ředitelů dalších součástí musí být v souladu se závaznou částí analytické evidence vydané kvestorem podle odstavce 3.

5. V průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. Doplňování celouniverzitně závazných analytických účtů je v kompetenci hlavního ekonoma univerzity. Doplňování podrobnějších analytických účtů na fakultách a dalších součástech probíhá v souladu s opatřeními děkana nebo ředitele. Pokud nedochází k 1. lednu běžného roku ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím roce, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím roce.

6. Účtový rozvrh pro příslušné účetní období se uzavírá spolu s uzavřením účetních knih při roční účetní závěrce.Čl. 2 - Postupy účtování

1. V souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, je univerzita povinna vést účetnictví podle tohoto zákona. Univerzita Karlova je účetní jednotkou ve smyslu § 1 tohoto zákona.

2. Fakulty a další součásti jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví platné právní předpisy a další normy uvedené ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji ministerstva financí nebo ve Věstníku MŠMT.

3. V případech, kdy postupy účtování stanoví povinnost nebo možnost účetní jednotky vydat opatření k provedení ustanovení postupů účtování, je k vydání tohoto opatření oprávněn kvestor univerzity.

4. V případech, kdy postupy účtování stanoví možnost postupovat různými postupy, je ke stanovení závazného postupu oprávněn kvestor univerzity.

5. V případech hodných zvláštního zřetele jsou ekonomickým odborem rektorátu vydávány doporučené postupy, které jsou pro rektorát, fakulty a další součásti metodickou pomůckou.

6. Univerzita je povinna oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností dle § 20 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a hospodářskou činností dle přímo aplikovatelné legislativy EU v oblasti veřejné podpory. Náklady a výnosy každé z uvedených činností (tj. hlavní, doplňkové, hospodářské a nehospodářské) jsou v účetnictví vedeny odděleně.

7. Univerzita nefinancuje případnou hospodářskou činnost ze zdrojů určených pro výkon nehospodářské činnosti.


Čl. 3 - Číselné řady účetních dokladů

1. V souladu s čl. 25 odst. 1 Pravidel hospodaření je prvním (dvoumístným) číselným rozlišovacím znakem specifický symbol.

2. Děkani fakult a ředitelé dalších součástí univerzity mohou při dodržení ustanovení čl. 1 a 2 vydat v souladu s tímto opatřením vlastní opatření upravující číselné řady účetních dokladů.Čl. 4 - Specifické symboly fakult a dalších součástí univerzity

Pro rozlišení jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity, které jsou účetním střediskem, se stanoví tyto specifické symboly:Název součásti Specifický symbol

Fakulty

Katolická teologická fakulta 01

Evangelická teologická fakulta 02

Husitská teologická fakulta 03

Právnická fakulta 04

1. lékařská fakulta 05

2. lékařská fakulta 06

3. lékařská fakulta 07

Lékařská fakulta Plzeň 08

Lékařská fakulta Hradec Králové 09

Farmaceutická fakulta Hradec Králové 10

Filozofická fakulta 11

Přírodovědecká fakulta 12

Matematicko-fyzikální fakulta 13

Pedagogická fakulta 14

Fakulta sociálních věd 15

Fakulta tělesné výchovy a sportu 16

Fakulta humanitních studií 17


Vysokoškolské ústavy

CERGE 23


Jiná pracoviště

Ústav jazykové a odborné přípravy 31


Rektorát * 41


Účelová zařízení

Správa budov a zařízení 42

Koleje a menzy 43

Arcibiskupský seminář 45

Centrum Krystal 46

Nakladatelství Karolinum 47*účetní středisko 41 – Rektorát – zpracovává účetnictví pro tato pracoviště:

Agentura rady vysokých škol

Centrum pro otázky životního prostředí

Centrum pro teoretická studia

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Ústav výpočetní techniky

Ústřední knihovna

Pro vnitřní účely jsou účetní operace hlavní univerzitní účtárny univerzity sledovány pod specifickým symbolem 99.Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

1. Opatření rektora č. 4/2017 se zrušuje.

2. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 15. ledna 2018.V Praze dne 12. ledna 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poslední změna: 28. listopad 2019 10:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám