Opatření rektora č. 41/2021

Název:

Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. prosince 2021


Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova je vysokou školou, která splňuje podmínku stanovenou v § 48 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), neboť získala institucionální akreditaci pro alespoň jednu oblast vzdělávání, a je tak oprávněna posuzovat zahraniční středoškolské a vysokoškolské vzdělání uchazeče v rámci přijímacího řízení v souladu s § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách, a to na všech fakultách.

 2. Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově upravuje § 48 zákona o vysokých školách, čl. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem, Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a toto opatření.

 3. V rámci přijímacího řízení fakulty posuzují splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách nebo řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali:

    a. 

  zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky (dále jen „zahraniční středoškolské vzdělání“), nebo

    b. 

  zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole (dále jen „zahraniční vysokoškolské vzdělání“).


Čl. 2 – Podklady pro posouzení

 1. Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách je možné:

    a. 

  dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) nebo podle dřívějších právních předpisů,

    b. 

  dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,

    c. 

  zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo

    d. 

  zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.

 2. Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách je možné:

    a. 

  dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů,

    b. 

  zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo

    c. 

  zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu.

 3. Konkrétní doklady, které je uchazeč povinen fakultě předložit, jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto opatření: Specifikace dokladů.


Čl. 3 - Kritéria pro posouzení podkladů po formální stránce

 1. Podklady vydané institucí v České republice, tedy zejména podklady dle § 48 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. a) zákona o vysokých školách, předloží uchazeč ve formě úředně ověřené kopie.

 2. Ostatní podklady je uchazeč povinen doložit ve formě originálu nebo ověřené kopie dokladu vydaného zahraniční střední nebo vysokou školou, eventuálně jinou zahraniční institucí. Při určení a kontrole správné formy ověření se fakulty řídí Přílohou č. 2 tohoto opatření: Forma dokumentů.

 3. Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. V případě úředně ověřených překladů musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

 4. Podklady podá uchazeč na fakultu v listinné podobě nebo ve formě PDF dokumentu vzniklého autorizovanou konverzí. Podklady v elektronické formě, které nevznikly autorizovanou konverzí dokumentu, lze akceptovat, jsou-li opatřeny uznávaným elektronickým podpisem. Fakulty však mohou požadovat zaslání naskenovaných dokumentů současně se zasláním podkladů v listinné podobě, a to pro interní potřeby posouzení podkladů.

 5. Před tím, než fakulta přistoupí k posuzování obsahové stánky shromážděných dokumentů uchazeče dle čl. 4 posoudí, zda uchazeč doložil podklady specifikované v Příloze č. 1: Specifikace dokladů, a zda tyto podklady splňují požadavky týkající se formy specifikované v odstavci 1 až 4. Pokud doložené podklady nesplňují formální požadavky, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků nebo doplnění podkladů.


Čl. 4 - Kritéria pro posuzování podkladů po obsahové stránce

 1. Pokud uchazeč doložil doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaný podle školského zákona nebo podle dřívějších právních předpisů, má se za to, že je splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách prokázáno. Pokud uchazeč doložil doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů, má se za to, že je splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách prokázáno v tom studijním programu, který je uveden v tomto dokladu, kterým je zpravidla osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

 2. Pokud uchazeč doložil doklad o udělení Evropského bakalaureátu, má se za to, že je splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách prokázáno. Toto ustanovení neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle odstavce 4. Pokud uchazeč doloží vedle International Baccalaureate Diploma i české maturitní vysvědčení s úspěšně vykonanou zkouškou z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, pak se jedná o ekvivalent českého maturitního vysvědčení a není nutné v rámci přijímacího řízení prokazovat zahraniční středoškolské vzdělání. Výše uvedené platí pro střední školy, jež k odlišnému způsobu ukončování vzdělávání podle § 81 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) získaly souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 3. Pokud uchazeč doložil zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, má se za to, že je splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách prokázáno. Pokud uchazeč doložil zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, má se za to, že je splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách prokázáno. Seznam mezinárodních smluv, které upravují automatickou rovnocennost dokladů, je uveden v Příloze č. 3 tohoto opatření: Automatická rovnocennost.

 4. Pokud uchazeč doložil zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání dle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách, prověří fakulta na základě předložených podkladů:

    a. 

  zda byl tento doklad získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu,

    b. 

  zda v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program,

    c. 

  zda vzdělání prokázané takovým dokladem odpovídá úrovní ukončenému středoškolskému vzdělání s maturitní zkouškou vyžadovanému zákonem o vysokých školách pro přístup ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.


  Za tímto účelem může fakulta vyzvat uchazeče k doložení dalších podkladů uvedených v Příloze č. 1 tohoto opatření: Specifikace dokladů. Pokud fakulta dospěje k závěru, že byly výše uvedené skutečnosti doloženy, je splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách prokázáno.

  Pokud fakulta dospěje k závěru, že tyto skutečnosti nebyly přesvědčivě doloženy, nebo má pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, vyzve uchazeče k prokázání vzdělání způsobem uvedeným v § 48 odstavci 4 písm. a) zákona o vysokých školách. Pokud uchazeč následně tento doklad nepředloží, neprokázal splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách a fakulta vydá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 5. Pokud uchazeč doložil zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, prověří fakulta na základě předložených podkladů:

    a. 

  zda je daná zahraniční vysoká škola v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (zda je akreditovaná vysoká škola a konkrétní studijní program absolvovaný uchazečem),

    b. 

  zda v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nebo v doktorském studijním programu,

    c. 

  zda tento doklad prokazuje ukončené vysokoškolské vzdělání v takovém stupni studia, který je pro přístup k typu studijního programu, k jehož studiu se uchazeč na fakultě hlásí vyžadován zákonem o vysokých školách


  Za tímto účelem může fakulta vyzvat uchazeče k doložení dalších podkladů uvedených v Příloze č. 1 tohoto opatření: Specifikace dokladů a prověřit zahraniční vysokou školu v databázích akreditovaných vysokých škol.

  Pokud fakulta dospěje k závěru, že byly výše uvedené skutečnosti doloženy a uchazeče tento doklad v zemi, dle jejíchž právních předpisů byl vydán, opravňuje ke studiu ve studijním programu, který úrovní odpovídá studijnímu programu, k jehož studiu se uchazeč na fakultě hlásí, a doklad prokazuje úspěšné absolvování zahraničního vysokoškolského vzdělání v takovém stupni studia, který je pro přístup k typu studijního programu, k jehož studiu se uchazeč na fakultě hlásí vyžadován zákonem o vysokých školách, je splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách prokázáno.


  Pokud fakulta dospěje k závěru, že tyto skutečnosti nebyly přesvědčivě doloženy, nebo má pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, vyzve uchazeče k prokázání vzdělání způsobem uvedeným v § 48 odstavci 5 písm. a) zákona o vysokých školách, a pokud uchazeč následně tento doklad nepředloží, neprokázal splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách a fakulta vydá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 6. Při posouzení zahraničního vzdělání uchazeče dle § 48 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách fakulta zohlední obsah a rozsah zahraničního studia jen co se týče posouzení splnění kritérií uvedených v odstavcích 3 až 5. Splnění dalších podmínek přijetí ke studiu stanovených v souladu s § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách ověřuje fakulta samostatně, zpravidla přijímací zkouškou.

 7. Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání Odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu Univerzity Karlovy (dále jen „Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání“) funguje jako poradní orgán v případech, kdy uchazeč podal přihlášku ke studiu na různé fakulty a požádal o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na různých fakultách. Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání na základě kontaktování fakultou zajistí, aby bylo totožné vzdělání uchazeče, co se týče prokázání splnění podmínky uvedené v § 48 odst. 4 a odst. 5 zákona o vysokých školách, posouzeno všemi zúčastněnými fakultami shodně. Stanovisko Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání je závazné a fakulty se jím musí řídit. Tím není dotčeno právo fakult ověřit v rámci konkrétního přijímacího řízení splnění dalších podmínek přijetí ke studiu stanovených v souladu s § 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách, přičemž výsledek tohoto ověření se může u jednotlivých přijímacích řízení uchazeče lišit.

 8. Ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy vyvstanou vážné pochybnosti o pravosti doložených dokladů nebo akreditaci zahraniční instituce, může fakulta konzultovat posouzení s Oddělením dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání.


Čl. 5 - Vydávání rozhodnutí o ne/přijetí ve vztahu k posouzení zahraničního vzdělání

 1. O prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání dle § 48 zákona o vysokých školách se nevydává samostatné rozhodnutí. Posouzení provedené dle § 48 odst. 4 písm. D) a odst. 5 písm. C) zákona o vysokých školách je platné pouze v rámci konkrétního přijímacího řízení na Univerzitě Karlově a nedeklaruje se jím rovnocennost zahraničního studijního programu s některým ze studijních programů realizovaných na Univerzitě Karlově.

 2. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu je možno vydat až po ověření podmínek pro přijetí ke studiu, a to v souladu s čl. 11 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.

 3. Lhůta pro podání dokladů a období pro ověřování splnění podmínek přijetí se řídí harmonogramem přijímacího řízení stanoveným opatřením rektora pro daný akademický rok (dále jen „Harmonogram přijímacího řízení“), a to obdobně dle odstavce 8. U uchazečů, kteří splnili ostatní podmínky pro přijetí, avšak nesplní podmínku dle § 48 odst. 4 nebo 5 zákona o vysokých školách, a to žádným z možných způsobů, končí období pro ověřování podmínek datem stanoveným Harmonogramem přijímacího řízení.

 4. Fakulta zveřejní interní lhůtu pro podání dokumentů v rámci přijímacího řízení ve veřejné části svých internetových stránek a oznámí ji vhodným způsobem uchazečům. Tato lhůta má doporučující charakter a slouží k rovnoměrnému rozložení fáze posuzování. Závazné lhůty pro dodání podkladů jsou stanoveny v Harmonogramu přijímacího řízení.

 5. Žadatelům o víza a v dalších odůvodněných případech mohou fakulty vydat i před vydáním rozhodnutí o přijetí potvrzení o probíhajícím přijímacím řízení.


Čl. 6 – Poplatek

 1. V přijímacím řízení se bude poplatek ukotvený v čl. 2 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy Poplatky spojené se studiem, poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu, vybírat dle následujících pravidel:

    a. 

  Poplatek se vybírá jen v případech dle § 48 odst. 4 písm. D) a § 48 odst. 5 písm. C) zákona o vysokých školách, a to bez ohledu na to, zda je výsledek posouzení kladný či záporný. V případech dle § 48 odst. 4 písm. A), b), c) a § 48 odst. 5 písm. A), b) zákona o vysokých školách uchazeč poplatek nehradí.

    b. 

  Pokud si uchazeč podá více přihlášek na stejnou fakultu, uhradí poplatek pouze jednou. Pokud uchazeč podá více přihlášek na různé fakulty, uhradí poplatek na každé z nich jednou.

    c. 

  Fakulta vyzve uchazeče bez zbytečného odkladu poté, co ji uchazeč informuje o tom, že má zájem o posouzení předchozího zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení, k uhrazení poplatku, a to ve všech případech, kdy by poplatek měl být hrazen dle pravidel uvedených v písmenech a) a b), a zašle mu potřebné instrukce k platbě. Fakulta umožní uchazečům platbu převodem na účet fakulty nebo osobně na fakultě.

    d. 

  V případě, že uchazeč poplatek ve lhůtě stanovené v zaslaných instrukcích neuhradí, zašle mu fakulta výzvu poštou. Pokud poplatek neuhradí ve lhůtě stanovené ve výzvě, vyzve fakulta uchazeče k doložení splnění podmínky jedním ze způsobů uvedených v písmenu a), který nepodléhá zpoplatnění.

 2. Výše poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu činí dvacet procent základu pro stanovení poplatků spojených se studiem vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro příslušný akademický rok (www.msmt.cz) a zaokrouhluje se na celé desetikoruny dolů. Děkan může opatřením stanovit, že tento poplatek nestanoví a nevybírá.

  Poplatek je příjmem fakulty.


Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

Opatření rektora č. 15/2018 Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na Univerzitě Karlově se zrušuje.


Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. prosince 2021.V Praze dne 10. listopadu 2021

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení*** Příloha č. 1: Specifikace dokladů ***

Podklady pro posouzení splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

 1. Podklady pro posouzení splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách jsou:

    a. 

  doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaný podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), nebo podle dřívějších právních předpisů, nebo

    b. 

  ověřená kopie evropského bakalaureátu, zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu,

  + originál nebo ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného na zahraniční škole (přehled absolvovaných předmětů)


 2. V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

    a. 

  doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia,

    b. 

  doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona,

    c. 

  potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program.


Podklady pro posouzení splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu

 1. Podklady pro posouzení splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách jsou:

    a. 

  doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů, nebo

    b. 

  ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou

  + originál nebo ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).


 2. V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

    a. 

  doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,

    b. 

  potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci),

    c. 

  potvrzení o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem, vydané zahraniční vysokou školou.Další podklady

Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady:

  a. 

plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,

  b. 

v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list),

  c. 

ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.


*** Příloha č. 2: Forma dokumentů ***

 1. Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami:

    a. 

  Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci vztahující se na doklady o vzdělání – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

    b. 

  Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin - Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

  Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz:


  http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).


  U dokladů ze zemí Evropské unie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

  • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,

  • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů, případně zahraniční vysoká škola zašle na vyžádání žadatelem transkript v pdf formě na nostrifikace@ruk.cuni.cz, nebo

  • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).

    c. 

  Ostatní státy - doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:

  • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,

  • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

 2. Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).


*** Příloha č. 3: Automatická rovnocennost ***

Mezinárodních smlouvy, které upravují automatickou rovnocennost dokladů o vzdělání

Středoškolské vzdělání


U dokladů prokazujících získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku Maďarsku a Slovinsku se díky rovnocennosti stanovené níže uvedenými mezinárodními smlouvami postupuje dle § 48 odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách.

U dokladů prokazujících získání ekvivalentu české maturity v Německu se posuzuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách. Mezinárodní smlouva s Německem však stanoví, že výsledek takového posouzení bude vždy kladný.Vysokoškolské vzdělání


Slovensko

Česká republika stejně jako Slovenská republika uznávají vysokoškolské vzdělání a vysokoškolské diplomy, vydané po dobu od rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky (tj. od 1. ledna 1993) do současnosti, za obecně vzájemně za rovnocenné, a to automaticky (bez dalšího řízení). Jedná se tedy o podklady dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona o vysokých školách.

Výjimka: Čl. 11 odst. 3) písm. b) smlouvy specifikuje, že se automatická rovnocennost nevztahuje na slovenské doklady o vysokoškolském vzdělání vydané po 28. březnu 2015 a získané na vysokých školách ve Slovenské republice absolvováním bakalářského, magisterského, inženýrského, doktorského nebo doktorandského studia uskutečňovaného mimo území Slovenské republiky. U těchto dokladů je nutné postupovat dle § 48 odst. 5 písm. c). Fakulta má možnost vyžádat si od uchazeče potvrzení vydané slovenskou vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem.


Polsko

Článek 4 až 6 Dohody stanoví vzájemnou automatickou rovnocennost polských vysokoškolských kvalifikací (tj. diplomů) osvědčujících absolutorium akreditovaného studijního programu konkrétního stupně vysokoškolského vzdělání s jejich českým ekvivalentem. Jedná se tedy o podklady dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona o vysokých školách.


Maďarsko

Dohoda stanoví, že Česká republika stejně jako Maďarská republika považují státem uznané diplomy – tj. doklady o ukončení studia v bakalářském studijním programu (čl. 6 odst. 1), magisterském studijním programu (čl. 6 odst. 2) a doktorském studijním programu (čl. 6 odst. 4) vzájemně za rovnocenné, a to automaticky (bez dalšího řízení). Jedná se tedy o podklady dle § 48 odst. 5 písm. b) zákona o vysokých školách.


Slovinsko

Dohoda stanoví, že Česká republika stejně jako Slovinská republika uznávají diplomy vydané po ukončení vysokoškolského studia (čl. 2) za rovnocenné a že tyto diplomy potvrzují získání vysokoškolského vzdělání v rozsahu vyžadovaném k přijetí do výchovy vědeckých pracovníků v obou státech. Rovnocennost diplomů dle Dohody se vztahuje na diplomy vydané po ukončení studia magisterských studijních programů (týká se dokladů dle § 48 odst. 5 písm. b)). Na diplomy vydané po ukončení studia bakalářských studijních programů se automatická rovnocennost nevztahuje (týká se dokladů dle § 48 odst. 5 písm. c)).


Německo

Pokud jde o uznání německých vysokoškolských kvalifikací (diplomů) osvědčujících absolutorium akreditovaného studijního programu konkrétního stupně vysokoškolského vzdělání za účelem dalšího studia, dále příslušných částí studia a jednotlivých zkoušek, Článek 3 Dohody stanoví, že se tak stane „na základě žádosti“. Nejsou tedy rovnocenné automaticky a bez dalšího úředního postupu, proto se na ně vztahuje postup dle§48 odst. 5 písm. c), přičemž výsledek posouzení bude vždy kladný.Ověření akreditace zahraniční instituce

I v případě, že mezinárodní smlouva stanoví rovnocennost nebo kladný výsledek posouzení zahraničních dokladů o vzdělání, je nutné ověřit, zda byl tento doklad získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu, nebo zda je daná zahraniční vysoká škola v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (zda je akreditovaná vysoká škola a konkrétní studijní program absolvovaný uchazečem).


Seznam mezinárodních smluv:


Slovensko – rovnocennost (výjimka zahraniční pobočky VŠ po 28. 3. 2015)

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (Praha, 28. 11. 2013, publikována pod č. 23/2015 Sb.m.s., platná od 28. 3. 2015).


Polsko – rovnocennost

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.).


Maďarsko – rovnocennost

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v ČR a v Maďarské republice (Budapešť, 6.5.2004, publikována pod č. 92/2005 Sb.m.s.).


Slovinsko – rovnocennost (výjimka bakalářské diplomy)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii (Bělehrad, 12. 9. 1989, publikována pod č. 89/1991 Sb.m.s.) – platná pouze pro Slovinsko; pro další nástupnické státy Jugoslávie nikoli.


Německo – není automatická rovnocennost, ale výsledek posouzení bude vždy kladný (doklad dle § 48 odst. 4 písm. d) nebo odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007, publikována pod č. 60/2008 Sb.m.s.)

Poslední změna: 26. listopad 2021 18:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám