Opatření rektora č. 18/2018

Název:

Vznik a působnost koordinačních rad doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. června 2018


Vznik a působnost koordinačních rad

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. V doktorském studiu zaujímá zcela nezastupitelnou úlohu oborová rada, na níž leží hlavní tíha odpovědnosti za obsahovou náplň studijního programu i za jeho realizaci. Za účelem podpoření spolupráce mezi jednotlivými oborovými radami a vytvoření prostoru pro stanovení společných sdílených standardů pro jednotlivé doktorské studijní programy se zřizují koordinační rady doktorských studijních programů.

 2. Koordinační rada je platforma určená pro spolupráci zejména těch oborových rad, které deklarovaly svou příslušnost k vzájemně si blízkým oblastem vzdělávání.


Čl. 2 - Činnost koordinační rady

Koordinační rada koordinuje činnost participujících oborových rad. Mezi její činnosti patří zejména:

  a. 

strategické rozhodování o směřování a rozvoji doktorských studijních programů v dané oblasti,

  b. 

hledání vzájemných průniků při realizaci doktorských studijních programů,

  c. 

vytváření jednotných standardů tematicky příbuzných doktorských studijních programů (například kritéria přijímacího řízení, nároky na vědecké výstupy studentů či nároky na školitele, požadavky na disertační práci),

  d. 

návrhy opatření směřujících ke zvyšování míry úspěšnosti studia studentů,

  e. 

spolupráce na přípravě možné společné akreditace,

  f. 

komunikace s odpovědnými složkami rektorátu a fakult.


Čl. 3 - Složení a jednání koordinační rady

 1. Koordinační rady doktorských studijních programů jsou tvořeny předsedy oborových rad doktorských studijních programů. Předsedové oborových rad se stávají členy té koordinační rady, ke které byla jejich oborová rada přiřazena na základě příslušnosti k oblastem vzdělávání, či ke které se přihlásili, a to na základě jmenování rektorem. Předseda oborové rady může být členem více koordinačních rad. Člen koordinační rady může být při jejím jednání zastoupen určeným zástupcem, členem příslušné oborové rady, který pro účely daného jednání přebírá jeho práva a povinnosti.

 2. Členem koordinační rady může být též zástupce fakulty, která se podílí na uskutečňování doktorského studijního programu zastoupeného v dané koordinační radě, či jiný odborník navržený rektorovi děkanem či předsedou příslušné koordinační rady, a to na základě jmenování rektorem.

 3. Členové ze svého středu navrhují předsedu koordinační rady, kterého jmenuje rektor. Předseda nebo jím určený zástupce svolává a řídí zasedání.

 4. Koordinační rada se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. Ze zasedání se pořizuje zápis o jednání a stručná zpráva o navrhovaných opatřeních, která se předkládá členu kolegia rektora s agendou doktorského studia Univerzity Karlovy.

 5. Metodickou podporu pro činnost koordinačních rad zajišťuje Odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu, který v případě zájmu předsedy koordinační rady zajistí též administrativní zabezpečení její činnosti.

 6. Zasedání koordinační rady se může jako stálý host účastnit zástupce kolegia rektora, či jím určený zástupce.

 7. Zasedání koordinační rady je veřejné. V případě potřeby může předseda rozhodnout o tom, že jednání či jeho část jsou neveřejná.

 8. Koordinační rada se může usnést na vnitřních podrobnějších pravidlech o jednání a hlasování.


Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2018.

 2. Hlavní role osob a orgánů účastnících se doktorského studia shrnuje Opatření rektora č. 19/2018 - Manuál pro doktorské studium.

 3. Aktuální přehled o složení koordinačních rad je k dispozici na odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu Univerzity Karlovy.


V Praze dne 23. 5. 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 30. duben 2021 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám