Opatření rektora č. 37/2020

Název:

Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. října 2020

[Zrušeno OR č. 9/2023]


Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Cílem tohoto opatření je nastavit pravidla podávání žádostí o granty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC granty“) na Univerzitě Karlově (dále jen “univerzita”) tak, aby žádosti byly podávány ve spolupráci s odbory pro vědu a výzkum na jednotlivých fakultách (součástech) a zároveň v součinnosti s odborem pro vědu a výzkum rektorátu UK (dále jen „OVaV“). Cílem opatření je také zajistit kvalitu podávaných žádostí o ERC granty tak, aby se zvýšila jejich šance uspět. Opatření je v souladu se Strategickým záměrem univerzity.


Čl. 2 - Mechanismus podání žádosti

Všechny žádosti o ERC granty, u nichž je UK hostitelskou institucí, musí projít včasnou kontrolou příslušným oddělením děkanátu příslušné fakulty (příslušným oddělením součásti).

Úplná žádost o ERC grant je pak zaslána elektronicky na OVaV RUK, ne později než měsíc před uzávěrkou dané výzvy.

V případě kladného posouzení věcné části žádosti a kontroly rozpočtu je následně vydán tzv. Letter of commitment (dále jen „LoC“), který je povinnou součástí podané projektové dokumentace. LoC podepisuje výhradně rektor univerzity, a to na základě doporučení koordinátora ERC na univerzitě nebo prorektora pro vědu.


Čl. 3 - Závěrečná ustanovení

Nejsou-li splněny výše zmíněné podmínky, nelze jménem univerzity žádost o ERC grant podat. Stejně tak nelze následně požádat o finanční podporu podle opatření rektora 36/2020.

Opatření rektora č. 57/2018 se zrušuje.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.V Praze dne 30. září 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


PDF ke stažení

Poslední změna: 24. únor 2023 08:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám