Opatření rektora č. 9/2023

Název:

Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. března 2023


Způsob podávání žádostí o ERC granty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

  1. Cílem tohoto opatření je nastavit pro individuální žadatele z fakult a dalších součástí (dále jen „fakulta“) pravidla pro podávání žádostí o granty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC granty“) na Univerzitě Karlově (dále jen “univerzita”).

  2. Cílem celého mechanismu je zajistit kvalitu podávaných žádostí o ERC granty tak, aby se zvýšila jejich šance uspět.


Čl. 2 - Mechanismus podání žádosti

  1. Žádosti o ERC grant musí být před samotným podáním ve Funding and Tenders portálu předány prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum na jednotlivých fakultách (nebo tomu odpovídajícím pracovištěm) na Odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity (dále jen „OVaV“).

  2. Pro podání žádosti o ERC grant na OVaV je nutná předchozí dohoda mezi žadatelem a vedením fakulty o podmínkách řešení grantu v případě jeho přijetí k financování, a to zejména co se týče budoucích finančních závazků vyplývajících z daného ERC grantu. Tato dohoda musí být veřejně deklarovaná, například zápisem z jednání vedení fakulty, není však součástí žádosti.

  3. Podání žádosti o vystavení Host Institution Letter (dále jen „HIL“), který je povinnou součástí podané projektové dokumentace, nevylučuje další možné úpravy projektu.

  4. Samotná žádost o ERC grant (obsahující části B1 i B2) je zaslána elektronicky na OVaV nejpozději měsíc před uzávěrkou dané výzvy. U Synergy Grantů je dostačující zaslat základní údaje o podávaném projektu s vypracovanou částí grantové žádosti, za kterou zodpovídá hl. řešitel na UK.

  5. HIL podepisuje výhradně rektorka univerzity, a to na základě doporučení člena rozšířeného kolegia rektorky na UK a prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost. Univerzitní kontaktní pracovník pro ERC musí mít přístup k podávané projektové žádosti ve Funding and Tenders portálu.

  6. Nejsou-li splněny podmínky v odstavcích 1 až 5, nebo není-li žádost předložena v dostatečné kvalitě, nelze jménem univerzity žádost o ERC grant podat. V takových případech je vyloučena i finanční podpora podle opatření rektora č. 8/2023.Čl. 3 - Závěrečná ustanovení

  1. Opatření rektora č. 37/2020 se zrušuje.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.V Praze dne 21. února 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poslední změna: 28. březen 2023 14:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám