Opatření rektora UK v roce 2013

2021

2022

2023

2024

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000Barevně

jsou vyznačena účinná opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

Gestor*

1/2013

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2013

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. 2. 2013

2/2013

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2014/2015

čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení (dále jen „ŘPŘ UK“)

1. 3. 2013

3/2013

Harmonogram akademického roku 2013/14

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2013

4/2013

Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

[změněno OR č. 26/2015]

[zrušeno OR č. 3/2020]

-

1. 3. 2013

5/2013

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy 

[zrušeno OR č. 52/2017]

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

1. 3. 2013

6/2013

Spisový řád Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 14/2015 a 24/2015]

[zrušeno OR č. 60/2018]

§ 66 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů

1. 4. 2013

Archiv UK, OSS

7/2013

Změna opatření rektora č. 23/2007

Čl. 3 odst. 5 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

1. 4. 2013

8/2013

Změna Opatření rektora č. 20/2011

[zrušeno OR č. 12/2017]

-

1. 6. 2013

9/2013

Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze

[zrušeno OR č. 23/2017]

Čl. 3 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze


1. 7. 2013

10/2013

Činnost garantů studijních programů, oborových garantů a oborových rad

[zrušeno OR č. 12/2018]

čl. 23 Statutu Univerzity Karlovy

1. 10. 2013

11/2013

Změna Opatření rektora č. 31/2008

[zrušeno OR č. 55/2017]

Čl. 11 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

1. 7. 2013

12/2013

Změna Opatření rektora č. 10/2001

[zrušeno OR č. 48/2017]

čl. 4 odst. 1 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

1. 7. 2013

13/2013

Změna opatření rektora č. 17/2008

[zrušeno OR č. 48/2017]

Čl. 4 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

1. 7. 2013

14/2013

Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o tuto evidenci

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 3 Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

25. 6. 2013

15/2013

Změna Opatření rektora č. 9/2011

[zrušeno OR č. 43/2017]

-

1. 7. 2013

16/2013

Změna opatření rektora č. 2/2012

-

1. 1. 2014

17/2013

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. 7. 2013

18/2013

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

1. 10. 2013

19/2013

Vyhlášení 11. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2014)

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

1. 9.2013

20/2013

Katalog prací pro hospodářsko – správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

[změněno OR č. 29/2017]

[zrušeno OR č. 78/2017]

čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

20. 9. 2013

21/2013

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2013/2014

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. 10. 2013

22/2013

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2013/2014

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

15. 10. 2013

23/2013

Vyhlášení 5. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2014)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

1. 11. 2013

24/2013

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2014

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. 11. 2013

25/2013

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

[zrušeno OR č. 39/2017]

čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

29. 10. 2013

26/2013

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

[zrušeno OR č. 10/2016]

čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze

29. 10. 2013

27/2013

Jednací řád Etické komise

[zrušeno OR č. 63/2018]

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

1. 11. 2013

Etická komise

28/2013

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

[zrušeno OR č. 12/2017]

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

15. 11. 2013

29/2013

Změna Opatření rektora č. 9/2004

[zrušeno OR č. 37/2016]

-


11. 11. 2013

30/2013

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2013/2014

-

5. 11. 2013

31/2013

Obsah, způsob předložení a projednání bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

[zrušeno OR č. 12/2017]

Čl. 6 odst. 5 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

1. 12. 2013


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

Pers. odbor – Personální odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 10. leden 2024 08:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám