Opatření rektora UK č. 27/2013

Název:

Jednací řád Etické komise

K provedení:

Části IV, bodu 2 Etického kodexu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopadu 2013

[zrušeno OR č. 63/2018]


Jednací řád Etické komise

Čl. 1 Základní ustanovení

K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu Univerzity Karlovy (dále jen „Etický kodex“ a „univerzita“) a v souladu s ním se ustavuje Etická komise (dále jen komise).

Čl. 2 Složení komise

 1. Komise má sedm členů. Předsedu a šest členů komise jmenuje a odvolává rektor; funkční období je tříleté. Komise se skládá z členů akademické obce univerzity. Dva členy komise jmenuje rektor na návrh vědecké rady univerzity a tři členy komise na návrh akademického senátu univerzity, z nichž nejméně dva jsou studenti univerzity.

 2. Podmínkou členství v komisi je písemný souhlas jmenovaného s členstvím, případně se jmenováním předsedou komise, spojený se závazkem mlčenlivosti o všech důvěrných nebo jinak citlivých otázkách projednávaných podnětů; toto ustanovení platí obdobně, pokud jde o předsedu komise.

 3. Rektor může pro posouzení konkrétního případu na návrh předsedy komise ustanovit ad hoc další členy komise s hlasem poradním; ustanovení bodu 2 platí pro tyto další členy obdobně.

Čl. 3 Zásady činnosti komise

 1. Komise zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání svolává a řídí předseda komise nebo jím pověřený člen komise. Předseda je povinen komisi svolat, požádají-li o to minimálně dva členové komise.

 2. Komise projednává podání členů akademické obce a ostatních zaměstnanců univerzity, které souvisejí s dodržováním Etického kodexu. Podnět se v písemné podobě předkládá předsedovi komise.

 3. Jednotlivá podání posoudí komise na svém nejbližším zasedání a rozhodne o nejvhodnějším způsobu jejich řešení. Podání nesouvisející přímo s Etickým kodexem komise odloží bez nutnosti věcného projednání podání.

 4. Jednání komise je neveřejné. Je-li to nutné, je komise oprávněna si vyžádat případné další podklady včetně stanovisek či vyjádření.

 5. Komise se ke každému věcně projednávanému podání písemně vyjádří. Vyjádření obsahuje stanovisko komise.

 6. Předseda i každý člen komise má jeden hlas. K přijetí návrhu na usnesení je potřeba alespoň čtyř hlasů. Na návrh předsedy nebo kteréhokoliv člena komise je hlasování tajné.

 7. Vyjádření komise se zasílá předkladateli, zúčastněným osobám, rektorovi a předsedovi akademického senátu univerzity.

 8. Vyjádření komise se, s výjimkou důvěrných informací a při zachování příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zveřejňuje na webových stránkách univerzity.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření akademického senátu univerzity ze dne 11. října 2013.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2013.


V Praze dne 31. října 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPoslední změna: 30. prosinec 2018 01:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám