Opatření rektora UK č. 28/2013

Název:

Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

K provedení:

čl. 8 odst. 5 Zásad Univerzitních výzkumných center

Účinnost:

15. listopadu 2013

[zrušeno OR č. 12/2017]


Obsah průběžné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s čl. 7 odst. 5 a 7 a čl. 8 odst. 5 opatření rektora č. 9/2011, Zásady Univerzitních výzkumných center, stanoví obsah průběžné zprávy o činnosti (dále jen „průběžná zpráva“) Univerzitního výzkumného centra (dále jen „UNCE“) a další podrobnosti o způsobu jejího předkládání a hodnocení.

Čl. 2 Obsah průběžné zprávy

 1. Průběžná zpráva se vztahuje k období kalendářních roků 2012 a 2013, s výjimkou přehledu vynaložených a plánovaných finančních prostředků, který se vztahuje pouze k roku 2013.

 2. Průběžná zpráva obsahuje zejména

    a. 

  souhrnný popis dosavadní činnosti centra včetně dosažených výsledků se stručným komentářem (doporučený rozsah 2-4 strany) a se zvláštním zřetelem k části B) přihlášky projektu;1 stručnou informaci o vědecko-výzkumné činnosti, na které řešitelský kolektiv aktuálně pracuje; u center, kde se na společné práci podílí více fakult/dalších součástí, je třeba zhodnotit dosavadní práci týmů s odkazem na konkrétní výsledky vzniklé z této spolupráce,

    b. 

  aktualizaci cílů pro další období, uvedení předpokládané vědecko-výzkumné činnosti centra v časovém horizontu let 2014-2015 (doporučený rozsah 1-2 strany textu),

    c. 

  údaje o počtu osob participujících na činnosti centra platné ke dni 31. 12. 2013 (uvádějí se zvlášť za každou fakultu/další součást); zdůvodnění personálních změn, ke kterým došlo proti nahlášenému stavu ke dni 31. 12. 20122, se uvádí v části F „Přehledu vynaložených a plánovaných finančních prostředků UNCE za rok 2013“,

    d. 

  publikační výstupy juniorských řešitelů, materiály publikované nebo přijaté k publikaci v letech 2012-2013 s uvedením plné citace a u publikací kategorie Jimp s impakt faktorem; počty výsledků členěné dle kategorií Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

    e. 

  informace o využití investičních finančních prostředků (stačí specifikovat, o nákup jakého přístroje nebo přístrojů se jednalo) a

    f. 

  přehled vynaložených a plánovaných finančních prostředků UNCE za rok 20133 (uvádí se zvlášť za každou participující součást).

Čl. 3 Způsob a termín předložení průběžné zprávy

 1. Průběžná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který má dvě části; textovou část (body A-E) a tabulkovou část (body E1, E2 a F.) Průběžná zpráva se předkládá v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení. Písemné vyhotovení, opatřené podpisy hlavního řešitele a děkanů všech fakult (ředitelů dalších součástí) zúčastněných na projektu, se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK. Elektronické vyhotovení ve formátu *.doc, *.docx *.rtf, nebo *xls se zasílá e-mailem na adresu .

 2. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení se stanovuje na 28. února 2014.

Čl. 4 Hodnocení průběžné zprávy

 1. Ke všem průběžným zprávám se bude vyjadřovat hodnotící komise ve dvou kategoriích (Humanitní a společenské vědy a Přírodní a lékařské vědy). Závěry odborných komisí budou předloženy Vědecké radě UK.

 2. V případě neuspokojivé vědecko-výzkumné činnosti centra, závažných pochybení v činnosti centra, nebo změn řešitelského kolektivu, kterými byly porušeny podmínky podle opatření rektora č. 9/2011 nebo závažně snížena odborná úroveň centra, navrhne komise zastavení činnosti centra nebo snížení jeho finanční podpory, a to zpravidla k prvnímu dni následujícího kalendářního roku. K návrhu se vyjadřuje Vědecká rada UK.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Formuláře podle tohoto opatření poskytne fakultám a dalším součástem odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2013.V Praze dne 5. listopadu 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoznámky

1

Část B – Cíle a aktuálnost řešení, výstupy projektu.

2

Údaje uvedené v „Přehledu vynaložených a plánovaných finančních prostředků UNCE za rok 2012“ či v písemných žádostech o změnu ve složení týmu juniorů zaslané na RUK.

3

Uvádí se v samostatných tabulkových přílohách.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám