Opatření rektora UK č. 15/2013

Název:

Změna Opatření rektora č. 9/2011

K provedení:

-

Účinnost:

1. července 2013

[zrušeno OR č. 43/2017]


Změna Opatření rektora č. 9/2011

 1. Opatření rektora č. 9/2011, Zásady Univerzitních výzkumných center, se mění takto:

  1. V čl. 3 odst. 2 písm. e) se za slovo „stipendia“ doplňuje poznámka pod čarou č. 2a, která zní: „2a Čl.7c odst. 1 Stipendijního řádu.“.

  2. V čl. 3 odst. 3 poslední věta zní: „Přidělené mzdové prostředky lze juniorovi vyplácet pouze formou tarifní mzdy, osobního ohodnocení a odměn; odměny juniorům mohou být vyplaceny maximálně ve výši 10% celkových mzdových výdajů.“

  3. V čl. 3 odstavce 4 až 6 znějí:

   „4. Mzdové prostředky pro juniory a příslušné odvody musí v každém roce činnosti centra tvořit nejméně 50% všech finančních prostředků podle odstavce 2 písm. a), b) a d) až f).

   5. Podíl všech prostředků podle odstavce 2 písm. c) může tvořit nejvýše 20% celkových finančních prostředků pro první tři roky činnosti centra.

   6. Nespotřebované prostředky mohou být fakultou (nebo vysokoškolským ústavem) převedeny do fondu účelově určených prostředků k dalšímu užití v maximální výši 4% původně přidělených prostředků; tímto nejsou dotčeny podmínky podle předchozích odstavců. Takto převedené prostředky musí být v následujícím kalendářním roce využity na činnost centra (tj. na účely podle odstavce 2 písm. a) až e)).“.

  4. Čl. 7 odst. 3 zní:

   „3. Součástí smlouvy je též závazek hlavního řešitele a fakulty (vysokoškolského ústavu) a) předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků a

   b) poskytnout potřebnou součinnost při podávání žádosti univerzity Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se záměrem pořídit z prostředků centra dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek.“.

 2. Toto opatření bylo projednáno Vědeckou radou Univerzity Karlovy dne 30. května 2013.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2013.

 4. Zásady Univerzitních výzkumných center ve znění platném k 1. červenci 2013 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 24. června 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

Opatření rektora UK č. 15/2013 ke stažení ve formátu doc.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám