Opatření rektora č. 43/2017

Název:

Zásady Univerzitních výzkumných center

K provedení:

-

Účinnost:

1. června 2017

[zrušeno OR č. 19/2023]


Zásady Univerzitních výzkumných center


Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Univerzita Karlova (dále jen „UK“ nebo „univerzita“) v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (dále jen „UNCE“ nebo „centrum“) jako účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.


Čl. 2 - Soutěžní podmínky

 1. Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v nichž řešitelský kolektiv centra již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků. V rámci jednoho centra může být více menších týmů, které vzájemně spolupracují na řešení společného, nebo příbuzného tématu.

 2. Návrh projektu nemohou podat osoby, které na univerzitě zastávají funkci rektora, prorektora, děkana, ředitele vysokoškolského ústavu (Ústav dějin UK a archív UK; Centrum pro teoretická studia; Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Centrum pro otázky životního prostředí, (dále jen „VŠ ústav“).

 3. Řešitelský kolektiv tvoří


    a. 

  řešitelé-senioři (dále jen „senioři“), kterými jsou akademičtí nebo vědečtí pracovníci s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,751,

    b. 

  řešitelé-junioři (dále jen „junioři“), kterými jsou akademičtí nebo vědečtí pracovníci univerzity s titulem Ph.D. nebo Th.D., avšak nejdéle do konce osmého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento titul obdrželi;2

    c. 

  ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity,

    d. 

  studenti doktorských studijních programů na univerzitě a

    e. 

  techničtí a odborní pracovníci univerzity.


 4. Řešitelský kolektiv tvoří v případě projektů center zaslaných k posouzení do dílčí komise Přírodní vědy, matematika a informatika a do dílčí komise Lékařské vědy a biomedicína nejméně tři senioři a sedm juniorů. U projektů center zaslaných k posouzení do dílčí komise Humanitní a společenské vědy tvoří řešitelský kolektiv nejméně dva senioři a pět juniorů.

 5. Hlavním řešitelem je vždy jeden z řešitelů-seniorů.

 6. Tatáž osoba může být v pozici seniora nebo v pozici juniora uvedena pouze v jednom řešitelském kolektivu jednoho projektu.

 7. Odbornou úroveň projektu garantují především senioři.

 8. Maximální doba činnosti centra je šest let.


Čl. 3 - Finanční prostředky

 1. Finanční rozpočet projektu UNCE může činit nejvýše 8 mil. Kč ročně.

 2. Finanční prostředky se dělí na:

    a. 

  mzdové prostředky, které se dále dělí na:

  1. mzdové prostředky pro seniory,

  2. mzdové prostředky pro juniory a

  3. mzdové prostředky pro ostatní pracovníky,

    b. 

  odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši uplatňované fakultou (VŠ ústavem),

    c. 

  náklady na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku; tyto náklady je možné vynaložit jen do konce třetího roku činnosti centra,

    d. 

  provozní náklady a služby3,

    e. 

  stipendia4,

    f. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši maximálně 20% součtu nákladů podle písmena a), b), d) a e).


 3. Mzdové prostředky požadované pro juniory mohou být nejvýše 20 000 Kč měsíčně (vztaženo k úvazku 1.0 průměrně na osobu a měsíc) a nemohou v jednom kalendářním roce přesáhnout jednu polovinu fakultou (vysokoškolským ústavem) v projektu garantované celkové minimální výše mzdových prostředků juniorských pracovníků na toto období. Do garantované minimální výše mzdy5 lze zahrnout pouze tarifní mzdu a osobní ohodnocení. Přidělené mzdové prostředky lze juniorovi vyplácet pouze formou tarifní mzdy, osobního ohodnocení a odměn; odměny juniorům mohou být vyplaceny maximálně ve výši 10% celkových mzdových výdajů.

 4. Univerzita se podílí na financování mzdových prostředků juniorů nejvýše z 50%.

 5. Podíl všech prostředků podle odstavce 2 písm. c) může tvořit nejvýše 20% celkových finančních prostředků pro první tři roky činnosti centra.

 6. Nespotřebované prostředky mohou být fakultou (VŠ ústavem) převedeny do fondu účelově určených prostředků k dalšímu užití v maximální výši 5% původně přidělených prostředků; tímto nejsou dotčeny podmínky podle předchozích odstavců. Takto převedené prostředky musí být v následujícím kalendářním roce využity na činnost centra (tj. na účely podle odstavce 2 písm. a) až e)).


Čl. 4 - Podávání návrhů projektů

 1. Návrh projektu je do soutěže podáván rektorátu UK prostřednictvím elektronické databáze.6

 2. Součástí návrhu projektu je zejména:


    a. 

  název projektu (v českém a anglickém jazyce),

    b. 

  anotace projektu (v českém a anglickém jazyce),

    c. 

  popis vědeckého projektu v anglickém jazyce7:

  1. cíle projektu;

  2. postupy k jejich dosažení;

  3. předpokládané výstupy projektu;

    d. 

  specifikace pracoviště a popis stávajícího a požadovaného přístrojového zajištění,

    e. 

  údaje o seniorech a juniorech,

    f. 

  souhrnné údaje o počtu dalších pracovníků a studentů,

    g. 

  stručný odborný životopis seniorů a juniorů, včetně publikací za posledních pět let,

    h. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků na první rok činnosti centra,

    i. 

  rámcový přehled předpokládaných požadovaných finančních prostředků na další roky činnosti centra, včetně specifikace plánovaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku a termínů jeho pořízení.


 3. V návrhu projektu mohou být uvedeny i osoby, které se členy řešitelského kolektivu-juniory mají stát později než v den zahájení činnosti centra.

 4. Projekt je podáván předkladatelem prostřednictvím fakulty nebo VŠ ústavu univerzity. Projekt musí být podán jako společný, mají-li být v řešitelském kolektivu zastoupeni junioři nebo senioři z více součástí univerzity.

 5. Děkan nebo ředitel VŠ ústavu po odevzdání návrhu projektu k němu elektronické v databázi připojí své stanovisko. Jedná-li se o VŠ ústav, jehož řediteli není svěřen výkon správy majetku, připojí k návrhu projektu své stanovisko také kvestor.


Čl. 5 - Hodnocení návrhů projektů

 1. Návrhy projektů jsou hodnoceny komisemi, jejichž složení a činnost upravuje opatření rektora.

 2. U každého návrhu projektu se hodnotí jeho celková kvalita a dále:

    a. 

  jasně definovaný výzkumný záměr předkládaného návrhu projektu;

    b. 

  dosavadní vědecká činnost předkladatele s důrazem na excelentní výsledky a mezinárodní spolupráci;

    c. 

  složení a odborná úroveň řešitelského týmu;

    d. 

  kvalita publikací navrhovaných seniorů a juniorů za posledních pět let, originalita a souvislost s dosavadní publikační činností členů týmu.

    e. 

  přiměřenost finančních nákladů odpovídající stanoveným cílům;

 3. Komise projedná každý návrh projektu a jeho hodnocení. Následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich úpravu. Dále určí projekty, kterým může být udělena podpora v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků (například neuzavřením dohody s žadatelem o jiný lépe hodnocený projekt).

 4. Projekt, který neobsahuje všechny požadované údaje nebo nesplňuje podmínky podle čl. 2 odst. 2 až 4 nebo 6 anebo čl. 3, a kde nebyla ani na výzvu zjednána do pěti pracovních dnů náprava, nebude hodnocen.

 5. Návrhy komise projednává Vědecká rada UK (dále jen „VR UK“) a mohou být konzultovány také s Mezinárodní radou UK.

 6. Doporučené projekty budou projednány s děkanem příslušné fakulty / ředitelem VŠ ústavu.

 7. O přidělení finančních prostředků projektu rozhoduje na základě stanoviska odborných komisí a VR UK rektor. V případě, že návrh na přidělení finančních prostředků nebude přijat ze strany předkladatele nebo fakulty / VŠ ústavu, může být komisí nebo VR UK doporučen k financování další doporučený projekt.

 8. Předkladatel se seznámí s rozhodnutím rektora, o němž obdrží oznámení elektronickou poštou. Toto rozhodnutí bude dostupné v elektronické databázi pro interní soutěže UK. Proti rozhodnutí rektora lze podat námitku ve lhůtě 15 dní ode dne odeslání oznámení o vložení rozhodnutí do databáze. O námitce, na základě doporučení komise, rozhoduje rektor. Rozhodnutí o námitce je konečné.

 9. Na udělení projektu není právní nárok.


Čl. 6 - Řešení projektu

 1. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje dohoda uzavíraná mezi univerzitou, fakultou nebo VŠ ústavem anebo v případě společného projektu všemi dotčenými součástmi a hlavním řešitelem.

 2. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků, jejichž podrobnosti dohoda upravuje. Hlavní řešitel dále odpovídá za dodržení podmínek příslušného rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného MŠMT.

 3. Součástí dohody je též závazek hlavního řešitele a fakulty (VŠ  ústavu)

    a. 

  předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků a

    b. 

  poskytnout potřebnou součinnost při podávání žádosti univerzity Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se záměrem pořídit z prostředků centra dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek.

    c. 

  Nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům výzkumu a vývoje v souladu s platným opatřením rektora a příslušnými právními předpisy.

 4. V případě závažných změn v průběhu realizace projektu je hlavní řešitel povinen o změnách informovat odbor pro vědu a výzkum. Pokud dojde ke změně hlavního řešitele projektu, rozhoduje o jmenování nového kandidáta na základě nominace fakulty nebo VŠ ústavu VR UK.

 5. V případě dílčích změn ve složení řešitelského kolektivu hlavní řešitel tuto skutečnost pouze oznámí odboru pro vědu a výzkum.

 6. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonávají fakulty (VŠ ústavy).

 7. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně údajů o změnách ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu, se odevzdává každoročně; ustanovení čl. 4 odst. 4 platí obdobně. Nedílnou součástí přehledu je i žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok. O této žádosti rozhoduje rektor (prorektor podle čl. 8 odst. 1), který si může vyžádat stanovisko příslušné komise nebo zpravodaje projektu centra; toto stanovisko si vyžádá vždy, pokud se žádost zásadně odchyluje od uděleného projektu centra.

 8. Průběžná kontrola činnosti centra se koná zejména prostřednictvím semináře s prezentacemi výsledků juniorů. Tento seminář se koná alespoň dvakrát ročně; o jeho programu a termínu konání hlavní řešitel s dostatečným předstihem informuje odbor pro vědu a výzkum. V případě zájmu se může semináře, zúčastnit prorektor pro vědeckou činnost případně členové hodnotící komise.

 9. Průběžná zpráva o činnosti centra se odevzdává po prvních dvou letech a po třech letech činnosti centra nebo stanoví-li tak v konkrétním případě na návrh komise nebo VR UK rektor. Průběžná zpráva obsahuje zejména popis dosavadní činnosti centra, seznam publikačních výstupů juniorů a celkové slovní zhodnocení výsledků.

 10. V případě neuspokojivé vědecko-výzkumné činnosti centra, závažných pochybení v činnosti centra, nebo změn řešitelského kolektivu, kterými byly porušeny podmínky podle tohoto opatření nebo závažně snížena odborná úroveň centra, navrhne komise zastavení činnosti centra nebo snížení jeho finanční podpory, a to zpravidla k prvnímu dni následujícího kalendářního roku. K návrhu se vyjadřuje VR UK, o návrhu následně rozhoduje rektor.

 11. Závěrečná zpráva o činnosti centra se odevzdává do tří měsíců po ukončení činnosti centra. Závěrečná zpráva obsahuje zejména popis celkové činnosti centra, seznam publikačních výstupů juniorů a celkové slovní zhodnocení výsledků.


Čl. 7 - Společná ustanovení

 1. Soutěž UNCE a postupy dle tohoto opatření koordinuje prorektor pro vědeckou činnost a administrativně je zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Univerzita vyčleňuje v rámci svého rozpočtu pro soutěž UNCE, jakož i pro její zabezpečení, část prostředků z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje8, popř. z jiných zdrojů. Kritérium úspěšnosti se vztahuje zejména k počtu projektů a k celkovému počtu juniorů v projektech.

 3. Základní informace o soutěži UNCE, jejích výsledcích, včetně záznamů z jednání komisí a o činnosti center se obvyklým způsobem zveřejňují.

 4. Termín zahájení činnosti center, termín vyhlášení soutěže, termín pro podávání projektů, termín zveřejnění výsledků soutěže a termíny pro podání přehledů vynaložených finančních prostředků a průběžných a závěrečných zpráv se stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.


Čl. 8 - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto zásady byly schváleny Vědeckou radou UK dne 25. května 2017 a nabývají účinnosti dne 1. června 2017.

 2. Tímto opatřením se zrušuje opatření rektora č. 9/2011 ve znění opatření rektora č. 15/2013.V Praze dne 30. května 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poznámky

1

Jedná se o úvazek na UK, přičemž část tohoto úvazku může být realizována v rámci fakultních nemocnic či na společném pracovišti UK a Akademie věd ČR, v. v. i.;

2

Do této lhůty se nezapočítává řádně doložená mateřská ani rodičovská dovolená juniora a výkon vojenské služby.

3

Včetně nákladů na pořízení drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku.

4

Čl. 6 Stipendijního řádu.

5

Garantovanou minimální mzdou se tedy rozumí součet požadovaných mzdových prostředků z centra a mzdových prostředků, které budou vypláceny formou tarifní mzdy nebo osobního ohodnocení fakultou z libovolných zdrojů.

6

Informace o přístupových právech k databázi budou specifikovány v OR „Vyhlášení II. kola soutěže UNCE“.

7

Ve výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce.

8

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.


Poslední změna: 4. duben 2023 15:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám