Opatření rektora č. 19/2023

Název:

Zásady Univerzitních výzkumných center

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

12. dubna 2023


Zásady Univerzitních výzkumných center

Čl. 1 Úvodní ustanovení


Univerzita Karlova (dále jen „UK“ nebo „univerzita“) vyhlašuje v souladu se svým Strategickým záměrem soutěž Univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“ nebo „centrum“) jako podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků a pracovnic v rámci nejkvalitnějších výzkumných skupin.


Čl. 2 Soutěžní podmínky

 1. Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v nichž řešitelský kolektiv centra již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků. V rámci jednoho centra může být více menších týmů, které vzájemně spolupracují na řešení společného, nebo příbuzného tématu.

 2. Návrh projektu nemohou podat osoby, které na univerzitě zastávají funkci rektora/rektorky, prorektora/prorektorky, děkana/děkanky, proděkana/proděkanky, ředitele/ředitelky vysokoškolského ústavu (Ústav dějin UK a archív UK; Centrum pro teoretická studia; Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Centrum pro otázky životního prostředí – dále jen „VŠ ústav“).

 3. Řešitelský kolektiv tvoří

    a. 

  řešitelé-senioři/seniorky (dále jen „senioři“), kterými jsou akademičtí nebo vědečtí pracovníci/pracovnice s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,751,

    b. 

  řešitelé-junioři/juniorky (dále jen „junioři“), kterými jsou akademičtí nebo vědečtí pracovníci/pracovnice univerzity s titulem Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, avšak nejdéle do konce osmého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tento titul obdrželi,2

    c. 

  ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci/pracovnice univerzity,

    d. 

  studenti/studentky doktorských studijních programů na univerzitě,

    e. 

  techničtí a odborní pracovníci/pracovnice univerzity.

 4. Řešitelský kolektiv tvoří nejméně dva senioři/seniorky a sedm juniorů/juniorek.

 5. Hlavním řešitelem/řešitelkou je vždy jeden z řešitelů/řešitelek-seniorů/seniorek.

 6. Tatáž osoba může být v pozici seniora/seniorky nebo v pozici juniora/juniorky uvedena pouze v jednom řešitelském kolektivu jednoho projektu.

 7. Odbornou úroveň projektu garantují především senioři/seniorky

 8. Maximální doba činnosti centra je šest let.


Čl. 3 Finanční prostředky

 1. Finanční rozpočet projektu UNCE může činit nejvýše 7 mil. Kč ročně.

 2. Finanční prostředky se dělí na:

    a. 

  mzdové prostředky, které se dále dělí na:

  1. mzdové prostředky pro seniory/seniorky,

  2. mzdové prostředky pro juniory/juniorky,

  3. mzdové prostředky pro ostatní pracovníky/pracovnice,

    b. 

  odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši stanovené právními předpisy a na tvorbu sociálního fondu ve výši uplatňované fakultou (VŠ ústavem),

    c. 

  náklady na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku; tyto náklady je možné vynaložit jen do konce třetího roku činnosti centra, a to ve výši max. 20 % celkového rozpočtu v prvních třech letech činnosti centra,

    d. 

  provozní náklady a služby3 ,

    e. 

  stipendia4,

    f. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši maximálně 20 % součtu nákladů podle písmena a), b), d) a e).

 3. Univerzita se podílí na financování mzdových prostředků seniorů/seniorek nejvýše z 50 %. Spolufinancování mzdových prostředků ze strany součástí dle první věty se nezapočítává do celkového rozpočtu dle odstavce 1.

 4. Nespotřebované prostředky mohou být fakultou (VŠ ústavem) převedeny do fondu účelově určených prostředků k dalšímu užití, a to v maximální výši 5 % původně přidělených prostředků; tímto nejsou dotčeny podmínky podle předchozích odstavců. Takto převedené prostředky musí být v následujícím kalendářním roce využity na činnost centra (tj. na účely podle odstavce 2 písm. a) až e)).


Čl. 4 Podávání návrhů projektů

 1. Návrh projektu je do soutěže podáván rektorátu UK prostřednictvím IS Věda.

 2. Součástí návrhu projektu je zejména:

    a. 

  název projektu (v českém a anglickém jazyce),

    b. 

  anotace projektu (v českém a anglickém jazyce),

    c. 

  popis vědeckého projektu v anglickém jazyce5:

  1. cíle projektu;

  2. postupy k jejich dosažení;

  3. předpokládané výstupy projektu;

    d. 

  specifikace pracoviště a popis stávajícího a požadovaného přístrojového zajištění,

    e. 

  údaje o seniorech/seniorkách a juniorech/juniorkách,

    f. 

  souhrnné údaje o počtu dalších pracovníků/pracovnic a studentů/studentek,

    g. 

  stručný odborný životopis seniorů/seniorek a juniorů/juniorek, včetně publikací za posledních pět let,

    h. 

  specifikace požadovaných finančních prostředků na první rok činnosti centra,

    i. 

  rámcový přehled předpokládaných požadovaných finančních prostředků na další roky činnosti centra, včetně specifikace plánovaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku a termínů jeho pořízení.

 3. V návrhu projektu mohou být uvedeny i osoby, které se členy/členkami řešitelského kolektivu-juniory/juniorkami mají stát později než v den zahájení činnosti centra.

 4. Děkan/děkanka nebo ředitel/ředitelka VŠ ústavu po odevzdání návrhu projektu k němu elektronické v databázi připojí své stanovisko. Jedná-li se o VŠ ústav, jehož řediteli/ředitelce není svěřen výkon správy majetku, připojí k návrhu projektu své stanovisko také kvestor/kvestorka.


Čl. 5 Hodnocení návrhů projektů

 1. Návrhy projektů jsou hodnoceny komisemi, jejichž složení a činnost upravuje opatření rektora.

 2. U každého návrhu projektu se hodnotí jeho celková kvalita a dále:

    a. 

  jasně definovaný výzkumný záměr předkládaného návrhu projektu;

    b. 

  dosavadní vědecká činnost předkladatele s důrazem na excelentní výsledky a mezinárodní spolupráci;

    c. 

  složení a odborná úroveň řešitelského týmu;

    d. 

  kvalita publikací navrhovaných seniorů a juniorů za posledních pět let, originalita a souvislost s dosavadní publikační činností členů týmu;

    e. 

  přiměřenost finančních nákladů odpovídající stanoveným cílům;

 3. Komise projedná každý návrh projektu a jeho hodnocení. Následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich úpravu. Dále určí projekty, kterým může být udělena podpora v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků (například neuzavřením dohody s žadatelem/žadatelkou o jiný lépe hodnocený projekt).

 4. Návrhy komise projednává Vědecká rada UK (dále jen „VR UK“) a mohou být konzultovány také s Mezinárodní radou UK.

 5. Doporučené projekty budou projednány s děkanem/děkankou příslušné fakulty nebo ředitelem/ředitelkou VŠ ústavu.

 6. O přidělení finančních prostředků projektu rozhoduje na základě stanoviska odborných komisí a VR UK rektor/rektorka. V případě, že návrh na přidělení finančních prostředků nebude přijat ze strany předkladatele/předkladatelky nebo fakulty / VŠ ústavu, může být doporučen k financování další doporučený projekt.

 7. Předkladatel/předkladatelka se seznámí s rozhodnutím rektora/rektorky, které bude dostupné v IS Věda. Proti němu lze podat námitku ve lhůtě 15 dní ode dne odeslání oznámení o vložení rozhodnutí do IS Věda. O námitce, na základě vyjádření komise, rozhoduje rektor/rektorka. Rozhodnutí o námitce je konečné.

 8. Na udělení projektu není právní nárok.


Čl. 6 Řešení projektu

 1. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje dohoda uzavíraná mezi univerzitou, fakultou nebo VŠ ústavem anebo všemi dotčenými součástmi a hlavním řešitelem/řešitelkou.

 2. Hlavní řešitel/řešitelka a fakulta hlavního řešitele/řešitelky jsou odpovědní za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků, jejichž podrobnosti dohoda upravuje. Hlavní řešitel/řešitelka a fakulta hlavního řešitele/řešitelky dále odpovídá za dodržení podmínek příslušného rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného MŠMT. Prostředky přidělené na centrum UNCE lze užít výhradně v souvislosti s uskutečňováním projektu, nejde-li o doplňkové a režijní náklady.

 3. Součástí dohody je též závazek hlavního řešitele/řešitelky a fakulty (VŠ ústavu):

    a. 

  předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků,

    b. 

  poskytnout potřebnou součinnost při podávání žádosti univerzity Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti se záměrem pořídit z prostředků centra dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek,

    c. 

  Nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům výzkumu a vývoje v souladu s platným opatřením rektora a příslušnými právními předpisy.

 4. V případě závažných změn v průběhu realizace projektu je hlavní řešitel/řešitelka povinen/a o změnách informovat Odbor pro vědu a výzkum RUK. Pokud dojde ke změně hlavního řešitele/řešitelky projektu, rozhoduje o jmenování nového kandidáta/kandidátky na základě nominace fakulty nebo VŠ ústavu VR UK.

 5. V případě dílčích změn ve složení řešitelského kolektivu hlavní řešitel/řešitelka tuto skutečnost pouze oznámí Odboru pro vědu a výzkum RUK.

 6. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonávají fakulty (VŠ ústavy).

 7. Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně údajů o změnách ve složení seniorů/seniorek a juniorů/juniorek a úplných údajů o dalších členech a členkách řešitelského kolektivu, se odevzdává každoročně.

 8. Rozpočet a žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok s písemným závazkem děkana/děkanky nebo ředitele/ředitelky VŠ ústavu o spolufinancování projektu je součástí dodatku k dohodě.

 9. Prostředky přidělené na projekt UNCE lze užít výhradně v souvislosti s uskutečňováním projektu, nejde-li o doplňkové a režijní náklady podle čl. 3. odst. 2f těchto Zásad.

 10. Průběžná kontrola činnosti centra se koná zejména prostřednictvím semináře s prezentacemi výsledků juniorů/juniorek. Tento seminář se koná alespoň jedenkrát ročně; o jeho programu a termínu konání hlavní řešitel/řešitelka s dostatečným předstihem informuje Odbor pro vědu a výzkum RUK. V případě zájmu se mohou semináře zúčastnit členové/členky Kolegia rektorky, případně členové/členky hodnotící komise.

 11. Průběžná zpráva o činnosti centra se odevzdává za první tři roky řešení, a to do 28. února 2027, a za čtvrtý a pátý rok řešení, a to do 28. února 2029. Průběžná zpráva obsahuje zejména popis dosavadní činnosti centra, seznam publikačních výstupů juniorů/juniorek a celkové slovní zhodnocení výsledků.

 12. V případě neuspokojivé vědecko-výzkumné činnosti centra, závažných pochybení v činnosti centra, nebo změn řešitelského kolektivu, kterými byly porušeny podmínky podle toho to opatření nebo závažně snížena odborná úroveň centra, může komise navrhnout zastavení činnosti centra nebo snížení jeho finanční podpory, a to zpravidla k prvnímu dni následujícího kalendářního roku. K návrhu se vyjadřuje VR UK, o návrhu následně rozhoduje rektor/rektorka.

 13. Závěrečná zpráva o činnosti centra se odevzdává do tří měsíců po ukončení činnosti centra. Závěrečná zpráva obsahuje zejména popis celkové činnosti centra, seznam publikačních výstupů juniorů/juniorek a celkové slovní zhodnocení výsledků.


Čl. 7 Společná ustanovení

 1. Soutěž UNCE a postupy dle tohoto opatření koordinuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost a administrativně je zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity

 2. Univerzita vyčleňuje v rámci svého rozpočtu pro soutěž UNCE, jakož i pro její zabezpečení, část prostředků z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje6, popř. z jiných zdrojů. Kritérium úspěšnosti se vztahuje zejména k počtu projektů a k celkovému počtu juniorů v projektech.

 3. Základní informace o soutěži UNCE, jejích výsledcích, včetně záznamů z jednání komisí a o činnosti center se obvyklým způsobem zveřejňují.

 4. Návrhy do třetího kola soutěže Univerzitních výzkumných center se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže provozované v rámci Informačního systému UK (dále jen „aplikace“).

 5. Studentům/studentkám a zaměstnancům/zaměstnankyním UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

 6. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. dubna 2023.

 7. Příjem návrhů bude ukončen 30. června 2023, ve 14:00.

 8. Výsledky 3. kola Univerzitních výzkumných center budou zveřejněny nejpozději 11. prosince 2023.

 9. Schválená centra zahájí svoji činnost ke dni 1. ledna 2024.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto zásady byly schváleny kolegiem rektorky UK dne 6. března 2023 a nabývají účinnosti dne 12. dubna 2023.

 2. Opatření rektora č. 43/2017 a opatření rektora č. 44/2017 se tímto opatřením zrušují.


V Praze dne 3. dubna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poznámky

1

Jedná se o úvazek na UK, přičemž část tohoto úvazku může být realizována v rámci nemocnic či na společném pracovišti UK a Akademie věd ČR, v. v. i.;


2

Do této lhůty se nezapočítává řádně doložená mateřská ani rodičovská dovolená juniora a výkon vojenské služby, případně doložitelná dlouhodobá nemoc.


3

Včetně nákladů na pořízení drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku.


4

Čl. 6 Stipendijního řádu.


5

Ve výjimečných a zdůvodněných případech lze popis vědeckého projektu předložit v českém jazyce.


6

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.Poslední změna: 4. duben 2023 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám