Opatření rektora UK č. 5/2013

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. března 2013

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I. 1. Do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu se svěřují následující nemovitosti v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na listu vlastnictví č. 10002:

  • pozemek parc. č. 300/24, o výměře 601 m?, druh pozemku - trvalý travní porost

  • pozemek parc. č. 300/26, o výměře 444 m?, druh pozemku - trvalý travní porost

  • pozemek parc. č. 300/25, o výměře 7 530 m?, druh pozemku - trvalý travní porost

 2. Do správy Matematicko-fyzikální fakulty se svěřují následující nemovitosti v katastrálním území Nové Město, obec Praha, zapsané na Katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - město, na listu vlastnictví č. 18:

  • pozemek parc. č. 1524/5, o výměře 4 134 m?, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - zeleň

  • pozemek parc. č. 1524/2, o výměře 18 m?, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří

  • pozemek parc. č. 1524/3, o výměře 199 m?, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň

  • budova bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc č. 1524/2 v k.ú. Nové Město, obec Praha, způsob využití – sklad nářadí

  • budova č.p. 2098 na pozemku parc č. 1523/2 v k.ú. Nové Město, obec Praha, způsob využití – šatna a klub pro venkovní sportoviště

 3. Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřuje následující nemovitost v katastrálním území Nové Město, obec Praha, zapsaná u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - město, na listu vlastnictví č. 18:

  • pozemek parc. č. 1524/1, o výměře 10 285 m?, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň

 4. Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující nemovitosti v katastrálním území Horusice, obec Veselí nad Lužnicí, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 22:

  • pozemek parc. č. 3188, o výměře 699 m?, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha

  • pozemek parc. č. 3190, o výměře 204 m?, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha

  • pozemek parc. č. 3208, o výměře 334 m?, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace


II.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 18. ledna 2013.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2013.


V Praze dne 28. února 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK


.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám