Opatření rektora č. 3/2020

Název:

Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

K provedení:

-

Gestor:

OVV

Účinnost:

1. února 2020

[zrušeno OR č. 14/2022]


Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Na Univerzitě Karlově se zřizuje Cena Miloslava Petruska za prezentaci (dále jen „cena“). Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti a který výrazně plní tzv. „třetí roli“ univerzity. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity.


Čl. 2

Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.


Čl. 3

Zdůvodněné návrhy na udělení ceny mohou podávat rektorovi děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity, členové správní rady univerzity a členové akademického senátu univerzity do konce února běžného kalendářního roku.


Čl. 4

 1. O udělení ceny rozhoduje rektor na návrh komise pro udělení ceny (dále jen „komise“).

 2. Členy komise jmenuje rektor z řad zaměstnanců a studentů univerzity a z mimouniverzitní sféry. V případě sponzoringu ceny podle čl. 7 je zpravidla též jmenován členem komise zástupce sponzora.

 3. Komise je nejméně pětičlenná a jejím předsedou je vždy zástupce univerzity. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje rektor.

 4. Komise předkládá rektorovi v termínu daném harmonogramem (čl. 8) návrh kandidáta na udělení ceny.


Čl. 5

Hlavním kritériem hodnocení je míra naplnění podmínek pro udělení ceny podle čl. 1.


Čl. 6

 1. Cenu jednotlivci, případně skupině, předává rektor nebo jím pověřený prorektor na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

 3. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.


Čl. 7

Finančně cenu zajišťuje univerzita ze svých prostředků, případně z prostředků sponzorských.


Čl. 8

Přípravu a organizační zabezpečení vyhlášení ceny zajišťuje odbor vnějších vztahů rektorátu univerzity v souladu s harmonogramem stanoveným prorektorem pro vnější vztahy.


Čl. 9

 1. Cena nemusí být v daném roce udělena.

 2. Na udělení ceny není právní nárok.


Čl. 10

 1. Tento Statut nahrazuje stávající Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy, vydaný opatřením rektora č. 4/2013, ve znění opatření rektora č. 26/2015, která se tímto opatřením zrušují.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2020.
V Praze dne 15. ledna 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení


Poslední změna: 23. srpen 2022 16:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám