Opatření rektora č. 14/2022

Název:

Statut Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci

K provedení:

-

Gestor:

Odbor vnějších vztahů

Účinnost:

1. května 2022


Statut Ceny Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci

Čl. 1

Rektor Univerzity Karlovy každoročně vyhlašuje Cenu Miloslava Petruska za reprezentaci a propagaci (dále jen „cena“). Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu vnímání Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti, a který výrazně plní tzv. „třetí roli“ univerzity. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK a emeritním prorektorovi univerzity.


Čl. 2

Cena může být udělena osobě, více osobám nebo i skupinám osob, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.


Čl. 3

 1. O udělení ceny rozhoduje rektor po projednání v kolegiu rektora na základě doporučení Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (viz opatření rektorky č. 15/2022).

 2. Hlavním kritériem hodnocení je míra naplnění podmínek pro udělení ceny podle čl. 1.


Čl. 4

 1. Zdůvodněný návrh na udělení ceny prorektorovi pro vnější vztahy podávají děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové Vědecké rady univerzity, členové Správní rady univerzity a členové Akademického senátu univerzity, a to prostřednictvím tajemníka Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (viz opatření rektorky č. 15/2022).

 2. Návrhy za daný kalendářní rok je třeba podat do posledního únorového dne následujícího kalendářního roku.


Čl. 5

 1. Cenu předává rektor nebo jím pověřený prorektor na slavnostním shromáždění, zpravidla konaném u příležitosti dubnového výročí založení Univerzity Karlovy.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem Univerzity Karlovy a podpisem rektorky.

 3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši 100 000,- Kč, pokud je oceněn jeden návrh. Pokud je oceněno více návrhů, pak je celková peněžitá odměna ve výši 150 000,- Kč.


Čl. 6

 1. Finančně cenu zajišťuje Univerzita Karlova ze svých prostředků (zpravidla z fondu rektorky), případně z prostředků sponzorských či partnera Univerzity Karlovy.

 2. V případě využití finančních prostředků sponzorských či finančních prostředků partnerů Univerzity Karlovy je adekvátně tento sponzor/partner prezentován, nicméně každé takovéto navázání spolupráce sponzora/partnera k ceně může být rozhodnutím rektorky nebo prorektora pro vnější vztahy individuálně posouzeno, také si mohou vyžádat stanovisko Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy jakožto poradního orgánu vedení Univerzity Karlovy (viz opatření rektorky č. 15/2022). Tato spolupráce na finančním zajištění ceny navíc musí naplňovat Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci (viz opatření rektora č. 29/2020).


Čl. 7

Přípravu a organizační zabezpečení vyhlášení ceny zajišťuje odbor vnějších vztahů rektorátu Univerzity Karlovy (OVV RUK) v souladu s harmonogramem stanoveným tajemníkem Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy po schválení prorektorem pro vnější vztahy.


Čl. 8

 1. Cena nemusí být v daném roce udělena.

 2. Pokud je cena udělena více osobám, příp. skupinám osob, pak se související peněžitá odměna adekvátním a vhodným způsobem dělí (viz čl. 5, odst. 3).

 3. Na udělení ceny není právní nárok.


Čl. 9

 1. Tento Statut nahrazuje stávající Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci vydaný opatřením rektora č. 3/2020, které se tímto opatřením zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022.

V Praze dne 13. dubna 2022

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

.pdf ke stažení

Poslední změna: 25. duben 2022 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám