Opatření rektora UK č. 31/2013

Název:

Obsah, způsob předložení a projednání bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 6 odst. 5 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Účinnost:

1. prosince 2013

[zrušeno OR č. 12/2017]


Obsah, způsob předložení a projednání bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s čl. 6 odst. 2, 3 a 5 opatření rektora č. 20/2011, Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, ve znění opatření rektora č. 8/2013, stanoví obsah bilanční zprávy o uskutečňování Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (dále jen „bilanční zpráva“ a „program“) a další podrobnosti o způsobu jejího předložení a projednání.

Čl. 2 Obsah bilanční zprávy

 1. Bilanční zpráva se vztahuje k období kalendářních roků 2012 a 2013, s výjimkou finanční části, která se vztahuje k 2. pololetí roku 2012 a k roku 2013.

 2. Bilanční zpráva obsahuje zejména

    a. 

  souhrn o dosavadním uskutečňování programu, včetně plnění cílů programu, zpracovaný se zvláštním zřetelem k naplňování kroků podle části j) přihlášky programu (doporučený rozsah: 3–6 stran); dále také případnou aktualizaci seznamu klíčových řešitelů, kteří nejsou členy rady programu (viz část f) přihlášky programu), případně též aktualizaci údajů obsažených v části h) nebo j) přihlášky programu,

    b. 

  hlavní výsledky dosavadního uskutečňování programu, nejvýše však 50–60 výsledků,

    c. 

  údaje o počtu osob zúčastněných na programu platné ke dni 31. 12. 2013 (uvádějí se zvlášť za každou participující součást),

    d. 

  rámcový přehled vynaložených finančních prostředků1 (uvádí se zvlášť za každou participující součást),

    e. 

  přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu2, který byl pořízen z finančních prostředků na PRVOUK,

    f. 

  u programů, u nichž si to svým usnesením vyžádala Vědecká rada UK, adekvátní reflexi připomínek uvedených v oponentním posudku nebo ve stručném hodnocení průběžné zprávy za rok 20123; v případě programu P38 reflexi připomínek uvedených v oponentním posudku k přihlášce programu.

Čl. 3 Způsob a termín předložení bilanční zprávy

 1. Bilanční zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře a předkládá se v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení. Písemné vyhotovení, opatřené podpisy koordinátora programu a děkanů všech fakult (ředitelů jiných součástí) zúčastněných na programu, se předkládá odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK. Elektronické vyhotovení ve formátu *.doc, *.docx nebo *.rtf se zasílá e-mailem na adresu prvouk@ruk.cuni.cz .

 2. Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení se stanovuje na 28. února 2014.

Čl. 4 Hodnocení bilanční zprávy

 1. Ke všem bilančním zprávám budou vypracovány oponentní posudky. Bilanční zprávy i posudky projedná Vědecká rada UK.

 2. Shledá-li Vědecká rada UK u některého programu závažné nedostatky, doporučí rektorovi způsob jejich odstranění nebo zmírnění a rektor věc následně projedná s koordinátorem a dotčenými děkany a řediteli jiných součástí. Vědecká rada UK si u takového programu může vyžádat prezenční oponentní řízení, kterého se zúčastní zástupci programu ze všech participujících fakult (součástí) i zástupci Vědecké rady UK a vedení UK.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Formuláře podle tohoto opatření poskytne fakultám a dalším součástem odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK, a to nejpozději do 10. ledna 2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. prosince 2013.


V Praze dne 29. listopadu 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Poznámky

1

prostředky na PRVOUK bez bonifikace společných programů

2

tj. aktuálně v hodnotě nad 1 mil. Kč bez DPH

3

týká se těchto programů: P02, P03, P07, P08, P15, P17, P18, P19, P20 a P39


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám