Opatření rektora UK č. 14/2013

Název:

Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o tuto evidenci

K provedení:

čl. 8 odst. 3 Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

25. června 2013

[zrušeno OR č. 12/2017]


Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství Univerzitou Karlovou v Praze a o žádostech o tuto evidenci

Čl. 1 Uznaná doba rodičovství

 1. Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.

 2. Přiměřeně jako v odstavci 1 se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž uznaná doba rodičovství v tomto případě počíná dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě převzetí dítěte po dosažení tří let, nejdéle však do sedmi let jeho věku, trvá uznaná doba rodičovství 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením tří let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení tří let věku, trvá uznaná doba rodičovství do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

 3. Za dítě se považuje dítě vlastní nebo dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Čl. 2 Žádost o evidenci uznané doby rodičovství

 1. Uznaná doba rodičovství může být evidována výhradně na základě podané žádosti o její evidenci Univerzitou Karlovou v Praze (dále jen „univerzita“).

 2. O evidenci uznané doby rodičovství univerzitou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte.

 3. Žádost se podává v písemné podobě na fakultě, na které je žadatel zapsán do studia. Náležitostmi žádosti o evidenci uznané doby rodičovství jsou identifikace žadatele (jméno, příjmení, číslo osoby uvedené na průkazu studenta univerzity), specifikace skutečností zakládajících nárok na evidenci uznané doby rodičovství, doložení tvrzených skutečností příslušnými doklady a vlastnoruční podpis. Vzor žádosti je přílohou tohoto opatření. Příslušnými doklady prokazujícími uznanou dobu rodičovství jsou zejména kopie rodného listu dítěte nebo kopie rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů, případně kopie těhotenské průkazky s uvedeným předpokládaným termínem porodu, posléze doplněná kopií rodného listu dítěte. Univerzita zároveň může po žadateli vyžadovat předložení originálu příslušného dokladu.

 4. Děkan fakulty o podané žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení na fakultu. Na rozhodování o podané žádosti se vztahuje čl. 15 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu univerzity. Pokud děkan žádosti v plném rozsahu nevyhoví, je žadatel oprávněn obrátit se na rektora univerzity s žádostí o posouzení postupu děkana fakulty.

Čl. 3 Podrobnosti o evidenci uznané doby rodičovství univerzitou

 1. Uznaná doba rodičovství se eviduje v informačním systému univerzity s účinky ode dne, kdy nastal její počátek.

 2. Uznaná doba rodičovství se eviduje jako osobní údaj žadatele, a to v jejím plném rozsahu. Na jednotlivá studia žadatele se uznaná doba rodičovství vztahuje pouze v rozsahu, který se kryje s dobou, po kterou studium probíhalo, a to včetně doby, ve které měl žadatel toto studium přerušeno.

Čl. 4 Povinnosti žadatele

 1. Žadatel je povinen hlásit univerzitě veškeré změny mající vliv na evidenci uznané doby rodičovství.

 2. V případě podání žádosti o evidenci uznané doby rodičovství doložené kopií těhotenské průkazky je nutné do 22 týdnů od narození dítěte doložit kopii rodného listu dítěte. V opačném případě je žadatel fakultou vyzván k jeho doložení. Následkem nesplnění této povinnosti ani na základě výzvy je ukončení evidence uznané doby rodičovství, a to k datu uplynutí lhůty podle věty první.

Čl. 5 Poplatek za delší studium

 1. Nezapočítání uznané doby rodičovství do celkové odstudované doby studií na univerzitě probíhá výhradně na základě evidence provedené univerzitou; v případě studií na jiných vysokých školách se vychází z údajů zpřístupněných těmito vysokými školami prostřednictvím informačního systému. V případě zjištění, že došlo rovněž k souběhu uznané doby rodičovství s dobou studia na jiné vysoké škole, univerzita tuto skutečnost zohlední.

 2. Je-li studentu stanoven poplatek za delší studium , aniž by došlo k nezapočítání uznané doby rodičovství do celkové doby studia, je nutné, aby byla tato skutečnost uvedena v žádosti o přezkoumání rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium a prokázána příslušnými doklady. Žádost o přezkoumání rozhodnutí musí být podána v zákonem stanovené lhůtě.

Čl. 6 Společná, zvláštní a přechodná ustanovení, účinnost

 1. Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1. dubnem 2013.

 2. Pravidla evidence uznané doby rodičovství stanovená tímto opatřením se použijí i pro účely evidence uznané doby rodičovství v případě přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo přiznání individuálního studijního plánu v souvislosti s péčí o dítě.

 3. Žádost o evidenci uznané doby rodičovství, která započala před datem nabytí účinnosti tohoto opatření, lze podat nejpozději do 10. září 2013.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 25. června 2013.


V Praze dne 24. června 2013

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 14/2013 ke stažení ve formátu doc.


Příloha

Vysoká škola

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta


Jméno a příjmení

Číslo osoby

ŽÁDOST

evidenci uznané doby rodičovství


Žádám o evidenci uznané doby rodičovství ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, z důvodu

 • narození dítěte / převzetí dítěte do péče dne ………

 • očekávání narození dítěte, předpokládaný termín porodu je stanoven ke dni ………..


Tvrzené skutečnosti dokládám

 • kopií rodného listu dítěte

 • kopií těhotenské průkazky (po narození dítěte nutno doložit kopii rodného listu dítěte)

 • kopií rozhodnutí orgánu o převzetí dítěte do péče


V ……………..…….. dne …………….


podpis žadatele / žadatelkyPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám