Opatření rektora UK č. 23/2013

Název:

Vyhlášení 5. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2014)

K provedení:

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

Účinnost:

1. listopadu 2013


Vyhlášení 5. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2014)

Čl. 1 Vyhlášení, podávání přihlášek

  1. Projekty specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „Soutěž SVV“, „UK“) se pro rok 2014 vyhlašují dnem 15. listopadu 2013.

  2. Přihlášky projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html. Přihlášky se doručují na adresu rektorátu a označují se textem „Soutěž SVV“.

  3. Přihlášky projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem vyhlášení soutěže.

  4. Lhůtu pro podání přihlášek projektů na fakultě stanoví děkan; tato lhůta musí být na fakultě obvyklým způsobem zveřejněna do 30. listopadu 2013 a musí připadnout na období po 15. lednu 2014.

  5. Lhůta pro podání přihlášek projektů na rektorát se stanovuje na 31. leden 2014.


Čl. 2 Posouzení přihlášek Grantovou radou UK, zveřejnění výsledků

  1. Grantová rada UK přihlášky podle čl. 6 odst. 2 Zásad Soutěže SVV posoudí a návrhy na udělení nebo neudělení projektů rektorovi předloží nejpozději do 14. března 2014.

  2. Výsledky Soutěže SVV budou zveřejněny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu UK Akademickým senátem UK.


Čl. 3 Závěrečné zprávy

  1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  2. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

  3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na rektorát se stanovuje na 31. leden 2015.





V Praze dne 25. října 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení



Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám