Opatření rektora UK č. 13/2013

Název:

Změna opatření rektora č. 17/2008

K provedení:

Čl. 4 Řádu pro udělování cen studentům Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. července 2013

[Zrušeno OR č. 48/2017]


Změna Opatření rektora č. 17/2008

 1. Opatření rektora č. 17/2008, Statut Bolzanovy ceny, se mění takto:

  1. V čl. 1 odst. 2 větě první se slovo „dubnu“ nahrazuje slovy „letním semestru“ a ve větě druhé se před slovo“roce“ vkládá slovo „akademickém“.

  2. V čl. 1 se za odstavec 3 doplňují nové odstavce 4 a 5 , které znějí:

   „4. Uzávěrka přihlášek do soutěže je vždy k 30. září.

   Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v daném akademickém roce. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.“.

  3. V čl. 2 odst. 2 se před písmeno a) vkládá nové písmeno a), které zní: „a) odborný životopis a seznam publikací autora;“. Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

  4. V čl. 2 odst. 2 písm. b) se slova „písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího bakalářské nebo magisterské anebo doktorské práce“ nahrazují slovy „(tj. práce bakalářské, diplomové nebo disertační) písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího“.

  5. V čl. 2 odst. 3 se slova „ve dvojím“ nahrazují slovy „v jednom tištěném“.

  6. V čl. 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „4. Všechny přílohy přihlášky se podávají v listinné a v elektronické formě. Jedná-li se o kvalifikační práci, která je již zveřejněna v repozitáři závěrečných prací UK, je možné na elektronickou verzi práce a posudků pouze odkázat identifikačním číslem práce.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

  7. Příloha zní:

   "Příjmení, jméno, titul:

   Rok narození:

   Osobní číslo studenta (uvedené na průkazu):

   Název soutěžní práce:

   Předložená práce je:

   bakalářská

   diplomová magisterská

   disertační

   soutěžní

   Název fakulty, školící pracoviště (katedra, ústav):

   Název studijního programu a oboru:

   Typ studijního programu (Bc, NMgr, Mgr, Ph.D.):

   Datum:

   Podpis:".

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2013.

 3. Statut Bolzanovy ceny ve znění platném k 1. červenci 2013 je uveden v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 24. června 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

Opatření rektora UK č. 13/2013 ke stažení ve formátu doc.


Příloha opatření rektora č. 13/2013

Statut Bolzanovy ceny

ve znění opatření rektora č. 17/2008 a 13/2013

Čl. 1

 1. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům. Uděluje se studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů.

 2. Soutěž o získání Bolzanovy ceny (dále jen „cena“) vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy každoročně zpravidla v letním semestru. Rektor může vyhlásit priority zaměření ceny v daném akademickém roce.

 3. Cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.

 4. Uzávěrka přihlášek do soutěže je vždy k 30. září.

 5. Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v daném akademickém roce. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.

Čl. 2

 1. Přílohou tohoto Statutu je struktura formuláře přihlášky do soutěže.

 2. Přílohy vyžadované k přihlášce jsou:

    a. 

  odborný životopis a seznam publikací autora;

    b. 

  v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové nebo disertační) písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále písemné a podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce;

    c. 

  v případě jiných soutěžních prací písemné a podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.

 3. Student předkládá do soutěže práci v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické formě.

 4. Všechny přílohy přihlášky se podávají v listinné a v elektronické formě. Jedná-li se o kvalifikační práci, která je již zveřejněna v repozitáři závěrečných prací UK, je možné na elektronickou verzi práce a posudků pouze odkázat identifikačním číslem práce.

Čl. 3

 1. Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise pro udělení ceny (dále jen „komise“).

 2. Komise je devítičlenná, její členy jmenuje a odvolává rektor. Předsedou komise je zpravidla prorektor pro studijní záležitosti, který určí z řad dalších členů komise místopředsedu. Členství v komisi je čestné a nezastupitelné.

 3. Komisi svolává a její jednání řídí předseda. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny jejích členů.

 4. ;Komise dbá o to, aby přihlášky na udělení ceny obsahovaly všechny potřebné náležitosti k jejich všestrannému posouzení.

 5. Komise projednává pouze ty přihlášky, které mají náležitosti podle čl. 2 odst. 2.

 6. Komise si může vyžádat další odborné posudky a stanoviska.

 7. Komise se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Návrh předkládá rektorovi k rozhodnutí.

 8. Z jednání komise se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda.

 9. Organizační a administrativní práce spojené s činností komise zabezpečuje Informačně-poradenské centrum UK. To také vede přehled o udělených cenách a navrhuje předsedovi komise tajemníka, který není jejím členem, ale účastní se jednání. Tajemníka jmenuje předseda komise.

Čl. 4

 1. Ceny vyznamenaným jednotlivcům předává rektor nebo jím pověřený prorektor.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení vyznamenaného jednotlivce, důvod udělení ceny a datum jejího udělení. Diplom je opatřen znakem Univerzity Karlovy a podpisem rektora.

 3. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši nejméně 40.000,– Kč.

 4. Udělení ceny se zveřejňuje v rámci Univerzity Karlovy a v médiích.

Čl. 5

Náklady spojené s organizačním zabezpečením a udělením ceny vyznamenaným jednotlivcům hradí Univerzita Karlova s možným přispěním sponzorů.

Čl. 6

Tento statutu nabývá účinnosti dne 15. června 2008.1

_____

1 Změna tohoto statutu nabývá účinnosti dne 1. července 2013.


Příloha:

Příjmení, jméno, titul:

Rok narození:

Osobní číslo studenta (uvedené na průkazu):

Název soutěžní práce:

Předložená práce je:

bakalářská

diplomová magisterská

disertační

soutěžní

Název fakulty, školící pracoviště (katedra, ústav):

Název studijního programu a oboru:

Typ studijního programu (Bc, NMgr, Mgr, Ph.D.):

Datum:

Podpis:
Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám