Opatření rektora č. 37/2016

Název:

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově, ve znění Opatření rektora č. 12/2016

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2017

[zrušuje se od 1.10.2018 OR č. 28/2018]


Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově, ve znění Opatření rektora č. 12/2016

Opatření rektora č. 26/2014 v znění opatření rektora č. 12/2016 se mění takto :

  1. V čl. 6 odst. 3 se za písm. o) vkládá písm. p), které zní:

    „p) identifikaci absolventského spolku fakulty UK, jehož je členem,“.

    Stávající písm. p) se označuje jako písm. q).

  2. V čl. 6 odst. 6 se za větu „V případě, že údaje žadatele budou dohledány v informačním systému univerzity, proběhne ověření ihned při registraci; v opačném případě budou údaje ověřovány v archivu univerzity.“ vkládá věta „V případě, že si žadatel zvolí dle čl. 6 odst. 3 písm. p) identifikaci k absolventskému spolku fakulty, budou tyto údaje ověřovány na příslušné fakultě.“

  3. V čl. 6 odst. 7 se slova „vydání průkazu člena klubu“ nahrazují slovy „schválení registrace dle čl. 6 odst. 8.“

  4. V čl. 6 se odst. 8 nahrazuje slovy „Schválení registrace je provedeno pověřenou osobou, která na základě žadatelem zadaných údajů v elektronické aplikaci potvrdí nárok žadatele na členství v Klubu Alumni UK.“

  5. V čl. 6 odst. 9 se v první větě za slovo „členství“ vkládá čárka a slova „o čemž písemně vyrozumí pověřenou osobu.“ V druhé větě se před slovo „Členství“ vkládají slova „Je-li člen držitelem průkazu“ a čárka.

  6. V čl. 7 odst. 2 se před slova „název fakulty“ vkládají slova „jeden z údajů:“ a za slova „název fakulty dle čl. 6 odst. 3 písm. g)“ se vkládá čárka a slova „nebo identifikace absolventského spolku fakulty UK dle čl. 6 odst. 3 písm. p)“.V Praze dne 22. prosince 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení

Poslední změna: 7. srpen 2018 15:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám