Opatření rektora UK č. 16/2013

Název:

Změna opatření rektora č. 2/2012

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2014

Změna opatření rektora č. 2/2012

 1. Opatření rektora č. 2/2012, Zásady udělování finančního bonusu za významné granty, se mění takto:

  V čl. 2 odstavce 2 a 3 znějí:

  „2. Za výzkumný grant se u tuzemských projektů považují například projekty a granty GAČR, TAČR, GA AVČR, projekty rezortních grantových agentur, například IGA Ministerstva zdravotnictví a projekty DB, DD a NAKI Ministerstva kultury. Bonus nelze udělit například v případě projektů výzkumných center (projekty LC i 1M), výzkumných záměrů, Specifického vysokoškolského výzkumu, GAUK, PRVOUK, UNCE, FRVŠ, rozvojových projektů MŠMT, programů podpory členství (např. INGO, INGO II), operačních programů (např. OPVK, OPPA) a obecně programů určených na podporu výzkumu (např. NÁVRAT).“.

  3. Za výzkumný grant se u zahraničních projektů považují například programy Eurocores financované European Science Foundation, výzkumné projekty COST, granty 7. Rámcového Programu 1 „Cooperation“ a programu 2 „Ideas“ (ERC granty) a granty analogické v programu Horizont 2020. Bonus nelze udělit například v případě programů 3 „People“ (Marie Curie) a 4 „Capacities“, (a analogických programů Horizont 2020), stipendií DAAD, Fulbrightova komise apod. stipendia projektů Evropského sociálního fondu.“.

 2. Toto opatření bylo projednáno Vědeckou radou Univerzity Karlovy v Praze dne 27. června 2013.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014.

 4. Zásady udělování finančního bonusu za významné granty ve znění platném k 1. lednu 2014 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.


V Praze dne 28. června 2013


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 16/2013 ke stažení ve formátu doc.

Příloha Opatření rektora č. 16/2013

Zásady udělování finančního bonusu za významné granty ve znění Opatření rektora č. 2/2012 a č. 16/2013

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Hlavním cílem tohoto opatření je podpořit zapojení akademických a vědeckých pracovníků Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) ve významných grantových projektech, zejména mezinárodních.

Čl. 2 Podmínky pro udělení finančního bonusu

 1. Finanční bonus může být udělen, jde-li jednoznačně o účelový, výzkumný grant.

 2. Za výzkumný grant se u tuzemských projektů považují například projekty a granty GAČR, TAČR, GA AVČR, projekty rezortních grantových agentur, například IGA Ministerstva zdravotnictví a projekty DB, DD a NAKI Ministerstva kultury. Bonus nelze udělit například v případě projektů výzkumných center (projekty LC i 1M), výzkumných záměrů, Specifického vysokoškolského výzkumu, GAUK, PRVOUK, UNCE, FRVŠ, rozvojových projektů MŠMT, programů podpory členství (např. INGO, INGO II), operačních programů (např. OPVK, OPPA) a obecně programů určených na podporu výzkumu (např. NÁVRAT).

 3. Za výzkumný grant se u zahraničních projektů považují například programy Eurocores financované European Science Foundation, výzkumné projekty COST, granty 7. Rámcového Programu 1 „Cooperation“ a programu 2 „Ideas“ (ERC granty) a granty analogické v programu Horizont 2020. Bonus nelze udělit například v případě programů 3 „People“ (Marie Curie) a 4 „Capacities“, (a analogických programů Horizont 2020), stipendií DAAD, Fulbrightova komise apod. stipendia projektů Evropského sociálního fondu.

 4. Jde-li o grant, který byl v předcházejícím kalendářním roce ukončen, je podmínkou udělení bonusu, aby většina členů řešitelského kolektivu byla i v době podání žádosti nadále zaměstnána na univerzitě.

Čl. 3 Výpočet výše finančního bonusu

 1. Pro výpočet výše finančního bonusu je rozhodující celkový objem neinvestičních prostředků vynaložených v rámci grantu v předcházejícím kalendářním roce (dále jen „hodnota grantu”).

 2. Výše finančního bonusu v procentech (B%) pro danou hodnotu grantu (G) je určena lineární funkcí, která je dána minimální hodnotou grantu (GMIN) a této hodnotě odpovídající výši bonusu v procentech (BMIN%) a maximální hodnotou grantu (GMAX) a této hodnotě odpovídající výši bonusu v procentech (BMAX%):

  B%=BMIN%+ (G - GMIN) x (BMAX%-BMIN%) / (GMAX-GMIN)

  Grantům s hodnotou grantu nižší než minimální hodnota grantu nelze bonus udělit, u grantů s hodnotu grantu vyšší než maximální hodnota grantu se hodnota grantu započte ve výši maximální hodnoty grantu.

 3. Při výpočtu bonusu v procentech se použijí tyto hodnoty:

  BMIN%

  =

  2%

  BMAX%

  =

  5% u tuzemských grantů, resp. 10% u zahraničních grantů

  GMIN

  =

  750 tis. Kč u humanitních a společenskovědních oborů, resp. 1 500 tis. Kč u lékařských a přírodovědných oborů

  GMAX

  =

  5 000 tis. Kč u tuzemských grantů, resp. 2 500 tis. Kč u zahraničních grantů.

Čl. 4 Podávání žádostí o finanční bonus, využití finančních prostředků

 1. Žádosti o finanční bonus se podávají na příslušném formuláři každoročně hromadně za fakultu nebo další součást univerzity na rektorát univerzity, odbor pro vědu a výzkum, v termínu nejpozději do 28. února běžného roku.

 2. Jde-li o grant, jehož řešitelský tým tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci z více součástí univerzity, podává se žádost prostřednictvím fakulty nebo další součásti, na které je zařazen hlavní řešitel grantu.

 3. O žádosti rozhoduje rektor. V případě schválení žádosti bude finanční příspěvek přidělen fakultě nebo další součásti nejpozději do tří týdnů ode dne schválení rozpočtu univerzity.

 4. Finanční bonus může být využit výhradně v souvislosti s řešitelským týmem grantu, včetně odměn řešitelům grantu, a s problematikou řešenou v rámci grantu.

Čl. 5 Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Činnosti v souvislosti s tímto opatřením koordinuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost a administrativně je zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Univerzita vyčleňuje v rámci svého rozpočtu pro finanční bonusy část prostředků z institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje1, popř. z jiných zdrojů.

 3. Základní informace o přidělování finančních bonusů dle tohoto opatření a o grantech, kterým byl finanční bonus udělen se obvyklým způsobem zveřejňují.

 4. Hodnoty BMIN% a BMAX% mohou být v daném kalendářním roce stanoveny rektorem odlišně.

 5. Termín pro podávání žádostí se v roce 2012 stanovuje na 2. dubna 2012.

 6. Věcný záměr tohoto opatření byl projednán na poradě děkanů dne 20. června 2011, ve Vědecké radě univerzity dne 30. června 2011 a v Akademickém senátu univerzity dne 20. ledna 2012.

 7. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2012.2


_____

1 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění.

2 Změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 27. června 2013 a nabývá účinnosti dne 1. července 2013.Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám