Opatření rektora č. 24/2015

Název:

Změna opatření rektora č. 6/2013

K provedení:

-

Účinnost:

1. červen 2015


Změna opatření rektora č. 6/2013


Čl. 1

Opatření rektora č. 6/2013 „Spisový řád Univerzity Karlovy“, ve znění opatření rektora č. 14/2015, se mění takto:

 1. Čl. 2 odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: „2. Číslo jednací je evidenčním znakem dokumentu, obsahuje zkratku označení původce (UK) a jeho součásti dle čl. 3 odst. 3, pořadové číslo zápisu dokumentu v základní evidenční pomůcce, označení roku a případně další údaje. Je-li dokument evidován ve sběrném archu podle odstavce 14, je v čísle jednacím za pořadovým číslem zápisu dokumentu v základní evidenční pomůcce uvedena pomlčka nebo lomítko a˙pořadové číslo zápisu dokumentu ve sběrném archu.2

  --

  2  § 11 odst. 1 vyhlášky.“.

 2. V čl. 2 odst. 9 poznámka pod čarou č. 6 zní: „6. § 8 odst. 1 vyhlášky“.

 3. V čl. 2 odst. 13 poznámka pod čarou č. 8 zní: „8. § 8 odst. 2 vyhlášky.“.

 4. V čl. 2 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 8a  zní: „14. Sběrný arch je samostatná evidenční pomůcka, v níž jsou evidovány dokumenty tvořící spis; dokumenty evidované ve sběrném archu s výjimkou iniciačního dokumentu spisu nejsou evidovány v základní evidenční pomůcce nebo v samostatné evidenci dokumentů.8a

  --

  8a § 8 odst. 3 vyhlášky.“.


  Dosavadní odstavce 14 až 26 se označují jako odstavce 15 až 27.

 5. V čl. 3 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní: „1. Spisová služba na UK je vedena v elektronických systémech spisové služby.15 Dále je na UK používán systém pro správu dokumentů UK dle Opatření rektora č. 22/2009 pro komunikaci s Informačním systémem datových schránek (dále též „Datový rozcestník“).16 ESSS používaný součástmi UK pro výkon spisové služby musí  splňovat požadavky zákona, vyhlášky a Národního standardu pro spisové služby a umožnit  propojení s Datovým rozcestníkem obousměrným rozhraním pro předávání datových zpráv týkajících se dané součásti UK. Rozhraní na straně Datového rozcestníku pro propojení s ESSS zajistí Ústav výpočetní techniky UK. Vyžaduje-li to zvláštní povaha působnosti součásti UK nebo její části, může být spisová služba součásti UK nebo její části vykonávána v listinné podobě.

  --

  15 Vedení spisové služby v elektronických systémech spisové služby je pro veřejné vysoké školy povinné podle § 63 odst. 3 zákona.

  16 Dle § 2 odst. 2 vyhlášky je příjem datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby nebo na něj má automatizovanou vazbu.“.

 6. V čl. 3 odst. 5 poznámka pod čarou č. 18 zní: „18. Uvedení výčtu používaných evidencí je povinné podle § 8 odst. 4 vyhlášky.“.

 7. V čl. 4 odst. 3 větě druhé se slova „jeho bezodkladné zaevidování“ nahrazují slovy „bezodkladné provedení úkonů stanovených tímto Opatřením v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů“.

 8. V čl. 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 21 zní: „4. Datové zprávy jsou přijímány prostřednictvím rozhraní ISDS, které je součástí Datového rozcestníku, a následně předávány do ESSS jednotlivých součástí UK. Podrobnosti o příjmu a odesílání datových zpráv stanoví Opatření rektora č. 22/2009 „Zavedení datových schránek na UK“, případně Opatření pro výkon spisové služby. Doručená datová zpráva se ukládá v Datovém rozcestníku a v ESSS ve tvaru, v němž byla doručena.21

  --

  21 § 6 odst. 1 vyhlášky.“.

 9. V čl. 4 odst. 9 poznámka pod čarou č. 24 zní: „24 § 6 odst. 2 vyhlášky.“.

 10. V čl. 4 odst. 10 poznámka pod čarou č. 26 zní: „26 § 4 odst. 4 vyhlášky.“.

 11. V čl. 4 odst. 12 poznámka pod čarou č. 27 zní: „27 § 4 odst. 5 vyhlášky.“.

 12. V čl. 4 odst. 13 poznámka pod čarou č. 28 zní: „28 § 4 odst. 6 vyhlášky.“.

 13. V čl. 4 odst. 14 poznámka pod čarou č. 29 zní: „29 § 4 odst. 7 vyhlášky.“.

 14. V čl. 5 odst. 4 se poznámka pod čarou č. 32 zrušuje.

 15. V čl. 5 odst. 5 poznámka pod čarou č. 33 zní: „33 Jde o základní údaje dle § 10 odst. 1 a 2 vyhlášky.“.

 16. V čl. 5 odst. 6 poznámka pod čarou č. 34 zní: „34 § 10 odst. 3 vyhlášky.“.

 17. V čl. 5 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: „11. Dokumenty tvořící spis vytvářený pomocí sběrného archu nejsou s výjimkou iniciačního dokumentu evidovány v základní evidenční pomůcce nebo samostatné evidenci dokumentů. Jejich evidování probíhá v samostatné evidenční pomůcce.“.

  Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 12 až 16.

 18. V čl. 5 odst. 12 poznámka pod čarou č. 37 zní: „37 § 7 odst. 4 vyhlášky.“.

 19. V čl. 5 odst. 13 poznámka pod čarou č. 38 zní: „38 § 8 odst. 7 vyhlášky.“.

 20. V čl. 5 odst. 14 poznámka pod čarou č. 39 zní: „39 § 10 odst. 3 a 5 vyhlášky.“.

 21. Čl. 6 včetně názvu a poznámky pod čarou č. 41 zní:


  Čl. 6 - Tvorba spisu41

  1. Spisy jsou vytvářeny spojováním dokumentů týkajících se jedné záležitosti nebo pomocí sběrného archu.

  2. V případě vedení spisu spojováním dokumentů má každý dokument ve spisu vlastní čj. a PID, příslušnost dokumentů do spisu je v ESSS nebo podacím deníku vyznačena odkazy (vazbami).

  3. V případě vedení spisu pomocí sběrného archu je iniciační dokument spisu evidován v základní evidenční pomůcce spolu s uvedením informace o vzniku spisu a současně je iniciační dokument evidován ve sběrném archu jako první dokument v pořadí. Následující dokumenty spisu jsou evidovány pouze ve sběrném archu. Ve sběrném archu jsou vedeny údaje stanovené v čl. 5 odst. 5 nebo 6, a to podle druhu evidenční pomůcky, ve které je dokument evidován. Sběrný arch je součástí spisu.

  4. Spisy mohou být označovány spisovou značkou, která je odvozena od čísla jednacího iniciačního dokumentu vloženého ve spisu, případně je vytvářena jiným způsobem uvedeným v příslušném Opatření pro výkon spisové služby. Další podrobnosti tvorby spisové značky stanoví příslušné Opatření pro výkon spisové služby.

  5. Součástí vyřízeného spisu je dokument, kterým byl spis vyřízen, nebo záznam o jeho vyřízení.

  6. Vlastník spisu uspořádá dokumenty v analogové podobě ve spisu chronologicky, a to vzestupně nebo sestupně. V odůvodněných případech může dokumenty uspořádat jiným způsobem, pokud tak stanoví Opatření pro výkon spisové služby.

  7. O spisu jsou v ESSS nebo v samostatné evidenci dokumentů vedené v elektronické podobě vedeny tyto údaje

     a. 

   jednoznačný identifikátor spisu,

     b. 

   stručný obsah spisu,

     c. 

   spisová značka spisu,

     d. 

   datum založení spisu,

     e. 

   datum uzavření spisu,

     f. 

   spisový znak spisu,

     g. 

   skartační režim spisu,

     h. 

   údaje o uložení spisu, kterými jsou počet uložených listů dokumentů v listinné podobě tvořících spis, popřípadě svazků příloh v listinné podobě dokumentů tvořících spis,

     i. 

   informace o tom, zda spis obsahuje dokumenty v analogové podobě a jejich fyzické umístění,

     j. 

   informaci o tom, zda byl spis zařazen do výběru archiválií a zda byl spis vybrán jako archiválie, a

     k. 

   identifikátor, který spisu obsahujícímu dokumenty v digitální podobě, který byl vybrán jako archiválie, přidělil Národní archiv nebo digitální archiv.


  8. V případě vedení spisové služby v listinné podobě jsou údaje dle odstavce 7 s výjimkou údajů podle odstavce 7 písm. a), i), j) a k) uvedena na obálce spisu.

  --

  41 Tvorba spisu je upravena § 12 vyhlášky.“.

 22. V čl. 9 odst. 5 se slova „prvopis nebo druhopis tohoto dokumentu, popřípadě jejich stejnopisy“ nahrazují slovy „stejnopis prvopisu tohoto dokumentu, nebo druhopis, případně stejnopis druhopisu tohoto dokumentu“.

 23. V čl. 11 odst. 2 se slova „eSSL UK“ nahrazují slovy „Datového rozcestníku“.

 24. V čl. 14 odst. 5 poznámka pod čarou č. 60 zní: „60 § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky.“.

 25. Za čl. 15 se vkládá nový čl. 15a, který včetně názvu a poznámky pod čarou č. 61a zní:

  „Čl. 15a

  Vedení spisové služby v mimořádných situacích61a

  Způsob vedení spisové služby v mimořádných situacích určí děkani fakult, kvestor a ředitelé součástí v „Opatření pro výkon spisové služby“ vydaném podle čl. 16 odst. 1.

  --

  61a § 26 vyhlášky.“.

 26. V čl. 17 odst. 1 se slova „uvádění eSSL UK“ nahrazují slovy „uvádění ESSS“ a slova „na eSSL UK“ se nahrazují slovy „na Datový rozcestník“.

 27. V příloze č. 1 se za bod A VII/4 vkládá nový bod AVII/5, který zní:

  „A VII/5 

  Vnitřní kontrola

  V 10“.

 28. V příloze č. 1 body C VII/2 a C VII/3 znějí:

  „C VII/2 

  Ediční záležitosti, redakční a ediční rady (UK, fakult, dalších součástí UK a Nakladatelství Karolinum)

  V 10

  C VII/3

  Příprava publikací, vydavatelská agenda (Nakladatelství Karolinum, nakladatelství součástí UK)

  V 25“.

             

 29. V příloze č. 1 body D V, D V/1 a D V/2  znějí:

  D V 

  Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace („nostrifikace“)

  D V/1

  Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace („nostrifikace“) – rozhodnutí o uznání

  A 5

  D V/2

  Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání a kvalifikace („nostrifikace“) – ostatní dokumentace

  S 5“.


 30. V příloze č. 1 bod D X zní:

  „D X

  Styk s absolventy (Spolky absolventů)

  V 10“.

 31. V příloze č. 1 se na konec doplňují body Z, Z I a Z II, které znějí:

  „Z –

  Dokumenty neprocházející skartačním řízením

  Z I 

  Trvalý skartační souhlas

  S 0

  Z II

  Dokumenty přeevidované do jiné evidence

  S 0“.

     


Čl. 2

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015.

 2. Spisový řád Univerzity Karlovy ve znění platném k 1. červnu 2015 je uveden v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 19. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení

Příloha Opatření rektora č. 24/2015Spisový řád Univerzity Karlovy ve znění opatření rektora č. 6/2013, č. 14/2015 a č. 24/2015Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Tento Spisový řád upravuje příjem, evidenci, označování, rozdělování, oběh, odesílání, vyřizování, ukládání a vyřazování úředních dokumentů doručených Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“ nebo též „UK“) nebo na univerzitě vyhotovených v listinné (analogové) nebo digitální podobě.


2. Na Spisovou službu UK se vztahují ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění (dále jen „vyhláška“).


Čl. 2

Vymezení základních pojmů


1. Archiv je odborné pracoviště sloužící pro ukládání archiválií a k všestranné péči o ně.[33] Pro UK je příslušným archivem Archiv UK, který je součástí Ústavu dějin UK a archivu UK.


2. Číslo jednací je evidenčním znakem dokumentu, obsahuje zkratku označení původce (UK) a jeho součásti dle čl. 3 odst. 3, pořadové číslo zápisu dokumentu v základní evidenční pomůcce, označení roku a případně další údaje. Je-li dokument evidován ve sběrném archu podle odstavce 14, je v čísle jednacím za pořadovým číslem zápisu dokumentu v základní evidenční pomůcce uvedena pomlčka nebo lomítko a˙pořadové číslo zápisu dokumentu ve sběrném archu.[34]


3. Dokumentem se rozumí každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať v podobě listinné (analogové) či digitální, který vznikl na UK v rámci úřední činnosti nebo byl na UK doručen[35].


4. Exemplářem dokumentu se rozumí jedno z obsahově identických vyhotovení dokumentu (stejnopis, kopie, dokument vzniklý převedením listinného dokumentu na dokument v digitální podobě nebo dokument vzniklý převedením digitálního dokumentu na dokument v listinné podobě).


5. Elektronický systém spisové služby (dále jen „ESSS“) je informační systém pro podporu výkonu spisové služby, který umožňuje evidenci, správu, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů. ESSS musí splňovat požadavky předepsané zákonem, vyhláškou a dalšími prováděcími předpisy. ESSS je základní evidenční pomůckou pro vedení spisové služby v elektronické podobě.[36]


6. Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) je informační systém zřízený dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který slouží pro doručování dokumentů úředního charakteru elektronickou formou.


7. Jednoznačný identifikátor (nebo též prvotní identifikátor, dále jen „PID“) je znak jednoznačně identifikující dokument v rámci UK. PID obsahuje zkratku označení původce (UK) a jeho součásti dle čl. 3 odst. 3 a alfanumerický kód.[37] Při splnění podmínek uvedených v čl. 5 odst. 7 může PID plnit rovněž funkci čísla jednacího.


8. Jmenný rejstřík je součást ESSS, obsahuje údaje o odesílatelích dokumentů doručených UK a adresátech dokumentů odesílaných z UK.


9. Podací deník je základní evidenční pomůckou pro vedení spisové službě v listinné podobě. Podacím deníkem je kniha vytvořená ze svázaných a očíslovaných listů tiskopisů, označená názvem univerzity a součásti univerzity, pro kterou je vedena, časovým obdobím, v němž je užívána, a počtem všech listů.[38]


10. Podatelna je místo určené pro příjem a evidenci dokumentů. Jako centrální podatelna UK slouží podatelna Rektorátu UK. Svoji podatelnu dále zřizuje každá fakulta a ostatní součást UK (čl. 16 odst. 3). Fakulty a ostatní součásti UK jsou dále souhrnně označovány jako „součásti UK“.


11. Prvopis je originální dokument zaznamenávající projev vůle osoby, který je osvědčen jejím vlastnoručním podpisem nebo obdobným autentizačním prvkem stanoveným jiným právním předpisem (např. zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).[39]


12. Příruční registratura je ukládací místo na jednotlivých spisových uzlech, kde jsou ukládány dokumenty a spisy, které spisový uzel ještě bezprostředně potřebuje pro svoji další činnost.


13. Samostatná evidence dokumentů slouží k evidenci typově specifických dokumentů. Samostatná evidence dokumentů může být vedena v elektronické podobě (v jiném systému než v ESSS, případně i prostřednictvím ESSS) nebo v listinné podobě.[40]


14. Sběrný arch je samostatná evidenční pomůcka, v níž jsou evidovány dokumenty tvořící spis; dokumenty evidované ve sběrném archu s výjimkou iniciačního dokumentu spisu nejsou evidovány v základní evidenční pomůcce nebo v samostatné evidenci dokumentů.8a


15. Skartační lhůta určuje dobu, po kterou je dokument uchováván ve spisovně nebo v příruční registratuře před jeho zařazením do skartačního řízení. Skartační lhůta se určuje počtem let od 1. ledna roku následujícího po spouštěcí události, kterou je zpravidla vyřízení dokumentu, uzavření spisu nebo pozbytí platnosti dokumentu). Skartační lhůta se označuje číslicí za skartačním znakem. Skartační lhůty nelze zkracovat.[41]


16. Skartační řízení je činnost, kterou se oddělují dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie) od dokumentů bez trvalé hodnoty.


17. Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje způsob, jakým se s dokumentem naloží ve skartačním řízení. Spis se označí skartačním znakem dokumentu zařazeného ve spisu s „nejpřísnějším“ skartačním znakem („přísnost“ skartačního znaku je dána pořadím A, V, S) a skartační lhůtou od toho dokumentu zařazeného ve spisu, který má nejdelší skartační lhůtu. Skartační znak „A“ (archiv) označuje dokument trvalé hodnoty, který bude ve skartačním řízení vybrán jako archiválie k trvalému uložení do archivu. Skartační znak „S“ (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž bude ve skartačním řízení navržen ke zničení. Skartační znak „V“ (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem „A“ nebo mezi dokumenty se skartačním znakem „S“.[42]


18. Opatřením pro výkon spisové služby se rozumí opatření děkana fakulty, opatření kvestora nebo opatření ředitele ostatní součásti UK upravující podrobnosti o výkonu spisové služby na dané fakultě, rektorátě UK nebo ostatní součásti UK, vydané dle čl. 16 odst. 1.


19. Spis je souborem dokumentů týkajících se téže věci.


20. Spisovna je místo určené k ukládání vyřízených dokumentů a uzavřených spisů, které spisové uzly bezprostředně nepotřebují pro svoji další činnost, do uplynutí jejich skartačních lhůt.[43]


21. Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů doručených na UK nebo na UK vytvořených, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.[44]


22. Spisový a skartační plán je součástí Spisového řádu UK. Obsahuje seznam typů dokumentů s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. Typy dokumentů jsou hierarchicky uspořádány do věcných skupin.[45] Spisový a skartační plán tvoří jeden z číselníků ESSS.


23. Spisový uzel je pracovištěm výkonu spisové služby, tedy místem pro evidenci a vyřizování přijatých nebo odesílaných dokumentů. Zpravidla jej tvoří organizační jednotka součásti UK uvedená ve statutu součásti UK nebo v jejím organizačním řádu. Vedoucím spisového uzlu je pak vedoucí (ředitel) příslušné organizační jednotky.


24. Spisový znak označuje jednotlivé skupiny dokumentů podle jejich obsahu.


25. Stejnopis je jedno ze shodných násobných vyhotovení dokumentu nesoucí s tímto dokumentem shodné autentizační prvky; za shodné násobné vyhotovení dokumentu v analogové podobě se považuje rovněž doslovně shodné vyhotovení dokumentu v digitální podobě a naopak, pokud autentizační prostředky k nim připojila tatáž osoba; za stejnopis se považuje rovněž druhopis, pokud tak stanoví jiný právní předpis (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Druhopisem je dokument odvozený od prvopisu, se kterým je obsahově shodný, avšak projev vůle osoby obsažený v druhopisu není osvědčen podpisem této osoby, ale vlastnoručním podpisem nebo obdobným autentizačním prvkem osoby stanovené jiným právním předpisem, popřípadě zvláštním autentizačním prostředkem stanoveným jiným právním předpisem.[46]


26. Výpravna je místo, kde se odesílaný dokument vybavuje náležitostmi k jeho odeslání. Výpravna je zřízena jako součást podatelny, v případě potřeby však může jako výpravna sloužit kterýkoli spisový uzel součásti UK.


27. Zaměstnanci se pro účely Spisového řádu UK rozumí osoby v pracovněprávním vztahu s UK či její součástí (tedy zaměstnanci s pracovní smlouvou a pracovníci pracující na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce), studenti UK a případně další osoby, které zacházejí s dokumenty podléhajícími Spisovému řádu UK, pokud pro ně povinnost dodržování Spisového řadu vyplývá z platného smluvního vztahu s UK.

Čl. 3

Organizace spisové služby na UK


1. Spisová služba na UK je vedena v elektronických systémech spisové služby.[47] Dále je na UK používán systém pro správu dokumentů UK dle Opatření rektora č. 22/2009 pro komunikaci s Informačním systémem datových schránek (dále též „Datový rozcestník“).[48] ESSS používaný součástmi UK pro výkon spisové služby musí  splňovat požadavky zákona, vyhlášky a Národního standardu pro spisové služby a umožnit  propojení s Datovým rozcestníkem obousměrným rozhraním pro předávání datových zpráv týkajících se dané součásti UK. Rozhraní na straně Datového rozcestníku pro propojení s ESSS zajistí Ústav výpočetní techniky UK. Vyžaduje-li to zvláštní povaha působnosti součásti UK nebo její části, může být spisová služba součásti UK nebo její části vykonávána v listinné podobě.


2. Součásti UK upravují konkrétní podmínky pro výkon spisové služby v Opatřeních pro výkon spisové služby, vydaných dle čl. 16 odst. 1. V těchto opatřeních upraví zejména specifikaci používaného ESSS (v odůvodněných případech stanoví vedení spisové služby v listinné podobě), výčet samostatných evidencí dokumentů, strukturu čísla jednacího, strukturu PID používaných v ESSS, výčet či jiné vymezení spisových uzlů v rámci součásti UK (např. odkazem na statut součásti UK a její organizační řád) a případné další podrobnosti.


3. Zkratky součástí UK pro účely spisové služby tvořící prefix PID, čísla jednacího a spisové značky, včetně zkratky UK, jsou


a) Katolická teologická fakulta – UKKTF


b) Evangelická teologická fakulta – UKETF


c) Husitská teologická fakulta – UKHTF


d) Právnická fakulta – UKPF


e) 1. lékařská fakulta – UK1LF


f) 2. lékařská fakulta – UK2LF


g) 3. lékařská fakulta – UK3LF


h) Lékařská fakulta v Plzni – UKLFP


i) Lékařská fakulta v Hradci Králové – UKLFHK


j) Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – UKFAF


k) Filozofická fakulta – UKFF


l) Přírodovědecká fakulta – UKPRF


m) Matematicko-fyzikální fakulta – UKMFF


n) Pedagogická fakulta – UKPEDF


o) Fakulta sociálních věd – UKFSV


p) Fakulta tělesné výchovy a sportu – UKFTVS


q) Fakulta humanitních studií – UKFHS


r) Centrum pro teoretická studia – UKCTS


s) Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium – UKCER


t) Ústav jazykové a odborné přípravy – UKUJOP


u) Centrum pro otázky životního prostředí – UKCOZP


v) Agentura Rady vysokých škol – UKARVS


w) Koleje a menzy – UKKAM


x) Arcibiskupský seminář – UKARS


y) Rektorát – UKRUK


4. Dohledem nad výkonem spisové služby na UK je pověřen Archiv UK.[49]


5. Koordinací (řízením) výkonu spisové služby na UK je pověřen koordinátor spisové služby UK. Koordinátora spisové služby UK jmenuje rektor UK. Koordinátor spisové služby UK metodicky koordinuje výkon spisové služby součástí UK. Koordinátor spisové služby UK vede seznam všech evidencí dokumentů (základních evidenčních pomůcek a samostatných evidencí dokumentů) používaných na UK, který je pravidelně aktualizován a zveřejněn na webových stránkách UK.[50]


6. Koordinací (řízením) výkonu spisové služby na součásti UK je pověřen koordinátor spisové služby součásti UK, jehož jmenuje děkan fakulty, kvestor nebo ředitel součásti UK. Koordinátor spisové služby součásti UK koordinuje výkon spisové služby na dané součásti UK a komunikuje s koordinátorem spisové služby UK. Koordinátor spisové služby součásti UK je povinen oznamovat koordinátorovi spisové služby UK zřízení nové evidence dokumentů (základní evidenční pomůcky či samostatné evidence dokumentů), případně její zrušení, a to dopředu před jejím zřízením, resp. zrušením.


7. Spisovou službu vykonávají správci spisových uzlů určení vedoucími spisových uzlů, případně jejich určení zástupci. Za organizaci činností souvisejících s výkonem spisové služby a jejich kontrolu odpovídají vedoucí spisových uzlů.


8. Na spisové službě se podílejí všichni zaměstnanci UK, kteří přijímají, vyřizují a vytvářejí dokumenty úředního charakteru.
Čl. 4

Příjem dokumentů


1. Univerzita zveřejní na své úřední desce:[51]


a) adresu pro doručování dokumentů v listinné (analogové podobě), která je současně i adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na fyzických nosičích (tato adresa je zpravidla adresou podatelny),


b) úřední hodiny podatelny,


c) elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty,


d) identifikátor datové schránky UK,


e) případné další možnosti elektronické komunikace (jsou-li zřízeny),


f) přehled datových formátů dokumentů, obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, případně jiných parametrů,


g) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, případně včetně jejich technických parametrů,


h) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo jiné závady,


i) důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.


2. Součást UK zveřejní na své úřední desce:


a) adresu pro doručování dokumentů v listinné (analogové podobě), která je současně i adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na fyzických nosičích (tato adresa je zpravidla adresou podatelny),


b) úřední hodiny podatelny,


c) elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty,


d) identifikátor datové schránky UK,


e) údaje dle odstavce 1 písm. e) až i) v případě, že jsou na součásti UK nastaveny odlišně, než je uvedeno na úřední desce UK.


3. Doručené dokumenty se přijímají v podatelnách součástí UK. V případě dokumentu předaného mimo podatelnu (včetně dokumentu doručeného mailem nebo faxem) a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně, který se považuje za dokument doručený, zajistí příjemce takového dokumentu bezodkladné provedení úkonů stanovených tímto Opatřením v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů v ESSS prostřednictvím správce věcně příslušného spisového uzlu nebo jej předá podatelně dané součásti UK k zaevidování.[52]


4. Datové zprávy jsou přijímány prostřednictvím rozhraní ISDS, které je součástí Datového rozcestníku, a následně předávány do ESSS jednotlivých součástí UK. Podrobnosti o příjmu a odesílání datových zpráv stanoví Opatření rektora č. 22/2009 „Zavedení datových schránek na UK“, případně Opatření pro výkon spisové služby. Doručená datová zpráva se ukládá v Datovém rozcestníku a v ESSS ve tvaru, v němž byla doručena.[53]


5. Další způsoby přijímání digitálních dokumentů stanoví Opatření pro výkon spisové služby součástí UK. V případě, že byl dokument předán mimo podatelnu, zajistí příjemce jeho bezodkladné předání podatelně, nebo jeho zaevidování v příslušném spisovém uzlu.


6. Dokument úředního charakteru lze přijmout jedním z následujících způsobů


a) datovou schránkou,


b) doporučenou poštou,


c) kurýrní službou,


d) obyčejnou poštou,


e) elektronickou poštou,


f) osobním předáním,


g) telefonickým doručením (o tomto doručení a jeho obsahu je nutné vyhotovit písemný záznam),


h) faxem,


i) jiným způsobem uvedeným v příslušném Opatření pro výkon spisové služby.


7. Obálka doručeného dokumentu se ponechává jako jeho součást


a) je-li v souladu se zvláštními právními předpisy zásilka obsahující dokument doručována do vlastních rukou,


b) je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka obsahující dokument podána k poštovní přepravě nebo kdy byla doručena,


c) je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele.[54]


8. Pokud je v adrese na doručené obálce uvedeno nad názvem UK nebo součásti UK, případně organizační jednotky UK, jméno (popřípadě jména) a příjmení fyzické osoby, předá podatelna obálku adresátovi, popřípadě jím určené fyzické osobě, neotevřenou. Zjistí-li adresát po otevření obálky, která mu byla předána, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí bezodkladně jeho dodatečné označení a zaevidování, a to předáním zpět podatelně k evidenci. Pokud byl dokument v digitální podobě úředního charakteru zaslán na adresu elektronické pošty zřízenou UK, součástí UK nebo organizační jednotkou UK, která nebyla zveřejněna podle čl. 4 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 písm. c) jako elektronická adresa podatelny, postupuje adresát obdobně podle věty druhé.[55]


9. Stanoví-li tak Opatření pro výkon spisové služby, převede podatelna doručený dokument v analogové podobě do dokumentu v digitální podobě.[56] Způsob tohoto převodu se řídí ustanoveními zákona.[57] Podrobnosti týkající se způsobu převodu analogového dokumentu do digitální podoby, případně digitálního dokumentu do podoby analogové, stanoví příslušné Opatření pro výkon spisové služby.


10. U datové zprávy doručené datovou schránkou pověřená osoba dle Opatření rektora č. 22/2009 zjišťuje, zda


a) datová zpráva a dokument v ní obsažený odpovídají požadavkům na doručení dokumentů zveřejněným podle čl. 4 odst. 1 písm. f) a g),


b) je datová zpráva a dokument v ní obsažený podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě zda je opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.[58]


11. U datové zprávy doručené jiným způsobem než datovou schránkou podatelna zjišťuje, zda


a) datová zpráva a dokument v ní obsažený odpovídají požadavkům na doručení dokumentů zveřejněným podle čl. 4 odst. 1 písm. f) a g) nebo odst. 2 písm. f) a g),


b) je datová zpráva a dokument v ní obsažený podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě zda je opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.26


12. Pověřená osoba, resp. podatelna ověří platnost uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, a platnost kvalifikovaného časového razítka. Opatřením rektora nebo v Opatření pro výkon spisové služby lze dle čl. 10 odst. 4 stanovit, že se pro potřeby UK, resp. součásti UK, využívá elektronický podpis, elektronická značka nebo časové razítko, které nebyly založeny na kvalifikovaných certifikátech, popřípadě kvalifikovaných systémových certifikátech vydávaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. V takovém případě stanoví postup ověřování jejich platnosti opatření rektora nebo Opatření pro výkon spisové služby.[59]


13. Pověřená osoba, resp. podatelna zaznamená údaje o výsledcích zjištění podle odstavců 10, 11 a 12 v ESSS. Pokud součást UK vykonává spisovou službu v listinné podobě, opatří těmito údaji způsobem stanoveným v Opatření pro výkon spisové služby dokument v analogové podobě, který vznikl převedením doručeného dokumentu v digitální podobě, jehož se provedená zjištění týkají.[60]


14. Záznam o výsledku ověření podle odstavce 12 obsahuje alespoň


a) název nebo obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb,


b) údaj o době, na kterou byl certifikát vydán, popřípadě, pokud jsou známy, datum a čas jeho zneplatnění,


c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, název nebo obchodní firmu držitele certifikátu,


d) výsledek, datum a čas ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, a kvalifikovaného časového razítka, náležitosti kvalifikovaného časového razítka a číslo seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla platnost certifikátů ověřována.[61]


15. Zjištění dle odstavce 10 nebo 11, ověření dle odstavce 12 a záznam dle odstavců 13 a 14 může ESSS, pokud to dané technické prostředky umožňují, realizovat automaticky.


Čl. 5

Označování a evidence dokumentů[62]


1. Doručené nebo vytvořené dokumenty úředního charakteru musí být evidovány v ESSS, v určené samostatné evidenci dokumentů, nebo v podacím deníku spisové služby vedené v listinné podobě. Evidují se zejména dokumenty doručené a odeslané doporučenou poštou, datovou schránkou UK, dokumenty, jejichž vyřizování zakládá úřední jednání, a další dokumenty důležité pro fungování UK. Další vymezení evidovaných dokumentů, případně výčet dokumentů, které nepodléhají evidenci, je uveden v příslušném Opatření pro výkon spisové služby.


2. Seznam evidencí dokumentů (základních evidenčních pomůcek a samostatných evidencí dokumentů) používaných na všech součástech UK je pravidelně aktualizován a zveřejněn na webových stránkách UK. Tento seznam je po každé aktualizaci zasílán ve vytištěné podobě Archivu UK.


3. Doručený dokument v digitální podobě a dokument v digitální podobě vyhotovený na UK je opatřen PID, který je s dokumentem spojen prostředky ESSS.[63]


4. Dokument doručený v analogové podobě podatelna nebo příjemce opatří podacím razítkem (případně jiným technologickým prostředkem stanoveným v Opatření pro výkon spisové služby) a zhotovený otisk vyplní. Vyplněný otisk obsahuje


a) název UK a součásti UK,


b) datum doručení dokumentu, a stanoví-li tak jiný právní předpis, rovněž čas jeho doručení,


c) číslo jednací (resp. evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů),


d) PID (pokud není evidence dokumentů vedena v listinné podobě),


e) počet listů dokumentů (v případě svazku dokumentů je použita konstanta „99“),


f) počet listinných příloh a počet listů těchto příloh,


g) počet a druh příloh, které nejsou v listinné podobě.[64]


5. Při zaevidování jsou o dokumentu v ESSS nebo v podacím deníku vedeny tyto údaje


a) pořadové číslo dokumentu (tvoří součást čísla jednacího nebo PIDu),


b) PID (pokud je evidence vedena v elektronické podobě),


c) datum doručení dokumentu nebo datum vytvoření dokumentu; stanoví-li tak jiný právní předpis, rovněž čas doručení dokumentu (datem vytvoření dokumentu se rozumí datum jeho zaevidování v evidenci dokumentů),


d) údaje o odesílateli, v případě, že jde o dokument vytvořený, se vyznačí slovo „vlastní“,


e) identifikace dokumentu z evidence dokumentů odesílatele (je-li jí dokument opatřen),


f) počet listů dokumentu (v případě svazku dokumentů je použita konstanta „99“), počet příloh, případně druh příloh,


g) stručný obsah dokumentu (předmět, věc),


h) označení spisového uzlu nebo jméno osoby, která dostala dokument k vyřízení,


i) způsob vyřízení, údaje o adresátovi a datum odeslání,


j) spisový znak a skartační režim, který vyplývá z přiděleného skartačního znaku a skartační lhůty,


k) informaci o tom, zda jde o dokument v digitální podobě nebo dokument v analogové podobě,


l) záznam o vyřazení dokumentu.[65]


6. Evidence dokumentů v samostatné evidenci dokumentů může probíhat zjednodušeným způsobem. V samostatné evidenci dokumentů jsou zpracovávány alespoň údaje stanovené v odstavci 5 písm. c), d), g) a j). Konkrétní podobu evidence v samostatné evidenci dokumentů stanoví příslušné Opatření pro výkon spisové služby, případně provozní norma samostatné evidence dokumentů.[66]


7. Pokud jsou splněny následující podmínky, může PID v rámci ESSS součásti UK plnit rovněž roli čísla jednacího (čj.)


a) PID obsahuje zkratku označení původce (UK) a součásti UK dle čl. 3 odst. 3, pořadové číslo (řada pořadových čísel začíná vždy na začátku kalendářního roku číslem „1“ a je složena z celých kladných čísel nepřetržitě po sobě jdoucích) a kalendářní rok,


b) vyřizující dokument (odpověď) je vyhotovován vždy pod novým PID (čj.), vztah podání a odpovědi je vyznačen pouze vazbou v ESSS,


c) jsou-li na součásti UK vedeny samostatné evidence dokumentů elektronicky, je v nich používána zvláštní řada PID.


8. Pokud neplní PID roli čísla jednacího (dokumentu jsou přidělovány oba identifikátory, tedy PID i čj.), může být u vyřizujícího dokumentu (odpovědi na dokument) použito číslo jednací podání, a to pouze v případě, že je k jednomu doručenému dokumentu vyhotovován jeden vyřizující dokument. Totéž platí v případě odpovědi na doručený dokument evidovaný v samostatné evidenci dokumentů.[67]


9. Podrobnosti o struktuře a postupu přidělování čj. a PID stanoví příslušné Opatření pro výkon spisové služby.


10. Dokumentu evidovanému v samostatné evidenci dokumentů je přiděleno evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů; strukturu evidenčního čísla stanoví Opatření pro výkon spisové služby. Evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů musí splňovat minimálně podmínky stanovené pro jednoznačný identifikátor dle čl. 2 odst. 7.[68]


11. Dokumenty tvořící spis vytvářený pomocí sběrného archu nejsou s výjimkou iniciačního dokumentu evidovány v základní evidenční pomůcce nebo samostatné evidenci dokumentů.  Jejich evidování probíhá v samostatné evidenční pomůcce.


12. Při převedení dokumentu v analogové podobě do dokumentu v digitální podobě podle čl. 4 odst. 9, při změně datového formátu dokumentu v digitální podobě nebo při převedení dokumentu v digitální podobě do dokumentu v analogové podobě je zachován PID převáděného dokumentu i pro dokument vzniklý převedením.[69] Převedený dokument je novým exemplářem, identifikátor tohoto exempláře je doplněn o rozlišovací číslo nebo znak dle čl. 9 odst. 6.


13. Pokud se při zapisování do evidence dokumentů používají zkratky, je povinnou součástí evidence dokumentů jejich seznam s vysvětlivkami.[70]


14. Pokud je evidence dokumentů prováděna v listinné podobě, pověřený zaměstnanec zabezpečí podací deníky a další evidenční pomůcky proti odcizení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, zničení nebo neoprávněnému zpracování údajů, jakož i proti jinému zneužití. Pověřený zaměstnanec provádí zápisy v podacím deníku a dalších evidenčních pomůckách srozumitelně, přehledně, čitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost; chybný zápis škrtne způsobem zaručujícím čitelnost zápisu i po provedení škrtu. V případě potřeby doplní chybný zápis správným zápisem. U provedené opravy zabezpečí uvedení data opravy, jména, popřípadě jmen, příjmení a podpisu fyzické osoby, která opravu provedla. V podacím deníku a dalších evidenčních pomůckách pověřený zaměstnanec prázdné řádky pod posledním zápisem na konci kalendářního roku proškrtne a doplní záznam o datu provedení posledního zápisu a posledním použitém pořadovém čísle; záznam se uvede ve tvaru „Ukončeno dne ..... pořadovým číslem .....“.[71]


15. Pokud je dokument zaevidován v jedné evidenci dokumentů a poté evidenčně převeden do jiné evidence dokumentů, je původní evidenční záznam ukončen poznámkou o přeevidování dokumentu včetně uvedení evidenčního čísla dokumentu v nové evidenci (v ESSS prostřednictvím odkazů).[72]


16. V případě, že je po zaevidování dokumentu v ESSS, samostatné evidenci dokumentů či podacím deníku zjištěno, že dokument zaevidován být neměl, je provedeno storno evidence dokumentu, které je zaznamenáno do příslušné evidence. PID ani čj. stornovaného dokumentu nemůže být následně použito pro jiný dokument, s výjimkou případu, kdy stornovaný dokument byl jediným vyřizujícím dokumentem k nestornovanému doručenému dokumentu – v takovém případě může být  za předpokladu, že PID neplní roli čísla jednacího, číslo jednací doručeného dokumentu použito pro jeden nový vyřizující dokument k tomuto podání, pokud takový dokument vznikne.


Čl. 6

Tvorba spisu[73]


1. Spisy jsou vytvářeny spojováním dokumentů týkajících se jedné záležitosti nebo pomocí sběrného archu.


2. V případě vedení spisu spojováním dokumentů má každý dokument ve spisu vlastní čj. a PID, příslušnost dokumentů do spisu je v ESSS nebo podacím deníku vyznačena odkazy (vazbami).


3. V případě vedení spisu pomocí sběrného archu je iniciační dokument spisu evidován v základní evidenční pomůcce spolu s uvedením informace o vzniku spisu a současně je iniciační dokument evidován ve sběrném archu jako první dokument v pořadí. Následující dokumenty spisu jsou evidovány pouze ve sběrném archu. Ve sběrném archu jsou vedeny údaje stanovené v čl. 5 odst. 5 nebo 6, a to podle druhu evidenční pomůcky, ve které je dokument evidován. Sběrný arch je součástí spisu.


4. Spisy mohou být označovány spisovou značkou, která je odvozena od čísla jednacího iniciačního dokumentu vloženého ve spisu, případně je vytvářena jiným způsobem uvedeným v příslušném Opatření pro výkon spisové služby. Další podrobnosti tvorby spisové značky stanoví příslušné Opatření pro výkon spisové služby.


5. Součástí vyřízeného spisu je dokument, kterým byl spis vyřízen, nebo záznam o jeho vyřízení.


6. Vlastník spisu uspořádá dokumenty v analogové podobě ve spisu chronologicky, a to vzestupně nebo sestupně. V odůvodněných případech může dokumenty uspořádat jiným způsobem, pokud tak stanoví Opatření pro výkon spisové služby.


7. O spisu jsou v ESSS nebo v samostatné evidenci dokumentů vedené v elektronické podobě vedeny tyto údaje


a) jednoznačný identifikátor spisu,


b) stručný obsah spisu,


c) spisová značka spisu,


d) datum založení spisu,


e) datum uzavření spisu,


f) spisový znak spisu,


g) skartační režim spisu,


h) údaje o uložení spisu, kterými jsou počet uložených listů dokumentů v listinné podobě tvořících spis, popřípadě svazků příloh v listinné podobě dokumentů tvořících spis,


i) informace o tom, zda spis obsahuje dokumenty v analogové podobě a jejich fyzické umístění,


j) informaci o tom, zda byl spis zařazen do výběru archiválií a zda byl spis vybrán jako archiválie, a


k) identifikátor, který spisu obsahujícímu dokumenty v digitální podobě, který byl vybrán jako archiválie, přidělil Národní archiv nebo digitální archiv.


8. V případě vedení spisové služby v listinné podobě jsou údaje dle odstavce 7 s výjimkou údajů podle odstavce 7 písm. a), i), j) a k) uvedena na obálce spisu.
Čl. 7

Rozdělování a oběh dokumentů[74]


1. Rozdělování dokumentů mezi spisové uzly součásti UK provádí zpravidla podatelna.


2. Přidělování dokumentů k vyřízení provádí zpravidla vedoucí spisového uzlu.


3. Předání dokumentu je evidováno v ESSS, v podacím deníku, samostatné evidenci dokumentů nebo v jiné pomůcce spisové služby vykonávané v listinné podobě. V případě evidence v ESSS je evidováno rovněž datum provedení jednotlivých úkonů s dokumentem.


4. Předání dokumentu jiné součásti UK (respektive přijetí od jiné součásti UK) je realizováno jako odeslání (resp. doručení) dokumentu. Takto doručený dokument je znovu zaevidován (přeevidován) v evidenci přijímající součásti UK (dokument získává nový PID a číslo jednací nebo evidenční číslo).[75]


5. Opatření pro výkon spisové služby může stanovit podrobnosti týkající se rozdělování a oběhu dokumentů.
Čl. 8


Vyřizování dokumentů a spisů[76]


1. Dokument (spis) vyřizuje osoba určená vedoucím spisového uzlu, na který byl dokument předán k vyřízení.


2. Dokument (spis) může být vyřízen


a) dokumentem,


b) postoupením,


c) vzetím na vědomí,


d) záznamem na dokumentu,


e) dalšími způsoby uvedenými v příslušném Opatření pro výkon spisové služby či jiném vnitřním předpisu UK.[77]


3. Opatření pro výkon spisové služby může s ohledem na obecně platné právní předpisy stanovit lhůty pro vyřízení jednotlivých kategorií dokumentů.


4. Způsob vyřízení dle odstavce 2, datum vyřízení, odkaz na vyřizující dokument (odpověď) a případně identifikace adresáta musí být vyznačeny v příslušné evidenci.


5. Nejpozději při vyřízení dokumentu (spisu) musí být přidělen spisový znak, skartační režim a lhůta podle Spisového a skartačního plánu UK, který je součástí tohoto Spisového řádu. Tyto údaje se vyznačí v příslušné evidenci, případně přímo na dokumentu (spisu). U dokumentů stejného druhu zařazených do spisu mohou být spisový znak, skartační režim a lhůta převzaty ze spisu.[78]
Čl. 9

Vyhotovování dokumentů[79]


1. Dokumenty se zpravidla vyhotovují na hlavičkovém papíře příslušné součásti UK.


2. Vyhotovený dokument, který podléhá evidenci, je nutné zaevidovat podle čl. 5 Spisového řádu.


3. Každý vyhotovený úřední dokument musí obsahovat označení původce (UK a součásti UK), PID (případně číslo jednací), datum a místo vzniku dokumentu, resp. podpisu dokumentu, jméno (název) adresáta, adresu adresáta, stručný popis předmětu (věc), který je dokumentem vyřizován, jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který dokument vyřizuje/podepisuje, PID nebo číslo jednací původního dokumentu (podání) a počet příloh dokumentu.[80]


4. Původce dokumentu si zpravidla ponechá pro výkon spisové služby prvopis vyhotoveného dokumentu, popřípadě jeden ze stejnopisů prvopisu vyhotoveného dokumentu.[81]


5. Původce odesílá adresátovi vyhotoveného dokumentu zpravidla stejnopis prvopisu tohoto dokumentu, nebo druhopis, případně stejnopis druhopisu tohoto dokumentu.[82]


6. Stejnopisy dokumentu jsou exempláře dokumentu dle čl. 2 odst. 4. Jednotlivé exempláře dokumentu mají stejný PID dokumentu, ale jsou v ESSS rozlišeny pomocí rozdílných identifikátorů exemplářů dokumentu tvořených zpravidla pomocí pořadového čísla nebo jiného znaku připojeného za PID. Způsob označování exemplářů dokumentu může být upraven v Opatření pro výkon spisové služby.
Čl. 10

Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek[83]


1. Podpisová práva jsou stanovena opatřeními rektora, opatřeními děkanů fakult, resp. opatřeními kvestora.


2. Podmínky užívání úředních razítek univerzity a součástí UK a postup vedení evidence úředních razítek jsou upraveny opatřením rektora a v rámci tohoto opatření opatřeními děkanů.


3. Podmínky používání uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka a postup vedení evidence kvalifikovaných certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, jichž je UK držitelem a na nichž jsou založeny užívané uznávané elektronické podpisy, a kvalifikovaných systémových certifikátů vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, jichž je UK držitelem a na nichž jsou založeny užívané uznávané elektronické značky, jsou upraveny opatřením rektora.


4. Opatřením rektora, případně v Opatření pro výkon spisové služby, je možné dále upravit používání zvláštních technologických prostředků, kterými lze, výlučně pro vnitřní potřeby UK, resp. součásti UK, nahradit podpis, uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku nebo kvalifikované časové razítko; tyto zvláštní technologické prostředky musí umožnit zjištění jakékoli následné změny dat v dokumentu a jednoznačně ověřit identitu osoby, která je k němu připojila.
Čl. 11

Odesílání dokumentů[84]


1. Dokumenty v analogové podobě jsou odesílány prostřednictvím výpravny součásti UK, jejíž funkci plní podatelna součásti UK nebo spisové uzly součásti UK určené v Opatření pro výkon spisové služby.


2. Dokumenty v digitální podobě jsou odesílány prostřednictvím datové schránky UK, a to z ESSS, případně přímo z Datového rozcestníku. Dále mohou být dokumenty v digitální podobě odesílány z elektronických adres podatelen zveřejněných podle čl. 4 odst. 1 písm. c), čl. 4 odst. 2 písm. c), případně z dalších adres elektronické pošty zaměstnanců UK.


3. Odeslání dokumentu musí být zaevidováno v příslušné evidenci (v ESSS, v samostatné evidenci dokumentů nebo v podacím deníku spisové služby vedené v listinné podobě).


4. Další podrobnosti odesílání dokumentů může upravit příslušné Opatření pro výkon spisové služby.
Čl. 12

Ukládání dokumentů[85]


1. Uzavřené spisy a vyřízené dokumenty se ukládají v příruční registratuře spisového uzlu po dobu provozně nezbytnou, tato doba zpravidla není delší než jeden rok.


2. Příruční registraturu spravuje pověřený pracovník spisového uzlu, který odpovídá za obsah, pořádek a řádné vedení registratury vedoucímu spisového uzlu.


3. Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 ukládá správce příruční registratury dokumenty do spisovny součásti UK nebo do zabezpečených prostor součásti UK, které tvoří součást decentralizované spisovny dané součásti UK. Uložení dokumentu je evidováno v ESSS, v samostatné evidenci dokumentů, v podacím deníku nebo jiné pomůcce spisové služby vykonávané v listinné podobě. Spisovna a zabezpečené prostory součásti UK, které tvoří součást decentralizované spisovny, musí splňovat podmínky předepsané zákonem.[86]


4. Roli registratury a spisovny pro digitální dokumenty plní datové úložiště, které je součástí ESSS.


5. Pracovník spisového uzlu před uložením spisu nebo dokumentu do spisovny kontroluje uzavřený spis a vyřízený dokument, jsou-li úplné, zda jsou v evidenci dokumentů správně zpracovány všechny povinné údaje a zda jsou dodrženy podmínky uzavření spisu.[87]


6. Evidence dokumentů uložených ve spisovně je vedena v ESSS, případně v pomůcce spisové služby vedené v listinné podobě.[88] Za vedení spisovny a vedení evidence dokumentů a spisů uložených ve spisovně odpovídá koordinátor spisové služby součásti UK, případně určený pracovník podatelny či jiný pracovník určený děkanem fakulty, kvestorem nebo ředitelem ostatní součásti UK.


7. Spisy a dokumenty jsou ve spisovně organizovány podle věcných skupin a spisových znaků uvedených ve Spisovém a skartačním plánu UK, případně též podle spisových uzlů, které je do spisovny uložily.


8. Pracovník pověřený vedením spisovny vede evidenci zapůjčování a nahlížení do dokumentů a spisů uložených ve spisovně. Tato evidence je součástí ESSS, v případě, že je spisová služba vedena v listinné podobě, je i tato evidence vedena v listinné podobě.[89]
Čl. 13

Vyřazování dokumentů a skartační řízení[90]


1. Skartační lhůta (vyjádřená číslem – počtem let) uvedená ve Spisovém a skartačním plánu se určuje počtem celých roků počítaných od 1. ledna kalendářního roku následujícího po spouštěcí události.


2. Spouštěcí událostí je zpravidla vyřízení dokumentu, uzavření spisu, případně pozbytí platnosti dokumentu. Podrobnosti týkající se stanovení spouštěcí události může součást UK upravit v Opatření pro výkon spisové služby.


3. Pokud není spisu stanovena skartační lhůta přímo ve spisovém plánu, přebírá spis skartační lhůtu podle dokumentu v něm uloženém, který má nejdelší skartační lhůtu.


4. Pokud právní závazek přijatý UK (smlouva o financování, podmínky projektu apod.) požaduje u dokumentu nebo spisu delší skartační lhůtu nebo přísnější skartační znak, než jsou stanoveny ve Spisovém a skartačním plánu UK, platí skartační lhůta a spisový znak uvedený v přijatém právním závazku.


5. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty a spisy, kterým uplynula skartační lhůta, a úřední razítka vyřazená z evidence.[91] U spisů je v rámci přípravy skartačního řízení provedena prohlídka, v jejímž průběhu jsou dokumenty uložené ve spisu rozděleny do skupin podle skartačních znaků. Touto prohlídkou zpravidla neprochází osobní spisy studentů a zaměstnanců a další typy spisů určené Opatřením pro výkon spisové služby součásti UK. Pokud v rámci součásti UK bylo uloženo více stejnopisů (případně kopií) dokumentu, je do skartačního řízení zařazován jen první stejnopis, ostatní stejnopisy mohou být zničeny podle uvážení spisového uzlu, který dokument vyřizoval nebo vytvořil. Do skartačního řízení rovněž nejsou zařazovány digitální dokumenty, které vznikly převodem z dokumentu v listinné podobě.


6. Skartační řízení organizuje koordinánotor spisové služby součásti UK. Skartační řízení probíhá zpravidla dvakrát ročně v pravidelných termínech v rámci součásti UK


7. Pověřený pracovník spisového uzlu připraví seznam skupin dokumentů (podle spisových znaků) určených ke skartačnímu řízení, který je řazen podle skartačních znaků. U kategorií dokumentů, které jsou zvlášť vyjmenovány ve Spisovém a skartačním plánu UK, připraví také jejich podrobný soupis. Tento seznam dokumentů postoupí pracovníku součásti UK, který je pověřen správou spisovny. Ten zajistí další průběh skartačního řízení.


8. Pracovník pověřený vedením spisovny dle čl. 12 odst. 5 připraví podle vzoru, který je přílohou tohoto Spisového řádu, skartační návrh, jehož součástí je seznam dokumentů strukturovaný podle odstavce 7 tohoto článku, a seznam úředních razítek vyřazených z evidence.


9. Pracovník pověřený vedením spisovny dle čl. 12 odst. 5 v určených termínech (zpravidla 2x ročně) předloží skartační návrh Archivu UK.


10. Za účasti pracovníka Archivu UK, koordinátora spisové služby součásti UK, pracovníka spisovny součásti UK, případně určeného pracovníka spisového uzlu, proběhne odborná archivní prohlídka, na jejímž základě pracovník Archivu UK vyhotoví protokol o skartačním řízení.


11. Dokumenty a úřední razítka trvalé hodnoty uvedené v protokolu o skartačním řízení jsou následně předány do Archivu UK. Předání dokumentů a úředních razítek je vyznačeno v protokolu o skartačním řízení. Ostatní dokumenty a úřední razítka budou na základě souhlasu Archivu UK zničeny. Archivace respektive zničení dokumentů je vyznačeno v ESSS, v případě, že je spisová služba vedena v listinné podobě, v podacím deníku a dalších pomůckách (především v evidenci dokumentů uložených ve spisovně).


12. Dokumenty trvalé hodnoty musí být předávány do Archivu UK v očíslovaných balících nebo kartonech, předané dokumenty nesmí být uloženy v plastových deskách nebo obalech.


13. Součásti UK mohou požádat Archiv UK o udělení trvalého skartačního souhlasu pro vybrané kategorie dokumentů. Tyto kategorie jsou poté uvedeny v Opatření pro výkon spisové služby součásti UK.


14. Bez řádného skartačního řízení, respektive bez uděleného trvalého skartačního souhlasu, nemohou být ničeny ani jinak vyřazovány žádné úřední dokumenty UK.
Čl. 14

Digitální dokumenty


1. Dokumenty, které jsou doručeny na UK nebo vznikají z činnosti UK v digitální podobě (bez listinného originálu) jsou přikládány k evidenčnímu záznamu v ESSS jako příloha v digitálním formátu dle čl. 4 odst. 1 písm. f) nebo odst. 2 písm. f) tak, aby byly zachovány případné certifikáty a elektronické podpisy, kterými je digitální dokument opatřen. Pokud je spisová služba vykonávána v listinné podobě, jsou digitální dokumenty vytištěny, popřípadě převedeny na analogovou podobu autorizovanou konverzí, vyžaduje-li to jiný právní předpis.


2. Pokud digitální dokument vznikl převedením doručeného dokumentu v analogové podobě, je uchován doručený dokument v analogové podobě po dobu uchování dokumentu v digitální podobě a do skartačního řízení vstupuje originál dokumentu v analogové podobě.


3. Digitální dokumenty, které nevznikly převedením dokumentu v analogové podobě, nesoucí v evidenci skartační znak A, případně skartační znak V a S se skartační lhůtou 10 let a delší, jsou pro účely skartačního řízení po vyřízení převedeny do analogové podoby (vytištěny). Skartační řízení poté probíhá s jejich analogovými kopiemi.


4. Ostatní digitální dokumenty (tj. digitální dokumenty se skartačním znakem V a S a lhůtou kratší než 10 let) jsou vyřazovány v digitální podobě. Pokud je v průběhu skartačního řízení rozhodnuto o trvalém uložení vybraných dokumentů z této skupiny, jsou vybrané dokumenty převedeny do analogové podoby (vytištěny).


5. Datová zpráva je uchována ve tvaru, v němž byla doručena, po dobu nejméně tří let ode dne doručení, pokud obsah dokumentu v ní obsaženého není spojen s výkonem práv a povinností, pro jejichž uplatnění stanoví jiný právní předpis dobu delší; v takovém případě je datová zpráva uchována po dobu stanovenou jiným právním předpisem pro uplatnění práv a povinností ke skutečnostem obsaženým v tomto dokumentu.[92]
Čl. 15

Jmenný rejstřík[93]


1. Součástí ESSS je jmenný rejstřík dle čl. 2 odst. 8.


2. Přístup do jmenného rejstříku má každý uživatel ESSS, který je oprávněn evidovat dokumenty. Při přístupu do tohoto rejstříku je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


3. V případě, že jsou o odesílateli dokumentu doručeného na UK vedeny údaje ve jmenném rejstříku, uživatel ESSS při příjmu dalšího dokumentu od téhož odesílatele ověří správnost vedených údajů, popřípadě doplní neúplné údaje do jmenného rejstříku; obdobně se postupuje při odesílání dokumentů.


4. Děkan fakulty, kvestor nebo ředitel ostatní součásti UK může jmenovat správce jmenného rejstříku na dané součásti UK, kteří ověřují přesnost údajů vedených ve jmenném rejstříku o odesílatelích a adresátech dokumentů evidovaných v ESSS, případně v dalších evidencích dokumentů, tyto údaje doplňují a opravují, a to i za použití dalších dostupných zdrojů dat.
Čl. 15a


Vedení spisové služby v mimořádných situacích61a
Způsob vedení spisové služby v mimořádných situacích určí děkani fakult, kvestor a ředitelé součástí v „Opatření pro výkon spisové služby“ vydaném podle čl. 16 odst. 1.
Čl. 16

Společná ustanovení


1. Děkani fakult, kvestor a ředitelé ostatních součástí UK dle odstavce 2 vydají opatření zpravidla nazvané „Opatření pro výkon spisové služby na fakultě/rektorátě/ostatní součásti UK“. V tomto opatření budou upraveny zejména ty skutečnosti, o nichž je tak stanoveno v tomto Spisovém řádu. Před vydáním tohoto opatření bude jeho návrh i případné pozdější změny projednán s koordinátorem spisové služby UK a Archivem UK. Jeden výtisk vydaného opatření nebo jeho změny se zasílá Archivu UK.


2. Vzor opatření dle odstavce 1 bude zveřejněn nejpozději do tří měsíců ode dne vydání tohoto Spisového řádu.


3. Pro účely Spisového řádu se ostatními součástmi UK rozumí Centrum pro teoretická studia, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Ústav jazykové a odborné přípravy, Centrum pro otázky životního prostředí, Agentura Rady vysokých škol, Koleje a menzy, Arcibiskupský seminář a Rektorát UK. Pro jiné další součásti UK vykonává funkci podatelny a spisovny podatelna a spisovna Rektorátu UK a na výkon spisové služby na těchto součástech se vztahuje Opatření pro výkon spisové služby na rektorátě UK.


4. Spisový a skartační plán UK, který je přílohou tohoto Spisového řádu UK, mohou součásti UK dále rozvést a specifikovat s ohledem na charakter své úřední agendy. Tyto úpravy musí být projednány a doporučeny Archivem UK a koordinátorem spisové služby UK. V rámci těchto úprav není možné snižovat skartační znaky a zkracovat skartační lhůty.


5. Ředitelé (vedoucí) společných pracovišť UK a dalších zřizovatelů, po projednání s Archivem UK a koordinátorem spisové služby UK stanoví, zda budou vykonávat spisovou službu podle Spisového řádu UK nebo podle spisového řádu svého dalšího zřizovatele.
Čl. 17

Přechodná ustanovení


1. Součinnost součástem UK při uvádění ESSS do provozu na těchto součástech a při napojování ESSS jednotlivých součástí UK na Datový rozcestník bude poskytovat Ústav výpočetní techniky.


2. Fakulty a ostatní součásti UK uvedou výkon své spisové služby do souladu s tímto Spisovým řádem a dle čl. 16 odst. 1 vydají Opatření pro výkon spisové služby nejpozději do 31. prosince 2017. Během tohoto přechodného období se na činnost fakult a ostatních součástí UK při výkonu spisové služby vztahují ustanovení tohoto Spisového řádu, která upravují výkon spisové služby v listinné podobě, a v jejich mezích dosavadní opatření fakult a ostatních součástí pro výkon spisové služby.
Čl. 18

Zrušovací a závěrečná ustanovení


1. Zrušuje se Spisový a skartační řád Univerzity Karlovy ze dne 30. října 1998.


2. Dosavadní opatření děkanů fakult a ředitelů součástí UK upravující výkon spisové služby na fakultách a ostatních součástech UK, která nebyla vydána na základě tohoto Spisového řádu, budou zrušena nejpozději k datu účinnosti Opatření pro výkon spisové služby dle čl. 16 odst. 1.


3. Tento Spisový řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.[94]


Seznam příloh:


1) Spisový a skartační plán UK


2) Vzor skartačního návrhu


   Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r.


            rektorPříloha č. 1


Spisový a skartační plán Univerzity Karlovy


Spisový       Věcná skupina (charakteristika) typů dokumentů:                         

         Skartační znak:                                                                                                                                  znak a


                                                                                                                                          lhůta:
A – Organizace, záležitosti vedení UK a jednotlivých pracovišť
A ILegislativa a organizační normy


A I/1Základní předpisy UK a součástí UK (statuty a vnitřní předpisy podle VŠ zákona)A 10A I/2Další předpisy UK, fakult a dalších součástí UK (opatření rektora, kvestora, děkanů, ředitelů....)V 10A I/3Zřizování fakult, ústavů (institutů), kateder a dalších pracovišť, jejich rušení, reorganizaceA 10A IIAgenda akademických funkcionářů


A II/1Agenda akademických funkcionářů UK – rektora, prorektorů, děkanů, proděkanů, ředitelů součástí UK (zápisy z porad, zásadní dokumenty vznikající při výkonu funkce)A 5A II/2Agenda akademických funkcionářů UK – rektora, prorektorů děkanů, proděkanů, ředitelů součástí UK (korespondence, podklady, další méně významné dokumenty)V 5A IIIAkademické senáty


A III/1Akademické volby (protokoly volebních komisí, seznamy kandidátů, volební programy, ukázky dokumentace volební kampaně)A 5A III/2Akademický senát (zápisy a záznamy z jednání, zásadní korespondence)A 5A III/3Akademický senát (podklady, ostatní korespondence)V 5A IVVedení univerzity a fakult (další orgány)


A IV/1Kolektivní orgány vedení UK, fakult a dalších součástí UK – správní rada, vědecká rada, kolegium, stálé komise (protokoly, zápisy ze zasedání, projednávané dokumenty)


Dokumenty ukládat podle jednotlivých orgánů.A 5A IV/2Kolektivní orgány vedení UK, fakult a dalších součástí UK – správní rada, vědecká rada, kolegium, stálé komise (korespondence, podkladové dokumenty)


Dokumenty ukládat podle jednotlivých orgánů.V 5A VKvestor a tajemníci fakult


A V/1Agenda kvestora, tajemníků fakult (zápisy z porad, zásadní dokumenty vznikající při výkonu funkce)A 5A V/2Agenda kvestora, tajemníků fakult (korespondence, podklady, další méně významné dokumenty)V 5A VISekce, moduly, instituty, katedry, ústavy, kliniky, odbory, oddělení


A VI/1Agenda jednotlivých sekcí, modulů, institutů, kateder, ústavů, klinik, odborů a oddělení (zápisy z porad, dlouhodobé plány činnosti, zásadní dokumenty)A 5A VI/2Agenda jednotlivých sekcí, modulů, institutů, kateder, ústavů, klinik, odborů a oddělení (významná korespondence, podklady)V 5A VI/3Agenda jednotlivých sekcí, modulů, institutů, kateder, ústavů, klinik, odborů a oddělení (ostatní korespondence, pomocné a podkladové dokumenty)S 5A VIIHodnocení a kontrola


A VII/1Evaluace, hodnocení UK, fakult a jednotlivých pracovišť (konečné výstupy)A 10A VII/2Evaluace, hodnocení UK, fakult a jednotlivých pracovišť (podklady, dílčí řešení apod.)V 10A VII/3Vnitřní audit – zprávy o audituA 5A VII/4Vnitřní audit – plány, pracovní dokumentaceS 5A VII/5Vnitřní kontrolaV 10A VIIIUniverzitní ocenění, slavnosti a soutěže


A VIII/1Čestné doktoráty, emeritní profesury, hostující profesuryA 5A VIII/2Vyznamenání a udělování medailí UK, vědecké tituly udělované in memoriamA 5A VIII/3Univerzitní a fakultní slavnostiA 5A VIII/4Univerzitní soutěže a ceny (vědecké, studentské, odborné)V 10A IXPublicita a propagace UK


A IX/1Tiskové zprávy, významné PR výstupyA 5A IX/2Styk s novináři, ostatní propagace UKV 10
B – Personální agenda
B ISystemizace místA 5B IIPřijímání a hodnocení zaměstnanců


B II/1Přijímání a vyřazování pracovníků – obecné záležitosti (inzeráty, konkurzy, žádosti o místo, nabídky)V 5B II/2Odborné hodnocení pracovníků – obecné záležitosti, souhrnné zprávyV 5B IIIDokumentace pracovních vztahů


B III/1Osobní spisy zaměstnanců (dohoda o vzniku pracovněprávního vztahu, průběh zaměstnání, vědecké a studijní pobyty v zahraničí, platové výměry, ukončení pracovního poměru apod.)


Po dohodě s archivem je možné osobní spisy zaměstnanců rozdělit na akademické a ostatní. Spisy jsou do Archivu UK předávány s abecedním seznamem v elektronické podobě.A 10B III/2Dohody o provedení práce, o pracovní činnosti apod. – dohody a vyúčtováníV 10B III/3Dohody o provedení práce, o pracovní činnosti apod. – návrhy, podkladyS 5B IVŘízení se zaměstnanci


B IV/1Postihy zaměstnanců, suspenze, amnestie, mimosoudní rehabilitace (konkrétní výsledky, rozsudky apod. nutno ukládat i v personáliích zaměstnanců)A 10B IV/2Odpovědnost za vzniklou škoduV 5B VDocházka a dovolené


B V/1Přehledy, rozpisy dovolenýchS 3B V/2Evidence docházkyS 3B VIStatistiky, přehledy zaměstnanců UKA 10B VIISociální záležitosti a kolektivní vyjednávání


B VII/1Kolektivní vyjednávání a smlouvyA 10B VII/2Závodní preventivní péčeS 5B VIIIBezpečnost práce


B VIII/1Bezpečnost práce (směrnice, koncepce, přehledy za období roční a delší, knihy úrazů, těžké pracovní úrazy)A 10B VIII/2Bezpečnost práce (lehké úrazy, knihy úrazů, odškodňovací komise)V 10B VIII/3Bezpečnost práce (výkazy, podklady, školení)S 5
C – Vědecko-výzkumná činnost
C IKoncepce vědecké činnosti, zásadní normy, programy, korespondence s MŠMT (výzkumné záměry, dlouhodobé projekty, návrhy, hodnocení)A 10C IIGranty


C II/1Interní programy podpory vědy UK – koncepce, činnostA 10C II/2Interní programy podpory vědy UK – přijaté projekty – návrhy, posudky, smlouvy, průběžné a závěrečné zprávy (včetně tištěných výstupů z informačních systémů)A 10C II/3Interní programy podpory vědy UK – nepřijaté projekty, návrhy, posudky (včetně tištěných výstupů z informačních systémů)


Doporučeným způsobem výběru je ponechání kompletního souboru nepřijatých projektů vždy jednou za pět let (tj. rok 0/1 a 5/6)V 5C II/4Interní programy podpory vědy UK – podklady a přípravný materiálV 5C II/5Externí programy podpory vědy (grantové agentury a další projektové financování podpory vědy ze zdrojů mimo UK) – smlouvy, zprávy, zásadní dokumentyA 10C II/6Externí programy podpory vědy (grantové agentury a další projektové financování podpory vědy ze zdrojů mimo UK) – podklady a přípravný materiálV 10C IIIVýzkum a spolupráce


C III/1Dílčí výzkumné úkoly (fakultní, katedrové, ústavní) – zadání, smlouvy, souhrnné a závěrečné zprávyA 10C III/2Vědecká spolupráce s jinými vědeckými a pedagogickými institucemi v ČR (s výjimkou grantů) – smlouvy, souhrnné zprávy, zásadní dokumentyA 10C III/3Spolupráce se zahraničními vědeckými a pedagogickými institucemi v oblasti vědeckého výzkumu (s výjimkou grantů) – smlouvy, souhrnné zprávy, zásadní dokumentyA 10C III/4Aplikovaný výzkum – spolupráce s výrobními podniky, zdravotnickými zařízeními (zadání, smlouvy, souhrnné a závěrečné zprávy apod.)A 10C III/5Základní a aplikovaný výzkum (pracovní korespondence, další dokumentace, průběžné zprávy apod.)V 5C IVZnalecká činnost


C IV/1Znalecká činnost – znalecké posudkyV 10C IV/2Znalecká činnost – ostatníS 5C VLéčebná činnost – kliniky, ústavyV 10C VIVědecko-pedagogické tituly


C VI/1Docentury a habilitační řízení, habilitační práceA 5C VI/2Profesury a jmenovací řízeníA 5C VIIVydavatelská činnost


C VII/1Ediční plány, autorské smlouvy, přehledy vydaných publikací (fakult UK a Nakladatelství Karolinum)A 5C VII/2Ediční záležitosti, redakční a ediční rady (UK, fakult, dalších součástí UK a Nakladatelství Karolinum)V 10C VII/3Příprava publikací, vydavatelská agenda (Nakladatelství Karolinum, nakladatelství součástí UK)V 25C VIIIKnihovny


C VIII/1Univerzitní fakultní knihovny, střediska vědecko-technických informací – koncepce činnosti, organizace, důležité předpisy, zprávy o činnosti za roční a delší obdobíA10C VIII/2Univerzitní, fakultní knihovny, střediska vědecko-technických informací – ostatníS 5C IXVědecké konference


C IX/1Vědecké konference – zápisy z jednání, souhrnné zprávy, konferenční sborníkyA 5C IX/2Vědecké konference – běžná agendaS 5
D – Studijní záležitosti
D IAkreditace a studijní plány


D I/1Akreditace, studijní plány formy studia, koncepce oborů, žádosti, schválení, souhrnné zprávy, dokumenty zásadní povahyA 10D I/2Akreditace, studijní plány formy studia, koncepce oborů – pracovní a pomocná dokumentaceV 5D I/3Karolinky (Seznamy přednášek, Základní informace o fakultě...)A 1D IIPřijímací řízení a zápis do studia


D II/1Přijímací řízení – podmínky přijímacího řízení, zadání testů a správné odpovědi, závěrečné zprávy, přehledy přijatých a nepřijatých uchazečů (s uvedením výsledků zkoušek)A 5D II/2Přezkumné řízení v přijímacím řízeníV 10D II/3Přijímací řízení – dotazníky, výsledky testů, zkoušek – nepřijatí uchazeči


(Pozn.: Před skartací nutno revidovat a vyjmout originály vysvědčení. Doporučeným způsobem výběru je ponechání kompletního souboru přijímacího řízení vždy jednou za 5 let, tj. rok 0/1 a 5/6.)V 5D II/4Zápis do studiaA 10D IIIEvidence studentů, účastníků rigorózního řízení a programů CŽV


D III/1Spisy studentů bakalářského, magisterského, doktorského studijního programu, spisy účastníků rigorózního řízení (včetně protokolů o státních zkouškách a dokladu o splněných studijních povinnostech)


Spisy je po dohodě s Archivem UK možné členit podle typu studijního programu, formy studia a způsobu ukončení studia. Spisy jsou řazeny abecedně v rámci akademického roku ukončení studia/manipulačního období. Spisy jsou do Archivu UK předávány s abecedním seznamem v elektronické podobě.A 10D III/2Matriky studentů, matriky absolventů, matriky rigorózního řízení UKA 3D III/3Celkové seznamy studentů jednotlivých fakult UK v daném akademickém roce (katalogy posluchačů) – tištěné výstupy z informačního systémuA 1D III/4Celoživotní vzdělávání zaměřené zájmově, včetně Univerzity třetího věku – souhrnné seznamy a statistické přehledy účastníků programů CŽV, přehledy vypsaných kursůA 5D III/5    Celoživotní vzdělávání zaměřené na výkon povolání – včetně atestací lékařů (smlouvy, doklady o splněných atestacích a získané kvalifikaci)


V případě souběhu s odborným studiem se materiály ukládají do spisu studenta.A 5D IVRozhodování ve věcech studia – řízení zahajovaná na žádost i z vlastního podnětu, včetně disciplinárního řízení, vydávání rozhodnutí, přezkumné řízení (včetně soudního) ve věcech studia (konečné rozhodnutí se zakládá do spisu studenta)V 10D VUznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace („nostrifikace“)


D V/1Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace („nostrifikace“) – rozhodnutí o uznáníA 5D V/2Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání a kvalifikace („nostrifikace“) – ostatní dokumentaceS 5D VIKvalifikační práce a doklady


D VI/1Kvalifikační práce – bakalářské, diplomové, dizertační, rigorózní, (Doporučujeme práce rozdělovat podle typu a řadit podle signatur přidělených při knihovnickém zpracování, při předání do Archivu UK je nutné přiložit elektronický soupis předávaných prací)A 5D VI/2Dílčí zkoušky a zkušební výkazyS 5D VI/3Studijní potvrzení vystavovaná na žádost žadatele a úřadůS 3D VI/4Osvědčení o dodatečném udělení titulů (Mgr., Ph.D., Th.D.)A 5D VI/5Duplikáty studijních dokladů, dokladů o získané VŠ kvalifikaciS 5D VIIÚrazy a úmrtí studentůV 10D VIIIMimosoudní rehabilitaceA 10D IXStudentské, fakultní a univerzitní spolkyV 5D XStyk s absolventy (Spolky absolventů)V 10D XIPoplatky spojené se studiem a jiné úhrady


D XI/1Poplatky spojené se studiem – souhrnné přehledyA 10D XI/2Poplatky spojené se studiem – výběr, evidence, ostatní dokumentaceV 10D XIIStipendia


D XII/1Stipendia – souhrnné přehledyA 10D XII/2Stipendia – žádosti, vydávání rozhodnutí, přezkumné řízení, udělování, dílčí přehledyV 10D XIIIKoleje – ubytování studentů


D XIII/1Koleje – souhrnné přehledyA 10D XIII/2Koleje (přidělování míst)S 5
E – Mezinárodní vztahy
E IZahraniční vztahy


E I/1Uzavírání smluv a dohod se zahraničními univerzitami a jinými vědecko-pedagogickými institucemiA 5E I/2Zahraniční smlouvy a dohody – plnění (mimo pobyty)V 5E I/3Statistika a plánování mezinárodních vztahůV 5E I/4Členství v mezinárodních nevládních organizacích – přihlášky, zásadní dokumentaceA 10E I/5Členství v mezinárodních nevládních organizacích – korespondence, další dokumentace (včetně úhrady poplatků)V 10E I/6Propagace UK v zahraničíV 5E I/7Významné akce a zahraniční návštěvy na UK (ve spolupráci s diplomatickým sborem, nadacemi a jinými institucemi)V 5E IIZahraniční mobilita


E II/1Programy pro podporu mobility studentů a zaměstnanců UK a pobytů zahraničních pracovníků a studentů zahraničních VŠ na UK – smlouvy, vyhlášení, stanovení podmínek a další zásadní dokumentyA  5E II/2Pobyty studentů UK v zahraničí organizované UK – doklady dokumentující druh, místo a dobu pobytu a získané atestaceA 5E II/3Pobyty studentů zahraničních VŠ na UK – doklady dokumentující druh, dobu pobytu a získané atestaceA 5E II/4Pobyty zaměstnanců UK v zahraničí (včetně zpráv ze zahraničních cest), pobyty cizinců nestudentů na UK – zásadní dokladyA 5E II/5Pobyty studentů a zaměstnanců UK v zahraničí organizované UK, pobyty cizinců nestudentů na UK – ostatní agenda (včetně zamítnutých žádostí)V 5
F – Právní záležitosti
F IPrávní záležitosti (mimo rozhodování o studiu)


F I/1Právní spory a zastupování (rozhodnutí soudů, zásadní spisy)A 10F I/2Právní záležitosti (pracovní dokumentace, podklady)V 5
G – Investice, rozvoj, projektové práce, generální opravy
G IPlány, styk s dodavateli a orgány státní správy


G I/1Výhledové a roční plányA 5G I/2Projednávání a styk s dodavateliV 5G I/3Projednávání a styk s ministerstvem školstvíV 10G I/4Projednávání a styk s dalšími orgány státní správy a samosprávyV 10G I/5Smlouvy s dodavateliV 10G IIInvestiční záměry a generální opravy


G II/1Investiční záměry, schvalovací řízení, zprávy o realizaciV10G II/2Generální opravy (časové plány, výběrová řízení, dokumentace)S 10G IIIRozvojové projekty a programy financované z externích zdrojů


G III/1Návrhy, žádosti, smlouvy, závěrečné zprávy a další zásadní dokumentyA 10G III/2Podklady, přípravný materiál, korespondence s poskytovatelemV 10G IVArbitráž a statistika


G IV/1Arbitráž a penalizaceV 10G IV/2StatistikaV 10
H – Rozpočet, finanční hospodaření a účetnictví
H IÚčetnictví


H I/1Dokumentace účtů (zřizování, výpisy)V 10H I/2Účetní závěrka a výroční zpráva (podle § 31, odst. 2, písm. a/ zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví)A 10H I/3Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účetní záznamy (podle § 31, odst. 2, písm. b/, c/ zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví)V 10H IIRozpočty


H II/1Specifikace rozpočtových datS 10H II/2Rozpisy rozpočtů UK, fakult a dalších součástí UKS 10H II/3Rozpisy rozpočtů nižších organizačních složek UKS 5H II/4Rozpočtové změnyS 10H II/5Roční a pololetní statistické údajeS 10H IIIFakturace (včetně podkladů pro fakturaci)S 10H IVVýběrová řízení a zakázky


H IV/1Výběrová řízení včetně smluv s dodavateli (nadlimitní zakázky)V 10H IV/2Výběrová řízení včetně smluv s dodavateli (ostatní zakázky)S 10H IV/3Objednávky, smlouvy (včetně smluv o dílo)S 10H VMzdy


H V/1Mzdové listyV 50H V/2Podklady ke mzdámS 10H VIPokladní službaV 10H VIIEvidenční listy důchodového pojištěníS 50H VIIIDary a darovací smlouvyV 10
J – Vnitřní správa (správa budov, technické záležitosti)
J IBudovy


J I/1Správa budov, smlouvy, nákupy, prodeje, dary, odkazyA 5J I/2Pasportizace budov (včetně výstupů z informačního systému) – při založení nového pasportu a při přestavbě či zásadní rekonstrukciA 1J IINájmy nemovitostí


J II/1Pronájmy a nájmy budov a místností, pozemkůV 20J II/2Nájemníci, služební bytyV 10J IIIRevizní a kontrolní zprávy zásadního významuA 5J IVNadace (nadační dary, správa nadačního jmění)A 10J VÚdržba a provoz


J V/1Údržba, údržbářské dílnyS 3J V/2AutoprovozS 3J V/3Drobné opravyS 1J VIInventarizace


J VI/1Inventarizace – hlavní inventarizační zápisV 10J VI/2Inventarizace – inventurní soupisyS 5J VIIPřístrojové vybavení, stroje, zařízení, nehmotný majetek (včetně záznamů o jejich zápůjčkách a převodech)S 5J VIIISpráva ubytovacích zařízení


J VIII/1Správa kolejí a menzV 10J VIII/2Domovní knihy ubytovacích, výcvikových a rekreačních zařízeníS 6J IXSpisová služba


J IX/1Spisovna a podatelna, evidence dokumentů (v listinné podobě, tištěné výstupy z elektronických systémů spisové služby), rejstříky aj. pomůcky spisové službyA 5J IX/2Archiv (převzetí spisů fakult a jednotlivých pracovišť)A 3J XPožární ochrana


J X/1Požární ochrana, ochrana budov – směrnice, koncepce, výkazy za období roční a delšíA 10J X/2Požární ochrana, ochrana budov – periodická hlášení a výkazy, školeníS 5
K – Informační systémy a výpočetní technikaK IDlouhodobé koncepce zavádění výpočetní techniky, plány a souhrnné zprávy o činnosti pracovišť IT za roční a delší obdobíA 5K IIProjektová, technická a uživatelská dokumentace informačních systémů


K II/1Dokumentace celouniverzitních, celofakultních a dalších informačních systémů, ve kterých jsou zpracovávána data mající trvalou (archivní) hodnotuA 5K II/2Dokumentace ostatních informačních systémůV 5K IIIIT infrastruktura a síťové trasy


K III/1Projektová dokumentaceV 5K III/2Dokumentace skutečného provedení (včetně vyjádření a souhlasů s provozem)V 10K IVPracovní dokumentace a dílčí zprávyS 5
Z – Dokumenty neprocházející skartačním řízením
Z ITrvalý skartační souhlasS 0Z IIDokumenty přeevidované do jiné evidenceS 0Příloha č. 2


Vzor skartačního návrhu


Univerzita Karlova

Fakulta (součást)


                                                                                                                             


Čj.:                                                                                                                        V ……dne ...


                                                                                                                                       


                                                                                          Archiv UK


                                                                                          Ovocný trh 5


                                                                                          116 36 Praha 1            


                                                                                                                                   
Skartační návrh


     Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními Spisového řádu Univerzity Karlovy navrhujeme vyřazení dokumentů dle připojeného seznamu.


     Žádáme o provedení odborné archivní prohlídky, o souhlas se zničením dokumentů se skartačním znakem S a vybraných položek se skartačním znakem V a o uložení dokumentů trvalé hodnoty do Archivu UK.


Seznam dokumentů navrhovaných k vyřazení, resp. k převzetí do Archivu UK k trvalému uložení
  Stručný obsah:                                 spis. znak:       časový rozsah:            počet balíků, kartonů:                                          objem dat
Skartační znak A:
1. Akademický senát                                 A III/2           2005-2007                             2 balíky


2. Koncepce vědecké činnosti                   C I                 2000-2002                              4 kartony 


 .


 .                                                                                                                                                      


 .
Skartační znak V:
                                                                                                                                            


1. Bezpečnost práce (lehké úrazy)           B  VIII/1         2005-2007                              2 balíky
 .    


      


Skartační znak S:
1. Studijní potvrzení                                  D VII/1           2005-2007                            2 kartony


2. Rozpočtové změny                               H II/4              2000-2002                            4 MB[95]


 .


 .


 .
                   
Celkem je navrhováno k vyřazení XX balíků (kartonů), tj. XX  bm[96] dokumentů v listinné podobě se skartačním znakem A, XX balíků (kartonů), tj. XX bm dokumentů v listinné podobě se skartačním znakem V, XX balíků (kartonů), tj. XX bm dokumentů v listinné podobě a XX MB digitálních dokumentů se skartačním znakem S.                                                                                                                                        [33]  § 2 písm. c) zákona.


[34]  § 11 odst. 1 vyhlášky.


[35]  § 2 písm. e) zákona.


[36]  § 8 odst. 1 vyhlášky.


[37]  § 7 odst. 1 vyhlášky.


[38]  § 8 odst. 1 vyhlášky.


[39]  § 16 odst. 3 vyhlášky.


[40]  § 8 odst. 2 vyhlášky.


8a § 8 odst. 3 vyhlášky.


[41]  § 15 odst. 4 vyhlášky.


[42]  § 15 odst. 3 vyhlášky.


[43]  § 68 odst. 1 zákona.


[44]  § 2 písm. l) zákona.


[45]  § 66 odst. 2 zákona.


[46]  § 16 odst. 3 vyhlášky.


[47] Vedení spisové služby v elektronických systémech spisové služby je pro veřejné vysoké školy povinné podle § 63 odst. 3 zákona.


[48] Dle § 2 odst. 2 vyhlášky je příjem datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby nebo na něj má automatizovanou vazbu.


[49]  § 51 odst. 1, § 52 písm. b) a § 80 odst. 4 zákona.


[50] Uvedení výčtu používaných evidencí je povinné podle § 8 odst. 4 vyhlášky.


[51] Zveřejnění údajů uvedených v čl. 4 odst. 1 a 2 je předepsáno v § 2 odst. 3 vyhlášky.


[52]  § 2 odst. 1 vyhlášky.


[53]  § 6 odst. 1 vyhlášky.


[54]  § 5 odst. 2 vyhlášky.


[55]  § 5 odst. 1 vyhlášky.


[56]  § 6 odst. 2 vyhlášky.


[57]  § 69a zákona a § 7 odst. 6 a § 24 odst. 1 vyhlášky.


[58]  § 4 odst. 4 vyhlášky.


[59]  § 4 odst. 5 vyhlášky.


[60]  § 4 odst. 6 vyhlášky.


[61]  § 4 odst. 7 vyhlášky.


[62] Postup při označování a evidenci dokumentů vychází z § 7 a 8 vyhlášky.


[63]  § 7 odst. 3 vyhlášky.


[64] zrušena


[65] Jde o základní údaje dle § 10 odst. 1 a 2 vyhlášky.


[66]  § 10 odst. 3 vyhlášky.


[67]  § 11 odst. 3 vyhlášky.


[68]  § 11 odst. 2 vyhlášky.


[69]  § 7 odst. 4 vyhlášky.


[70]  § 8 odst. 7 vyhlášky.


[71]  § 10 odst. 3 a 5 vyhlášky.


[72]  § 9 odst. 1 vyhlášky.


[73] Tvorba spisu je upravena § 12 vyhlášky.


[74] Článek vychází z § 13 vyhlášky.


[75] § 9 odst. 1 vyhlášky.


[76] Článek vychází z § 14 vyhlášky.


[77] Způsoby vyřízení jsou stanoveny v § 14 odst. 2 vyhlášky.


[78] Povinnost dle § 14 odst. 4 vyhlášky.


[79] Článek vychází z § 16 vyhlášky.


[80] Náležitosti vyhotovovaného dokumentu vycházejí z § 16 odst. 1 a 2 vyhlášky.


[81]  § 16 odst. 3 vyhlášky.


[82]  § 16 odst. 4 vyhlášky.


[83] Článek vychází z § 17 vyhlášky.


[84] Článek vychází z § 18 vyhlášky.


[85] Článek vychází z § 68 zákona a § 19 vyhlášky.


[86]  § 68 odst. 4 zákona.


[87]  § 19 odst. 2 vyhlášky.


[88]  § 19 odst. 3 vyhlášky.


[89]  § 19 odst. 4 vyhlášky.


[90] Článek vychází z § 20 a 21 vyhlášky.


[91]  § 20 odst. 1 vyhlášky.


[92]  § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky.


[93] § 64 odst. 4 až 7 zákona a z § 25 vyhlášky.


61a § 26 vyhlášky.


[94] Změna tohoto Spisového řádu nabyla účinnosti dne 22. února 2015 (OR č. 14/2015).


Změna tohoto Spisového řádu nabývá účinnosti dne 1. června 2015 (OR č. 24/2015).


[95] megabyte


[96] běžných metrů

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám