Opatření rektora UK č. 7/2013

Název:

Změna opatření rektora č. 23/2007

K provedení:

Čl. 3 odst. 5 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Účinnost:

1. května 2013


Změna Opatření rektora č. 23/2007


 1. Opatření rektora č. 23/2007, Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů, se mění takto:

  1. V čl. 2 odst. 2 se slova „80.000 Kč“ nahrazuje slovy „120.000 Kč“.

  2. V čl. 2 odst. 4 se slova „25 procent“ nahrazují slovy „30 procent“.

  3. V čl. 3 se doplňuje nový odstavec 5 který zní:

   „5. Jednorázová finanční podpora může být poskytnuta i činnost spočívající v poskytování prostředků na aktivity studentů univerzity, které lze zahrnout pod zájmovou činnost. Doba, na kterou lze prostředky na takovouto činnost žádat, činí nejvýše jeden rok. Limity podle tohoto článku se na takovouto žádost vztahují obdobně. Na aktivity studentů univerzity, které mají být z prostředků jednorázové finanční podpory hrazeny, se příslušná ustanovení Pravidel a těchto Zásad vztahují přiměřeně; podrobnosti mohou být upraveny ve smlouvě podle čl. 6.“.

  4. V čl. 5 odst. 7 se na konec doplňuje věta, která zní: „Jde-li o jmenný seznam podle odstavce 2 písm. d), může být tento v případě hodného zvláštního zřetele nahrazen čestným prohlášením o počtu studentů v členění dle jednotlivých fakult, na kterých studují; rektor si v takovém případě může vyžádat nahlédnutí do jmenného seznamu.“.

 2. Byla-li před nabytím účinnosti tohoto opatření uzavřena smlouva o poskytnutí pravidelné finanční podpory na rok 2013, lze do 30. září 2013 podat žádost o navýšení této podpory podle limitů platných po nabytí účinnosti tohoto opatření.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2013.

 4. Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů ve znění platném k 1. květnu 2013 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


příloha opatření rektora č. 7/2013

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů ve znění opatření rektora č. 23/2007, 6/2009 a 7/2013

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tyto Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů stanoví podle čl. 3 odst. 5 a souvisejících ustanovení Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Pravidla“ a „univerzita“) podrobnosti o přiznávání jednotlivých druhů podpor, limity pro tyto podpory a další náležitosti.

Čl. 2 Pravidelná finanční podpora

 1. 1. Pravidelnou finanční podporu (čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel) občanskému sdružení podle čl. 2 odst. 3 písm. a) a čl. 2 odst. 4 Pravidel (dále jen „studentský spolek“), nadaci nebo nadačnímu fondu podle čl. 2 odst. 3 písm. b) a čl. 2 odst. 4 Pravidel (dále jen „nadace“) anebo obecně prospěšné společnosti podle čl. 2 odst. 3 písm. c) a čl. 2 odst. 4 Pravidel (dále jen „obecně prospěšná společnost“) lze poskytnout ve formě roční finanční podpory v jedné či více splátkách.

 2. Pravidelnou finanční podporu studentskému spolku lze poskytnout do výše 120.000 Kč plus 100 procent členských příspěvků uhrazených v minulém kalendářním roce členy studentského spolku, kteří jsou studenty univerzity, přičemž tato podpora může nejvýše činit 20 .000 Kč plus

    a. 

  100 Kč na každého takového člena spolku, je-li těchto členů nejvýše 100,

    b. 

  30. 000 Kč plus 125 Kč na každého dalšího (tj. nad počet 100) takového člena spolku, je-li těchto dalších členů nejvýše 400,

    c. 

  80. 000 Kč plus 140 Kč na každého dalšího (tj. nad počet 500) takového člena spolku, je-li těchto dalších členů nejvýše 1 500,

    d. 

  290. 000 Kč plus 150 Kč na každého dalšího (tj. nad počet 2 000) takového člena spolku, přičemž členové studentského spolku, kteří jsou studenty téže fakulty, se do těchto dalších členů započítávají pouze do celkového podílu 40 procent,

  nejvýše však 750 000 Kč.

 3. Počet členů studentského spolku podle odstavce 2 se určuje k 31. prosinci minulého kalendářního roku. Student univerzity může být pro účely výpočtu této podpory započítán pouze v rámci jednoho studentského spolku; rozhodující je datum podání žádosti.

 4. Výše pravidelné finanční podpory studentskému spolku podle odstavce 2 nemůže převýšit 30 procent nákladů vynaložených v minulém nebo předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost podle čl. 1 a 2 Pravidel (dále jen „zájmová činnost“).

 5. Pravidelnou finanční podporu nadaci nebo obecně prospěšné společnosti lze poskytnout do výše 10 procent nákladů vynaložených v minulém nebo ve výjimečném případě předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost, nejvýše však 400 000 Kč.

Čl. 3 Jednorázová finanční podpora

 1. Jednorázovou finanční podporu (čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel) lze studentskému spolku, nadaci, obecně prospěšné společnosti nebo na účel sledovaný smlouvou o sdružení podle čl. 2 odst. 3 písm. d) a čl. 2 odst. 4 písm. d) Pravidel (dále jen „smlouva o sdružení“) anebo na účel sledovaný smlouvou o sdružení podle čl. 2 odst. 3 písm. d) a čl. 2 odst. 5 Pravidel (dále jen „zvláštní smlouva o sdružení“) poskytnout do výše 65 procent nákladů na připravovanou nebo vykonanou akci spadající pod zájmovou činnost, nejvýše však do výše 100 000 Kč.

 2. Rektor může na návrh Sociální komise Akademického senátu univerzity (dále jen „komise“ a „senát“) přiznat i jednorázovou finanční podporu ve výši překračující 100 000 Kč, jde-li o akci týkající se přímo alespoň 1 000 studentů univerzity bez ohledu na fakultu, na které studují.

 3. Rektor může na návrh komise přiznat i jednorázovou finanční podporu ve výši překračující limit 65 procent podle odstavce 1, jde-li o akci týkající se studentů se zvláštními potřebami, a to bez ohledu na fakultu, na které studují nebo o jinou akci hodnou zvláštního zřetele, nejvýše však do výše nákladů na takovou akci.

 4. Jde-li o již vykonanou akci, lze žádost o jednorázovou finanční podporu podat nejpozději do 60 dnů ode dne jejího ukončení, nejpozději však v termínu stanoveném v čl. 5 odst. 6.

 5. Jednorázová finanční podpora může být poskytnuta i činnost spočívající v poskytování prostředků na aktivity studentů univerzity, které lze zahrnout pod zájmovou činnost. Doba, na kterou lze prostředky na takovouto činnost žádat, činí nejvýše jeden rok. Limity podle tohoto článku se na takovouto žádost vztahují obdobně. Na aktivity studentů univerzity, které mají být z prostředků jednorázové finanční podpory hrazeny, se příslušná ustanovení Pravidel a těchto Zásad vztahují přiměřeně; podrobnosti mohou být upraveny ve smlouvě podle čl. 6.

Čl. 4 Zvýhodněné pronájmy, půjčky, výpůjčky a dary

 1. Podporu formou zvýhodněného pronájmu nemovitého majetku nebo zvýhodněného pronájmu anebo zapůjčení movitého majetku (čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) Pravidel) lze poskytnout pouze v případě, že tímto nebude ohroženo plnění hlavních činností univerzity.

 2. Podporu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze tehdy, jde-li o majetek, který není svěřen do správy fakulty nebo další součásti jejímuž řediteli je svěřen výkon správy majetku.

 3. Podporu formou jiné půjčky nebo výpůjčky (čl. 3 odst. 1 písm. c) Pravidel) a formou daru (čl. 3 odst. 1 písm. f) Pravidel) lze poskytnout pouze ve výjimečných případech.

Čl. 5 Náležitosti a termíny podávání žádostí

 1. Žádost o podporu podle čl. 3 nebo čl. 4 musí obsahovat

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších rozhodných údajů podle čl. 2 Pravidel,

    b. 

  popis připravované nebo vykonané akce, její termín a organizační zajištění,

    c. 

  údaje o tom, komu je akce určena a způsob jejího zveřejnění a propagace,

    d. 

  údaje o zajištění příslušných povolení nebo rozhodnutí, jsou-li podle platných právních předpisů nebo vnitřních předpisů univerzity zapotřebí,

    e. 

  rozpočet akce.

 2. Žádost o podporu podle čl. 2 musí obsahovat

    a. 

  identifikaci žadatele, včetně prokázání jeho právní formy a dalších rozhodných údajů podle čl. 2 Pravidel,

    b. 

  výroční zprávu a zprávu o hospodaření žadatele za minulý a předminulý kalendářní rok,

    c. 

  rozhodné údaje o vykonávané zájmové činnosti podle čl. 2 odst. 4 nebo 5 Pravidel, včetně vyčíslení nákladů a výnosů, nejsou-li tyto údaje součástí zpráv podle písmena b),

    d. 

  jmenný seznam studentů univerzity, kteří jsou členy studentského spolku, členy řídících a dozorčích orgánů nadace nebo obecně prospěšné společnosti anebo dalšími účastníky zvláštní smlouvy o sdružení, s uvedením fakulty, na které studují a čísla osoby uvedené na průkazu studenta.

 3. Žádost se podává písemně rektorovi a současně v elektronické formě na emailovou adresu zajmova-cinnost@ruk.cuni.cz . Jmenný seznam členů studentského spolku podle odstavce 2 písm. d) lze uvést pouze v elektronické podobě.

 4. Rektor nebo komise si mohou vyžádat další údaje, nestanoví-li právní předpisy jinak. Lhůta pro doplnění údajů se nezapočítává do lhůty podle čl. 4 odst. 4 Pravidel.

 5. Žádost o podporu podle čl. 2 lze podat nejpozději do 31. srpna běžného kalendářního roku.

 6. Jde-li o akci v běžném kalendářním roce, lze žádost o podporu podle čl. 3 nebo 4 podat vždy nejpozději do 15. listopadu běžného kalendářního roku.

 7. Náležitosti žádosti, jejichž povaha to umožňuje, může žadatel nahradit čestným prohlášením o tom, že tyto údaje jsou shodné s údaji, které již v souvislosti s dříve podanou žádostí poskytl. Jde-li o jmenný seznam podle odstavce 2 písm. d), může být tento v případě hodného zvláštního zřetele nahrazen čestným prohlášením o počtu studentů v členění dle jednotlivých fakult, na kterých studují; rektor si v takovém případě může vyžádat nahlédnutí do jmenného seznamu.

Čl. 6 Smlouva

 1. Součástí smlouvy o poskytnutí podpory musí vždy mimo jiné být povinnost žadatele umožnit nahlédnutí do rozhodných prvotních účetních dokladů a povinnost poskytnutou finanční podporu nebo její část vrátit v případě nedodržení podmínek poskytnutí podpory podle čl. 2, nebo podle čl. 3 a 4, jakož i povinnost vhodným způsobem zveřejnit, že žadatel nebo akce je podporována univerzitou.

 2. Vzory smluv vypracuje a do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření zveřejní Ekonomický odbor rektorátu.

Čl. 7 Přechodné ustanovení

Jde-li o akci vykonanou po 21. únoru 2007 (nabytí účinnosti Pravidel) a před nabytím účinnosti tohoto opatření, prodlužuje se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 4 na 120 dní.

Přechodné ustanovení opatření rektora č. 7/2013

Byla-li před nabytím účinnosti tohoto opatření uzavřena smlouva o poskytnutí pravidelné finanční podpory na rok 2013, lze do 30. září 2013 podat žádost o navýšení této podpory podle limitů platných po nabytí účinnosti tohoto opatření.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám