Opatření rektora UK č. 25/2013

Název:

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

K provedení:

čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

29. října 2013

[zrušeno OR č. 39/2017]


Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

Čl. 1 Podmínky přijímání zájemců

Program celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku (dále jen „program U3V“) je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.


Čl. 2 Pravidla uskutečňování a pravidla organizace

  1. Program U3V může být uskutečňován jako jednosemestrální nebo vícesemetrální.

  2. Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.

  3. Dokladem o uskutečňování výuky v rámci programu U3V a zároveň dokladem pro posouzení splnění podmínky prezenční účasti na výuce jsou prezenční listiny.

  4. Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení. O způsobu předání osvědčení absolventům rozhoduje uskutečňovatel programu U3V. V případě vícesemestrálního programu U3V probíhá předání osvědčení vždy v Karolinu, nebrání-li tomu kapacitní důvody.

  5. Programy U3V jsou též evidovány v informačním systému Asociace univerzit třetího věku1.

Čl. 3 Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. října 2013.
V Praze dne 29. října 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke staženíPoznámky


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám