Opatření rektora č. 39/2017

Název:

Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

K provedení:

čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. července 2017

[změněno OR č. 19/2019]

OR 39/2017, ve znění opatření rektora č. 19/2019 – úplné znění: .pdf ke stažení


Podmínky přijímání zájemců, pravidla uskutečňování a organizace programu celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Jedním z programů celoživotního vzdělávání zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku (dále jen „program U3V“), jejímž cílem je poskytnout účastníkům v postproduktivním věku možnost uspokojení osobních zájmů a rozšíření vědomostního obzoru, a to prostřednictvím otevřených univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností. Univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, a proto základním posláním U3V je naplňovat společenskou roli vůči těmto účastníkům a podpora mezigeneračního učení.


Čl. 2 - Podmínky přijímání zájemců

Program U3V  je zpravidla určen zájemcům, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou.


Čl. 3 - Pravidla uskutečňování a pravidla organizace

 1. Program U3V může být uskutečňován jako jednosemestrální nebo vícesemestrální.

 2. Podmínkou absolvování programu U3V je splnění stanovených podmínek na jeho úspěšné ukončení, přičemž jednou z podmínek úspěšného ukončení je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50%.

 3. Dokladem o uskutečňování výuky v rámci programu U3V a zároveň dokladem pro posouzení splnění podmínky prezenční účasti na výuce jsou prezenční listiny.

 4. Absolventům programu U3V (dále jen „absolvent“) vydá Univerzita Karlova osvědčení, které je předáváno zpravidla při slavnostním zakončení programů U3V v Karolinu, nebrání-li tomu kapacitní důvody.

 5. Programy U3V jsou též evidovány v informačním systému Asociace univerzit třetího věku České republiky, z.s.1


Čl. 4 - Slavnostní zakončení programů U3V

 1. Slavnostního zakončení programů U3V se účastní rektor, hlavní garant slavnostního zakončení a dále děkan, garant U3V, pedel a akademičtí pracovníci dané fakulty.

 2. Rektor může být při slavnostním zakončení zastoupen jím pověřeným prorektorem.

 3. Děkan může být při slavnostním zakončení zastoupen jím pověřeným proděkanem.

 4. V případě slavnostního zakončení pořádaného pro absolventy více fakult funkci děkana plní děkan fakulty s nejvyšším počtem absolventů. Přítomni jsou zpravidla děkani, garanti U3V, pedelové a akademičtí pracovníci všech zúčastněných fakult.

 5. Před zahájením slavnostního zakončení předají pracovnice, které mají na fakultách agendu programů U3V ve svých referátech, absolventům osvědčení a uvedou je na vyhrazená místa v Karolinu.

 6. Pořad slavnostního zakončení:

    a. 

  slavnostní nástup v pořadí:

  1. akademičtí pracovníci v talárech

  2. hlavní garant slavnostního zakončení v taláru s insignií

  3. pedel fakulty v oděvu pedela s insignií

  4. děkan v taláru s insignií

  5. pedel rektora v oděvu pedela s insignií

  6. rektor v taláru s insignií

    b. 

  státní hymna

    c. 

  zahájení a úvodní slovo -  hlavní garant slavnostního zakončení

    d. 

  hlavní projev rektora (prorektora) Univerzity Karlovy

    e. 

  krátký projev děkana (proděkana) fakulty

    f. 

  děkovný projev absolventa

    g. 

  závěr – hlavní garant slavnostního zakončení

    h. 

  chorál JESU CHRISTE

    i. 

  odchod akademických pracovníků podle bodu a) v obráceném pořadí (v., vi., iii., iv. ad.).

 7. Se souhlasem rektora, může být pořad slavnostního zakončení doplněn o další slavnostní úkon, a to na základě návrhu hlavního garanta slavnostního zakončení. Tento úkon však nesmí narušit celkový charakter slavnostního zakončení.


Čl. 5 - Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2017.

 2. Opatření rektora č. 25/2013 ze dne 29. října 2013 se zrušuje.V Praze dne 22. května 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

OR 39/2017, ve znění opatření rektora č. 19/2019 – úplné znění: .pdf ke stažení
Poznámky


Poslední změna: 3. červen 2019 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám