Opatření rektora UK č. 26/2013

Název:

Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

K provedení:

čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

29. října 2013


Náležitosti osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Čl. 1 Vydávání osvědčení

Absolventům programu celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) vydává Univerzita Karlova v Praze (dále jen „univerzita“) osvědčení o absolvování tohoto programu.

Čl. 2 Typy osvědčení

Univerzita vydává osvědčení podle zaměření programů (čl. 3 odst. 1 a čl. 7 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze), tj. zájmově, včetně Univerzity třetího věku, a na výkon povolání.

Čl. 3 Společné náležitosti osvědčení

Všechna vydávaná osvědčení musí obsahovat tyto náležitosti:

  a. 

název univerzity a uskutečňovatele programu,

  b. 

odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze, na základě kterých je osvědčení vydáváno,

  c. 

evidenční číslo osvědčení,

  d. 

jméno, příjmení, datum a místo narození absolventa programu,

  e. 

název programu,

  f. 

datum a místo vydání osvědčení,

  g. 

otisk razítka uskutečňovatele programu,

  h. 

jméno a podpis uskutečňovatele programu,

  i. 

znak univerzity.

K podpisu osvědčení jsou zmocněni děkani fakult, ředitelé vysokoškolských ústavů a jiných pracovišť univerzity (čl. 3 přílohy č. 2 Statutu univerzity).

Čl. 4 Další náležitosti osvědčení

 1. V osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je uvedeno, že se jedná o tento typ programu.

 2. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání obsahuje dále tyto náležitosti:

    a. 

  sídlo a IČ univerzity,

    b. 

  číslo akreditace udělené univerzitě,

    c. 

  odkaz na ustanovení příslušného zákona, příp. vyhlášky, na základě kterých je osvědčení vydáváno,

    d. 

  číslo akreditace programu,

    e. 

  rozsah a termín uskutečnění programu.

 3. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání může v podobě stanovené orgánem udělujícím univerzitě akreditaci dle odstavce 2 obsahovat tyto náležitosti:

    a. 

  bližší specifikace programu (např. pro průběžné vzdělávání, ke splnění kvalifikačních předpokladů, ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, k prohlubování odborné kvalifikace),

    b. 

  informace o vykonání zkoušky/zkoušek, závěrečné zkoušky/zkoušek, o obhajobě závěrečné písemné práce, přičemž tyto informace mohou být obsaženy v příloze k osvědčení,

    c. 

  jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta.Čl. 5 Evidenční číslo osvědčení

Evidenční číslo osvědčení je uváděno ve formátu AAABBCCCCDDDD, kdy

  a. 

AAA udává zaměření programu; v případě programu zaměřeného zájmově je v evidenčním číslu uvedena zkratka CVZ, v případě Univerzity třetího věku je uvedena zkratka CVU a v případě programu zaměřeného na výkon povolání je uvedena zkratka CVP,

  b. 

BB udává třetí a čtvrté místo RID kódu uskutečňovatele,

  c. 

CCCC udává kalendářní rok absolvování programu,

  d. 

DDDD udává pořadové číslo osvědčení.

Čl. 6 Papír pro výrobu osvědčení

 1. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově je určen list formátu A4 Conqueror LAID světle béžové barvy s gramáží 100g/m2 (21 chamois). Znak univerzity je tištěn spolu s ostatním textem osvědčení, a to v barvě definované poměry jednotlivých výtažkových barev soutiskové barvy CMYK, kdy C=0%, M=91%, Y=65%, K=11%.

 2. Pro výrobu osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je určen oboustranně potištěný list formátu A4 s ochrannými prvky proti padělání. Jedná se o bankovní papír, který je z výroby opatřen vodoznakem a vlákny, na zakázku provedeným, rastrovým podtiskem s irisem a hlubotiskovým znakem univerzity.

Čl. 7 Podoba osvědčení a tisk osvědčení z informačního systému Studium

 1. Osvědčení o absolvování programu zaměřeného zájmově je přílohou č. 1 tohoto opatření. Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku je přílohou č. 2 tohoto opatření a osvědčení o absolvování programu zaměřeného na výkon povolání jsou přílohami č. 3a, 3b a 3c tohoto opatření. Grafická podoba těchto osvědčení má doporučující charakter.

 2. Tisk osvědčení o absolvování programu je realizován uskutečňovatelem programu prostřednictvím podpůrné aplikace, která je součástí informačního systému Studium.

Čl. 8 Podpisy na osvědčení

 1. Jméno a podpis uskutečňovatele je umístěn při pravém okraji stránky. V případě, že osvědčení je opatřeno jak podpisem uskutečňovatele, tak podpisem předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta, je jméno a podpis uskutečňovatele umístěn při levém okraji stránky a jméno a podpis předsedy zkušební komise, nebo lektora, anebo garanta je umístěn při pravém okraji stránky.

 2. Osvědčení se podepisuje vlastnoručně. Je doporučeno užití černého světlostálého dokumentního inkoustu.

Čl. 9 Přechodné ustanovení, účinnost

 1. Do doby zprovoznění tisku osvědčení o absolvování programu prostřednictvím podpůrné aplikace, která je součástí informačního systému Studium, je tisk osvědčení a jeho grafická podoba plně v kompetenci uskutečňovatele programu. Osvědčení však musí být vytištěno na příslušném papíře podle čl. 6 a obsahovat náležitosti podle čl. 3 a 4 tohoto opatření. Datum zprovoznění tisku osvědčení prostřednictvím podpůrné aplikace bude uskutečňovatelům programu sděleno univerzitou.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. října 2013.V Praze dne 29. října 2013


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke stažení


Přílohy:

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3a

příloha č. 3b

příloha č. 3cPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám