Opatření rektora UK č. 29/2013

Název:

Změna Opatření rektora č. 9/2004

K provedení:

---

Účinnost:

11. listopadu 2013

[zrušeno OR č. 37/2016]


Změna Opatření rektora č. 9/2004

 1. Opatření rektora č. 9/2004 „Zavedení a používání průkazů zaměstnanců na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 2 k opatření rektora č. 13/2003“, ve znění opatření č. 7/2009, se mění takto:

  1. 1. V bodě 1 se na konec druhé věty doplňuje čárka a slova „v případě průkazu zaměstnance s licencí ALIVE má modrou podkladovou barvu“.

  2. 2. Bod 3 zní:

   „3. Zaměstnanec si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz zaměstnance UK, nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card) nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE. Vydání průkazu zaměstnance UK je bezúplatné, vydání průkazu zaměstnance UK s licencí ITIC nebo s licencí ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 200 Kč. Prodloužení platnosti licence ITIC nebo licence ALIVE (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši. Žádosti o výměnu průkazu zaměstnance UK za průkaz s licencí ITIC nebo za průkaz s licencí ALIVE bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz bod 8).

  3. Za bod 4 se vkládá nový bod 5, který zní:

   „5. Průkaz s licencí ALIVE může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden a pouze v případě, že zaměstnanci není současně vydán průkaz s licencí ITIC, a to ani tehdy, pokud platnost licence ITIC vyznačená na průkazu již uplynula. Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ALIVE stanoví Smlouva o spolupráci na výdeji spojeného průkazu zaměstnance vysoké školy a průkazu ALIVE, uzavřená mezi Univerzitou Karlovou v Praze a GTS ALIVE s.r.o.; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na zaměstnance UK, jejichž pracovněprávní vztah k žádné fakultě nebo další součásti UK nezakládá právo na získání průkazu zaměstnance s licencí ITIC.“.

   Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 6 až 9.

  4. V bodě 8 se za písmeno b) doplňuje nové písmeno c), které zní:

   „c) průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE: 400 Kč“.

   Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 11. listopadu 2013.


Pozn.: Souhrnné informace o průkazech UK jsou k dispozici na http://cuni.cz/UK-1444.html.


V Praze dne 5. listopadu 2013prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám