Opatření rektora č. 26/2015

Název:

Změna Statutu Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

K provedení:

-

Účinnost:

1. červen 2015

[ZRUŠENO OR č. 3/2020]


Změna Statutu Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

 1. Opatření rektora č. 4/2013, Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, se mění takto:

  V čl. 3 se slova „v termínu od 1. ledna“ zrušují.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015.

 3. Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci ve znění platném k 1. červnu 2015 je uveden v příloze tohoto opatření.V Praze dne 19. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Příloha Opatření rektora č. 26/2015

Statut Ceny Miloslava Petruska za prezentaci ve znění Opatření rektora č. 4/2013 a č. 26/2015

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Na Univerzitě Karlově se zřizuje Cena Miloslava Petruska za prezentaci (dále jen „cena“).  Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity.


Čl. 2

Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.


Čl. 3

Zdůvodněné návrhy na udělení ceny mohou podávat rektorovi děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity, členové správní rady univerzity a členové akademického senátu univerzity do konce února  běžného kalendářního roku.


Čl. 4

 1. O udělení ceny rozhoduje rektor na návrh komise pro udělení ceny (dále jen „komise“).

 2. Členy komise jmenuje rektor z řad zaměstnanců a studentů univerzity a z mimouniverzitní sféry. V případě sponzoringu ceny podle čl. 7 je zpravidla též jmenován členem komise zástupce sponzora.

 3. Komise je pětičlenná a jejím předsedou je vždy zástupce univerzity. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje rektor.

 4. Komise předkládá rektorovi v termínu daném harmonogramem (čl. 8) návrh  kandidáta na udělení ceny.


Čl. 5

Hlavním kritériem hodnocení je  míra naplnění podmínek pro udělení ceny podle čl. 1.  


Čl. 6

 1. Cenu jednotlivci, případně skupině, předává rektor nebo jím pověřený prorektor na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

 2. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

 3. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 50 000,- Kč.


Čl. 7

Finančně cenu zajišťuje univerzita  ze svých prostředků, případně z prostředků sponzorských.


Čl. 8

Přípravu a organizační zabezpečení vyhlášení ceny  zajišťuje  odbor vnějších vztahů rektorátu univerzity v souladu s harmonogramem stanoveným prorektorem pro vnější vztahy.


Čl. 9

 1. Cena nemusí být v daném roce udělena.

 2. Na udělení ceny není právní nárok.


Čl. 10

 1. Tento Statut nahrazuje stávající Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy vydaný opatřením rektora č. 37/2007, které se tímto zrušuje.

 2. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. března 2013.1

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor
Poznámky

1

Změna tohoto statutu nabývá účinnosti dne 1. června 2015 (OR č. 26/2015).


Poslední změna: 21. leden 2020 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám