Opatření rektora č. 20/2018

Název:

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2018

[zrušeno OR č. 36/2021]


Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu

Čl. 1

 1. Školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří své studium absolvovali, se za podmínek stanovených tímto opatřením vyplácí odměna.

 2. Výše odměny je závislá na době studia studenta.

 3. Doba studia se pro účely tohoto opatření počítá v letech a stanoví se jako celá část celkového počtu dnů, ve kterých student studoval v prezenční nebo kombinované formě studia (tj. dnů, kdy studium nebylo přerušeno) děleného 365 a zvětšená o jednu. Jestliže zápis studenta ke studiu proběhl v období mezi 1. červnem a 30. září, počítá se doba studia pro účely tohoto opatření až od 1. října. V případě druhého přijímacího řízení do doktorského studia počátkem kalendářního roku se počítá pro účely tohoto opatření s jednotným datem zápisu k 1. březnu.

 4. Pro účely tohoto opatření se do doby studia započítává i doba všech předchozích studií téhož studijního programu a studijního oboru, dělí-li se studijní program na studijní obory, na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“), bylo-li předchozí studium ukončeno dle § 56 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 5. Pro účely tohoto opatření se do doby studia započítává i doba předchozího studia, ze kterého student do aktuálního studia přestoupil.1 Odlišný postup může na základě žádosti děkana fakulty nebo ředitele další součásti stanovit rektor.


Čl. 2

 1. Školitelům studentů doktorských studijních programů, kteří absolvovali ve standardní době studia a ve standardní době studia navýšené o jeden rok včetně, se přiznává odměna ve výši 50.000 Kč.

 2. Rektor může z důvodů hodných zvláštního zřetele vyhovět žádosti děkana fakulty nebo ředitele další součásti o poskytnutí výjimky a přiznat školiteli odměnu i v případě, kdy doba studia vzhledem k započtení předchozích studií podle čl. 1 odst. 4 nebo čl. 1 odst. 5 přesáhla standardní dobu studia navýšenou o jeden rok.


Čl. 3

 1. Odměnu vyplácí fakulta nebo další součást příslušnému školiteli vždy až poté, co student dané studium absolvoval.

 2. Školitelům, kteří jsou zaměstnanci univerzity, je odměna přiznávána formou mimořádné odměny, ostatním školitelům na základě dohody mimo pracovní poměr nebo převodem prostředků zaměstnavateli školitele na základě smlouvy.

 3. Žádost o refundaci odměny (včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění) zasílá fakulta nebo další součást na ekonomický odbor rektorátu výhradně prostřednictvím příslušného modulu Studijního informačního systému (změna stavu na „ekonomické rektorát“) nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po čtvrtletí, ve kterém student absolvoval. Výjimku tvoří IV. čtvrtletí, kdy poslední žádost musí být předána nejpozději do 31. prosince příslušného roku. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 4. Žádost obsahuje následující údaje:

    a. 

  jméno studenta, včetně vnitrouniverzitní identifikace, 2

    b. 

  doktorský studijní program, případně studijní obor,

    c. 

  standardní doba výše uvedené studijního programu, případně studijního oboru,

    d. 

  datum zápisu do studia,

    e. 

  datum absolvování studia,

    f. 

  jméno školitele,

    g. 

  zaměstnavatel školitele, nejde-li o zaměstnance univerzity,

    h. 

  výše odměny a

    i. 

  období vyplacení odměny.

 5. Refundaci finančních prostředků u souhlasně vyřízených žádostí provede Ekonomický odbor rektorátu do konce měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí, s výjimkou IV. čtvrtletí, kdy refundace bude provedena nejpozději do 20. ledna následujícího roku.


Čl. 4

 1. O výši odměny školitele nebo školitelů anebo konzultanta v případě, kdy

    a. 

  během studia studenta došlo ke změně školitele nebo

    b. 

  konzultant se na vedení studenta významně podílel

  rozhodne na základě návrhu děkana fakulty nebo ředitele další součásti rektor.

 2. K návrhům podle odstavce 1, jakož i k žádostem podle čl. 1 odst. 5 a čl. 2 odst. 2, se vždy dokládá i vyjádření předsedy oborové rady příslušného doktorského studijního programu.


Čl. 5

 1. Podrobnější úprava postupu podle tohoto opatření je předmětem metodického materiálu a návodu pro práci s příslušným modulem ve Studijním informačním systému.

 2. Změny ve výpočtu plynoucí z novely opatření rektora budou zohledněny od IV. čtvrtletí kalendářního roku 2018.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.

 4. Opatření rektora č. 36/2017 se zrušuje.V Praze dne 23. května 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poznámky

1

Tj. v matrice studentů SIMS je ukončení předcházejícího studia evidováno jako registrovaný přestup nebo převod.

2

Ukčo studenta a id studia.


Poslední změna: 10. září 2021 13:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám