Opatření rektora č. 39/2018

Název:

O postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2019


O postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově

Čl. 1

Tímto opatřením se stanovuje postup při zřízení pracovního místa mimořádného profesora Univerzity Karlovy (dále „UK“) a postup při obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK.


Čl. 2

Mimořádným profesorem UK (dále jen „mimořádný profesor“) se může stát:

  a. 

osoba, která dosáhla srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem v zahraničí, nebo

  b. 

osoba, která je významným odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi alespoň po dobu 20 let.


Čl. 3 - Postup ke zřízení pracovního místa mimořádného profesora

 1. Projednání návrhu probíhá na fakultě nebo vysokoškolském ústavu, kde by mělo být místo mimořádného profesora zřízeno, a to pro oblast vzdělávání, pro niž má Univerzita Karlova institucionální akreditaci.

 2. Postup ke zřízení pracovního místa mimořádného profesora se zahajuje na základě návrhu děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu UK, předloženého vědecké radě fakulty nebo vysokoškolského ústavu.

 3. V případě, že návrh získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech přítomných členů vědecké rady fakulty či vysokoškolského ústavu, předloží jej děkan fakulty či ředitel vysokoškolského ústavu bez zbytečného odkladu rektorovi, aby pracovní místo mimořádného profesora zřídil.

 4. Rektor rozhoduje o zřízení pracovního místa mimořádného profesora s konečnou platností.


Čl. 4 - Postup k obsazení pracovního místa mimořádného profesora

 1. Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora se podává děkanovi nebo řediteli vysokoškolského ústavu. Musí v něm být uvedeno pracovní místo, na které má být uchazeč ustanoven, oblast vzdělávání, pro kterou má UK udělenu institucionální akreditaci a pro kterou má být uchazeč o pracovní místo mimořádného profesora ustanoven.

 2. K návrhu se přikládají tyto doklady o uchazeči:

    a. 

  strukturovaný životopis,

    b. 

  doklady o dosaženém vzdělání a získání příslušného akademického titulu,

    c. 

  doklady o získání vědeckých hodností nebo jiné odborné kvalifikace srovnatelné s docentem nebo profesorem v zahraničí nebo přehled o působení v praxi alespoň po dobu 20 let v dané oblasti vzdělávání,

    d. 

  výkaz pedagogické činnosti uchazeče (byl-li uchazeč pedagogicky činný),

    e. 

  strukturovaná bibliografie uchazeče (byl-li uchazeč publikačně činný) a

    f. 

  podklady k hodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků a výsledků výzkumů (včetně řešení grantů, významných projektů, objevů, inovací a významných vynálezů),

    g. 

  stručný záměr budoucího působení uchazeče, bude-li místo zřízeno.

 3. Děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu předá bez zbytečného odkladu návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora rektorovi.

 4. Rektor návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora předloží ke schválení bez zbytečného odkladu vědecké radě univerzity.

 5. V případě, že návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora získal v tajném hlasování souhlas nadpoloviční většiny ze všech přítomných členů vědecké rady univerzity, obsadí rektor pracovní místo mimořádného profesora a ustanoví uchazeče mimořádným profesorem. Tato skutečnost je stvrzena jmenovacím dekretem.

 6. Nezíská-li návrh v tajném hlasování většinu hlasů všech členů vědecké rady univerzity, pracovní místo se uchazečem neobsazuje.


Čl. 5

 1. Mimořádný profesor uskutečňuje na základě pracovní smlouvy jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“) a jinou odbornou činnost v rámci pracoviště fakulty nebo vysokoškolského ústavu, na kterém působí. Mimořádný profesor může být ustanoven garantem magisterského studijního programu nebo doktorského studijního programu, jakož i školitelem v doktorském studijním programu v souladu s vnitřními předpisy UK.

 2. Požadavky na konkrétní výkon práce mimořádného profesora stanoví příslušný děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu.

 3. Mimořádný profesor je akademickým pracovníkem UK.

 4. Mimořádný profesor není oprávněn používat titul profesor, ve zkratce „prof.“ před jménem, ve smyslu zákona; v souvislosti se svou činností vyplývající z jeho pracovního zařazení na UK může používat za jménem označení „mimořádný profesor Univerzity Karlovy“ v českém jazyce nebo označení „Adjunct professor at Charles University“ v anglickém jazyce. Tím není dotčeno používání titulu profesor, který byl udělen v zahraničí.

 5. Pracovní místo mimořádného profesora se neobsazuje ve výběrovém řízení podle zákona.


Čl. 6 - Ustanovení o účinnosti

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.V Praze dne 2. října 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 30. září 2019 09:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám