Opatření rektora č. 10/2018

Název:

Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres

K provedení:

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 3 Zásad programů Progres

Účinnost:

1. března 2018

[zrušeno OR č. 40/2021]


Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres


Čl. I - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením rektora se v souladu s čl. IV odst. 6 opatření rektora č. 16/2016, Zásady programů Progres (dále jen „Zásady“), stanoví podrobnosti o evidování osob řešících program Progres (dále jen „Program“) a dále, v souladu s čl. V odst. 3 Zásad, typy finančních bonifikací programů Progres a způsob stanovení výše bonifikací.


Čl. II - Evidence účastníků Programů

 1. V souladu s opatřením rektora č. 53/2017, čl. 2 odst. 1 písm. c) (dále jen „OR GaP“), se Programy evidují v centrální evidenci zdrojů financování v oblasti aktivit vědy, výzkumu a inovací, kterou je centralizovaná aplikace GaP (dále jen „GaP“).

 2. Nad rámec základních údajů zanesených do GaP při založení záznamu a povinných údajů podle OR GaP se dále povinně:

    a. 

  eviduje a průběžně aktualizuje složení rady Programu1,

    b. 

  v ročních aktualizacích, nejpozději vždy do 20. 2. následujícího roku, uvádějí všichni akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů, kteří se na Programu v daném roce podíleli. Jiní účastníci programu než akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti doktorských programů se do evidence v GaP neuvádějí.

 3. Zodpovědnost za správnou a včasnou evidenci náleží koordinátorovi Programu, samotný výkon správy záznamu může být svěřen příslušným pracovníkům zajišťujícím evidenci dle OR GaP.

 4. V případě Programů uskutečňovaných na jedné fakultě (jednom VŠ ústavu) je záznam ve správě této fakulty (tohoto VŠ ústavu). V případě společných Programů je příslušný záznam ve správě fakulty koordinátora, přičemž evidence dalších účastníků dle odst. 2 písm. b) může být zajištěna pracovníky jednotlivých fakult (VŠ ústavů) podílejících se na Programu.

 5. Metodickým koordinátorem evidence Programů v GaP je Odbor pro vědu a výzkum RUK. Metodický návod k provádění evidence je zveřejněn v aplikaci GaP.


Čl. III - Typy finančních bonifikací Programů a způsob stanovení výše bonifikací

 1. Fakulty a VŠ ústavy mohou v rámci Programů získat bonifikace za

    a. 

  realizaci společných Programů,

    b. 

  mezinárodní spolupráci.

 2. Bonifikace určitého typu dle odst. 1 písm. a) nebo b) může být poskytnuta, jen pokud je o ni zažádáno v rámci přihlášky Programu nebo bilanční zprávy předkládané po druhém roce uskutečňování Programu. Pro první tři roky realizace Programu je bonifikace poskytována na základě žádosti obsažené v přihlášce Programu, pro zbývající dva roky je poskytována na základě žádosti obsažené v bilanční zprávě předkládané po druhém roce realizace Programu. Bonifikaci dle odst. 1 písm. a) je možno poskytnout jen fakultám (VŠ ústavům), na nichž je Program oficiálně uskutečňován dle bodu 4 přihlášky Programu.

 3. Částka vyčleněná na bonifikace dle čl. V odst. 2 Zásad se člení na prostředky určené paušálními částkami a na zůstatkovou částku.

 4. Ve formě paušálních částek dle odst. 3 jsou vypláceny výhradně bonifikace dle odst. 1 písm. a), a to pouze jejich část. Paušální částky náleží:

    a. 

  každé koordinující fakultě (VŠ ústavu) ve výši 60 tis. Kč krát počet fakult (VŠ ústavů) zúčastněných na Programu, a to pro každý kalendářní rok a každý z Programů, který tato fakulta (tento VŠ ústav) koordinuje;

    b. 

  každé další spolupracující fakultě (VŠ ústavu) ve výši 30 tis. Kč pro každý kalendářní rok a každý z Programů, na kterém se tato fakulta (VŠ ústav) podílí.

 5. Ze zůstatkové částky dle odst. 3 se

    a. 

  2/3 její výše vyčleňuje pro výplatu bonifikací dle odst. 1 písm. a) a

    b. 

  1/3 pro výplatu bonifikací dle odst. 1 písm. b).

 6. Kritérii rozhodnými pro stanovení výše bonifikace dle odst. 5 písm. a) jsou

    a. 

  výše finančních prostředků alokovaných na realizaci Programu pro daný kalendářní rok (v případě fakult a VŠ ústavů, na nichž je uskutečňován jen jeden Program, je tento údaj shodný s údajem o celkové výši prostředků poskytnutých dané fakultě nebo VŠ ústavu na realizaci Programů pro daný kalendářní rok bez bonifikací; v případě fakult a VŠ ústavů, na nichž je uskutečňováno více Programů, je tento údaj přejímán z návrhu rozdělení prostředků přidělovaných na fakultu či VŠ ústav na jednotlivé Programy předkládaného dle čl. V odst. 4 Zásad),

    b. 

  počet účastníků Programu z řad akademických a vědeckých pracovníků za uplynulý kalendářní rok (tento údaj je čerpán z každoročně aktualizované evidence dle čl. II odst. 2 písm. b) tohoto opatření),

  přičemž obě tato kritéria mají při výpočtu výše bonifikace stejnou váhu a společně tvoří koeficient velikosti Programu. Na základě podkladů obsažených v bilanční zprávě předkládané po druhém roce uskutečňování Programů bude výše tohoto typu bonifikace nově stanovena také na základě hodnocení provedeného odbornými komisemi dle čl. III odst. 5 Zásad (dále jen „Komise“), přičemž posuzovanými kritérii jsou společné publikace, společné grantové projekty, případně další společné vědecko-výzkumné aktivity. Při tomto hodnocení Komise u každého Programu, který požádá o tento typ bonifikace, posoudí výsledky spolupráce zúčastněných fakult (VŠ ústavů) a ohodnotí je stupněm A, B, C nebo D, kde A představuje nejvyšší hodnocení, D nejnižší hodnocení. Pro účely výpočtu výše bonifikace odpovídají stupni A 1,6 bodu, stupni B 1,2 bodu, stupni C 0,8 bodu a stupni D 0,4 bodu.

 7. Výše bonifikace mezinárodní spolupráce je stanovována tak, že Komise na základě podkladů obsažených v přihlášce Programu nebo v bilanční zprávě předkládané po druhém roce uskutečňování Programu posoudí rozsah a kvalitu zahraniční spolupráce a přidělí každému Programu, který se uchází o tento typ bonifikace, stupeň A, B, C nebo D, kde A představuje nejvyšší hodnocení, D nejnižší hodnocení. Pro účely výpočtu výše bonifikace odpovídají stupni A 4 body, stupni B 2 body, stupni C 1 bod a stupni D 0 bodů (při počtu 0 bodů se bonifikace neuděluje). Takto bodově vyjádřené hodnocení je pak vynásobeno koeficientem velikosti Programu.

 8. U společných Programů se bonifikace dle odst. 5 se rozdělují mezi jednotlivé fakulty (VŠ ústavy) na základě výše finančních prostředků alokovaných jednotlivými participujícími fakultami (VŠ ústavy) na realizaci Programu pro daný kalendářní rok a počtu účastníků Programu z řad akademických a vědeckých pracovníků z dané fakulty (VŠ ústavu) za uplynulý kalendářní rok, přičemž obě tato kritéria mají při výpočtu výše bonifikace stejnou váhu.


Čl. IV - Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti tohoto opatření se zrušuje opatření rektora č. 3/2017 – Evidence účastníků programů Progres, upřesnění způsobu výpočtu výše finančních bonifikací programů Progres.

 2. Toto opatření bylo projednáno dne 12. 2. 2018 v Kolegiu rektora UK

  a dne 22. 2. 2018 ve Vědecké radě UK.

 3. Toto opatření nabývá účinnost dne 1. března 2018.
V Praze dne 28. února 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Poznámky

1

Složení rady Programu lze měnit pouze po předchozím schválení rektorem/prorektorem UK (viz Zásady programů Progres, čl. VII odst. 2 věta druhá). Aktualizace složení rady Programu se v GaP provádí bezodkladně po schválení příslušné změny rektorem/prorektorem UK.


Poslední změna: 18. listopad 2021 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám