Opatření rektora č. 7/2019

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

K provedení:

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. března 2019

[zrušeno OR č. 5/2021]


Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

1. Zveřejnění informací uvedených v ustanovení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

předpisů proběhne

  • do 30. září 2019, pokud jde o bakalářské, magisterské studijní programy a studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy (dále jen „magisterské studijní programy“),

  • do 30. listopadu 2019, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. říjnu 2020 (dále jen „doktorské studijní programy I“),

  • do 31. července 2020, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. březnu 2021 (dále jen „doktorské studijní programy II“).

2. Fakulty jsou povinny zadat do Studijního informačního systému Univerzity Karlovy,

(dále jen „SIS“), do části s názvem „Podmínky přijímacího řízení“ úplné znění návrhu

dokumentu podle čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

(dále jen „ŘPŘ“) (dále jen “podmínky přijímacího řízení“) v období


  a. 

od 1. dubna 2019 do 31. srpna 2019 pro bakalářské a magisterské studijní programy,

  b. 

od 1. dubna 2019 do 31. října 2019 pro doktorské studijní programy I,

  c. 

od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020 pro doktorské studijní programy II,


vždy však minimálně šest týdnů před předpokládaným termínem konání

akademického senátu fakulty, který bude navrhované podmínky přijímacího řízení

schvalovat. Fakulty vyplní datum zasedání akademického senátu fakulty do příslušné

položky SIS spolu s podmínkami přijímacího řízení.


3. Pokud rektor shledá, že podmínky přijímacího řízení vložené fakultou do SIS neobsahují

náležitosti požadované zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy univerzity,

případně jsou s nimi v rozporu, upozorní na tuto skutečnost fakultu připomínkou

učiněnou přímo v aplikaci SIS, a to nejpozději tři týdny před konáním akademického

senátu fakulty. Fakulta zajistí odstranění takto vytknutých nedostatků s vypořádáním

jednotlivých připomínek rektora přímo v aplikaci SIS s tím, že akademický senát fakulty

může schválit pouze takto opravenou verzi. V případě, že fakulta vytknuté nedostatky

neodstraní, bude upozorněna na skutečnost, že nese veškerá rizika z toho plynoucí.

Podmínky přijímacího řízení musí být schváleny a zveřejněny ve lhůtách uvedených

v bodě 1.


4. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je lhůta pro podání přihlášek

ke studiu. Fakulta stanoví lhůtu pro podávání přihlášek v níže uvedených termínech tak,

aby byla stanovena vždy jednotná lhůta pro stejné typy studijních programů v českém

jazyce a jednotná lhůta pro stejné typy programů v cizím jazyce s tím, že lhůta

u studijních programů v českém jazyce a cizím jazyce se může lišit. Lhůtu pro podávání

přihlášek stanoví fakulta ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení do:

  a. 

29. února nebo 31. března 2020, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce,

  b. 

29. února, 31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2020, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce,

  c. 

31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2020, pokud jde o doktorské studijní programy I,

  d. 

30. listopadu nebo 31. prosince 2020, pokud jde o doktorské studijní programy II,

  e. 

4. září 2020, pokud jde o přijetí ke studiu podle odlišných podmínek podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách, neověřuje-li fakulta splnění těchto podmínek přijímací zkouškou.


5. Součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení je termín a způsob ověřování splnění

podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouškou. Termíny se stanoví:


  a. 

od 9. května 2020 do 30. června 2020, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy uskutečňované v českém jazyce; přičemž v období od 9. do 31. května 2020 je možné organizovat přijímací zkoušky pouze o sobotách, příp. nedělích. V případě, že je termín přijímací zkoušky stanoven na sobotu, příp. neděli a maturitní zkouška je konána v období daného či následujícího kalendářního týdne, je tato skutečnost důvodem pro kladné vyřízení žádosti o přidělení náhradního termínu konání přijímací zkoušky,

  b. 

od 9. května 2020 do 31. srpna 2020, pokud jde o bakalářské a magisterské studijní programy v cizím jazyce, přičemž ustanovení bodu 5. písm. a) věty první za středníkem a věty druhé platí obdobně,

  c. 

od 1. června 2020 do 31. srpna 2020, pokud jde o doktorské studijní programy I,

  d. 

od 1. ledna do 10. února 2021, pokud jde o doktorské studijní programy II.


6. Pokud se podmínky přijetí ke studiu ověřují talentovou zkouškou, lze v odůvodněných

případech konat talentové přijímací zkoušky i mimo termíny uvedené v bodě 5.


7. Období pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, včetně ověřování podmínky

dosažení požadovaného vzdělání podle § 48 zákona o vysokých školách, se stanoví

pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy I do 30. září 2020 a pro

doktorské studijní programy II do 28. února 2020.


8. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro

uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září

2020 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří prokazují splnění podmínky dosažení

středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách,

nebo kteří prokazují splnění podmínky ukončení studia v kterémkoli typu studijního

programu nebo v magisterském studijním programu podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých

školách, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek

ověřovaných na základě dokladů, např. maturitního vysvědčení, vysokoškolského

diplomu) do 22. října 2020. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se

stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský

studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů I, kteří absolvovali

studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září

2020, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 1 věty třetí nebo

odst. 3 zákona o vysokých školách.


9. Jedná-li se o studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce, jehož výuka je realizována

mimo území České republiky, lze po projednání s rektorem stanovit lhůty pro podávání

přihlášek i mimo termíny uvedené v bodě 4. a přijímací zkoušky konat i mimo termíny

uvedené v bodě 5.

10. Nelze-li dodržet termíny stanovené v bodech 1., 2., 4. a 5. v návaznosti na právě radou

pro vnitřní hodnocení univerzity udělené oprávnění uskutečňovat studijní program, lze po

projednání s rektorem ve výjimečných případech postupovat mimo uvedené termíny.


11. Tímto harmonogramem se neřídí přijímání ke studiu související se zajištěním možnosti

pokračovat ve studiu podle čl. 14b ŘPŘ.


12. Opatření rektora č. 7/2018 se tímto opatřením zrušuje s účinností od 31. října 2019.V Praze dne 20. února 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


ke stažení v .pdf


Poslední změna: 3. březen 2021 17:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám