Opatření rektora č. 59/2018

Název:

Obsah, formální náležitosti, způsob předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018

K provedení:

Čl. VI odst. 5 Zásad programů Progres

Účinnost:

1. ledna 2019

[zrušeno OR č. 43/2019 od 1.1.2020]


Obsah, formální náležitosti, způsob předložení a posouzení bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018

Čl. I - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s čl. VI odst. 5 Zásad programů Progres (opatření rektora č. 16/2016 ve znění opatření rektora č. 9/2018, dále jen „Zásady“) stanoví obsahové a formální náležitosti bilančních zpráv o uskutečňování programů Progres za období roků 2017–2018 (dále jen „bilančních zpráv“ a „programů“) a podrobnosti o způsobu jejich předložení a posouzení.


Čl. II - Obsah bilanční zprávy

 1. Bilanční zpráva obsahuje

    a. 

  souhrn dosavadního uskutečňování programu,

    b. 

  výběr nejvýznamnějších výsledků,

    c. 

  reflexi případných připomínek či doporučení obsažených v souhrnném oponentním posudku (u programů Q42–Q50 též v dílčích oponentních posudcích) k přihlášce programu,1

    d. 

  reflexi případných připomínek či doporučení obsažených v oponentním posudku k závěrečné zprávě Programu rozvoje vědních oblastí na UK („PRVOUK“), na který příslušný program navázal,2

    e. 

  podklady pro nové stanovení výše finanční bonifikace programu,3

    f. 

  rámcový přehled vynaložených finančních prostředků,

    g. 

  přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující hodnotu stanovenou právním předpisem pro veřejnou zakázku malého rozsahu4, který byl pořízen z finančních prostředků na program.

 2. Podrobné pokyny ke zpracování jednotlivých částí bilanční zprávy jsou obsaženy ve formuláři bilanční zprávy dle čl. III odst. 1.

 3. Není-li ve formuláři bilanční zprávy uvedeno jinak, vztahují se jednotlivé části bilanční zprávy k období roků 2017–2018.


Čl. III - Formální náležitosti a způsob předložení bilanční zprávy

 1. Bilanční zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře. Formuláře bilančních zpráv s předvyplněnými údaji týkajícími se jednotlivých programů poskytne odbor pro vědu a výzkum rektorátu fakultám a vysokoškolským ústavům (dále jen „součástem“) nejpozději 10. ledna 2019.

 2. Bilanční zprávu po souhlasném vyjádření děkana (ředitele) předkládá na pokyn koordinátora programu koordinátor evidence aktivit (příp. referent příslušné agendy) součásti koordinátora programu prostřednictvím modulu GAP informačního systému IS Věda (dále jen „informační systém“).

 3. U společných programů zajistí souhlasy děkanů, resp. ředitelů participujících součástí koordinátoři evidence aktivit (příp. referenti příslušné agendy) na těchto součástech a tyto souhlasy zanesou do informačního systému.

 4. Termín pro předložení bilanční zprávy včetně všech souhlasů dle odst. 3 je stanoven na 28. února 2019.


Čl. IV - Posouzení a projednání bilančních zpráv

 1. Všechny bilanční zprávy budou, v souladu s čl. VI odst. 3 Zásad, předloženy k posouzení Komisi programů pro podporu vědy na UK (dále jen „Komise“) a následně k projednání Vědecké radě UK.

 2. Obsahuje-li bilanční zpráva v části dle čl. II odst. 1 písm. d) žádost o finanční bonifikaci, bude v rámci posouzení příslušných podkladů Komisí navržen také stupeň hodnocení dle čl. II odst. 6 a 7 opatření rektora č. 10/2018.


Čl. V - Závěrečné ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.V Praze dne 18. prosince 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

V případě programu Q34 bude zpracována také reflexe připomínek obsažených v oponentních posudcích k průběžné zprávě programu za rok 2017.

2

Netýká se programů Q05 a Q07, které vznikly zcela nově, bez návaznosti na předchozí programy PRVOUK.

3

Za předpokladu, že se program pro další období uchází o finanční bonifikaci, viz čl. III odst. 2 OR 10/2018.

4

Tj. v hodnotě nad 2 mil. Kč bez DPH.


Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám