Opatření rektora č. 54/2018

Název:

Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. prosince 2018

[ZRUŠENO OR č. 36/2020]


Podpora podávání žádostí o ERC projekty na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Cílem podpory podle tohoto opatření je v souladu s Dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen “univerzita”) motivovat akademické a vědecké vývojové pracovníky k podávání vysoce kvalitních žádostí o projekty Evropské výzkumné rady (dále jen „ERC”). Podpora bude financována ze zdrojů vyčleněných univerzitou v rámci Rozpisu neinvestičních příspěvků a dotací na univerzitě.


Čl. 2 - Podmínky

 1. Žádost může podat navrhovatel

    a. 

  který je v době podání žádosti akademickým, vědeckým nebo vývojovým pracovníkem univerzity,

    b. 

  spadá do jednoho ze schémat ERC,

    c. 

  při přípravě své žádosti spolupracuje s univerzitním kontaktním pracovníkem a koordinátorem ERC na univerzitě.

 2. Maximální výše podpory činí 100 000 Kč, a je udělována až po podání kvalitního návrhu projektu prostřednictvím elektronické aplikace ERC.

 3. Podání žádosti o podporu podle tohoto opatření vylučuje možnost podat žádost o podporu přípravy kolaborativních projektů dle opatření rektora č. 63/2017, a zároveň konkrétní projektový návrh smí být předmětem pouze jednoho projektového záměru.

 4. Přidělená podpora může být využita podle uvážení předkladatele žádosti, například jako odměna, refundace cestovného a jiné v souladu se zákonem 130/2002 Sb.


Čl. 3 - Postup pro podání žádosti

 1. Žádosti o podporu mohou být předkládány po podání projektu průběžně nejpozději však do jednoho měsíce od podání ERC projektu prostřednictvím elektronické aplikace. Rozhodnutí o žádostech o podporu v případě Starting Grants a Advanced Grants bude vydáno nejpozději do 1. prosince roku, ve kterém byl grant podán. Rozhodnutí o žádostech v případě Consolidator Grants resp. Synergy Grants bude vydáno nejpozději do 1. června roku, ve kterém byl grant podán, resp. roku bezprostředně následujícího po podání grantu. Žádosti se všemi přílohami jsou podávány elektronicky na adresu .

 2. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  typ schématu ERC, o které se žadatel uchází a datum podání,

    b. 

  úplný text podaného projektu.


Čl. 4 - Hodnocení podaných žádostí

 1. Posuzovány budou pouze projekty, které splní podmínky uvedené v čl. 2 a 3 tohoto opatření.

 2. Podpora bude udělena na základě rozhodnutí prorektora pro vědu na doporučení koordinátora ERC, se souhlasem děkana fakulty, a to v závislosti na rozpočtových možnostech.


Čl. 5 - Další ustanovení

Navrhovatel odpovídá za to, že podpora bude vynaložena efektivně, hospodárně a účelně, v souladu s příslušnými právními předpisy, podmínkami MŠMT a s tímto opatřením.


Čl. 6 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 64/2017 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.V Praze dne 30. listopadu 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


Ke stažení: .pdf
Poslední změna: 30. září 2020 18:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám