Opatření rektora UK č. 24/2014

Název:

Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. září 2014

Zrušeno [OR č. 6/2023]


Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Tento Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy (dále jen „Rada“ a „UK“) vymezuje činnost, složení a jednání Rady.

 2. Rada je poradním orgánem rektora pro posuzování hlavních směrů vědecké a pedagogické činnosti UK, výzkumných programů, jejich hodnocení a systému financování UK.

Čl. 2 - Činnost Rady

Rada zejména

  a. 

poskytuje stanoviska a doporučení v oblasti nově zaváděných programů financování hlavních činností UK a nových výzkumných a vzdělávacích programů UK,

  b. 

navrhuje vědecké aktivity a programy výzkumných center na UK,

  c. 

dává podněty ke zlepšení organizace a procesů zejména ve vědecké a výzkumné činnosti na UK,

  d. 

navrhuje rámec, formu, kritéria a projednává závěry hodnocení vědecké a vzdělávací činnosti na UK,

  e. 

na základě žádosti rektora provádí hodnocení jednotlivců nebo týmů nominovaných na granty, medaile a ocenění UK a

  f. 

ve věcech vyžádaných rektorem nebo prorektory poskytuje stanoviska a doporučení.

Čl. 3 - Složení Rady

 1. Rada je složena z vynikajících, mezinárodně uznávaných vědců s vysokou vědeckou reputací i morální integritou působících dlouhodobě mimo Českou republiku.

 2. Rada má nejméně devět a nejvýše patnáct členů.

 3. Předsedu, místopředsedu a další členy Rady jmenuje a odvolává rektor; k návrhu jmenovat členy Rady se vyjadřuje Vědecká rada UK.

 4. Funkční období členů Rady je čtyřleté; opakované jmenování členem Rady není omezeno.

 5. Předseda Rady je zodpovědný za práci Rady a za komunikaci s rektorem a prorektory UK. Místopředseda Rady zastupuje předsedu Rady v době jeho nepřítomnosti.

 6. Členové Rady se účastní zasedání Rady a aktivně se podílejí na její práci.

 7. Členství v Radě je čestná funkce. Členům rady na jejich žádost hradí UK výdaje spojené s činností v Radě a s účastí na jednáních Rady.

Čl. 4 - Zasedání Rady

 1. Rada se schází pravidelně, nejméně jednou ročně.

 2. Zasedání Rady svolává předseda Rady z vlastního podnětu nebo z podnětu rektora.

 3. Součástí pozvánky je i návrh programu spolu s pokladovými materiály. Členové Rady jsou oprávněni navrhovat dodatečné změny v programu jednání Rady.

 4. Zasedání Rady řídí předseda Rady.

 5. Rada je usnášení se schopná, je-li přítomna většina jejích členů. Rada se usnáší většinou přítomných členů.

 6. Jednání Rady je neveřejné. Zasedání Rady se mohou účastnit rektor, příslušný prorektor UK a dále zvaní odborníci a hosté.

 7. Z průběhu jednání se pořizuje zápis, který schvaluje Rada per rollam. Schválený zápis se zasílá členům Rady a rektorovi.

 8. Jednacím jazykem Rady je angličtina, ve které se též vyhotovují všechny materiály Rady.

Čl. 5 - Zvaní odborníci a hosté

 1. Předseda Rady může z vlastního podnětu nebo na návrh rektora anebo člena Rady pozvat na zasedání Rady externí odborníky nebo hosty, pokud s tím Rada vysloví souhlas.

 2. Zvaní odborníci mají v příslušné otázce na zasedání Rady poradní hlas.

Čl. 6 - Zasedání Rady per rollam

 1. Předseda Rady může na návrh rektora vyhlásit jednání Rady per rollam v případě, že jde o projednání naléhavé záležitosti nebo pokud není možné anebo efektivní svolávat zasedání Rady.

 2. V případě jednání per rollam předloží předseda Rady všem členům Rady příslušný návrh včetně podkladových materiálů s výzvou, aby k němu v dané lhůtě vyjádřili.

Čl. 7 - Sekretariát Rady

 1. Sekretariát Rady zabezpečuje administrativní a organizační podporu činnosti Rady.

 2. Činnost sekretariátu zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK.

Čl. 8 - Zveřejňování informace o činnosti Rady

Usnesení a další vyjádření nebo doporučení Rady, jakož i další informace týkající se podstatných projednávaných bodů, se zveřejňují na webových stránkách UK po schválení předsedou Rady a rektorem.

Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

 1. Změny Statutu Rady provádí po projednání v Radě svým opatřením rektor.

 2. Věcný záměr tohoto opatření byl projednán Akademickým senátem UK dne 6. června 2014 a Vědeckou radou UK dne 19. června 2014.

 3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. září 2014.
V Praze dne 25. srpna 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK

.doc ke staženíPoslední změna: 9. únor 2023 12:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám