Opatření rektora č. 6/2023

Název:

Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy a Skupiny poradců rektorky Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

15. února 2023


Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy a Skupiny poradců rektorky Univerzity Karlovy

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Tento Statut Mezinárodní rady Univerzity Karlovy (International Advisory Board, dále jen „Rada“ a „UK“) a Statut Skupiny poradců rektorky Univerzity Karlovy (Advisory Board, dále jen „Skupina“) vymezuje činnost, složení a jednání Rady a Skupiny.

 2. Rada je poradním orgánem rektorky pro posuzování hlavních směrů vědecké a vzdělávací činnosti UK, výzkumných programů, jejich hodnocení a systému financování UK. Rada je složena z vynikajících, mezinárodně uznávaných vědců s vysokou vědeckou reputací i morální integritou působících dlouhodobě mimo Českou republiku.

 3. Skupina je poradním orgánem rektorky pro posuzování vybraných principiálních otázek vědecké a vzdělávací činnosti UK a rozvoje UK, např. v oblasti podpory ERC, kultivace vědeckého prostředí UK atd. Skupina je složena z vynikajících vědeckých osobností s vysokou osobní integritou působících v České republice.

 4. Rada a Skupina zasedají jednou ročně společně.


Rada Čl. 2 Činnost Rady


Rada zejména:


  a. 

poskytuje stanoviska a doporučení v oblasti nově zaváděných programů financování hlavních činností UK a nových výzkumných a studijních programů UK,

  b. 

navrhuje vědecké aktivity a programy výzkumných center na UK,

  c. 

dává podněty ke zlepšení organizace a procesů zejména ve vědecké a výzkumné činnosti na UK,

  d. 

navrhuje rámec, formu, kritéria a projednává závěry hodnocení vědecké a vzdělávací činnosti na UK,

  e. 

na základě žádosti rektorky provádí hodnocení jednotlivců nebo týmů nominovaných na granty, medaile a ocenění UK.


Čl. 3 Složení Rady

 1. Rada má nejméně devět a nejvýše patnáct členů/členek.

 2. Předsedu/předsedkyni, místopředsedu/místopředsedkyně a další člen(k)y Rady stanoví rektorka; k návrhu na členy Rady se vyjadřuje Vědecká rada UK.

 3. Funkční období členů/členek Rady je čtyřleté; opakované jmenování členem Rady není omezeno.

 4. Předseda/předsedkyně Rady je zodpovědný za práci Rady a za komunikaci s rektorkou a prorektory/prorektorkami UK. Místopředseda/místopředsedkyně Rady zastupuje předsedu Rady v době jeho nepřítomnosti.

 5. Členové/členky Rady se účastní zasedání Rady a aktivně se podílejí na její práci.

 6. Členství v Radě je čestná funkce. Členům/členkám rady na jejich žádost hradí UK účelně vynaložené výdaje spojené s činností v Radě a s účastí na jednáních Rady.


Čl. 4 Zasedání Rady

 1. Rada se schází pravidelně, nejméně jednou ročně.

 2. Zasedání Rady svolává předseda/předsedkyně Rady z vlastního podnětu nebo z podnětu rektorky.

 3. Součástí pozvánky je i návrh programu spolu s pokladovými materiály. Členové/členky Rady jsou oprávněni navrhovat dodatečné změny v programu jednání Rady.

 4. Zasedání Rady řídí předseda Rady.

 5. Rada je usnášení se schopná, je-li přítomna většina jejích členů/členek. Rada se usnáší většinou přítomných členů/členek.

 6. Jednání Rady je neveřejné. Zasedání Rady se mohou účastnit rektorka, příslušný prorektor/ka UK, předseda/předsedkyně a členové/členky Skupiny a dále zvaní odborníci a hosté.

 7. Z průběhu jednání se pořizuje zápis, který schvaluje Rada per rollam. Schválený zápis se zasílá členům/členkám Rady a rektorce.

 8. Jednacím jazykem Rady je angličtina, ve které se též vyhotovují všechny materiály Rady.


Skupina Čl. 5 Činnost Skupiny


Skupina zejména

  a. 

dostává pro informaci relevantní koncepční materiály kolegia rektorky (dále jen „KR“),

  b. 

může rektorce navrhnout jakékoliv téma k zařazení na jednání KR a zástupce/zástupkyně Skupiny může být rektorkou přizván na jednání KR,

  c. 

poskytuje ve věcech vyžádaných rektorkou nebo prorektory/prorektorkami stanoviska a doporučení,

  d. 

poskytuje stanoviska a doporučení ke strategickým a hodnotovým otázkám rozvoje UK.


Čl. 6 Složení Skupiny

 1. Skupina má sedm členů/členek. Předsedu/předsedkyni, místopředsedu/místopředsedkyni a další člen(k)y Skupiny stanoví rektorka. Některé člen(k)y stanoví rektorka z řad členů Vědecké rady UK.

 2. Funkční období členů Skupiny je shodné s funkčním obdobím rektorky; opakované jmenování členem/členkou Skupiny není omezeno.

 3. Předseda/předsedkyně Skupiny je zodpovědný/á za práci Skupiny a za komunikaci s rektorkou a vedením UK. Místopředseda/místopředsedkyně Skupiny zastupuje předsedu/předsedkyni Skupiny v době jeho nepřítomnosti.

 4. Členové/členky Skupiny se aktivně podílejí na její práci.

 5. Členství ve Skupině je čestná funkce. Členům/členkám Skupiny na jejich žádost hradí UK účelně vynaložené výdaje spojené s činností ve Skupině a s účastí na jednáních Skupiny.


Čl. 7 Zasedání Skupiny

 1. Skupina se schází pravidelně, nejméně čtyřikrát ročně, včetně společného zasedání s Radou.

 2. Zasedání Skupiny svolává předseda z vlastního podnětu nebo z podnětu rektorky či nejméně dvou členů/členek Skupiny.

 3. Součástí pozvánky je i návrh programu spolu s pokladovými materiály. Body jednání Skupiny jsou předkládány rektorkou nebo vycházejí z podnětů členů/členek Skupiny.

 4. Zasedání Skupiny řídí předseda/předsedkyně Skupiny.

 5. Skupina rozhoduje usnesením. Skupina je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů/členek. Skupina se usnáší většinou přítomných členů/členek.

 6. Jednání Skupiny je neveřejné. Statutární zástupce rektorky je stálým zástupcem KR UK při Skupině.

 7. Prostřednictvím několika svých členů/členek je Skupina propojena s Vědeckou radou UK, která může být v případě potřeby zapojena na základě uvážení rektorky a předsedy/předsedkyně Skupiny do probíhající rozpravy.

 8. Z průběhu jednání se pořizuje zápis, který schvaluje Skupina per rollam. Schválený zápis se zasílá členům/členkám Skupiny, rektorce a jejímu statutárnímu zástupci.


Společná ustanovení Čl. 8 Společná zasedání Rady a Skupiny


Společná zasedání Rady a Skupiny se řídí pravidly pro zasedání Rady.


Čl. 9 Zvaní odborníci a hosté

 1. Předseda/předsedkyně Rady nebo Skupiny může z vlastního podnětu nebo na návrh rektorky anebo člena/členky Rady nebo Skupiny pozvat na zasedání externí odborníky nebo hosty.

 2. Zvaní odborníci a hosté mají v příslušné otázce na zasedání poradní hlas.


Čl. 10 Hlasování per rollam

 1. Předseda/předsedkyně Rady nebo Skupiny může na návrh rektorky vyhlásit hlasování per rollam v případě, že jde o projednání naléhavé záležitosti nebo pokud není možné anebo efektivní svolávat prezenční zasedání.

 2. V případě hlasování per rollam předloží předseda/předsedkyně Rady nebo Skupiny všem členům/členkám Rady nebo Skupiny příslušný návrh včetně podkladových materiálů s výzvou, aby k němu v dané lhůtě vyjádřili.


Čl. 11 Sekretariát Rady a Skupiny

 1. Sekretariát Rady a Skupiny zabezpečuje administrativní a organizační podporu jejich činnosti.

 2. Činnost sekretariátu zajišťuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK.


Čl. 12 Zveřejňování informace o činnosti Rady a Skupiny


Usnesení a další vyjádření nebo doporučení Rady, jakož i další informace týkající se podstatných projednávaných bodů, se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek UK po schválení předsedou/předsedkyní Rady nebo předsedou/předsedkyní Skupiny a rektorkou.


Závěrečná ustanovení Čl. 13

 1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. února 2023.

 2. Opatření rektora UK č. 24/2014 se zrušuje.V Praze dne 8. února 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 28. únor 2023 15:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám