Opatření rektora UK č. 26/2014

Název:

Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Účinnost:

1. září 2014

[zrušuje se od 1.10.2018 OR č. 28/2018]


Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

Čl. 1 - Typy průkazů

 1. Univerzita Karlova vydává následující typy průkazů:

    a. 

  průkaz studenta, a to ve dvou variantách – průkaz studenta UK, nebo průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card) – obě varianty průkazu mají zelenou podkladovou barvu,

    b. 

  průkaz zahraničního studenta – má žlutou podkladovou barvu, popřípadě průkaz zahraničního studenta s licencí ISIC – jeho vzhled je shodný s průkazem studenta UK s licencí ISIC,

    c. 

  průkaz zaměstnance, a to ve třech variantách – průkaz zaměstnance UK, nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card), nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE; průkaz zaměstnance UK a průkaz zaměstnance s licencí ITIC má oranžovou podkladovou bravu, průkaz zaměstnance s licencí ALIVE má modrou podkladovou barvu,

    d. 

  průkaz externího uživatele služeb, a to ve dvou variantách – opatřené osobními údaji (tzv. „personalizované průkazy“), nebo nepersonalizované průkazy – obě varianty průkazu mají červenou podkladovou barvu,

    e. 

  průkaz člena Klubu Alumni UK – má modrou podkladovou barvu.

 2. Jednotlivé typy průkazů dle odstavce 1 jsou vydávány

    a. 

  průkazy studentů od 15. 9. 2003,

    b. 

  průkazy zahraničních studentů od 1. 4. 2004,

    c. 

  průkazy zaměstnanců ve variantách průkaz zaměstnance UK a průkaz zaměstnance s licencí ITIC od 1. 5. 2004, ve variantě průkaz zaměstnance s licencí ALIVE od 11. 11. 2013,

    d. 

  průkazy externích uživatelů služeb od 10. 10. 2006 a

    e. 

  průkazy členů Klubu Alumni UK od 1. 9. 2014.

 3. Všechny typy průkazů mají podobu čipové karty, vyjadřují pomocí názvu univerzity a znaku UK (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově a s výjimkou nepersonalizovaného průkazu externího uživatele služeb jsou opatřeny osobními údaji1, čárovým kódem, fotografií a podpisovým pruhem.

Čl. 2 - Průkazy studentů

 1. Každému studentovi UK je vydán jeden průkaz, jehož platnost je po celou dobu nepřetržitého trvání jeho studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však devět let od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni vydání průkazu. Změna studijního programu nebo fakulty, na které studuje, nemá na platnost průkazu vliv. Po ukončení studia nebo po přerušení studia je student povinen průkaz vrátit; po ukončení přerušení studia student tentýž průkaz znovu bezplatně obdrží.

 2. Každý student si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz studenta UK, nebo průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). Vydání průkazu studenta UK je bezúplatné, vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 190 Kč. Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši. Žádosti o výměnu průkazu studenta UK za průkaz s licencí ISIC bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 6).

 3. K průkazu studenta UK (s licencí ISIC nebo bez) se bezplatně vydávají kupóny stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě; kupóny se standardně vydávají na studijním oddělení fakulty při zápisu do ročníku. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátek akademického roku do 31. října následujícího po konci akademického roku. Bez platného kupónu je průkaz neplatný a nelze jím studium na UK prokazovat. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.

 4. K průkazu se bezplatně vydává pouzdro.

 5. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 6. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

    a. 

  průkaz studenta UK: 200 Kč,

    b. 

  průkaz studenta UK s licencí ISIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 2, tedy 390 Kč,

    c. 

  kupón: 20 Kč,

    d. 

  pouzdro: 10 Kč.

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

Čl. 3 - Průkazy zahraničních studentů

 1. Za zahraniční studenty jsou pro účely tohoto opatření považováni studenti studující na UK v rámci výměnných, stipendijních a dalších pobytů. Zahraničním studentem se pro účely tohoto opatření nerozumí cizinec studující v uskutečňovaném studijním programu podle čl. 26 odst. 1 písm. a) Statutu UK, nebo dále podle čl. 26 odst. 1 písm. b) Statutu UK v případě, že příslušná mezinárodní smlouva stanoví, že cizinec má postavení studenta zapsaného do studijního programu podle zákona o vysokých školách.

 2. Každému zahraničnímu studentovi je vydán jeden průkaz, jehož platnost je omezena na předpokládanou dobu jeho studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však na dobu tří let ode dne vydání. Vydání průkazu je vázáno na předchozí vyplnění potřebných evidenčních údajů ze strany fakulty prostřednictvím k tomu určené aplikace. Při ukončení studijního pobytu je zahraniční student povinen průkaz vrátit.

 3. Zahraniční student, který studuje na UK v rámci programu Erasmus, si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz zahraničního studenta UK, nebo průkaz zahraničního studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). Vydání průkazu zahraničního studenta je bezúplatné; vydání průkazu zahraničního studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 190 Kč. Žádosti o výměnu průkazu zahraničního studenta UK za průkaz s licencí ISIC bude v případě zahraničního studenta studujícího na UK v rámci programu Erasmus vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 7).

 4. K průkazu zahraničního studenta se bezplatně vydávají kupóny stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost zahraničního studenta ke konkrétní fakultě; kupóny se standardně vydávají na fakultě. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátku akademického roku do 31. října následujícího po ukončení akademického roku. Bez platného kupónu je průkaz neplatný a nelze se jím prokazovat. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.

 5. K průkazu se bezplatně vydává pouzdro.

 6. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 7. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

    a. 

  průkaz: 200 Kč,

    b. 

  průkaz s licencí ISIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 3, tedy 390 Kč,

    c. 

  kupón: 20 Kč,

    d. 

  pouzdro: 10 Kč.

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

Čl. 4 - Průkazy zaměstnanců

 1. Za zaměstnance jsou pro účely tohoto opatření považovány osoby, které jsou s univerzitou, její fakultou nebo další součástí v pracovním poměru, a osoby, které mají s univerzitou, její fakultou nebo další součástí uzavřenu dohodu o pracovní činnosti (dále jen „zaměstnanec“).

 2. Průkazy UK vydávané zaměstnancům obsahují kromě náležitostí dle čl. 1 odst. 3 název fakulty nebo další součásti UK a vyjadřují tak příslušnost zaměstnance k fakultě nebo další součásti UK.

 3. Každému zaměstnanci je vydán průkaz, jehož platnost je omezena na dobu trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání. Má-li zaměstnanec pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti na více fakultách nebo součástech UK, vydá se mu průkaz na každé této fakultě nebo součásti s tím, že v rámci Informačního systému UK je zabezpečena jednotná identifikace zaměstnance a všech jemu vydaných průkazů. Při ukončení pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti je zaměstnanec povinen průkaz vrátit.

 4. Zaměstnanec si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz zaměstnance UK, nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC (International Teacher Identity Card), nebo průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE. Vydání průkazu zaměstnance UK je bezúplatné, vydání průkazu zaměstnance UK s licencí ITIC nebo s licencí ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 200 Kč. Prodloužení platnosti licence ITIC nebo licence ALIVE (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši. Žádosti o výměnu průkazu zaměstnance UK za průkaz s licencí ITIC nebo za průkaz s licencí ALIVE bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 9).

 5. Průkaz s licencí ITIC může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden. Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ITIC stanoví smlouva o distribuci uzavřená mezi Univerzitou Karlovou, GTS ALIVE s.r.o. a International Association Services A/S; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na akademické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba platnosti je alespoň dvanáct měsíců.

 6. Průkaz s licencí ALIVE může být zaměstnanci pro dané období vydán nejvýše jeden a pouze v případě, že zaměstnanci není současně vydán průkaz s licencí ITIC, a to ani tehdy, pokud platnost licence ITIC vyznačená na průkazu již uplynula. Podmínky pro vydání průkazu zaměstnance s licencí ALIVE stanoví Smlouva o spolupráci na výdeji spojeného průkazu zaměstnance vysoké školy a průkazu ALIVE, uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a GTS ALIVE s.r.o.; možnost vydání tohoto průkazu je omezena na zaměstnance UK, jejichž pracovněprávní vztah k žádné fakultě nebo další součásti UK nezakládá právo na získání průkazu zaměstnance s licencí ITIC.

 7. K průkazu se bezplatně vydává pouzdro.

 8. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 9. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je ve výši:

    a. 

  průkaz zaměstnance UK: 200 Kč,

    b. 

  průkaz zaměstnance UK s licencí ITIC: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 4, tedy 400 Kč,

    c. 

  průkaz zaměstnance UK s licencí ALIVE: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 4, tedy 400 Kč,

    d. 

  pouzdro: 10 Kč.

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 10. Děkan fakulty nebo ředitel součásti může svým opatřením stanovit, že využívání některých služeb poskytovaných fakultou nebo další součástí je vázáno na používání průkazu zaměstnance.

Čl. 5 - Průkazy externích uživatelů služeb

 1. Za externí uživatele služeb jsou pro účely tohoto opatření považovány osoby, které mají s UK uzavřenu dohodu o provedení práce, osoby, které mají mít možnost vstupu do objektů UK, aniž by k UK měly jiný vztah, účastníci programů celoživotního vzdělávání, zahraniční krátkodobí hosté, studenti jiných vysokých škol ubytovaní v kolejích UK, hosté ubytovaní v kolejích UK, externí strávníci menz UK, externí čtenáři knihoven UK a další osoby, které mají zájem využívat služeb poskytovaných univerzitou (dále jen „externí uživatelé“).

 2. Průkazy vydávané externím uživatelům jsou dvou typů:

    a. 

  opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií a podpisovým pruhem (dále „personalizované průkazy“),

    b. 

  opatřené čárovým kódem, názvem fakulty nebo další součásti UK, na niž je použití tohoto průkazu omezeno, a případně identifikací služby, k jejímuž využití je průkaz určen (dále „nepersonalizované průkazy“).

 3. Personalizovaný průkaz je nepřenosný a může jej využívat pouze osoba, jejíž osobní údaje jsou uvedeny na průkazu. Nepersonalizovaný průkaz je přenosný a může jej využívat libovolná osoba, které byl fakultou nebo další součástí UK průkaz zapůjčen.

 4. Kromě průkazů podle odstavce 2 může být jako průkaz externího uživatele uznán i průkaz studenta nebo průkaz zaměstnance jiné vysoké školy v ČR, pokud je osazen bezkontaktním čipem technicky kompatibilním s čipem, kterým jsou osazeny průkazy uvedené v odstavci 2, a pokud byl tento průkaz na UK zaregistrován jako průkaz externího uživatele způsobem podle odstavce 9.

 5. Platnost průkazů podle odstavce 2 je omezena na dobu devíti let ode dne vydání uvedeného na průkazu. Platnost průkazů podle odstavce 4 je uznávána nejvýše po dobu pěti let ode dne jejich registrace.

 6. Vydání personalizovaného průkazu podle odstavce 2 písm. a) je vázáno na poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním v Informačním systému UK. K tomuto poskytnutí může dojít buď ve výdejním centru podle čl. 8 odst. 1, nebo na fakultě nebo další součásti UK, která takto získané údaje poskytne výdejnímu centru postupem podle odstavce 13.

 7. Nepersonalizované průkazy podle odstavce 2 písm. b) budou dodány Ústavem výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT UK“) dané fakultě nebo další součásti UK, která o ně požádá formou objednávky. Další oběh těchto průkazů a vedení jejich evidence stanoví fakulta nebo další součást UK, jíž byly průkazy dodány. V případě, že držitel tohoto průkazu oznámí fakultě nebo další součásti UK ztrátu či odcizení průkazu, oznámí fakulta, resp. další součást UK tuto skutečnost ÚVT UK, který provede zneplatnění průkazu v centrální evidenci průkazů.

 8. Výdej průkazů podle odstavce 2 písm. a) probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 9. Registrace průkazů studentů a průkazů zaměstnanců jiných vysokých škol v ČR probíhá ve výdejních centrech podle čl. 8 odst. 1 a případně na dalších místech, pokud o to fakulta nebo další součást UK požádá a dohodne se s ÚVT UK na podmínkách a způsobu provádění registrace.

 10. Cena za první vydání personalizovaného průkazu činí 180 Kč. Cena za dodávku nepersonalizovaného průkazu činí 160 Kč. K oběma typům průkazu se bezplatně vydává pouzdro.

 11. Cenu za první vydání personalizovaného průkazu uhradí buď držitel průkazu při jeho vydání ve výdejním centru průkazů, anebo fakulta nebo další součást UK, která požádala o vydání průkazu pro danou osobu a skutečnost, že osoba nemá za průkaz zaplatit ve výdejním centru, vyznačila v údajích poskytnutých postupem dle odstavce 13. Cenu za průkazy, o jejichž vydání takto požádala fakulta nebo další součást UK, bude ÚVT UK čtvrtletně fakturovat dané součásti UK, vždy na konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Přílohou faktury bude jmenný seznam osob, jimž byl v daném období na žádost dané fakulty nebo součásti UK vydán průkaz externího uživatele bez úhrady jeho ceny ve výdejním centru.

 12. Cenu za průkazy dodané fakultě nebo další součásti UK podle odstavce 7 bude ÚVT UK fakturovat této součásti UK po dodání průkazů.

 13. Fakulta nebo další součást UK může výdejnímu centru poskytnout osobní údaje osob, u nichž má zájem o vydání průkazů, a to ve formátu a způsobem stanoveným ÚVT UK. Tyto údaje povinně obsahují jméno, příjmení, pohlaví, datum narození a občanství osoby, identifikaci fakulty a údaj, zda má osoba při prvním výdeji průkazu zaplatit cenu dle odstavce 10. V případě, že fakulta tyto údaje výdejnímu centru poskytne, nebude již jejich poskytnutí požadováno po žadateli o průkaz ve výdejním centru.

 14. K průkazům externích uživatelů podle odstavce 2 i podle odstavce 4 mohou být bezplatně vydávány kupony stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost externího uživatele ke konkrétní fakultě, pokud o to fakulta projeví zájem a zajistí výdej těchto kuponů. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátku akademického roku do 31. října následujícího po ukončení akademického roku. Potřebné kupony dodá fakultě ÚVT UK, jiné kupony než takto dodané k průkazům vydávat nelze. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.

 15. Náhrada nákladů při opakovaném vydání personalizovaného průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

    a. 

  průkaz: 200 Kč,

    b. 

  kupón: 20 Kč,

    c. 

  pouzdro: 10 Kč.

  Náhradu zaplatí externí uživatel ve výdejním centru průkazů, a to i v případě, že cenu za první vydání jeho průkazu hradila fakulta nebo další součást UK. Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 16. Personalizované průkazy externích uživatelů vracejí jejich držitelé po skončení platnosti do výdejních center průkazů nebo fakultě nebo další součásti UK, na níž tyto průkazy využívali.

 17. Nepersonalizované průkazy vracejí jejich držitelé po skončení platnosti nebo po pominutí účelu, pro které jim byl průkaz zapůjčen, fakultě nebo další součásti UK, která jim tento průkaz zapůjčila.

Čl. 6 - Členství v Klubu Alumni UK

 1. Členem Klubu Alumni UK (dále jen „klubu“) se může stát absolvent bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského či doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově. Členy klubu se dále mohou stát rovněž bývalí členové zaniklého Spolku absolventů a přátel UK.

 2. Podmínkou členství v klubu je registrace, která probíhá prostřednictvím on-line webové aplikace přístupné z webových stránek UK na adresách www.prukazy.cuni.cz a www.absolventi.cuni.cz.

 3. Při registraci dle odstavce 2 vloží žadatel o členství v klubu do aplikace následující údaje:

    a. 

  jméno a příjmení,

    b. 

  příjmení uvedené na diplomu,

    c. 

  datum narození,

    d. 

  občanství,

    e. 

  pohlaví,

    f. 

  rok absolvování,

    g. 

  fakultu, na níž bylo studium absolvováno,

    h. 

  absolvovaný studijní program a studijní obor,

    i. 

  obě části čísla diplomu,

    j. 

  e-mailovou adresu pro další komunikaci se žadatelem,

    k. 

  adresu bydliště, resp. kontaktní adresu.

  Volitelně vloží žadatel o členství taktéž tyto údaje:

    l. 

  titul před jménem, titul za jménem,

    m. 

  zaměstnání (pracovní pozice),

    n. 

  informaci, zda pracuje v oboru, který na UK vystudoval,

    o. 

  vlastní prezentaci (co může žadatel nabídnout UK, jejím studentům a absolventům),

    p. 

  další údaje dle potřeb UK.

 4. Provedením registrace dle odstavce 2 vyslovuje žadatel o členství v klubu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro zasílání informací o pořádaných akcích, nabídkách a jiných aktivitách (průzkumy, pozvánky apod.). Tento souhlas bude žadatel moci kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným sdělením adresovaným UK.

 5. Uživatelé informačního systému UK disponující platnými přihlašovacími údaji Centrální autentizační služby UK mohou při registraci postupem dle odstavce 3 využít přihlášení pomocí těchto údajů. V takovém případě bude část údajů předvyplněna údaji uživatele z informačního systému UK.

 6. Do pěti pracovních dnů po registraci dle odstavce 2 provede univerzita ověření žadatelem zadaných údajů a v případě kladného výsledku informuje žadatele prostřednictvím e-mailové zprávy, že se může dostavit do výdejního centra dle čl. 8 odst. 1 k vyzvednutí průkazu. V případě, že údaje žadatele budou dohledány v informačním systému univerzity, proběhne ověření ihned při registraci; v opačném případě budou údaje ověřovány v archivu univerzity. Žadatel pak při návštěvě výdejního centra k ověření jeho totožnosti předloží obsluze výdejního centra průkaz totožnosti.

 7. Členem klubu se žadatel stává dnem vydání průkazu člena klubu.

 8. Dnem uplynutí platnosti průkazu člena klubu se členství v klubu pozastavuje do doby vydání nového průkazu člena klubu.

 9. Člen klubu může požádat o ukončení svého členství. Členství v klubu zaniká dnem doručení vraceného průkazu člena klubu univerzitě.

 10. Členovi klubu je automaticky zřízen přístupový účet v Centrální autentizační službě UK.

 11. Vybrané údaje zadané žadatelem o členství při registraci postupem dle odstavce 3 bude moci žadatel, resp. člen klubu, dále upravovat v rámci tzv. Profilu člena klubu, a to po přihlášení prostřednictvím přístupového účtu Centrální autentizační služby UK.

Čl. 7 - Průkazy členů Klubu Alumni UK

 1. Platnost průkazu člena klubu je nejvýše devět let.

 2. Člen klubu si při vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz člena klubu, nebo průkaz člena klubu s licencí ALIVE. Platnost licence ALIVE je ode dne vydání průkazu do 31. 12. následujícího kalendářního roku; při prodloužení platnosti licence před 1. 9. kalendářního roku do 31. 12. tohoto kalendářního roku, při prodloužení platnosti licence od 1. 9. kalendářního roku do 31. 12. následujícího kalendářního roku.

 3. První vydání průkazu člena klubu je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 200 Kč, první vydání průkazu člena klubu s licencí ALIVE je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 350 Kč. Prodloužení platnosti licence ALIVE na další kalendářní rok (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 150 Kč.

 4. Žádosti o výměnu průkazu člena klubu za průkaz s licencí ALIVE bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 8).

 5. Průkaz člena klubu (ať už s licencí ALIVE, nebo bez ní) může být členovi klubu současně vydán nejvýše jeden.

 6. K průkazu člena klubu se bezplatně vydává pouzdro.

 7. Výdej průkazů probíhá ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni dle čl. 8 odst. 1.

 8. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je ve výši:

    a. 

  průkaz člena klubu: 200 Kč,

    b. 

  průkaz člena klubu s licencí ALIVE: součet náhrady nákladů za průkaz dle písm. a) a režijních nákladů dle odstavce 3 věty druhé, tedy 350 Kč,

    c. 

  pouzdro: 10 Kč.

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem ani z důvodu výměny průkazu za nový z důvodu vypršení platnosti průkazu dle odstavce 1.

Čl. 8 - Společná ustanovení

 1. Výdej průkazů probíhá v následujících výdejních centrech průkazů:

    a. 

  Praha, Informační, poradenské a sociální centrum UK, Celetná 13,

    b. 

  Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

    c. 

  Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

    d. 

  Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

    e. 

  Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3.

 2. Provozní doba pražských center je stanovena tak, aby každý pracovní den bylo v provozu alespoň jedno centrum, v Hradci Králové a v Plzni tak, aby každé bylo v provozu alespoň dva pracovní dny v týdnu.

 3. Jakékoliv jiné průkazy nebo karty vydané v rámci UK před daty dle čl. 1 odst. 2 a plnící funkci průkazu studenta, zahraničního studenta, zaměstnance nebo externího uživatele služeb jsou neplatné a takovéto průkazy nebo karty nelze ani nově vydávat. Případné výjimky mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s ÚVT UK nelze zajistit jiné řešení.

 4. Souhrnné informace o vydávání průkazů jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/prukazy/.

 5. Výdej průkazů a úkony s tím související, včetně hospodaření, jsou v působnosti ÚVT UK. Toto pracoviště současně připravuje a koordinuje kroky vedoucí k efektivnímu využívání průkazů v rámci UK a poskytuje metodickou pomoc fakultám a dalším součástem při zavádění aplikací vázaných na průkazy.

Čl. 9 - Závěrečná ustanovení

 1. Opatření rektora č. 13/2003, 6/2004, 9/2004, 24/2006, 6/2008, 7/2009 a 29/2013 se zrušují.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2014.
V Praze dne 1. září 2014


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK

.doc ke staženíPoznámky

1

Na průkazech nejsou uváděny tituly.


Poslední změna: 7. srpen 2018 15:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám