Opatření rektora UK č. 22/2014

Název:

Změna Opatření rektora č. 34/2009

K provedení:

čl. 2 odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. září 2014

[zrušeno OR č. 41/2017]


Změna Opatření rektora č. 34/2009

Čl. 1

Opatření rektora č. 34/2009, Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012 a č. 18/2013, se mění takto:

 1. V čl. 3 odst. 2 se za slova „Přihláška nového projektu“ vkládá poznámka pod čarou č. 1a, která zní: „1a) Netýká se přihlášky, se kterou děkan příslušné fakulty vyjádřil podle čl. 6 odst. 6 Grantového řádu odůvodněný nesouhlas; tato přihláška se pouze zařadí do evidence.“.

 2. V čl. 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

 3. V čl. 4 odst. 3 třetí a čtvrtá věta znějí: „Povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího (podle čl. 6 odst. 3 věty druhé Grantového řádu), včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky.“.

 4. V čl. 4 odst. 5 se na začátek vkládá nová první věta, která zní: „Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele.“.

Čl. 2

 1. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy dne 19. června 2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2014.

 3. Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy ve znění platném k 1. září 2014 jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 26. června 2014prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK--- příloha Opatření rektora č. 22/2014 ---

Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

ve znění Opatření rektora č. 34/2009, č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013 a č. 22/2014


Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Tyto Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy upravují v souladu se zvláštním právním předpisem 1) náležitosti, které stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Grantový řád“ a „univerzita“) a další podrobnosti o Grantové agentuře univerzity (dále jen „GA UK“).

_____

1) § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. a usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. srpna 2009.

Čl. 2 – Rozdělení grantových prostředků (k čl. 3 odst. 4 písm. d) a e) Grantového řádu)

 1. Pro každou sekci se z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v kalendářním roce přidělují pro grantové projekty prostředky ve výši součtu potřebných prostředků pro pokračování grantových projektů v rámci sekce a prostředků pro nové grantové projekty v rámci sekce podle odstavce 2; rozdělení prostředků na potřebné prostředky pro pokračování grantových projektů a prostředky pro nové grantové projekty má pro oborovou radu pouze orientační charakter.

 2. Výše prostředků pro nové projekty v rámci dané sekce se vypočte jako podíl prostředků požadovaných na nové projekty v rámci této sekce vůči celkovým požadovaným prostředkům na nové projekty v běžném kalendářním roce násobený celkovými prostředky vyčleněnými na nové projekty v běžném kalendářním roce. Celkový součet prostředků požadovaných na nové projekty v rámci dané sekce se pro účely výpočtu podle předchozí věty započte nejvýše v takové výši, aby platilo, že průměrná výše požadovaných prostředků na nové projekty v rámci této sekce je nejvýše rovna průměrné výši v předchozím kalendářním roce násobené podílem průměrné výše prostředků požadovaných pro nové projekty v rámci všech sekcí v běžném kalendářním roce a v předchozím kalendářním roce a koeficientem 1,1. Do celkového součtu prostředků požadovaných na nové projekty se pro účely výpočtu podle tohoto odstavce nezapočítávají prostředky požadované v rozporu s Grantovým řádem nebo s čl. 5 odst. 3.

 3. Prostředky pro zabezpečení činnosti GA UK se stanoví ve výši 4% z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v daném kalendářním roce.

 4. Posouzení přihlášky nového grantového projektu (dále jen „projekt“) se děje na základě smlouvy mezi univerzitou a posuzovatelem; odměna za včas a řádně dodaný posudek činí nejvýše 500 Kč.

Čl. 3 – Hlediska posuzování přihlášek a žádostí, závěrečná zpráva (k čl. 6 odst. 1 Grantového řádu)

 1. Vyjádření děkana fakulty (čl. 4 odst. 2), na které je žadatel zapsán, se týká zejména skutečností, zda

    a. 

  přihláška nového projektu je v souladu s dlouhodobými záměry fakulty a univerzity,

    b. 

  lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí z prostředků pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.

 2. Přihláška nového projektu 1a) je posuzována nejméně dvěma oponenty a to především podle následujících hledisek:

    a. 

  vědecká závažnost a aktuálnost projektu,

    b. 

  zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení,

    c. 

  koncepce a metodika řešení,

    d. 

  přiměřenost finančních nákladů.

 3. Projekty jsou po skupinách dále posuzovány zpravodaji, kteří posoudí zejména korektnost oponentských posudků, především v případech rozporného hodnocení oponentů. Zpravodajové se účastní hodnotícího zasedání oborové rady a podávají jí informace o projektech při stanovení výsledného pořadí projektů.

 4. Žádost o pokračování projektu není oponenty posuzována. Projekty jsou po skupinách posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků a výsledcích projektu, především publikačních. Oborová rada může Grantové radě univerzity navrhnout ukončení projektu též v případě (čl. 5 odst. 6 písm. c) Grantového řádu), kdy projekt v rozporu s přihláškou má dosud nízký vědecký výstup nebo jej nemá žádný.

 5. Závěrečná zpráva o ukončení projektu obsahuje seznam publikačních a jiných výstupů projektu, celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosu projektu a komentované zdůvodnění výdajů čerpaných z přidělených finančních prostředků. Závěrečná zpráva projektu není oponenty posuzována. Projekty jsou po skupinách posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků a výsledcích projektu. Dále zpravodajové informují oborovou radu o

    a. 

  projektech s nepřiměřeně nízkým výstupem,

    b. 

  projektech s mimořádně dobrým výstupem.

  Oborová rada může navrhnout rektorovi ocenění projektů s mimořádně dobrým výsledkem.

_____

1a) Netýká se přihlášky, se kterou děkan příslušné fakulty vyjádřil podle čl. 6 odst. 6 Grantového řádu odůvodněný nesouhlas; tato přihláška se pouze zařadí do evidence.

Čl. 4 – Administrativní náležitosti, termíny (k čl. 6 odst. 5 Grantového řádu)

 1. Podávání přihlášek projektů, žádostí o pokračování projektu, vyjádření děkana fakulty, vyrozumění podle čl. 6 odst. 7 Grantového řádu, podávání závěrečných zpráv o ukončených projektech a další související úkony probíhají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (dále jen „elektronickým způsobem“).

 2. Přihlášky projektů a žádosti o pokračování projektu se podávají prostřednictvím fakulty, na které je žadatel, resp. hlavní řešitel, zapsán.

 3. Součástí přihlášky projektu a žádosti o pokračování projektu je specifikace požadovaných finančních prostředků podle čl. 5 odst. 2. Výše finančních prostředků specifikovaná v žádosti o pokračování projektu nesmí překročit o více jak 10% částku uvedenou ve finančním výhledu pro daný rok uvedenou v přihlášce projektu; tímto nejsou dotčena ustanovení čl. 5. Povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího (podle čl. 6 odst. 3 věty druhé Grantového řádu), včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. Součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky.

 4. Přihláška projektu, nebo žádost o pokračování projektu, která neobsahuje všechny požadované údaje, a kde nebyla žadatelem nebo hlavním řešitelem zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocena.

 5. Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně nebo může být uveden nejvýše ve třech přihláškách projektů současně. Pokud se student již podílí na řešení jednoho projektu, může být uveden nejvýše na dvou přihláškách současně, pokud se podílí na řešení dvou projektů, může být uveden pouze na jedné přihlášce a pokud se podílí na řešení tří projektů, nemůže být na přihlášce uveden.

 6. Žádost o změnu hlavního řešitele nebo o změnu školitele anebo akademického pracovníka podle odstavce 2 (jakožto člena řešitelského týmu) se podává elektronickým způsobem; o žádosti rozhoduje Grantová rada, nebo na základě jejího pověření předseda Grantové rady. Informace o provedené nebo připravované změně jiného člena řešitelského týmu je náležitostí žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu. Těmito změnami nejsou dotčeny limity podle čl. 5 odst. 2 až 4.

 7. Termín podávání přihlášek nových projektů a žádostí o pokračování projektů, termín pro podání závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, termín předložení návrhu Grantové rady univerzity podle čl. 3 odst. 4 písm. f) Grantového řádu a zprávy podle čl. 3 odst. 4 písm. g) Grantového řádu se každoročně stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.

Čl. 5 – Finanční prostředky (k čl. 6 odst. 9 Grantového řádu)

 1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.

 2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300.000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky 2), náklady na cestovné 3), další neinvestiční náklady (dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a doplňkové náklady. Doplňkové náklady nemohou přesáhnout 15% přímých nákladů projektu a jsou určeny pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel anebo akademický pracovník podle čl. 4 odst. 2 zařazen.

 3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:

    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady včetně odvodů: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 4 odst. 2,

    b. 

  prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele.

  Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) a b) činí více než 60%.

 4. V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout

    a. 

  formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,

    b. 

  formou stipendií nejvýše 100.000 Kč,

    c. 

  formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100.000 Kč.

 5. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná podle Grantového řádu.

 6. Součástí smlouvy podle odstavce 5 je též

    a. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty převést nevyčerpané finanční prostředky zpět univerzitě,

    b. 

  závazek řešitele předložit na vyžádání Grantové rady univerzity nebo oborové rady GA UK podrobné doklady k čerpání použitých finančních prostředků,

    c. 

  závazek děkana fakulty vyhovět návrhům hlavního řešitele na přiznání stipendií, které budou podány v souladu s projektem a s vnitřními předpisy univerzity,

    d. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK a u adres autorů uvést afiliaci univerzitě a příslušné fakultě; publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.

_____

2) Čl. 7c odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.

3) V rámci položky cestovné se uvádějí veškeré prostředky navrhované na cestovné řešitele i členů řešitelského kolektivu; pro akademické a vědecké pracovníky je cestovné možno požadovat jen v mimořádných případech.

Čl. 6 – Společná a závěrečná ustanovení

 1. Administrativní zabezpečení činnosti GA UK zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě Univerzity Karlovy dne 24. září 2009.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 9. října 2009 4).

_____

4) Změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 24. června 2010 a nabyla účinnosti dne 15. září 2010 (OR 10/2010).

Změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 29. září 2011 a nabyla účinnosti dne 10. října 2011 (OR 14/2011).

Změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 28. června 2012 a nabyla účinnosti dne 1. října 2012 (OR 7/2012).

Změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 27. června 2013 a nabyla účinnosti dne 1. září 2013 (OR 18/2013).

Změna tohoto opatření byla projednána Vědeckou radou UK dne 19. června 2014 a nabývá účinnosti dne 1. září 2014 (OR 22/2014).

***

Přechodné ustanovení k opatření rektora č. 18/2013

Ustanovení čl. 1 bodů 2, 5 a 6 opatření rektora č. 18/2013 (týkají se změn v čl. 5 odst. 2 větě první a čl. 5 odst. 3 a 4 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy) se nevztahují na projekty přidělené před 1. zářím 2013.


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám