Opatření rektora UK č. 48/2014

Název:

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

K provedení:

zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění

Účinnost:

1. leden 2015

[zrušeno OR č. 46/2017]


Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

Čl. 1


  1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) může nakládat s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty1, a to na základě příslušného oprávnění2.

  2. K nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty může docházet na těch fakultách, kde je takové nakládání zapotřebí ke vzdělávací, vědecké nebo výzkumné činnosti.


Čl. 2


Ve věci nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty jednají za univerzitu děkani fakult, kteří jsou k tomu písemně zmocněni rektorem.


Čl. 3


  1. Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro uvádění do životního prostředí nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu3 anebo oznámení o nakládání4 podává za univerzitu děkan příslušné fakulty. Se záměrem podat žádost nebo oznámení fakulta předem písemně seznámí rektora.

  2. S rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o podané žádosti nebo oznámení, jakož i se změnami v platném povolení nebo Seznamu pro uvádění do oběhu a se zánikem oprávnění5 fakulta neprodleně seznámí rektora.

  3. Za plnění všech povinností v souvislosti s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty uložených zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění (dále jen „zákon“) a souvisejícími právními předpisy zodpovídá rektorovi děkan příslušné fakulty.

  4. Přehledy o geneticky modifikovaných organismech a závěrečné zprávy zasílá fakulta též v kopii rektorovi.6

  5. Případný vznik havárie7 je fakulta povinna neprodleně oznámit rektorovi.


Čl. 4


Administrativní činnosti nezbytné k plnění úkolů univerzity podle zákona zabezpečuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.


Čl. 5


  1. Děkani fakult, které nakládají s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty ke dni účinnosti tohoto opatření, oznámí tuto skutečnost rektorovi do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření.

  2. Opatření rektora č. 8/2001 se zrušuje.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti 1. ledna 2015.V Praze dne 18. prosince 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení

Poznámky

1

§ 2 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění (dále jen „zákon“).

2

§ 4 zákona.

3

§ 5 zákona.

4

§ 16 odst. 2 a 3 zákona.

5

§ 12 zákona.

6

§ 19 písm. c) a d) zákona.

7

§ 21 zákona.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám