Opatření rektora UK č. 50/2014

Název:

Poskytování příspěvku univerzity ze sociálního fondu na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu

K provedení:

čl. 16b odst. 3 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. leden 2015

[zrušeno OR č. 30/2018]


Poskytování příspěvku univerzity na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu ze sociálního fondu

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se stanoví podmínky pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu zaměstnanci univerzity na účely vymezené v čl. 16b odst. 2 písm. b) a e) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“ a „Pravidla hospodaření“).


Čl. 2 - Příspěvek na školkovné

 1. Zaměstnanci univerzity,

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči univerzitě a

    b. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na dané součásti univerzity činí nejméně 0,5,

  lze na dané součásti univerzity poskytnout příspěvek univerzity na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „příspěvek na školkovné“) ze sociálního fondu  podle  čl. 16b odst. 3 písm. e) Pravidel hospodaření.

 2. Příspěvek na školkovné lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně dvou a nejvýše čtyř let.

 3. Příspěvek na předškolní vzdělávání téhož dítěte může být v běžném kalendářním roce poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se zpravidla prokazuje čestným prohlášením.

 4. Příspěvek na školkovné se poskytuje nepeněžní formou, peněžní formou lze tento příspěvek poskytnout ve zcela výjimečných případech. Celková výše příspěvku na školkovné poskytnutého zaměstnanci peněžní formou na předškolní vzdělávání jednoho dítěte nesmí za kalendářní rok přesáhnout 25 000 Kč.

 5. Příspěvek na školkovné lze poskytnout až do výše 50% celkové úplaty za kalendářní rok.

 6. V podmínkách poskytování příspěvku na školkovné stanovených opatřením podle čl. 16b odst. 3 Pravidel hospodaření a čl. 4 odst. 2 by měla být zohledněna sociální situace rodiny zaměstnance.


Čl. 3 - Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance


 1. Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance může být v běžném kalendářním roce zaměstnanci poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se zpravidla prokazuje čestným prohlášením.

 2. Příspěvek podle odstavce 1 se poskytuje nepeněžní formou, peněžní formou lze tento příspěvek poskytnout ve zcela výjimečných případech. Celková výše tohoto příspěvku poskytnutého zaměstnanci peněžní formou nesmí za kalendářní rok přesáhnout 15 000 Kč.


Čl. 4 - Společná a závěrečná ustanovení


 1. Příspěvky na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, které zaměstnanec uplatnil v rozporu s podmínkami pro jejich nárok, musí  bezodkladně vrátit. Způsob a termín pro vrácení bude stanoven v opatření podle čl. 16b odst. 3 Pravidel hospodaření a odstavce 2.

 2. Konkrétní výši příspěvku na školkovné nebo příspěvku na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, podmínky přiznávání těchto příspěvků a další podrobnosti stanoví v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a tímto opatřením svým opatřením podle čl. 16b odst. 3 Pravidel hospodaření děkan fakulty, ředitel další součásti nebo osoba pověřená rektorem podle čl. 12b odst. 6 Pravidel hospodaření. Není-li takové opatření vydáno, příslušný příspěvek se na příslušné fakultě nebo další součásti neposkytuje.

 3. Při rozhodování o tom, zda na dané fakultě nebo další součásti bude poskytován příspěvek na školkovné a na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, jakož i při stanovování výše příspěvku, je třeba přihlédnout k možnostem dané fakulty nebo další součásti tak, aby nedošlo k ohrožení poskytování příspěvků podle čl. 16b odst. 2 Pravidel hospodaření z dílčího sociálního fondu na dané fakultě nebo další součásti.

 4. Při stanovení výše příspěvku podle čl. 2 je třeba přihlédnout k důsledkům v oblasti daně z příjmů právnických osob.1)

 5. Ekonomický odbor rektorátu zveřejní do pěti pracovních dnů ode dne účinnosti tohoto opatření metodický materiál k poskytování příspěvku na školkovné a příspěvku na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015.V Praze dne 22. prosince 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poznámky

1

§ 6 odst. 9 písm. d) a § 24 odst. 2 písm. zw) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.


Poslední změna: 7. srpen 2018 15:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám