Opatření rektora č. 2/2023

Název:

Zásady soutěže Primus

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

1. února 2023

[Zrušeno OR č. 6/2024]


Zásady soutěže Primus

Čl. I - Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“ nebo „UK“) v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky/pracovnice (zpravidla s dlouhodobými zahraničními zkušenostmi či přicházejícími ze zahraničí) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Dodatečná podpora již existujících skupin není v rámci této soutěže možná.

 2. Soutěž Primus by měla umožnit vybraným mladým vědeckým osobnostem  rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout mezinárodně srovnatelné prostředí pro vědeckou práci začínajících vědeckých pracovníků/pracovnic a studentů/studentek zejména magisterského a doktorského stupně.  Jeho motivace vychází z principů, na kterých je založena činnost Evropské výzkumné rady (ERC).


Čl. II - Soutěžní podmínky

 1. Přihláška do soutěže (dále jen „návrh projektu“) je předkládána rektorátu UK prostřednictvím informačního systému IS Věda1.

 2. Návrh projektu nemohou podat osoby, které na univerzitě zastávají funkci rektora, prorektora, děkana, proděkana, ředitele či zástupce ředitele vysokoškolského ústavu (Ústav dějin UK a archiv UK; Centrum pro teoretická studia; Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium; Centrum pro otázky životního prostředí (dále jen „VŠ ústav“), nebo jsou členy komise dle čl. V odst. 1. těchto zásad. Návrh projektu nemohou podat také ti, kteří již získali podporu v některém z minulých kol soutěže Primus nebo získali GAČR Junior Star. Jeden předkladatel může podat pouze jeden návrh projektu.

 3. Návrh projektu je možné podat do těchto tří oblastí: SSH – humanitní a společenské vědy, SCI – přírodní vědy, matematika a informatika, MED – lékařské vědy a biomedicína.

 4. Řešení projektu by mělo vést řešitele/řešitelku k následnému podávání žádostí o významné mezinárodní individuální granty, zejména granty ERC.

 5. Řešitelský tým tvoří zejména:

    a. 

  hlavní řešitel/řešitelka projektu, který je v době podání projektu max. 8 let2od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu) zpravidla s dlouhodobými zahraničními zkušenostmi či přicházejícími ze zahraničí.3 Hlavní řešitel/řešitelka musí být po dobu realizace projektu zaměstnancem/zaměstnankyní univerzity .. Jeho pracovní úvazek musí být minimálně 0,5 v rámci univerzity po celou dobu realizace projektu.

    b. 

  studenti doktorských studijních programů univerzity;

    c. 

  studenti magisterských, navazujících magisterských nebo bakalářských studijních programů univerzity;

    d. 

  jiní akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity

    e. 

  techničtí a odborní pracovníci univerzity.


 6. Řešitelský tým může být hlavním řešitelem/řešitelkou v průběhu řešení projektu modifikován dle zdůvodněné potřeby.

 7. Zahájení řešení projektu je možné nejdříve k 1. 1. a nejpozději k 1. 9. roku následujícího po podání návrhu projektu. Doba řešení projektů jsou nanejvýš čtyři roky.

 8. Předkladatel/předkladatelka, jehož/jejíž projekt je doporučen k financování, může být zapojen/zapojena do dalších vnitrouniverzitních soutěží, nikoliv však jako hlavní řešitel/řešitelka.


Čl. III - Struktura finančních prostředků

 1. Finanční prostředky na projekt budou poskytovány z institucionální podpory univerzity a z prostředků fakult/VŠ ústavů. Finanční prostředky přidělené na projekt se dělí na:

    a. 

  osobní náklady;

    b. 

  stipendia;

    c. 

  provozní náklady, cestovné, služby;

    d. 

  náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;

    e. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši max. 15 % součtu neinvestičních prostředků (tato podmínka se vztahuje zvlášť k prostředkům poskytnutým univerzitou a zvlášť k prostředkům poskytnutým fakultou/VŠ ústavem).


 2. Univerzita podpoří projekt stejnou částkou, ke které se zavážou podporující fakulty/VŠ ústavy. Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

 3. V případě, kdy žadatele/žadatelka strávil/strávila nejméně poslední dva kalendářní roky z posledních tří na zahraničním pracovišti, může hodnoticí komise doporučit finanční institucionální podporu ze strany univerzity až do výše 2 mil. Kč. Podmínkou udělení podpory v této výši je závazek fakulty/VŠ ústavu k finanční podpoře projektu nejméně stejnou částkou, nebo i upravení poměru financování projektu ze strany univerzity, a to až do výše tří čtvrtin požadovaných finančních prostředků.

 4. Nespotřebované finanční prostředky přidělené univerzitou mohou být ve výši max. 5 % z původně přidělených prostředků převedeny do fondu účelově určených prostředků fakult/VŠ ústavů.


Čl. IV - Návrh projektu

 1. Návrh projektu musí obsahovat:

    a. 

  název projektu (v českém i anglickém jazyce);

    b. 

  údaje o členech/členkách řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy;

    c. 

  stručnou anotaci projektu v anglickém jazyce;

    d. 

  popis vědeckého projektu v anglickém jazyce:

  1. předmět výzkumu a cíle projektu;

  2. důležitost projektu;

  3. stručný popis metodologie

  4. zhodnocení možných rizik;

    e. 

  údaje o hlavním řešiteli/řešitelce:

  odborný životopis CV a popis dosavadní odborné dráhy (track record) dle pravidel ERC;

    f. 

  specifikaci požadovaných finančních prostředků na první kalendářní rok projektu a rámcový přehled o předpokládaných požadovaných finančních prostředcích na celé období řešení projektu;

    g. 

  určení fakulty/VŠ ústavu hlavního řešitele/řešitelky, případně výčet fakult/VŠ ústavů, kde bude projekt realizován, specifikace pracoviště a určení oboru vnitřní klasifikace.

 2. Děkan/děkanka fakulty/ředitel/ředitelka VŠ ústavu doplní nejpozději do 7 dnů od ukončení příjmu návrhů projektů k návrhu v elektronické databázi své stanovisko k projektu.


Čl. V - Hodnocení návrhů projektů

 1. Návrhy projektů jsou hodnoceny odbornými komisemi4, jejichž složení a činnost upravuje opatření rektora.

 2. U každého návrhu se hodnotí zejména:

    a. 

  závažnost a kvalitu předkládaného projektu;

    b. 

  dosavadní vědecká činnost předkladatele/předkladatelky s důrazem na originální výsledky a mezinárodní spolupráci včetně zahraničních pobytů;

    c. 

  samostatnost předkladatele/předkladatelky;

    d. 

  zda projekt povede ke vzniku nového směru výzkumu, který bude v souladu se záměry pracoviště;

    e. 

  zda projekt vytváří dobré předpoklady pro vedení studentů/studentek doktorského studia;

    f. 

  zda odborná úroveň řešitelského týmu a přiměřenost finančních nákladů odpovídají stanoveným cílům

 3. Každý návrh projektu je posuzován dvěma hodnotiteli/hodnotitelkami a následně zpravodajem/zpravodajkou, který je vždy členem komise.

 4. Ostatní členové/členky komise mají právo přístupu a komentáře ke všem návrhům projektů daného panelu. V případě zájmu mají právo vypracovat doplňující hodnocení jakéhokoli návrhu v daném panelu.

 5. Komise v diskusi projedná každý návrh projektu a jeho hodnocení. Soutěžní návrhy jsou posuzovány se zvýšeným zřetelem na možný konflikt zájmů. Komise se povinně vyjádří k bodu, zda podaný projekt představuje předstupeň k možnému následnému podání významného mezinárodního individuálního grantu včetně ERC. Následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich úpravu, případně doporučí zvýšení procentuální podpory žadatele. Dále určí projekty, kterým může být udělena podpora v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků (například neuzavřením dohody s žadatelem o jiný lépe hodnocený projekt).

 6. Návrhy komise projednává Vědecká rada UK (dále jen „VR UK“), výsledek je rovněž předložen Mezinárodní radě UK.

 7. Projekt bude podpořen pouze se souhlasem s finanční spoluúčastí ze strany fakulty/VŠ ústavu potvrzené děkanem fakulty/ředitelem VŠ ústavu.

 8. O přidělení finančních prostředků projektu rozhoduje na základě stanoviska odborných komisí a VR UK rektor/rektorka. V případě, že návrh na přidělení finančních prostředků nebude přijat ze strany hlavního řešitele nebo fakulty/VŠ ústavu, může být komisí nebo VR UK doporučen k financování v pořadí další projekt.

 9. Předkladatel se seznámí s výsledkem hodnocení dostupným v elektronické databázi pro interní soutěže UK. Proti výsledku lze podat námitku ve lhůtě 15 dní ode dne jeho vložení do informačního systému. O námitce rozhoduje na základě doporučení komise rektor/rektorka.

 10. Na udělení projektu není právní nárok.


Čl. VI - Dohoda o řešení projektu, vyúčtování, průběžná zpráva, závěrečná zpráva a zveřejnění výsledků

 1. Podrobnosti o řešení projektu, přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi jsou upraveny v dohodě o přidělení finančních prostředků (dále jen „dohoda“). Dohoda je uzavírána mezi univerzitou, fakultou/VŠ ústavem a hlavním řešitelem/řešitelkou. V případě projektů s účastí více fakult/VŠ ústavů bude další spolupracující subjekt rovněž zahrnut do této dohody, nebo bude kofinancování projektu a využití výsledků výzkumu a vývoje ošetřeno samostatnou dohodou. V případě, že nedojde ze strany hlavního řešitele/řešitelky nebo fakulty/VŠ ústavu k uzavření dohody do 31. 12. roku podání projektu, nárok na financování ze strany UK tímto zaniká.

 2. Hlavní řešitel/řešitelka5je odpovědný/odpovědná za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků a za dodržení podmínek příslušného Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného MŠMT. Prostředky přidělené na projekt Primus lze užít výhradně v souvislosti s uskutečňováním projektu, nejde-li o doplňkové a režijní náklady podle těchto Zásad.

 3. Součástí dohody je též závazek hlavního řešitele/řešitelky a fakulty/VŠ ústavu:

    a. 

  nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům výzkumu a vývoje v souladu s příslušnými právními předpisy;

    b. 

  předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků orgánům fakulty/VŠ ústavu nebo univerzity;

    c. 

  vrátit finanční prostředky, které není možné vyčerpat ani převést do fondu účelově určených prostředků, zpět univerzitě ve stanoveném termínu;

    d. 

  financovat projekt ze zdrojů fakulty/VŠ ústavu minimálně ve stejné výši, jakou v daném roce poskytla univerzita6

    e. 

  fakulta se zavazuje vytvořit pro řešitele/řešitelky vhodné materiální a prostorové podmínky a náležitou administrativní a technickou podporu po celou dobu trvání projektu;

    f. 

  řešitel i fakulta se zavazují spolupracovat na vytvoření Data management plánu daného projektu.


 4. V případě závažných okolností na straně hlavního řešitele/řešitelky může být financování projektu na nezbytně dlouhou dobu přerušeno. Délka přerušení a okolnosti znovuzahájení projektu budou stanoveny dohodou mezi fakultou/VŠ ústavem, univerzitou a hlavním řešitelem/řešitelkou projektu.

 5. Hlavní řešitel/řešitelka odevzdává každoročně přehled vynaložených finančních prostředků, a to zvlášť prostředků přidělených univerzitou a prostředků přidělených z fakult/VŠ ústavů včetně údajů o změnách ve složení řešitelského kolektivu. Průběžná zpráva o řešení projektu včetně přehledu vynaložených finančních prostředků, a to zvlášť prostředků přidělených univerzitou a prostředků přidělených z fakult/VŠ ústavů se odevzdává po prvních dvou letech řešení. Zpráva i přehled budou zhodnoceny příslušnou odbornou komisí. V případě velmi vážných nesrovnalostí v činnosti projektu může odborná komise navrhnout ukončení řešení projektu.

 6. Rozpočet a žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok s písemným závazkem děkana/ředitele o spolufinancování projektu je součástí dodatku k dohodě.

 7. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonávají fakulty/VŠ ústavy.

 8. Závěrečná zpráva se odevzdává do tří měsíců od ukončení projektu. Závěrečná zpráva musí obsahovat popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů, celkové slovní zhodnocení výsledků a stav podání navazujících mezinárodních projektů dle čl. 2 odst. 4. (jaký typ projektu byl podán, případně vysvětlení, proč podán nebyl).  Rektor/rektorka po ukončení projektů informuje o dosažených výsledcích VR UK a Akademický senát UK (dále jen „AS UK“).

 9. V publikacích a dalších výstupech získaných s podporou programu Primus je třeba uvést dedikaci programu. Primus jako zdroj financování je rovněž nutné uvést v aplikaci OBD. Ve všech publikačních výstupech je třeba uvádět přesnou afiliaci autorů k

  univerzitě a ke konkrétní fakultě/VŠ ústavu, jak to vyplývá z platného opatření rektora.7

 10. Dojde-li během trvání soutěže Primus ke změně zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění, nebo jiného relevantního právního předpisu, který by měl za následek významnou změnu podmínek pro institucionální podporu rozvoje vědy na UK, předloží rektor/rektorka v dostatečném předstihu děkanům/děkankám fakult/ředitelům VŠ ústavů návrh dalšího postupu na UK.


Čl. VII - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Soutěž dle těchto zásad koordinuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost a administrativně ji zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Základní informace o soutěži a jejích výsledcích, se obvyklým způsobem zveřejňují na webu programu.

 3. Opatření rektora č. 49/2021 se zrušuje.

 4. Tyto zásady soutěže Primus byly projednány kolegiem rektorky UK dne 23. ledna 2023.

 5. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dne 1. února 2023.


V Praze dne 26. ledna 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoznámky

1

Informace o přístupových právech k databázi budou specifikovány v OR ošetřujícím nově vyhlášený ročník soutěže Primus.


2

Do této lhůty se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená a výkon vojenské služby, případně doložitelná dlouhodobá nemoc.3

Výjimky jsou možné pouze na základě doložených zdravotních a sociálních okolností.4

Podrobné informace včetně aktuálního složení Komise programů pro podporu vědy na UK dostupné na odkaze cuni.cz/UK-7750.html


5

Funkce hlavního řešitele je zastupitelná na omezenou dobu, a to po souhlasném vyjádření rektorky


6

S výjimkou případů uvedených ve čl. III. odst. 3 tohoto opatření.


7

v současnosti OR č.  24/2018
Poslední změna: 20. únor 2024 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám