Opatření rektora č. 6/2024

Název:

Zásady soutěže Primus

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum

Účinnost:

20. února 2024


Zásady soutěže Primus

Čl. I - Úvodní ustanovení

 1. Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“ nebo „UK“) v souladu se svým Strategickým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky/pracovnice (zpravidla s dlouhodobými zahraničními zkušenostmi či přicházejícími ze zahraničí) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Dodatečná podpora již existujících skupin není v rámci této soutěže možná.

 2. Soutěž Primus by měla umožnit vybraným mladým vědeckým osobnostem rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout mezinárodně srovnatelné prostředí pro vědeckou práci začínajících vědeckých pracovníků/pracovnic a studentů/studentek zejména magisterského a doktorského stupně. Jeho motivace vychází z principů, na kterých je založena činnost Evropské výzkumné rady (ERC).


Čl. II - Soutěžní podmínky

 1. Přihláška do soutěže (dále jen „návrh projektu“) je předkládána rektorátu UK prostřednictvím informačního systému IS Věda1 .

 2. Návrh projektu nemohou podat osoby, které na univerzitě zastávají funkci rektora, prorektora, děkana, proděkana, ředitele či zástupce ředitele vysokoškolského ústavu (Ústav dějin UK a archiv UK; Centrum pro teoretická studia; Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium; Centrum pro otázky životního prostředí (dále jen „VŠ ústav“), nebo jsou členy komise dle čl. V odst. 1. těchto zásad. Návrh projektu nemohou podat také ti, kteří již získali podporu v některém z minulých kol soutěže Primus nebo získali GAČR Junior Star. Jeden předkladatel může podat pouze jeden návrh projektu.

 3. Návrh projektu je možné podat do těchto tří oblastí: SSH – humanitní a společenské vědy, SCI – přírodní vědy, matematika a informatika, MED – lékařské vědy a biomedicína.

 4. Řešení projektu by mělo vést řešitele/řešitelku k následnému podávání žádostí o významné mezinárodní individuální granty, zejména granty ERC.

 5. Řešitelský tým tvoří zejména:

    a. 

  hlavní řešitel/řešitelka projektu, který je v době podání projektu max. 8 let 2 od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu) zpravidla s dlouhodobými zahraničními zkušenostmi či přicházejícími ze zahraničí3. Hlavní řešitel/řešitelka musí být po dobu realizace projektu zaměstnancem/zaměstnankyní univerzity. Jeho pracovní úvazek musí být minimálně 0,5 v rámci univerzity po celou dobu realizace projektu,

    b. 

  studenti doktorských studijních programů univerzity,

    c. 

  studenti magisterských, navazujících magisterských nebo bakalářských studijních programů univerzity,

    d. 

  jiní akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity,

    e. 

  techničtí a odborní pracovníci univerzity.

 6. Řešitelský tým může být hlavním řešitelem/řešitelkou v průběhu řešení projektu modifikován dle zdůvodněné potřeby.

 7. Zahájení řešení projektu je možné nejdříve k 1. 1. a nejpozději k 1. 9. roku následujícího po podání návrhu projektu. Doba řešení projektů jsou nanejvýš čtyři roky.

 8. Předkladatel/předkladatelka, jehož/jejíž projekt je doporučen k financování, může být zapojen/zapojena do dalších vnitrouniverzitních soutěží, nikoliv však jako hlavní řešitel/řešitelka.


Čl. III - Struktura finančních prostředků

 1. Finanční prostředky na projekt budou poskytovány z institucionální podpory univerzity a z prostředků fakult/VŠ ústavů. Finanční prostředky přidělené na projekt se dělí na:

    a. 

  osobní náklady;

    b. 

  stipendia;

    c. 

  provozní náklady, cestovné, služby;

    d. 

  náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;

    e. 

  doplňkové a režijní náklady ve výši max. 15 % součtu neinvestičních prostředků (tato podmínka se vztahuje zvlášť k prostředkům poskytnutým univerzitou a zvlášť k prostředkům poskytnutým fakultou/VŠ ústavem).

 2. Univerzita podpoří projekt stejnou částkou, ke které se zavážou podporující fakulty/VŠ ústavy. Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

 3. V případě, kdy žadatele/žadatelka strávil/strávila nejméně poslední dva kalendářní roky z posledních tří na zahraničním pracovišti, může hodnoticí komise doporučit finanční institucionální podporu ze strany univerzity až do výše 2 mil. Kč. Podmínkou udělení podpory v této výši je závazek fakulty/VŠ ústavu k finanční podpoře projektu nejméně stejnou částkou, nebo i upravení poměru financování projektu ze strany univerzity, a to až do výše tří čtvrtin požadovaných finančních prostředků.

 4. Nespotřebované finanční prostředky přidělené univerzitou mohou být ve výši max. 5 % z původně přidělených prostředků převedeny do fondu účelově určených prostředků fakult/VŠ ústavů.


Čl. IV - Návrh projektu

 1. Návrh projektu musí obsahovat:

    a. 

  název projektu (v českém i anglickém jazyce);

    b. 

  údaje o členech/členkách řešitelského týmu, nebo popis hlavních neobsazených pozic v případě, že konkrétní osoby nejsou v době podání žádosti známy;

    c. 

  stručnou anotaci projektu v anglickém jazyce;

    d. 

  popis vědeckého projektu v anglickém jazyce:

  1. předmět výzkumu a cíle projektu;

  2. důležitost projektu;

  3. stručný popis metodologie

  4. zhodnocení možných rizik;

    e. 

  údaje o hlavním řešiteli/řešitelce:

  odborný životopis CV a popis dosavadní odborné dráhy (track record) dle pravidel ERC;

    f. 

  specifikaci požadovaných finančních prostředků na první kalendářní rok projektu a rámcový přehled o předpokládaných požadovaných finančních prostředcích na celé období řešení projektu;

    g. 

  určení fakulty/VŠ ústavu hlavního řešitele/řešitelky, případně výčet fakult/VŠ ústavů, kde bude projekt realizován, specifikace pracoviště a určení oboru vnitřní klasifikace.

 2. Děkan/děkanka fakulty/ředitel/ředitelka VŠ ústavu doplní nejpozději do 7 dnů od ukončení příjmu návrhů projektů k návrhu v elektronické databázi své stanovisko k projektu.


Čl. V - Hodnocení návrhů projektů

 1. Návrhy projektů jsou hodnoceny odbornými komisemi4 , jejichž složení a činnost upravuje opatření rektora.

 2. U každého návrhu se hodnotí zejména:

    a. 

  závažnost a kvalitu předkládaného projektu;

    b. 

  dosavadní vědecká činnost předkladatele/předkladatelky s důrazem na originální výsledky a mezinárodní spolupráci včetně zahraničních pobytů;

    c. 

  samostatnost předkladatele/předkladatelky;

    d. 

  zda projekt povede ke vzniku nového směru výzkumu, který bude v souladu se záměry pracoviště;

    e. 

  zda projekt vytváří dobré předpoklady pro vedení studentů/studentek doktorského studia;

    f. 

  zda odborná úroveň řešitelského týmu a přiměřenost finančních nákladů odpovídají stanoveným cílům.

 3. Každý návrh projektu je posuzován dvěma hodnotiteli/hodnotitelkami a následně zpravodajem/zpravodajkou, který je vždy členem komise.

 4. Ostatní členové/členky komise mají právo přístupu a komentáře ke všem návrhům projektů daného panelu. V případě zájmu mají právo vypracovat doplňující hodnocení jakéhokoli návrhu v daném panelu.

 5. Komise v diskusi projedná každý návrh projektu a jeho hodnocení. Soutěžní návrhy jsou posuzovány se zvýšeným zřetelem na možný konflikt zájmů. Komise se povinně vyjádří k bodu, zda podaný projekt představuje předstupeň k možnému následnému podání významného mezinárodního individuálního grantu včetně ERC. Následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich úpravu, případně doporučí zvýšení procentuální podpory žadatele. Dále určí projekty, kterým může být udělena podpora v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků (například neuzavřením dohody s žadatelem o jiný lépe hodnocený projekt).

 6. Návrhy komise projednává Vědecká rada UK (dále jen „VR UK“), výsledek je rovněž předložen Mezinárodní radě UK.

 7. Projekt bude podpořen pouze se souhlasem s finanční spoluúčastí ze strany fakulty/VŠ ústavu potvrzené děkanem fakulty/ředitelem VŠ ústavu.

 8. O přidělení finančních prostředků projektu rozhoduje na základě stanoviska odborných komisí a VR UK rektor/rektorka. V případě, že návrh na přidělení finančních prostředků nebude přijat ze strany hlavního řešitele nebo fakulty/VŠ ústavu, může být komisí nebo VR UK doporučen k financování v pořadí další projekt.

 9. Předkladatel se seznámí s výsledkem hodnocení dostupným v elektronické databázi pro interní soutěže UK. Proti výsledku lze podat námitku ve lhůtě 15 dní ode dne jeho vložení do informačního systému. O námitce rozhoduje na základě doporučení komise rektor/rektorka. V případě, kdy soutěžní návrh bude hodnocen výslednou známkou C nebo horší, nesmí osoba hlavního řešitele takového návrhu předložit soutěžní návrh v dalším roce.

 10. Na udělení projektu není právní nárok.


Čl. VI - Dohoda o řešení projektu, vyúčtování, průběžná zpráva, závěrečná zpráva a zveřejnění výsledků

 1. Podrobnosti o řešení projektu, přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi jsou upraveny v dohodě o přidělení finančních prostředků (dále jen „dohoda“). Dohoda je uzavírána mezi univerzitou, fakultou/VŠ ústavem a hlavním řešitelem/řešitelkou. V případě projektů s účastí více fakult/VŠ ústavů bude další spolupracující subjekt rovněž zahrnut do této dohody, nebo bude kofinancování projektu a využití výsledků výzkumu a vývoje ošetřeno samostatnou dohodou. V případě, že nedojde ze strany hlavního řešitele/řešitelky nebo fakulty/VŠ ústavu k uzavření dohody do 31. 12. roku podání projektu, nárok na financování ze strany UK tímto zaniká.

 2. Hlavní řešitel/řešitelka5 je odpovědný/odpovědná za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků a za dodržení podmínek příslušného Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vydaného MŠMT. Prostředky přidělené na projekt Primus lze užít výhradně v souvislosti s uskutečňováním projektu, nejde-li o doplňkové a režijní náklady podle těchto Zásad.

 3. Součástí dohody je též závazek hlavního řešitele/řešitelky a fakulty/VŠ ústavu:

    a. 

  nakládat s předměty duševního vlastnictví i s majetkovými právy k výsledkům výzkumu a vývoje v souladu s příslušnými právními předpisy;

    b. 

  předložit na vyžádání podrobné doklady k čerpání finančních prostředků orgánům fakulty/VŠ ústavu nebo univerzity;

    c. 

  vrátit finanční prostředky, které není možné vyčerpat ani převést do fondu účelově určených prostředků, zpět univerzitě ve stanoveném termínu;

    d. 

  financovat projekt ze zdrojů fakulty/VŠ ústavu minimálně ve stejné výši, jakou v daném roce poskytla univerzita6 ;

    e. 

  fakulta se zavazuje vytvořit pro řešitele/řešitelky vhodné materiální a prostorové podmínky a náležitou administrativní a technickou podporu po celou dobu trvání projektu;

    f. 

  řešitel i fakulta se zavazují spolupracovat na vytvoření Data management plánu daného projektu.

 4. V případě závažných okolností na straně hlavního řešitele/řešitelky může být financování projektu na nezbytně dlouhou dobu přerušeno. Délka přerušení a okolnosti znovuzahájení projektu budou stanoveny dohodou mezi fakultou/VŠ ústavem, univerzitou a hlavním řešitelem/řešitelkou projektu.

 5. Hlavní řešitel/řešitelka odevzdává každoročně přehled vynaložených finančních prostředků, a to zvlášť prostředků přidělených univerzitou a prostředků přidělených z fakult/VŠ ústavů včetně údajů o změnách ve složení řešitelského kolektivu.

  Průběžná zpráva o řešení projektu včetně přehledu vynaložených finančních prostředků, a to zvlášť prostředků přidělených univerzitou a prostředků přidělených z fakult/VŠ ústavů se odevzdává po prvních dvou letech řešení. Zpráva i přehled budou zhodnoceny příslušnou odbornou komisí. V případě velmi vážných nesrovnalostí v činnosti projektu může odborná komise navrhnout ukončení řešení projektu.

 6. Rozpočet a žádost o přidělení finančních prostředků na další kalendářní rok s písemným závazkem děkana/ředitele o spolufinancování projektu je součástí dodatku k dohodě.

 7. Průběžnou kontrolu nad vynakládáním finančních prostředků vykonávají fakulty/VŠ ústavy.

 8. Závěrečná zpráva se odevzdává do tří měsíců od ukončení projektu. Závěrečná zpráva musí obsahovat popis celkové činnosti, seznam publikačních výstupů, celkové slovní zhodnocení výsledků a stav podání navazujících mezinárodních projektů dle čl. 2 odst. 4. (jaký typ projektu byl podán, případně vysvětlení, proč podán nebyl). Rektor/rektorka po ukončení projektů informuje o dosažených výsledcích VR UK a Akademický senát UK (dále jen „AS UK“).

 9. V publikacích a dalších výstupech získaných s podporou programu Primus je třeba uvést dedikaci programu. Primus jako zdroj financování je rovněž nutné uvést v aplikaci OBD. Ve všech publikačních výstupech je třeba uvádět přesnou afiliaci autorů k univerzitě a ke konkrétní fakultě/VŠ ústavu, jak to vyplývá z platného opatření rektora.7

 10. Dojde-li během trvání soutěže Primus ke změně zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění, nebo jiného relevantního právního předpisu, který by měl za následek významnou změnu podmínek pro institucionální podporu rozvoje vědy na UK, předloží rektor/rektorka v dostatečném předstihu děkanům/děkankám fakult/ředitelům VŠ ústavů návrh dalšího postupu na UK.


Čl. VII - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Soutěž dle těchto zásad koordinuje prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost a administrativně ji zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. Základní informace o soutěži a jejích výsledcích se obvyklým způsobem zveřejňují na webu programu.

 3. Zrušuje se opatření rektora č. 2/2023.

 4. Tyto zásady soutěže Primus byly projednány kolegiem rektorky UK dne 5. února 2024.

 5. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 20. února 2024.


V Praze dne 15. února 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoznámky

1

Informace o přístupových právech k databázi budou specifikovány v OR ošetřujícím nově vyhlášený ročník soutěže Primus.

2

Do této lhůty se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená a výkon vojenské služby, případně doložitelná dlouhodobá nemoc.

3

Výjimky jsou možné pouze na základě doložených zdravotních a sociálních okolností.

4

Podrobné informace včetně aktuálního složení Komise programů pro podporu vědy na UK dostupné na odkaze cuni.cz/UK-7750.html .


5

Funkce hlavního řešitele je zastupitelná na omezenou dobu, a to po souhlasném vyjádření rektorky.

6

S výjimkou případů uvedených ve čl. III. odst. 3 tohoto opatření.

7

V současnosti OR č. 40/2021 ve znění OR č. 26/2023.


Poslední změna: 20. únor 2024 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám