Opatření rektora č. 33/2023

Název:

Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

K provedení:

čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Účinnost:

1. října 2023


Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

Čl. 1 Přiznávání sociálních stipendií na UK

 1. Sociální stipendium na Univerzitě Karlově je na základě žádosti studentům přiznáváno a vypláceno podle podmínek stanovených čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Stipendijní řád UK“).

 2. Žádosti o přiznání sociálního stipendia (dále jen „žádost“ a „stipendium“) se podávají elektronickou formou, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Studenti / Stipendia a poplatky / Sociální stipendium“ (http://www.cuni.cz/UK-4316.html)1. K žádosti se přikládají doklady podle odstavce 4, které se doručují

    a. 

  v elektronické podobě, a to prostřednictvím aplikace, nebo

    b. 

  v listinné podobě, na adresu „Univerzita Karlova, odbor pro studium a záležitosti studentů, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny rektorátu Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, přízemí.


  V případě, že doklad doručený prostřednictvím aplikace v elektronické podobě nebude náležitě čitelný nebo vzniknou jiné důvodné pochybnosti o jeho platnosti, je student povinen na výzvu doručit doklad i v listinné podobě. Žádost se považuje za podanou dnem odeslání v aplikaci.


 3. Stipendium lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem. Nedílnou součástí žádosti je uvedení bankovního spojení – čísla účtu, vedeného u banky se sídlem na území České republiky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky, na který má být stipendium vypláceno.

 4. K žádosti v aplikaci student přikládá doklady podle odstavce 5, nebo prohlášení, že tyto doklady již doložil v žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UK podané v témže akademickém roce.

  Nedodá-li student doklady současně s podáním žádosti, obdrží elektronickou formou výzvu k dodání dokladů v přiměřené lhůtě, nejdéle však do sedmi dnů po konci příslušné lhůty podle odstavce 9 písm. a), b), nebo c).

 5. Stipendium se podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu2, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za příslušné období nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Další podrobnosti o rozhodných příjmech a rozhodných obdobích, za která se tyto příjmy posuzují, jsou pro dané účely stanoveny právními předpisy.

 6. Platnost potvrzení se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce akademického roku, nevyplývá-li z právního předpisu něco jiného; dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně písemně informovat.

 7. Žádost se vždy podává na období do konce aktuálního akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce aktuálního akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5.

 8. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 21. 10. 2023.

 9. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2023/2024 takto:

    a. 

  do 21. 11. 2023, tj. první výplata v prosinci 2023,

    b. 

  do 21. 1. 2024, tj. první výplata v dubnu 2024,

    c. 

  do 21. 4. 2024, tj. první výplata v červenci 2024.


  V každé lhůtě podle písmena a), b) nebo c) lze podat nejvýše jednu žádost

 10. Student, jehož žádosti o přiznání stipendia bylo vyhověno a který si tuto žádost podal ve lhůtě

    a. 

  podle odstavce 9 písm. a), obdrží v akademickém roce 2023/2024 stipendium v souhrnné výši desetinásobku měsíční výše stipendia,

    b. 

  podle odstavce 9 písm. b), obdrží v akademickém roce 2023/2024 stipendium v souhrnné výši sedminásobku měsíční výše stipendia,

    c. 

  podle odstavce 9 písm. c), obdrží v akademickém roce 2023/2024 stipendium v souhrnné výši dvojnásobku měsíční výše stipendia,


  nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia nebo nepřestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5.


 11. Ustanovení odstavce 10 se nepoužije, stanoví-li pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám vydávaná MŠMT jinak.

 12. Stipendium je vypláceno takto:

  • v prosinci 2023, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2023 dohromady,

  • v dubnu 2024, kdy je vypláceno za leden, únor a březen 2024 dohromady,

  • v červenci 2024, kdy je vypláceno za duben, květen a červen 2024 dohromady,

  • v případě podle odstavce 10 písm. c) za dobu, v níž byl na stipendium v období 1. dubna až 30. června 2024 nárok (nejvýše však za 61 dní) dohromady,

  • v říjnu 2024, kdy je studentům vypláceno za září 2024, v případě podle odstavce 10 písm. c) za září 2024, nejvýše však za dobu, v níž byl na stipendium nárok, která společně s dobou, za níž bylo vyplaceno v červenci 2024, nepřesáhne 61 dní.

 13. O vyřízení žádosti o stipendium bude student informován elektronickou formou nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti a současně bude vydáno rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 13 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení stipendia podle odstavce 5, bude o tom student informován elektronickou formou a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 14. Stipendium bude v akademickém roce 2023/2024 vypláceno za každý kalendářní měsíc, ve kterém student splňoval podmínky pro přiznání stipendia, ve výši jedné čtvrtiny základní sazby minimální mzdy pro daný měsíc zaokrouhlené na celé desetikoruny nahoru navýšené o částku 1 950 Kč. Pokud student nesplňuje podmínky pro přiznání stipendia v celém kalendářním měsíci, je za tento měsíc stipendium vypláceno ve výši odpovídající součinu počtu dnů tohoto měsíce, ve kterých student splňoval podmínky pro přiznání stipendia, a na dvě desetinná místa matematicky zaokrouhlené částky odpovídající podílu výše stipendia za kalendářní měsíc a počtu dnů v tomto měsíci.


Čl. 2 Příspěvek na stravování

 1. Nedílnou součástí stipendia přiznaného podle tohoto opatření rektora je měsíční příspěvek na stravování v zařízeních Kolejí a menz Univerzity Karlovy, a to nad rámec výše stipendia stanovené podle čl. 1 odst. 14.

 2. Příspěvek je poskytován v rámci žádosti o stipendium podle čl. 1.

 3. Příspěvek na stravování je poskytován prostřednictvím studentských průkazů Univerzity Karlovy, na které je nahráván ve formě prostředků účelově vázaných na stravovací služby v zařízeních Kolejí a menz Univerzity Karlovy a Menzy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, a to bez možnosti výběru v hotovosti.

 4. Výše příspěvku na stravování je 900 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém student splňoval podmínky pro přiznání stipendia. Pokud student nesplňuje podmínky pro přiznání stipendia v celém kalendářním měsíci, stanovuje se výše příspěvku na stravování způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 14 věta druhá. Příspěvek na stravování je vyplácen v termínech podle čl. 1 odst. 12.

 5. Nevyužité prostředky příspěvku na stravování se tři měsíce od poslední výplaty stipendia ve smyslu čl. 1 odst. 12 vrací automatickým odečtením ze studentského průkazu. V případě ukončení studia podle § 55 nebo § 56 zákona o vysokých školách se nevyužité prostředky příspěvku na stravování vrací první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy bylo studium ukončeno.


Čl. 3 Účinnost

Toto opatření rektorky nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.

Opatření rektora č. 33/2021 se zrušuje.


Praze dne 26. června 2023

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení
Poznámky

1

Na této stránce jsou k dispozici i podrobné informace o systému sociálních stipendií na Univerzitě Karlově.


2

§ 17 písm. a násl. ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.Poslední změna: 29. červen 2023 08:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám